5 اشتباه هنگام کاهش وزن
   اگر تابه حال سعی کرد ه اید وزن کم کنید ؛ اما د ر نهایت هد ف تان را رها کرد ه اید ، ممکن است د لیلش این باشد که یکی از ۵ اشتباه رایج را که د ر این مقاله برای شما بیان می کنیم، مرتکب شد ه باشید . د ر حالی که هیچ برنامه یکسانی برای کاهش وزن و مناسب همگان وجود ند ارد ، اما اشتباه های  رایجی هستند که بیشتر افراد د ر حین تلاش برای کاهش وزن مرتکب آن می شوند . بنابراین زمانی که شروع به کاهش وزن کرد ید ، مطمئن شوید که به د ام هیچ کد ام از ۵ اشتباه زیر نمی افتید ، د ر غیراین صورت بد انید که فقط وقت تان را هد ر د اد ه اید !
ند اشتن یک برنامه: بد ترین روش ممکن برای کاهش وزن، ند اشتن یک برنامه است. اگر تنها اید ه شما از د ست د اد ن مثلا ۲۰ کیلو وزن از هر راه ممکن است و برای این کار هیچ برنامه ای ند ارید ، به احتمال زیاد خیلی زود خسته می شوید و کم می آورید . تلاش برای د ستیابی به آن هد ف، بد ون د اشتن هیچ گونه د ستورعملی د ر مورد نحوه ورزش یا غذا خورد ن، معمولا نتیجه ای به د نبال نخواهد د اشت. شما نه تنها باید یک برنامه د اشته باشید ؛ بلکه باید یک برنامه د رازمد ت با اهد اف واقع بینانه برای خود تان تهیه کنید . کاهش وزن، چیزی است که باید بتد ریج و د ر طول یک د وره زمانی طولانی به د ست آید و د ر آیند ه حفظ شود . د ر غیراین صورت به احتمال زیاد موفق نخواهید شد .
  بیش ازحد کم غذا خورد ن:ناسالم ترین و بیهود ه ترین اشتباهی که می توانید حین تلاش برای کاهش وزن انجام د هید ، آن است که بیش ازحد کم غذا بخورید . بسیاری از مرد م معتقد ند که اگر از وعد ه های غذایی صرف نظر کنند ، می توانند سریع تر وزن کم کنند یا کالری های شان را برای یک وعد ه غذایی سنگین ذخیره کنند .
با این حال، حذف وعد ه های غذایی یا غذا خورد ن کمتر از تعد اد کالری های مورد نیاز روزانه، فقط باعث کند شد ن متابولیسم تان خواهد شد و کاهش وزن را برای شما سخت تر می کند .
    تکیه کرد ن بیش از حد به تمرین های کارد یو:هنگامی که زمان انتخاب یک برنامه ورزشی فرا می رسد ، بسیاری از افراد تصمیم می گیرند تمرین کارد یو ی شان را از طریق د وید ن انجام د هند ، چون برای این کار نیازی به عضویت د ر باشگاه ند ارند . با این حال اگر د وید ن، تنها ورزشی است که شما انجام می د هید ، بد ن تان د ر نهایت به آن عاد ت خواهد کرد و هربار کالری کمتری می سوزاند ، ضمن این که شما گرسنه تر خواهید شد و بد ون آنکه متوجه شوید ، غذای بیشتری می خورید و د ر نهایت کاهش وزن تان متوقف می شود . به جای آنکه فقط بد وید ، سعی کنید تمرین مقاومتی را به روال تمرینی تان اضافه کنید . تمرین مقاومتی به علت EPOC یا مصرف اکسیژن اضافی پس از تمرین، هم د ر طول تمرین و هم پس از تمام شد ن آن، کالری می سوزاند .
  ند انستن آنکه چه زمانی باید از چیت میل (وعد ه غذایی تقلب) استفاد ه کنید :یکی د یگر از اشتباه های رایجی که بسیاری از مرد م مرتکب می شوند ، سخت گیری بیش ازحد د ر مورد رژیم غذایی شان است. بسیاری از مرد م د ر مورد رژیم شان د ید گاه همه یا هیچ را د ارند ، یعنی اگر یک روز نتوانند رژیم شان را رعایت کنند ، کل برنامه را رها می کنند .
بقیه معتقد ند که اگر د ر یک وعد ه غذایی، بیش ازحد غذا بخورند ، می توانند برای بقیه روز نیز تقلب کنند . به جای این کارها گاهی اوقات خود تان را به یک وعد ه غذایی تقلب مهمان کنید . این کار، هوس های غذایی شما را برطرف می کند و د ر عین حال شما را د ر مسیر د رست نگه می د ارد .
 اعتماد کرد ن بیش ازحد به برچسب های مواد غذایی: یکی د یگر از اشتباه های متد اول د ر کاهش وزن، اعتماد کرد ن بیش ازحد به برچسب های مواد غذایی است. مواد غذایی بسیاری با برچسب های «کم چرب»، «بد ون شکر» و سایر عبارات این چنینی د ربازار وجود د ارند . با این حال، خورد ن مقد ار بسیار زیاد ی از این غذاها که به اد عای خود شان سالم هستند ، کالری زیاد ی وارد بد ن شما می کنند . به جای تمرکز کرد ن روی برچسب های غذاهای فرآوری شد ه، به مواد غذایی کامل و بد ون برچسب توجه کنید .

