قهـرمان  با اقتد ار  شروع کرد
هفته اول مسابقات ليگ برتر گلف كشور، با پيروزي قاطعانه نفت مسجد سليمان، قهرمان فصل گذشته اين رقابت ها آغاز شد . تيم گلف نفت مسجد سليمان د ر هفته نخست هفتمين د وره ليگ برتر گلف باشگاه های ایران د ر مجموعه ورزشي نقش جهان اصفهان، مهمان تيم هیئت گلف اين شهر بود كه توانست با نتيجه قاطع 6 بر 0 از سد تيم حريف عبور كند .د ر ساير د يد ارها، تيم ملي حفاري اهواز، د یگر تیم نفتی حاضر د ر این رقابت ها با نتیجه 5 بر 1 از سد تيم تار از مسجد سليمان عبور كرد . بازي تيم هاي آزاد گان مسجد سليمان و نمين سراميك ارد بيل 4 بر 1 به سود تيم ارد بيلي خاتمه يافت و تيم سورتمه اهواز 3 بر 2 هیئت گلف شاهين شهر را از پيش رو برد اشت. با اتمام مسابقات هفته نخست، تيم نفت مسجد سليمان با 3 امتياز صد رنشين شد و تيم هاي ملي حفاري و ارد بيل د ر رد ه هاي بعد ي جد ول رد ه بند ي اين گروه قرار د ارند .

 


  مسابقات ورزشی سه گانه   د رمنطقه خلیج فارس
به مناسبت هفته بسیج، یک د وره مسابقات ورزشی سه گانه د ر مرکز انتقال نفت قطب آباد شرکت خطوط  لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه خلیج فارس  و  د رسه رشته د ارت، د وومید انی و طناب کشی با حضورکارکنان رسمی و پیمانی این مرکز برگزار شد .د ر رشته د ارت موسی حسین زاد ه، یاسرخاد می و قاسم سلیمی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کرد ند .
 د ررشته د وومید انی هم مصطفی سخاوت، حسین پشت خمو و علی د انگاه به ترتیب د رجایگاه اول تا سوم ایستاد ند .
همچنین د ر رشته آماد گی جسمانی (طناب کشی) امین انجم شعاع، محمد زارعی و وحید ایران نژاد مقام اول تا سوم این د وره از مسابقات را کسب کرد ند .
یاد آورمی شود ، د ر پایان از نفرات برتر هر رشته تقد یرشد .


تد اوم صد رنشيني نفت مسجد سليمان
هفته د وم مسابقات لیگ وزنه برد اری نوجوانان خوزستان با قهرمانی باشگاه نفت و گاز مسجد سلیمان به پایان رسید .
این هفته از پیکارها د ر سالن شهد ای وزنه برد اری خوزستان و به میزبانی شرکت فولاد اکسین خوزستان برگزار شد   که باشگاه نفت و گاز مسجد سلیمان با ۵۸۵ امتیاز، اند یکا با ۵۶۶ امتیاز و باشگاه پالایش نفت آباد ان با ۵۴۶ امتیاز به ترتیب د ر رد ه های اول تا سوم قرار گرفتند .
پس از رقابت وزنه برد اران تیم های شرکت کنند ه، طی هفته های اول و د وم، باشگاه نفت و گاز مسجد سلیمان با هزار و 152 امتیاز صد رنشین است، اند یکا با هزار و 133امتیاز د ر مکان د وم قرار د ارد و باشگاه پالایش نفت آباد ان با هزارو87 امتیاز د ر رد ه سوم جای گرفته است. د ر این مسابقات، یک تیم از استان لرستان نیز به عنوان مهمان حضور د اشت و د ر مجموع 90 وزنه برد ار د ر قالب ۱۳ تیم با یکد یگر به رقابت پرد اختند .


صد رنشینی نفت امید یه  د ر بسکتبال امید ها   
تیم نفت امید یه د ر پایان د ور رفت لیگ برتربسکتبال امید های باشگاه های ایران صد رنشین شد .هفته پنجم و پایانی این رقابت ها د ر گروه جنوب برگزار شد که تيم نفت امید یه با هد ایت رضا آلبوفتیله، مقابل پتروشیمی بند رامام به پیروزی رسید . این تیم د ر پایان د ور رفت بد ون شکست و با 5 پیروزی و کسب 10 امتیاز د ر صد ر جد ول قرار گرفت.ملی حفاری، سومین نمایند ه استان و د یگر تیم نفتی حاضر د ر این رقابت ها نیز د ر خانه پذیرای مقاومت میناب بود که موفق شد این تیم را از پیش رو برد ارد . این مسابقات د ر د و گروه شمال و جنوب برگزار می شود که د ور برگشت آن از این هفته آغاز خواهد شد .

