پیوند حوزه  و صنعت
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت، روز پنجشنبه
(9 آذرماه) با حضور جمعی از مد یران صنعت نفت و فرهیختگان حوزه های علمیه از سراسر کشور، د ر پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد .
د ر این همایش ابتد ا احمد مجید ی، د بیر همایش به معرفی د فتر ارتباطات حوزوی صنعت نفت پرد اخت، سپس جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت نیز به معرفی پژوهشگاه و لزوم توجه به آموزش و پژوهش د ر حوزه صنعت نفت اشاره کرد .د ر اد امه این همایش علی کارد ر، مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران، به ساختار صنعت نفت و اهمیت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و غلامرضا منوچهری، معاون مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز به بیان لزوم توسعه نفت و اجرای قرارد اد های سرمایه گذاری د ر نفت و گاز پرد اخت.د ر این همایش همچنین سید اصغر هند ی، عضو هیئت مد یره شرکت ملی نفت به بحث شناخت مفاسد د ر صنعت نفت و اقد ام ها برای مقابله با آن پرد اخت.د ر حاشیه این همایش جمعی از فرهیختگان حوزوی از پژوهشگاه صنعت نفت بازد ید کرد ند .
 ایجاد قرارگاه های فرهنگی و د فاتر رابطین فرهنگی مناطق د ه گانه
مجید ی د ر تشریح فعالیتهای فرهنگی ستاد اقامه نماز وزارت نفت گفت : یکی از اقد ام های اساسی د ر ساماند هی وضعیت روحانیون همکار صنعت نفت ، تاسیس د فتر ارتباطات حوزوی د ر قم بود ه است که از سال ۹۴ تاکنون به تشکیل پروند ه برای حد ود هزار نفر از روحانیون و مصاحبه های علمی - تبلیغی اقد ام و نزد یک به ۲۰۰۰ نفر از مبلغان حوزه های علمیه نیز شناسایی ود ر طول این مد ت به مراکز مختلف صنعت نفت اعزام شد ه اند .
تعامل با حوزه علمیه قم،  د فاتر مراجع عظام تقلید و مراکز مهم پژوهشی حوزه از د ستاورد های مهم این د فتر بود ه است. وی گفت: یکی از اقد ام های اساسی د ر د ولت یازد هم د ر ستاد اقامه نماز وزارت نفت تشکیل سه قرارگاه فرهنگی د ر استان های خوزستان، بوشهر با مرکزیت منطقه ویژه اقتصاد ی پارس و خارک بود ه که ضرورت تشکیل این قرارگاه ها تمرکز شرکت های مختلف صنعت نفت و تعامل آنها با بد نه جامعه بود ه است . وی همچنین به ایجاد د فاتر رابطین فرهنگی مناطق د ه گانه کشوری اشاره کرد که هر یک از این مناطق شامل چند استان کشور ومسئولیت هر منطقه به یکی از روحانیون فاضل د ارای تحصیلات عالیه حوزوی ود انشگاهی واگذار شد ه است .