 


5مرحله  اصلی اعتماد به نفس
 خود را تشويق کنيد
به د لیل کارهاي خوبي که انجام مي د هيد ، خود را تشويق کنيد . برخي عاد ت کرد ه اند براي کارهاي بد و ناد رستي که مرتکب مي شوند ، هزاران بار خود را سرزنش کنند ؛ اما يک بار هم بابت کارهاي خوبشان تشويق نمي شوند . تشويق کرد ن خود ممکن است کاري ساد ه به نظر بيايد ؛ اما به رشد اعتماد به نفس شما کمک مي کند . هيچ کد ام از کارهاي مثبت خود را کوچک و بي اهميت تلقي نکنيد .

روی صند لی های رد یف جلو بنشینید
آيا تاکنون د قت کرد ه ايد د ر جلسات، کلاس د رس و د يگر نشست ها، چرا ابتد ا صند لي هاي عقب پر مي شوند ؟ بايد گفت بيشتر آد م ها مي خواهند د ر رد يف هاي آخر بنشينند تا  کسي آنها را نبيند و یک د ليل اصلی اين کار، آن است که اعتماد به نفس ند ارند . تمرین کنید د ر جلسات و نشست ها روی صند لی های رد یف جلو بنشینید .

سريع تر راه برويد
اشخاصي که بشد ت ضربه خورد ه اند ، تلوتلو مي خورند و لِخ لِخ کنان راه مي روند . به همين د ليل بايد گفت که اعتماد به نفس آنها صفر است. آد م هاي معمولي نيز معمولي راه مي روند و سرعتشان معمولي است. د ر ضمن ظاهر آنها به همه مي گويد : «من د ر واقع خيلي هم به خود م افتخار نمي کنم!» گروه د يگري از افراد نيز اعتماد به نفسي عالي د ارند . آنها سريع تر از گروه متوسط راه مي روند و هنگام راه رفتن، انگار آهسته مي د وند . د ر ضمن طرز گام برد اشتن آنها به د نيا مي گويد : «من بايد جاي مهمي بروم و کار مهمي انجام بد هم، زيرا مطمئنم د ر کاري که از حالا تا پانزد ه د قيقه د يگر انجام مي د هم، موفق خواهم شد .» با تند تر راه رفتن، اعتماد به نفس خود را افزايش د هيد . شانه هاي خود را عقب ببريد ، سرتان را بالا بگيريد ، کمي تند تر حرکت کنيد و شاهد رشد اعتماد به نفس خود باشيد .

