ایران به مطلوبش د ر نفت رسید
درنشست 173 چه گذشت؟
مشعل  یکصد و هفتاد و سومین نشست اوپک (پنجشنبه، 9 آذرماه) د ر مقر د ائمی این سازمان د ر وین برگزار شد . اعضای سازمان کشورهای صاد رکنند ه نفت (اوپک) د ر نشست 30 نوامبر 2016 (10 آذرماه 95) تصمیم گرفتند میزان تولید خود را به سطح 32میلیون و 500 هزار بشکه د ر روز برسانند و این به معنای کاستن روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه از تولید است. 10 روز پس از نشست وزیران نفت و انرژی اوپک، تولید کنند گان عضو اوپک و غیراوپک د ر وین گرد هم آمد ند و بر سر کاهش حد ود 600 هزار بشکه ای از سوی کشورهای غیرعضو اوپک نیز توافق شد . روسیه با تعهد کاهش روزانه 300 هزار بشکه ای، بزرگترین تولید کنند ه غیرعضو اوپک است. توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از ژانویه 2017 اجرایی شد و د ر نشست 172 این سازمان، وزیران نفت و انرژی اوپک بار د یگر تصمیم گرفتند توافق اوپک تا مارس 2018 تمد ید شود و پس از آن کشورهای غیرعضو اوپک ر نشستی مشترک با اعضای این سازمان د وباره متعهد به مشارکت د ر برنامه جهانی کاهش عرضه شد ند .
وزیر نفت قیمت ۶۰ د لار برای هر بشکه نفت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نخستین محموله نفت خام ایران به مقصد روسیه صاد ر شد ه است.  بیژن زنگنه (صبح پنجشنبه، ۹ آذرماه) پیش از آغاز یکصد و هفتاد و سومین نشست عاد ی وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صاد رکنند ه نفت (اوپک) د ر وین د ر جمع خبرنگاران د ر پاسخ به پرسشی مبنی بر این که اگر پس از تصمیم امروز اوپک، قیمت ها بیش از حد انتظار افزایش یابد ، آیا احتمال د ارد که اعضا پیش از ماه ژوئن (نشست عاد ی ۱۷۴ اوپک)، نشست فوق العاد ه تشکیل د هند و د ر توافق خود بازنگری کنند ؟ گفت: هر اتفاقی ممکن است.  به گفته وی، اوپک هر زمان احساس کند ، می تواند نشست فوق العاد ه برگزار کند ، البته تا کنون هیچ پیشنهاد ی د ر این باره ارائه نشد ه است.  وزیر نفت د رباره علاقه مند ی شرکت روسنفت برای توسعه برخی مید ان های نفتی ایران گفت: روسنفت چند تفاهم نامه (برای مطالعه طرح توسعه مید ان های آب تیمور و منصوری) با ایران امضا کرد ه و قرار است برنامه جامع توسعه را د ر اختیار شرکت ملی نفت بگذارد که د ر صورت توافق، به امضای قرارد اد نهایی می انجامد .  زنگنه د رباره سوآپ نفت خام د ر د ریای خزر با اشاره به این که هم اکنون روزانه حد ود ۲۰ هزار بشکه د ر این منطقه سوآپ می شود ، تصریح کرد : ظرفیت افزایش رقم سوآپ به بیش از ۱۰۰ هزار بشکه د ر روز وجود د ارد .  وی د رباره زمان عملیاتی شد ن سوآپ روزانه ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت مید ان های استان کرکوک عراق به ایران پاسخ د اد : احتمال می رود هفته آیند ه یک هیئت عراقی برای نهایی کرد ن این توافق به ایران سفر کند .
 غرب کارون، اولویت نخست برای توسعه مید ان های نفتی ایران
زنگنه د ر پاسخ به پرسشی د ر باره این که آیا فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت ایران به روسیه به مرحله عملیاتی رسید ؟ تصریح کرد : نخستین محموله نفت صاد راتی ایران د ر ماه نوامبر به روسیه صاد ر شد . وی د رباره این که آیا توسعه مید ان های خزر اولویت ایران است، پاسخ منفی د اد و افزود : هم اکنون نخستین اولویت ما توسعه مید ان های مشترک د ر غرب کشور است. توسعه مید ان های خزر د ر اولویت بعد ی است.  وزیر نفت د رباره این که انتظار ایران برای تولید نفت از خزر چه میزان است، تصریح کرد : آغاز تولید از این مید ان، د ر د رجه نخست و پس از آن مقد ارش برای ما مهم است.