چرخه معیوب مصرف گرایی د ر کشور نیازمند اصلاح است
مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: حوزه انرژی برای خروج از چرخه معیوب مصرف گرایی نیازمند جراحی بزرگی است.
علی کارد ر د ر نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت که د ر محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد ، به موضوع توسعه و چالش های شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و گفت: مسئله کنونی ما د ر بخش نفت، توسعه است، بد ون توسعه نمی توان به اهد اف مورد نظر د ر صنعت نفت د ست یافت.
وی با بیان این که صنعت نفت کشور به همراهی فرهیختگان حوزوی نیازمند است، افزود : با همراهی فرهیختگان حوزوی می توانیم بخشی از مشکلات و چالش های توسعه ای را حل و فصل کنیم.
کارد ر د ر اد امه به موضوع افزایش تولید و صاد رات نفت ایران پس از برنامه جامع اقد ام مشترک (برجام) اشاره و تصریح کرد : با اجرای برجام و لغو تحریم های اقتصاد ی بیش از یک میلیون بشکه د ر روز به صاد رات نفت ما افزود ه شد و پول صاد رات نفت خود را کاملا د ریافت می کنیم.
مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران اد امه د اد : هرچند تقاضای جهانی برای خرید نفت خام د ر آیند ه به ویژه د ر کشورهای اروپایی به د لیل صرفه جویی د ر مصرف سوخت های فسیلی کاهش خواهد یافت، اما پیش بینی می شود تقاضا برای خرید نفت خام د ر کشورهایی همانند چین و هند افزایش یابد .
وی با اشاره به این که باید به تولید نفت خام خود اضافه کنیم، گفت: اگر شد ت مصرف انرژی را د ر کشور کاهش د هیم و کمتر و د رست از این منابع استفاد ه کنیم بد ون ترد ید به تولید و صاد رات نفت ما افزود ه خواهد شد . امروز برخی کشورهای همسایه همچون عراق و عربستان د ر تولید نفت از ما سبقت گرفته اند که ما نیز باید سهم خود را د ر این بازار جهانی حفظ کنیم.
کارد ر تصریح کرد : صنعت نفت نیازمند فناوری های جد ید و جذب سرمایه خارجی است، د ر صورت جذب چنین سرمایه هایی، ظرفیت تولید نفت خام کشور را می توانیم تا 8 میلیون بشکه د ر روز افزایش د هیم.
مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران به تامین نیازهای مالی صنعت نفت اشاره و عنوان کرد : د ر پنج سال آیند ه نیازمند ۱۰۰ میلیارد د لار جذب سرمایه د ر صنعت نفت هستیم و عمد ه منابع ما باید از طریق جذب سرمایه خارجی محقق شود .
وی افزود : شد ت مصرف انرژی د ر کشور باید کاهش یابد ، همچنین حوزه انرژی برای خروج از چرخه معیوب مصرف گرایی نیازمند جراحی بزرگی است.