حرف خود را بزنيد
 حرف خود را بزنيد و اين کار را براي خود يک اصل قرار د هيد . وقتي د ر جلسه اي حضور مي يابيد ، آزاد انه عقايد خود را بر زبان آوريد و د ر تمامي همايش هاي تجاري، جلسات خصوصي و انجمني که شرکت مي کنيد ، د اوطلبانه چيزي بگوييد . د ر اين ميان استثنايي قائل نشويد . اظهارنظر کنيد و پيشنهاد بد هيد . پرسش مطرح کنيد و آخرين نفري نباشيد که حرف مي زند . هيچ وقت از اينکه ناد ان به نظر برسيد ، نگران نباشيد ، زيرا بي شک اين گونه نيستيد . د ر ازاي هر فرد ي که با شما موافق نباشد ، شخص د يگري خواهد بود که با شما هم راي است. پس هيچ گاه از خود نپرسيد : «چرا جرات مي کنم حرف بزنم؟»

لبخند بزنيد
بيشتر افراد معتقد ند لبخند زد ن براستي مي تواند به بهبود روح و روان کمک کند . لبخند ، د ارويي عالي براي ضعف اعتماد به نفس است؛ ولي افراد بي شماري هنوز هم اين را باور نمي کنند ، زيرا هنگام احساس ترس، هرگز خند يد ن را امتحان نکرد ه اند . اين آزمون کوچک را انجام د هيد . بکوشيد همزمان با احساس شکست، لبخند بزنيد . لبخند ، ترس را مغلوب مي کند ، نگراني را از بين مي برد و غم را شکست مي د هد . لبخند واقعي، احساس مخالفت د يگران را فوراً از بين مي برد . از اين رو اگر بي ريا لبخند بزنيد ، شخص مقابل می فهمد و براستي نمي تواند از د ست شما عصباني شود .

 

 افسون چای سفید
 اگر بگويند يكي از بهترين د وستان تو كيست، من قطعا چاي را انتخاب مي كنم. يار هميشگي و د رد انه اي كه همد م تنهايي ها و فكر كرد ن هايم، معاشرت با د وستانم و كار كرد ن هاي طولاني من است؛ اما بر خلاف چيزي كه بين بيشتر مرد م جا افتاد ه، براي من چاي به يك نوشيد ني د اغ قرمز رنگ كه همان چاي سياه است، ختم نمي شود . من عاشق امتحان كرد ن انواع د منوش هاي جد يد و هرجور نوشيد ني خستگي د ر بَر و پر فايد ه اي هستم كه به بازار مي آيد .  يكي از چاي هاي محبوب و د وست د اشتني براي من چاي سفيد است. چای سفید نیز مثل سایر انواع چای، از گیاه «کاملیا سینسیس» به د ست می آید ؛ اما برخلاف چاي هاي د يگر، پيش از آنكه برگ چای باز شود ، جوانه آن را که یک غلاف کرک د ار نقره ای د ارد ، می چینند . چای سفید نسبت به سایر چای های سنتی، کمیاب تر و گران تر و البته از مقد ار بسیار بیشتری آنتی اکسید ان برخورد ار است. د ر فرآیند تخمیر، تغییراتی د ر ترکیبات چای رخ می د هد كه به وسيله آن كافیين موجود د ر چای سبز و سفید به حد اقل ممکن و پلی فنول ها به حد اكثر ميزان خود د ر ميان انواع چاي مي رسد . بر خلاف انواع چای که با آب جوش د رست می شود ، پیشنهاد می شود چای سفید د ر آبی با د مای حد ود ۷۵ تا ۸۵ د رجه سانتی گراد تهیه شود . برای این کار باید ابتد ا آب را جوش آورد و بعد از یک د قیقه صبر کرد تا د مای آن کاهش یابد و سپس با آب ولرم چای سفید را د م کرد .
 منبعی غنی از آنتي اكسيد ان است
این چای به خاطر ميزان حد اقل پرد ازش، يك نيروگاه آنتي اكسيد اني به حساب مي آيد كه نوشيد نش براي سلامتي بسيار مفيد است. همه می د انند كه آنتي اكسيد ان ها بد ن ما را د ر برابر راد يكال هاي آزاد محافظت مي كنند ، از انواع سرطان ها و بيماري هاي قلبي د ور مي سازند و پوستمان را سالم و جوان نگه مي د ارند .
سرشار از مواد ضد باكتري است
چای سفید ، د ارای مواد ضد باکتری و ضد ویروسی قابل توجهي است كه به وسيله آن می توانيد باکتری های بد ، ویروس ها و قارچ ها را غیر فعال کنید . د ر واقع چای سفید د ر خلع سلاح ویروس ها و باکتری ها حتی قوی تر از چای سبز عمل مي كند ! چای سفید همچنين باکتری هايي را که باعث پلاک، پوسید گی د ند ان و بوی بد د هان مي شوند ، می کُشد .
باعث كاهش وزن می شود
چای سفید ، د اراي مقد ار قابل توجهي کافیین است که يك عنصر خوب د ر كاهش وزن به حساب مي آيد و همانطور كه گفتيم، سطح بالایی از آنتی اکسید ان د ارد كه به افزایش متابولیسم بد ن كمك كرد ه و حتي اشتها را كنترل مي كند . تحقيقات نشان د اد ه است كه چای سفید می تواند از به وجود آمد ن سلول های چربی جد ید جلوگيري كرد ه و سلول های چربی موجود را به تجزيه تشويق كند .
 د شمن پيري است
چای سفید از عوارض بالا رفتن سن مانند چین و چروک و از د ست د اد ن قابلیت ارتجاعی آن جلوگيري كرد ه و به شما يك پوست محكم، شفاف و زيبا هد يه مي كند . گذشت زمان، قرار گرفتن د ر معرض بیش از حد نور آفتاب، استرس و تغذیه ناد رست می توانند به پوست ما آسیب برسانند و باعث شوند كه پوست گاهی اوقات حتي زود تر از موعد مقرر شروع به پيري كند . آنتی اکسید ان هاي موجود د ر چای سفید ، با خواص ضد پیری خود ، از پوست د ر برابر استرس و صد مات د يگر محافظت مي كند و خيلي خوب است اگر آن را د ر راس محصولات مراقبت از پوست خود بگذاريد .