صاد رات بیش از 5/2 میلیون بشکه نفت  
زنگنه د رباره قیمت مناسب برای هر بشکه نفت هم اظهار کرد : قیمت ۶۰ د لار برای هر بشکه، قیمت مناسبی است. وی د ر پاسخ به پرسشی د رباره آخرین میزان تولید نفت خام و میعانات گازی و صاد رات نفت خام و میعانات گازی هم اظهار کرد : ایران هم اکنون روزانه سه میلیون و ۸۰۰ تا سه میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت خام تولید می کند . میزان تولید میعانات گازی ایران روزانه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه است. ایران هم اکنون روزانه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صاد ر می کند . وزیر نفت د رباره این که کد امیک از قرارد اد های نفتی ایران با شرکت های خارجی به مرحله امضا نزد یک شد ه است، افزود : مذاکرات برای امضای چند قرارد اد د ر حال انجام است. مذاکرات مید ان منصوری بسیار خوب جلو می رود ، مذاکرات طرح توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی، مید ان آذر، مید ان آزاد گان، مید ان آب تیمور و مید ان چنگوله نیز خوب پیش می رود .

یکپارچگی اوپک
زنگنه تمد ید توافق کاهش عرضه نفت اوپک را نشانه اتحاد و همبستگی اعضای این سازمان و همکاری با کشورهای غیر عضو اوپک د انست و د رباره مازاد عرضه هم اظهار کرد : د ر یک سال اخیر حد ود ۱۸۰ میلیون بشکه از سطح ذخیره سازی های  نفت کاهش یافته و د ر اد امه هم کاهش خواهد یافت. وزیر نفت گفت: اعضای اوپک نمی خواهند برای مصرف کنند گان نفت مشکل ایجاد کنند ، اما نوسان های قیمت نفت، نه به نفع تولید کنند گان و نه به نفع مصرف کنند گان است.


سیاست عربستان تاثیری بر سیاست های د اخلی ایران ند ارد
همچنین وزیر نفت د ر حاشیه نشست اوپک د ر گفت و گو با شبکه خبری سی ان ان د رباره این که آیا شما موافق تمد ید توافق کاهش عرضه اوپک تا پایان سال ۲۰۱۸ هستید ، اظهار کرد : هیچ مشکلی با تمد ید توافق اوپک ند اریم و ترجیح می د هیم این توافق تمد ید شود . زنگنه از تمد ید توافق اوپک حمایت کرد و گفت: سیاست‎های عربستان سعود ی، هیچ تاثیری بر سیاست های د اخلی ایران ند ارد . وی د رباره این که آیا تولید نفت ایران تنها به د لیل توافق اوپک زیر چهار میلیون بشکه د ر روز باقی ماند ه است یا این که برنامه د ارید تولید را از این هم بیشتر کنید ، پاسخ د اد : ما به تصمیم های اوپک پایبند هستیم؛ البته این موضوع را هم د ر نظر د اشته باشید که ظرفیت تولید ، یک موضوع است و ظرفیت عرضه به بازار موضوعی د یگر. این د و موضوع با یکد یگر متفاوت هستند . وزیر نفت د ر پاسخ به این سوال که آیا توافق بین ایالات متحد ه آمریکا با عربستان سعود ی سبب شد ه است که سرمایه گذاری ها د ر کشور شما کاهش یابد یا متوقف شود ، پاسخ د اد : عربستان سعی د ارد که برای سرمایه گذاری د ر ایران خلل ایجاد کند ، اما هم اکنون شرایط به خوبی پیش می رود ، اما امید وارم برنامه برای محد ود کرد ن ایران د ر آیند ه ند اشته باشند .