نیروی متخصص، بزرگترین مزیت پژوهشگاه صنعت نفت است
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این که حد ود ۱۶۰۰ نفر د ر پژوهشگاه صنعت نفت مشغول فعالیت هستند ، گفت: بزرگترین مزیت این پژوهشگاه وجود نیروهای متعهد و متخصص د ر حوزه صنعت نفت است.
جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، روز پنجشنبه (نهم آذر) د ر نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت به معرفی اجمالی این پژوهشگاه پرد اخت و گفت: پژوهشگاه صنعت نفت از بزرگترین پژوهشگاه های کشور، خاورمیانه و حتی جهان محسوب می شود .
وی با بیان این که وجود نیروهای متخصص بزرگترین مزیت پژوهشگاه صنعت نفت است، افزود : تولید د انش، حل مشکلات و آسیب شناسی بخش نفت و گاز، برخی اهد اف این پژوهشگاه است.
توفیقی با اشاره به این که پژوهشگاه صنعت نفت یکی از اجزای حوزه نفت و گاز به شمار می آید ، تصریح کرد : این پژوهشگاه د ر همه حوزه های صنعت نفت فعالیت می کند و د ر بخش های پایین د ست صنعت نفت فعالیت های ارزشمند ی انجام د اد ه است.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت عنوان کرد : این پژوهشگاه روابط بین المللی وسیعی د ارد و معتقد م پژوهش ، فعالیتی بین المللی است.
د ر ابتد ای این همایش نیز، احمد مجید ی، د بیر همایش و د بیر شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز وزارت نفت گزارشی از عملکرد د فتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت ارائه کرد .
صنعت نفت بزرگترین نقش را د ر عمل به اهد اف اقتصاد مقاومتی د ارد
معاون مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به این که صنعت نفت نیازمند همکاری های بین المللی است، گفت: صنعت نفت، نقش بزرگی د ر بخش اقتصاد مقاومتی د ارد .
غلامرضا منوچهری، معاون امور توسعه و مهند سی شرکت ملی نفت ایران، روز پنجشنبه (9 آذرماه) د ر نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت، به موضوع چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت اشاره و عنوان کرد : امروزه صنعت نفت نیازمند همکاری های بین المللی است و باید هرچه بیشتر از فرصت جذب سرمایه و توسعه زیرساخت های صنعت نفت استفاد ه کرد .
وی به افزایش مصرف انرژی د ر بخش های خانگی، صنعتی، نیروگاهی و حتی کشاورزی طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: د ر گذشته تنها ۱۰ د رصد سبد انرژی کشور به سوخت گاز اختصاص د اشت، اما امروز، گاز ۷۰ د رصد سبد انرژی کشور را به خود اختصاص د اد ه است که البته ارزانتر از هرجای د نیا به د ست مصرف کنند ه می رسد .
منوچهری با بیان این که چالش عمد ه امروز ما جذب سرمایه د ر صنعت نفت است، تصریح کرد : اگر نتوانیم از مید ان های مشترک نفت و گاز برد اشت کنیم، کشورهای د یگر د ر این بخش از ما پیشی خواهند گرفت.
معاون مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران د ر امور توسعه و مهند سی گفت: نفت پیشران و قد رت اقتصاد ی ما محسوب می شود ، باید از این نعمت خد اد اد ی به د رستی استفاد ه و به جذب سرمایه اقد ام کنیم.
وی با اشاره به این که توان ما د ر تولید و صاد رات نفت بیش از شرایط کنونی است، تاکید کرد : تلاش کرد یم صنعت نفت را توسعه د هیم، این صنعت امروز پیشرفت های زیاد ی د اشته، باید سعی کنیم د رگیر مسائل بیرونی نشویم و تمرکز خود را روی توسعه این صنعت قرار د هیم.
منوچهری گفت: باید بتوانیم هرچه بیشتر ذخایر و تولید نفت و گاز خود را افزایش د هیم، این کار سبب افزایش د رآمد ها می شود و به نوعی د فاع از منافع ملی به شمار می آید .
معاون مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران به الگوی مطلوب قرارد اد های نفتی اشاره کرد و افزود : الگوی جد ید قرارد اد های نفتی بد ون ترد ید به ایجاد توسعه و اشتغال، امنیت و ثبات، حضور شرکت های بین المللی، انتقال فناوری، ارتقای کیفیت بهره برد اری، رشد فعالیت های تحقیقاتی، حمایت از ساخت د اخل، جذب سرمایه خارجی، رشد شرکت های ایرانی، افزایش تولید مید ان های مشترک و برد اشت سریع تر از مید ان مشترک کمک خواهد کرد .

هد ف تحریم های اقتصاد ی توقف تولید و صاد رات نفت ایران بود
عضو هیئت مد یره شرکت ملی نفت ایران با بیان این که توقف تولید و صاد رات نفت ایران و از د ست د اد ن بازار جهانی نفت از اهد اف تحریم های اقتصاد ی بود ، گفت: امروز با د رایت وزیر نفت ایران سهم خود را د ر بازار جهانی نفت پس گرفته است.
سید اصغر هند ی، عضو هیئت مد یره شرکت ملی نفت ایران، روز پنجشنبه (نهم آذرماه) د ر نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت، با بیان این که د ر زمان تحریم، فروش نفت ایران با مشکلاتی روبه رو شد ه بود و قاد ر به د ریافت پول محموله های صاد رات نفت نبود یم، گفت: با تشد ید تحریم ها صاد رات و وارد ات نفت کاهش یافت، به طوری که د ر گذشته تصمیم گرفتند برای جبران کاهش وارد ات بنزین، سوخت تولید ی پتروشیمی ها را جایگزین آن کنند که یکی از د لایل آلود گی هوا همین نوع سوخت بود .
وی افزود : کاهش جذب سرمایه، محد ود یت های بانکی، کاهش د رآمد های کشور، تحریم خرید نفت و گاز از ایران، از د ست د اد ن بازارهای جهانی نفت، بروز ضعف های مالی، بیمه ای و حمل و نقل بین المللی و افزایش رانت و قاچاق از اهد اف تحریم ها د ر ایران بود .
هند ی به موضوع پروند ه بابک زنجانی و د کل گمشد ه نفتی اشاره و عنوان کرد : متاسفانه بابک زنجانی با جعل اسناد و مد ارک، تاسیس بانک و شرکت های جعلی و باز کرد ن سوئیفت های جعلی، اموال بیشماری از بیت المال را هد ر د اد .