 

 


رشد شخصیت کود ک
  1 اجازه د هید کود ک شما، تصمیم بگیرد . مسلما والد ین باید محد ود یت هایی را برای فرزند خود قائل شوند ، اما بعضی وقت ها بهتر است اجازه د هید که زمام کار د ر د ست کود ک باشد ، حتی اگر او تصمیم های عجیب و غریب بگیرد . مثلا اگر می خواهد که وسط تابستان، پالتو بپوشد ، به او اجازه د هید که این کار را بکند . پس از مد تی گرمش می شود و می فهمد که پوشید ن یک لباس نازک د ر این فصل، مناسب تر است. اگر شما اجازه د هید که او خود ش به این نتیجه برسد ، به او امکان یاد گیری و رشد د اد ه اید .
   2نحوه انجام کار را به آرامی به او نشان بد هید و یک کار را به مراحل کوچک تر تقسیم کنید .
به عنوان مثال، نحوه تمیز کرد ن بخشی از میز غذاخوری را که به خود ش مربوط می شود ، مرحله به مرحله به او نشان بد هید . مثلا اول باز کرد ن پیش بند ، برد ن بشقاب و گذاشتن آن د اخل ظرفشویی و سپس برد ن لیوان. سپس می توانید ببینید که او این کار را خود ش انجام می د هد و البته بهتر است برای د لگرمی بیشتر، او را نوازش و تشویق کنید .
  3 اجازه د هید او هم د ر کارهای شما شریک شود
 هنگامی که کود ک می بیند شما یک کار جالب، اما پیچید ه و سخت مثل غذا پختن، تمیز کرد ن خانه یا مرتب کرد ن لباس ها را انجام می د هید ، می خواهد او هم وارد کار شد ه و به شما کمک کند .
د ر این حالت، بهتر است راهی پید ا کنید که کود ک شما هم بتواند د ر آن کار به شما کمک کند .
به عنوان مثال، او ممکن است نتواند ظروف را روی میز غذاخوری بچیند ، اما می توانید از او بخواهید که د ر آورد ن سبد لباس های کثیف و گذاشتن آنها د اخل ماشین لباسشویی به شما کمک کند .
4 وقتی او د ارد کاری را انجام می د هد ، شما د خالت نکنید .
 اگر از کود ک خود خواسته اید کاری را انجام د هد ، بگذارید خود ش آن کار را تمام کند ، حتی اگر د ر مقایسه با مد ت زمانی که شما می توانید آن کار را انجام د هید ، به د وبرابر آن یا مقد ار بیشتری وقت نیاز د اشته باشد به عنوان مثال اگر جمع کرد ن لباس خواب برای او پنج د قیقه طول می کشد ، بگذارید که او خود ش این کار را انجام د هد ، مگر اینکه واقعا عجله د اشته باشید .
د ر این حالت، د ر مقایسه با زمانی که شما کار او را تمام کنید ، او احساس موفقیت بیشتری خواهد کرد .
 5 بهتر است به جای اینکه د ائم د ور او بگرد ید و هر بار که می خواهد به یک چیز خطرناک د ست بزند ، با فریاد زد ن «نه»، مانع او بشوید ، بهتر است اشیای خطرناک را از د سترس او د ور کرد ه و اسباب بازی های شاد و بامزه را د ر اختیار او قرار د هید .
این کار موجب می شود که هم کود ک استقلال بیشتری د اشته باشد و هم شما آرامش خاطر بیشتری پید ا کنید .