می د انیم چگونه با تحریم های یکجانبه آمریکا کنار بیاییم
وزیر نفت د ر حاشیه نشست 173 اوپک اعلام کرد : توافق جهانی کاهش تولید نفت، تضاد ی با برنامه های افزایش تولید ایران ند ارد .  بیژن زنگنه گفت: توافق (کاهش تولید نفت) اوپک کوتاه است و قرارد اد های ما پیش از سه سال آیند ه به تولید نمی رسند و این د و مورد با هم تضاد ی ند ارند . وی همچنین د رباره تأثیر احتمال افزایش تحریم های آمریکا ضد ایران گفت: برای ما تحریم های شورای امنیت اهمیت د ارند نه تحریم های آمریکا؛ ما و د یگر کشورهای جهان می د انیم که چطور با تحریم های یکجانبه آمریکا ضد ایران کنار بیاییم. وزیر نفت افزود : این تحریم ها منافع شرکت های آمریکایی را تهد ید می کنند و نمی توانم د رک کنم چرا شرکت های نفتی آمریکایی نمی توانند وارد بازار ایران شوند . زنگنه با اشاره به این که تحریم های آمریکایی بیشتر ضد شرکت های نفتی این کشور هستند ، گفت: آنها نمی توانند د ر بزرگترین پروژه های نفتی جهان د ر ایران د ر غرب کارون، آزاد گان، آب تیمور، منصوری و یاد آوران، مشارکت د اشته باشند ؛ ما به میلیارد ها د لار سرمایه و فناوری نیاز د اریم و هیچ مشکلی برای حضور شرکت های آمریکایی د ر پروژه های صنعت نفت ایران ند اریم.
وی همچنین با اشاره به مذاکره ایران با چند شرکت نفتی بین المللی ابراز امید واری کرد که تا پایان امسال، قرارد اد هایی با این شرکت ها امضا شود .
همکاری تولید کنند گان نفت به ثمرد هی نزد یک شد ه است
رئیس د وره ای اوپک د ر سخنرانی افتتاحیه نشست 173 این سازمان اعلام کرد : به د لیل تلاش های مشترک تولید کنند گان نفت عضو و غیر عضو اوپک، زمان د ستیابی به اهد اف توافق جهانی کاهش تولید نفت نزد یک شد ه است.  خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان و رئیس د وره ای نشست اوپک گفت: د ر نشست پیشین ما د ر ماه مه امسال، مشخص بود که تلاش بیشتری لازم است و د ر نتیجه، توافق جهانی کاهش تولید نفت 9 ماه د یگر تمد ید شد .وی افزود : تحولات بازار از آن زمان تاکنون نشان د اد که تصمیم به تمد ید توافق، د رست بود ه است؛ آمارها نشان د هند ه واکنش مثبت بازار بود ه اند .به گفته الفالح، سطح ذخیره سازی مازاد نفت د ر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصاد ی (او ای سی د ی) د ر ماه مه 280 میلیون بشکه بود ، اما اکنون با 50 د رصد کاهش، 140 میلیون بشکه است. وی همچنین اعلام کرد : برآورد ها نشان می د هد که سطح ذخیره سازی شناور نفت از ماه ژوئن امسال تا کنون 50 د رصد کاهش یافته و سطح ذخیره سازی فرآورد ه های نفتی نیز به میانگین پنج ساله خود بازگشته است.وزیر انرژی عربستان گفت: د ر بازارهای آتی نفت خام بر هر د و شاخص برنت و د بلیو تی آی، برای نخستین بار از سال 2014 میلاد ی تا کنون، شرایط وارونگی حاکم است که نشان می د هد بازار بتد ریج به سوی وضعی متوازن تر حرکت می کند .الفالح اد امه د اد : د ر مجموع ثبات بازار بهبود یافته و جو روانی حاکم بر بازار بهتر شد ه و روند بازگشت توازن شتاب یافته است و ذخیره سازی ها روند کلی کاهشی د ارند . وی افزود : این نتایج مطلوب، نتیجه پایبند ی بیش از 100 د رصد ی مجموع 12 عضو اوپک است که توافق کاهش تولید را امضا کرد ه بود ند .  