 


مدال برنز   وزنه برد ار  مناطق نفتخيزجنوب  د ر جهان
سيد ايوب موسوي وزنه برد ار تيم مناطق نفت خيزجنوب با مهار وزنه 385 کيلو گرمي مد ال برنز د سته 94 کيلو گرم مسابقات وزنه برد اري قهرماني جهان را به خود اختصاص د اد .
   د ر مسابقات  جهاني وزنه برد اري که د ر کشور آمريکا برگزار شد ، سيد ايوب موسوي وزنه برد ار د سته 94 کيلو گرم تيم ملي کشورمان  د ر حرکت يک ضرب وزنه 171 کيلو گرمي را بالاي سر برد ، موسوي همچنين د ر حرکت د وضرب 214 کيلوگرم را مهار کرد و د ر مجموع نيز با بالاي سر برد ن وزنه 385 کيلو گرم، مد ال برنز اين د وره از رقابت ها را کسب کرد .
شايان ذکر است؛ د ر مسابقات اين وزن سهراب مراد ي از تيم ملي کشورمان د ر مجموع با مهار وزنه 417 کيلو گرم به مد ال طلا د ست يافت و آئوريماس د يد باليس از کشورليتواني با مهار وزنه 318 کيلوگرم مد ال نقره را از آن خود کرد .       


د ر مناطق نفت خیز جنوب همه چیز حرفه ای است
  موسوی: د ر مسابقات جهانی به فکر نقره بود م، اما برنز گرفتم
  یکی از مد ال آوران ایران د ر مسابقات جهانی وزنه برد اری د ر آنهایم آمریکا که با قهرمانی تیم ملی وزنه برد اری کشورمان به پایان رسید ، سید ایوب موسوی، وزنه برد ار تیم مناطق نفت خیز جنوب د ر د سته ۹۴ کیلوگرم بود .  موسوی د ر یک ضرب و اولین حرکت خود ، وزنه 166 کیلوگرم را اند اخت، اما د ر د ومین حرکت موفق به مهار این وزنه شد . او د ر سومین حرکت د رخواست وزنه 171 کیلوگرمی را د اد که به راحتی موفق به مهار آن شد و د ر نهایت به عنوان پنجم بسند ه کرد . موسوی د ر حرکت اول د وضرب خود نیز وزنه 208 کیلوگرمی را مهار کرد . او د ر د ومین حرکت نیز وزنه 214 کیلوگرمی را بالای سر برد ؛ اما د ر حرکت سوم نتوانست وزنه 218 کیلویی را بالای سر ببرد و د ر نهایت با مجموع 385 کیلوگرم به کارش پایان د اد و صاحب مد ال برنز حرکت د وضرب و مجموع شد . اولین حضور این وزنه برد ار آباد انی د ر مسابقات جهانی که با مد ال همراه بود ، باعث شد تا به سراغ او برویم. موسوی د ر گفت وگویی که با «مشعل» د اشت، از این که د ست خالی به ایران برنگشته، ابراز رضایت کرد .

از مسابقات جهانی برای مان بگو.
مسابقات خیلی خوبی بود که خوشبختانه به مقام قهرمانی جهان د ست یافتیم و خیلی خوشحالم که توانستیم د ل مرد م را شاد کنیم و به موفقیت برسیم.

 د ر اولین حضور خود د ر مسابقات جهانی، توانستی به مد ال برنز برسی؟
خد ا را شکر می کنم که این اتفاق افتاد و توانستم مد ال بگیرم و د ست خالی از این مسابقات به کشورم برنگرد م.

 فکر می کرد ی که به مد ال برسی؟
من خیلی به مد ال نقره فکر می کرد م، اما د ر نهایت به مد ال برنز رسید م. زورم را زد م؛ اما بد نم د ر شرایط اید ه آلی قرار ند اشت! خود م هم علتش را نمی د انم؛ ولی مثل همیشه نبود م!

نظر محسن بیرانوند ، سرمربی تیم ملی چه بود ؟
هم آقای بیرانوند ، هم آقای علی مراد ی و آقای ابراهیمی، از کار من راضی بود ند . به هر حال، من تلاش خود م را کرد م و قسمتم این بود که به مد ال برنز برسم.

 د ر وزن تو، سهراب مراد ی د رخشش فوق العاد ه ای د اشت و رکورد جهان را پس از ۱۷ سال جا به جا کرد .
بله همین طور است. سهراب ماشاءا... خیلی خوب است. او وزنه های خیلی خوبی زد و توانست هم قهرمان جهان شود و هم رکورد را جا به جا کند . خد ا را شکر او از المپیک ریو به بعد روند بسیار خوبی را طی کرد ه است.
 حالا با این مد الی که گرفته ای، امید وار به کسب مد ال د ر بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا هم هستی؟
من از هفته های بعد ، د وباره کارم را آغاز می کنم؛ اما معلوم نیست که د ر بازی های آسیایی حضور د اشته باشم یا نه؟ چرا که نمی د انم د ر بازی های آسیایی هم مثل مسابقات جهانی د ر هر وزن، د و نفر می توانند شرکت کنند یا نه و اگر یک نفر بخواهد برود ، آن وقت رقابت د ر تیم ملی هم خواهد بود .

د ر حال حاضر، به غیر از وزنه برد اری چه فعالیتی د اری؟
من د انشجوی رشته تربیت بد نی د ر آباد ان هستم.

از مناطق نفت خیز جنوب بگو.
من عضو تیم مناطق هستم و با این تیم، قهرمان آسیا شد یم. شرایط خوبی د اریم. به لحاظ منبع د رآمد م هم همان قرارد اد ی است که با تیم مناطق نفت خیز جنوب د ارم وخد ا را شکر همه چیز خوب است و به قهرمانی د ر لیگ برتر ایران هم فکر می کنیم. د ر مناطق نفت خیز جنوب همه چیز حرفه ای است و باید بگویم نظم خاصی برقرار است و مربیان خیلی خوبی هم د اریم.