 


فصل سرما ومرگ خاموش
    از بخاری استاند ارد و سالم استفاد ه کنید . هرگز خود تان سیستم بخاری را د ستکاری یا تعمیر نکنید و آن را به شرکت د ارای صلاحیت بسپارید .
  هرگز، هرگز و هرگز اجاق گاز را به عنوان وسیله گرمایشی به کار نبرید .
  پیش از نصب بخاری، شلنگ گاز و لوله های بخاری را کاملا بررسی کنید . چنانچه آسیب یا فرسود گی د ر آن د ید ید ، با لوازم نو و استاند ارد جایگزین کنید .
  ایمنی و حفظ جان شما از زیبایی خانه مهم تر است. هرگز لوله های آکارد ئونی را به عنوان لوله بخاری به کار نبرید .
پیش از نصب توجه د اشته باشید که مسیر د ود کش ساختمان تا بالا کاملا باز باشد . ممکن است پرند ه ای د ر آنجا لانه کرد ه یا اینکه چیزی راه خروجی د ود کش را بسته باشد .
  توصیه اکید می شود که هرگز از پنجره، د ود کش بخاری را بیرون ند هید . اگر ناچار به انجام این کار هستید ، حتما از کارشناسان، مشاوره بگیرید . جهت وزش باد ، موقعیت ساختمان و ارتفاع لوله بخاری د ر انجام صحیح این کار تعیین کنند ه هستند . اصولا به ازای هر یک متر که لوله بخاری د ر عرض نصب می شود ، باید 3 متر به خروجی آن ارتفاع د اد . طول زیاد لوله افقی باعث کاهش فشار د ود می شود ، بنابراین باید از افزایش طول لوله های افقی کاسته و یا به صورت شیب رو به بالا (فشار مثبت) نصب شود .
 د ر انتهای د ود کش پشت بام حتما، حتما و حتما باید کلاهک H شکل نصب باشد . پیش از راه اند اختن بخاری آن را کنترل کنید .
 برای هر بخاری و مصرف کنند ه گازی باید یک د ود کش جد اگانه طراحی و ساخته شد ه باشد .
 فراموش نکنید بخاری برای گرم کرد ن محیط و سوزاند ن گاز شهری به اکسیژن نیاز د ارد و مسیر تامین این اکسیژن از د ود کش نیست، بلکه باید حتما راهی برای ورود اکسیژن پیش بینی شود . توجه د اشته باشید که د ود کش تنها و تنها راه خروجی محصولات احتراق از بخاری به هوای بیرون است. بنابراین از د رزگیری زیر د رها و لای پنجره ها خود د اری کنید . مسیر کانال کولر را هم بهتر است مسد ود نکنید . اجازه د هید هوای تازه برای ورود به خانه شما راهی د اشته باشد .
 پس از روشن کرد ن بخاری توجه د اشته باشید که لوله بخاری باید پس از چند د قیقه کاملا د اغ شود . اگر لوله بخاری سرد باشد ، نشانگر آن است که بخاری د رست کار نمی کند و محصولات احتراق و گاز منو کسید کربن د ر حال پخش د ر خانه شما هستند .
 پیشنهاد اکید می شود حسگر ODS خرید اری و د ر خانه نصب کنید .
 هرگز، هرگز و هرگز از بخاری بود ن د ود کش د ر محل های بسته مانند خانه استفاد ه نکنید . این بخاری ها تنها برای جاهایی که رفت و آمد زیاد است و د ر به طور پیوسته باز و بسته می شود ، می تواند مناسب باشد .