الفالح گفت: د ر میان مد ت و کوتاه مد ت، شرایط آیند ه بازار امید وارکنند ه به نظر می رسد ، به ویژه با توجه به این که بازسازی اقتصاد ی جهان شتاب می یابد . وزیر انرژی عربستان افزود : ما همچنان شاهد نشانه های بیشتر از تقویت تقاضای نفت هستیم. د ر ماه های اخیر برآورد های تقاضای نفت افزایش یافته و اکنون پیش بینی رشد تقاضای نفت د ر هر یک از سال های 2017 و 2018 میلاد ی یک میلیون و 500 هزار بشکه د ر روز است.الفالح با بیان اینکه د ستیابی به هد ف مطلوب اوپک، نیازمند تلاش های بیشتری است، گفت: تاریخ به ما می گوید که وقتی به تحقق اهد اف نزد یک می شویم، ممکن است پایبند ی به آن متزلزل شود . بنابراین برای د ستیابی به هد ف مان به طور پاید ار، باید به تلاش اد امه د هیم و هر یک از کشورهای عضو، مسئولیت کامل را به سهم خود به عهد ه بگیرد و منتظر د یگران نباشد . وی افزود : باید به تقویت بازاری با ثبات د ر مسیر منافع تولید کنند گان و مصرف کنند گان اد امه د هیم. برای حفظ منافع بلند مد ت مصرف کنند گان، باید د ر ظرفیت تولید خود سرمایه گذاری کنیم و برای این کار، تریلیون ها د لار باید برای ایجاد ظرفیت اضافی تولید نفت و زیرساخت ها سرمایه گذاری شود . این سرمایه گذاری چشمگیر، بد ون اطمینان کافی از آیند ه بازار محقق نخواهد شد . وزیر انرژی عربستان یاد آور شد : سرمایه گذاری های کنونی، بیشتر شامل سرمایه گذاری های کوتاه مد ت می شوند و همچنان سرمایه گذاری های بلند مد ت د ر تعلیق هستند .الفالح گفت: ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری لازم و حفظ ثبات بازار، مسئولیتی مشترک است. به نوبه خود ، ما باید همکاری میان اوپک و غیر اوپک را بیشتر تقویت کنیم و تعامل با نهاد های انرژی بین المللی، به ویژه نهاد های نمایند ه مصرف کنند گان را افزایش د هیم.

امید واری نیجریه به همراهی روسیه
همچنین وزیر نفت نیجریه تأکید کرد : اعضای سازمان کشورهای صاد رکنند ه نفت (اوپک) و روسیه د ر زمینه تمد ید توافق جهانی کاهش تولید نفت توافق د ارند . کاچیکوو د ر واکنش به برخی گمانه زنی ها د رباره مخالفت روسیه با تمد ید توافق کاهش تولید نفت گفت: نه، گمان می کنم ما نسبتاً همسو هستیم. روشن است که فرد ا باید نهاد های مهم تر را گرد هم آوریم تا پیشنهاد ما را بررسی کنند و سپس راه را از آنجا اد امه د هیم. وی همچنین د رباره احتمال تمد ید سه ماهه توافق (به جای 9 ماه) گفت: د ر واقع تنها یک گزینه وجود د ارد ، حتی اگر تصمیم به تمد ید یک ساله گرفته شود ، لازم است آن را با توجه به شرایط بازار بازبینی کنید . بنابراین این د و گزینه تفاوتی ند ارند .


پایبند ی 116 د رصد ی به توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک
کمیته وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه و بازار نفت اعلام کرد که پایبند ی به توافق جهانی کاهش تولید نفت، به 116 د رصد رسید ه است. عصام المرزوق، وزیر نفت کویت و رئیس کمیته وزارتی نظارت بر بازار که پایبند ی به توافق جهانی کاهش تولید نفت را ارزیابی می کند ، از افزایش پایبند ی به این توافق د ر ماه اکتبر امسال خبر د اد .وی اعلام کرد : این کمیته وزارتی همچنین گزارشی د رباره عملکرد بازار جهانی نفت د ر د وره گذشته صاد ر خواهد کرد . المزروق پیش بینی کرد که توافق جهانی کاهش تولید نفت تا پایان سال 2018 میلاد ی تمد ید خواهد شد . وزیر نفت اوپک با اشاره به اعتماد اوپک به فرایند های عرضه و تقاضای نفت د ر بازار گفت: ما باید تولید خود را کاهش د هیم تا به سطح مطلوب ثبات د ر بازار نفت د ست یابیم.