شد ت مصرف انرژی به ویژه د ر مصرف گازخانگی فاجعه بار است
د کتر شاد رخ راد ، قائم مقام سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، د یگر سخنران این همایش بود که با ارائه جد اول آماری مصرف سوخت د ر کشور ایران و مقایسه آن با کشورهای د یگر ، شد ت مصرف انرژی د ر کشور را به ویژه د ر مصرف گاز خانگی فاجعه بار د انست .وی همچنین به ظرفیت های موجود د رصرفه جویی مصرف انرژی را یاد آوری واز حاضران د ر همایش خواست د راین مسیر به مد د صنعت نفت بیایند .

 

 

   مد یرعامل شرکت ملی گاز تاکید کرد :
خط انتقال گاز ششم سراسری د ی ماه راه اند ازی می شود
مد یرعامل شرکت ملی گاز گفت: د ر آخرین بازد ید از روند پیشرفت پروژه خط ششم سراسری مشخص شد که این طرح مراحل پایانی خود را می گذراند و هفته نخست د ی ماه به بهره برد اری می رسد . حمید رضا عراقی د رباره راه اند ازی خط لوله انتقال گاز ششم سراسری به خبرنگار شانا گفت: خط انتقال گاز ششم سراسری، یکی از راهبرد ی ترین خطوط انتقال گاز د ر کشور است که اکنون روند پیشرفت آن، آخرین مراحل خود را طی می کند و هفته نخست د ی ماه به بهره برد اری می رسد .
 وی افزود : خط ششم سراسری که همسو با اهد اف برنامه پنجم توسعه تعریف شد ه است، یکی از راهبرد ی ترین خطوط انتقال گاز کشور به طول یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر با قطر ۵۶ اینچ است که وظیفه انتقال گازهای تولید ی عسلویه به ظرفیت روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب را به استان های غرب و شمال غرب به عهد ه د ارد و امکان سهولت د ر صاد رات گاز به عراق را از مسیرهای شلمچه و نفت شهر فراهم می کند . طول خط انتقال گاز ششم سراسری از اهواز تا د هگلان ۶۰۰ کیلومتر است که د ر مسیر خود به تقاطع رود خانه پرآب کارون می رسد . برای عبور خط لوله از رود خانه، ترانشه ای به طول ۲۲۰ و ارتفاع ۸۰ متر ایجاد شد ه که حجم ترانشه برد اشته شد ه به یک میلیون متر مکعب می رسد و هم اکنون نیز تجهیزات و ماشین آلات د ر مرحله لوله گذاری است. عرشه فلزی پل ۱۸۰ متر طول د ارد که ۱۰۰ متر آن به صورت عرشه فلزی اجرا شد ه و بقیه آن روی شمع و ستون قرار گرفته، ضمن آن که تناژ کل عرشه فلزی حد ود ۵۴۰ تن بود ه و حجم عظیمی از آن روی پایه ها و شمع ها قرار د ارد .
قرار بود مسیر لوله به صورت HDD از بستر کارون عبور کند اما به د لیل سنگی بود ن بستر کارون، این برنامه اجرایی نشد ؛ بنابراین تصمیم گرفته شد خط به صورت هوایی از روی پل عبور د اد ه شود که خوشبختانه با وجود حجم عظیم آب د ر رود کارون این کار عملیاتی شد ؛ به گونه ای که د و خط لوله ۵۶ اینچ (خطوط ششم و د ر آیند ه نهم) از روی عرشه عبور می کنند و این د ستاورد ی کم نظیر د ر د نیاست. خط لوله انتقال گاز ششم سراسری پس از گذر از استان خوزستان، وظیفه انتقال گازهای تولید ی د ر عسلویه به ظرفیت روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب را به استان های غرب و شمال غرب برای مصارف خانگی، تجاری، صنعتی و غیره به عهد ه د ارد ، ضمن آن که این خط از مسیر های شلمچه و نفت شهر هم، امکان صاد رات گاز به عراق را د ر شرایط مناسب تری مهیا می کند .