تمد ید توافق کاهش عرضه اوپک
۱۴ عضو اوپک د ر یکصد و هفتاد و سومین نشست عاد ی این سازمان بار د یگر توافق نوامبر ۲۰۱۶ را برای 9 ماه د یگر تمد ید کرد ند و د ر پایان براساس تصمیم اعضا مقرر شد ، تولید نفت لیبی و نیجریه نباید از سقف تولید سال 2017 فراتر رود . وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو سازمان کشورهای صاد رکنند ه نفت (اوپک) د ر نشست پشت د رهای بسته بر سر تمد ید توافق ماه نوامبر این سازمان مبنی بر کاهش یک میلیون و 200 هزار بشکه ای تولید نفت د ر بازه زمانی 9 ماهه تا پایان سال ۲۰۱۸ به اجماع رسید ند .

 

 

 توسعه گازرسانی د ر ۱۰۰ روز آغاز د ولت د وازد هم
مد یرعامل شرکت ملی گاز گفت: د ر ۱۰۰ روز نخست د ولت د وازد هم، به ۸۵۰ روستا و ۱۱ شهر گازرسانی شد ه است. حمید رضا عراقی د رباره گازرسانی به شهرها و روستاها گفت: د ر ۱۰۰ روز نخست د ولت د وازد هم بیش از ۸۵۰ روستا و ۱۱ شهر گازرسانی شد ه اند ، بر این اساس د ر نیمه نخست امسال به طور میانگین روزانه نزد یک به هفت روستا گازرسانی شد ه و د ر مجموع یک هزار و ۲۰۰ روستا و ۱۴ شهر جد ید از نعمت گاز بهره مند شد ه اند . وی افزود : د ر این بازه زمانی، حد ود ۲۳ هزار واحد و بیش از ۲۵ هزار مشترک شهری و روستایی گازرسانی شد ه اند .
عراقی با بیان این که برنامه ریزی برای تکمیل گازرسانی به شهرهای سیستان و بلوچستان و آغاز عملیات احد اث خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار نیز وارد مرحله اجرایی شد ه است، اد امه د اد : با رشد گازرسانی به شهرها و روستاها و استفاد ه بیشتر از گاز طبیعی، سهم سوخت مایع د ر سبد سوخت مصرفی نیروگاه ها نیز به کمتر از ۱۰ د رصد رسید ه است. مد یرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد : خط لوله گازی ۴۲ اینچ د امغان، کیاسر، نکا به طول ۱۷۰ کیلومتر د ر روزهای پایانی د ولت یازد هم و نخستین روزهای د ولت د وازد هم، با هد ف تامین پاید ار و مد اوم گاز استان های شمالی و شمال شرقی، به ویژه گلستان و مازند ران، راه اند ازی شد و توانست یکی از د غد غه های اصلی استان های شمالی کشور را برطرف کند . معاون وزیر نفت د ر امور گاز با اشاره به این که این خط انتقال گاز از حوالی قوشه د امغان آغاز می شود و پس از عبور از شهرهای کیاسر، ساری و نکا، ضمن تقویت سامانه انتقال گاز از جنوب به شمال کشور، سبب پاید اری شبکه گازرسانی و کاهش مخاطره های اقتصاد ی، سیاسی و اجتماعی ناشی از کمبود گاز د ر استان های شمالی کشور خواهد شد ، اظهار کرد : با احد اث این خط، ظرفیت تولید مید ان پارس جنوبی نیز به حد اقل ۵۷۵ میلیون مترمکعب د ر روز رسید ه است.

 د ریافت آبونمان قبض ها علی الحساب است
مد یرعامل شرکت ملی گاز گفت: مطابق حکم د یوان عد الت اد اری موظف هستیم نحوه و فرمول د ریافت آبونمان را اصلاح کنیم؛ به طوری که شرایط د ریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هد فمند ی یارانه ها بازگرد د .
حمید رضا عراقی د رباره حکم د یوان عد الت اد اری برای ابطال بخشنامه د بیر ستاد هد فمند کرد ن یارانه ها مبنی بر نحوه کنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی د ر ۱۴ آذر ماه امسال اظهار کرد : د ر د ولت د هم و پس از اجرای هد فمند ی یارانه ها رد یف آبونمان گاز د ر قبوض مصرفی حذف و پس از ۲ سال با تغییر نحوه محاسبه این رد یف د وباره د ر قبوض لحاظ شد و اکنون د یوان عد الت اد اری حکم د اد ه است که مسئولان آن د ولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را ند اشته اند و د ولت د وازد هم موظف به اصلاح این رد یف بر اساس شرایط پیش از هد فمند ی یارانه هاست.
وی یاد آور شد : تا پیش از اجرای قانون هد فمند ی یارانه ها د ر آذرماه ۸۹ هزینه آبونمان د ر قبوض گاز لحاظ می شد و این مبلغ همواره د ر سال ها تابعی از قیمت گاز بود ه و با فرمولی مشخص د ر قبوض مصرفی محاسبه شد ه است. عراقی افزود : از آنجا که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است، با افزایش قیمت د ر پی اجرای هد فمند ی یارانه ها این مبلغ افزایش قابل توجهی پید ا می کرد ؛ از این رو سازمان هد فمند ی یارانه ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت و پس از مد تی از یکم مهر ماه ۹۱ محاسبه آبونمان با فرمولی جد ید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد . وی اد امه د اد : بر این اساس فرمول پیشین محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور ضرب د ر میانگین قیمت گاز ضرب د رضریب ثابت ۹ یا ۱۲ (بسته به میزان ظرفیت کنتور) بود با تبد یل به یک سوم مقد ار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور ضرب د ر میانگین قیمت گاز ضرب د ر ضریب ثابت ۳» تبد یل شد . به گفته معاون وزیر نفت د ر امور گاز، اکنون نحوه اجرای این حکم د ر اختیار د ولت است، اما اگر بخواهیم مطابق حکم د یوان عد الت اد اری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به پیش از اجرای هد فمند ی یارانه ها باز گرد انیم، بد ون شک به مرد م فشار اقتصاد ی وارد خواهد شد ، بنابراین به د نبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مرد م نیز باشد . عراقی اد امه د اد : به همین سبب، مبلغ د رج شد ه د ر رد یف آبونمان برای یک ماه آیند ه علی الحساب خواهد بود و پس از تصمیم گیری د ر د ولت، نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد ؛ اگر رقم آبونمان از عد د کنونی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم د یوان عد الت اد اری به مصرف کنند گان پرد اخت می شود ، همچنین اگر بیشتر شود ، د ر قبوض مشترکان مازاد هزینه د رج خواهد شد و د ر صورت تغییر نکرد ن نیز، جزئیات را به مرد م اطلاع می د هیم.
وی د ر پایان اعلام کرد : امروزه گسترد گی شبکه گاز رسانی د ر سراسر کشور نیازمند صرف هزینه های حفظ، تعمیر و نگهد اری شبکه و تاسیسات، همچنین بهسازی خطوط انتقال و امد اد رسانی است که تامین این هزینه از محل آبونمان پیش بینی شد ه است.
عراقی تصریح کرد : د رحقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرد اخت آبونمان از طریق قبوض خود د ر تامین هزینه ای مشارکت می کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب تر به خود شان است. به بیان د یگر، اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تامین نشود ، شاهد کاهش بهره وری خطوط انتقال گاز و شبکه گازرسانی و د ر نتیجه افزایش هد ر رفت گاز د ر فاصله بین پالایشگاه های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسئله، از د ست د اد ن عمد ه منابع ملی و افت فشار گاز د ر خانه ها خواهد بود