 

   مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی اعلام کرد :
ثبت نام ۸۶ شرکت د ر طرح ایجاد شرکت ها ی زنجیره ای توزیع سوخت
مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی با اعلام این که ۸۶ شرکت د ر طرح ایجاد شرکت ها ی زنجیره ای توزیع سوخت شرکت کرد ه اند ، گفت: هیچ الزامی مبنی بر حضور جایگاه د اران د ر این طرح وجود ند ارد .
علیرضا صاد ق آباد ی با بیان این که تاکنون ۸۶ شرکت به منظور طرح ایجاد شرکت ها ی زنجیره ای توزیع سوخت ثبت نام کرد ه اند و ۲۵ شرکت اکنون فعال هستند ، تاکید کرد : افراد ی که د ر قالب این طرح فعالیت می کنند ، نباید برای افراد ی که خارج از این طرح فعالیت می کنند و برعکس، مشکلی ایجاد کنند .
وی با بیان اینکه اجباری وجود ند ارد و ما میان شرکتی که هزار جایگاه عرضه سوخت را زیر پوشش قرار د اد ه و شخصی که یک جایگاه د ارد ، تفاوتی قائل نخواهیم شد ، افزود : اگر جایگاه د اری صرفه و صلاح خود را د ر این می د اند که د ر زیرمجموعه یک شرکت زنجیره ای عرضه سوخت (برند ) قرار گیرد ، می تواند به این کار اقد ام کند ؛ د ر غیر این صورت هیچ اجباری نیست.
صاد ق آباد ی اظهار کرد : اگر این طرح اجباری می شد و قرار بود به آن د سته از جایگاه هایی که د ر این قالب فعالیت نمی کنند ، سوخت تحویل د اد ه نشود ، باید نگرانی ایجاد می شد ، اما اکنون جای هیچ نگرانی وجود ند ارد .به گفته وی، ما نمی گوییم طرحی که تد وین شد ه مشکل ند ارد ، اما این طرح باید بازخورد های خود را د ر مرحله اجرا کسب کند .
معاون وزیر نفت د ر امور پالایش و پخش، با بیان اینکه صبح روز یکشنبه (۱۹ آذرماه) با جایگاه د ارانی که د ر قالب برند فعالیت می کنند و جایگاه د ارانی که خارج از طرح توزیع سوخت ازطریق شرکت ها ی زنجیره ای فعالیت د ارند ، نشستی تشکیل شد ، افزود : این آزاد ی وجود د ارد که جایگاه د اران بتوانند د ر قالب این طرح باشند یا نباشند و این بد ان معناست که منافع شان به خطر نمی افتد و همه خد مات به آنها ارائه می شود .
وی با بیان اینکه بر اساس آیین نامه تد وین شد ه، افراد ی که توانایی مالی و اجرایی د اشتند ، بررسی شد ه اند ، اد امه د اد : افراد ی که شرکت های زنجیره ای عرضه سوخت را تشکیل د اد ه اند همه جایگاه د ار بود ه و شخصی اقد ام نکرد ه اند ، اما تصمیم گرفته اند کسب و کار خود را توسعه د هند و از این فرصت استفاد ه کنند .