پارس جنوبی جم حالا پرچمد ار نفت د رفوتبال ایران است
 نایـب قهـرمانیِ غـریب ِآشـنا
مشعل  آرش جعفری  بعد از افتخاراتی که نفت تهران به عنوان نمایند ه وزارت نفت د ر لیگ برتر فوتبال ایران با قهرمانی د ر جام حذفی، سومی لیگ برتر و حضور د ر جمع 4 تیم برتر آسیا کسب کرد ، حالا نوبت پارس جنوبی جم، د یگر نمایند ه نفت است که پرچم نفتی ها را د ر فوتبال ایران بالا نگه د ارد .
پارس جنوبی جم با هد ایت مهد ی تارتار د ر پایان نیم فصل نخست لیگ هفد هم حرفه ای باشگاه های ایران موفق شد د ر اولین حضور خود د ر سطح اول فوتبال ایران، بالاتر از تیم هایی چون استقلال، تراکتورسازی، سپاهان و حتی هم نام خود نفت آباد ان قرار بگیرد و نایب قهرمان نیم فصل نخست لیگ برتر باشد .
  پارس جنوبی جم با پیروزی د ر هفته پایانی نیم فصل نخست د ر خانه، مقابل سیاه جامگان موفق شد نایب قهرمانی خود را جشن بگیرد . شاگرد ان مهد ی تارتار با نتیجه یک برصفر از سد سیاه جامگان مشهد گذشتند تا جمع امتیازات خود را به 29 برسانند . حالا پرچمد اران نفت د ر حال لذت برد ن از کسب امتیازات خود د ر لیگ هفد هم هستند و د یگر کمتر کسی از اتفاقی بود ن نتایج این غریب آشنا می گوید ؛ تیمی که پله های ترقی را یکی یکی بعد از قهرمانی د ر لیگ د و و سپس د ر لیگ یک و صعود به لیگ برتر بالا رفت و حالا توانایی قهرمانی د ر لیگ برتر را هم د ارد .
بازیگرد انی د ورتموند ی ها
یکی از ویژگی های منحصر به فرد پارس جنوبی جم، ارائه بازی روان و تسلط بر جریان بازی است. آنها بخوبی توپ را د ر زمین می گرد انند و هنگامی که توپ را د ر اختیار ند ارند ، با د وند گی های بی امان خود فضا را از حریف می گیرند . جنگند گی و روحیه برد طلبی بازیکنان بی اد عای پارس باعث شد ه تا آنها یکی از بهترین های لیگ هفد هم باشند . د ورتموند ی های لیگ برتر که از جمله تیم های د وند ه هستند ، بیش از نیمی از بازیکنانشان د ر هر بازی بالای 9 کیلومتر می د وند .

مرد ان کلید ی
د ر تیم تارتار هیچ بازیکنی برای حضور د ر ترکیب ثابت احساس امنیت نمی کند و آماد گی و کیفیت بالا معیار اصلی فیکس بود ن است. محسن فروزان با حضور د ر تمام بازی های تیمش رکورد د ار است و با 5 کلین شیت، عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کرد ه است.
فرشاد محمد ی مهر مد افع راست جمی ها نیز که بیشترین پاس گل و تاثیرگذاری را د ر گل های به ثمر رسید ه تیمش د ارد ، با 12 حضور ثابت د ر تیمش، یکی از مرد ان مورد اعتماد تارتار نام گرفته است. مجتبی لطفی با 11 بازی فیکس و میثم نقی زاد ه و آلویس نانگ با 10 حضور د ر رتبه های بعد ی این رد ه بند ی قرار د ارند .پارس  جنوبی جم که د ر بیشتر بازی ها با سیستم 2-4-4 به مید ان می رود ، بعد از محسن فروزان د ر قفس توری خود ، حامد نورمحمد ی و مجتبی لطفی را د ر قلب خط د فاعی به عنوان مهره ای قابل اتکا د ر اختیار د ارد . محمد ی مهر د ر راست و زبید ی د ر چپ، د و بال روند ه جمی ها به حساب می آیند ؛ اما پورامینی، هافبک د فاعی این تیم د ر بیشتر بازی ها بود ه و بخوبی توانسته میانه مید ان را برای تیمش جمع کند . نانگ، د شتی و سینگ نیز مثلث هجومی تیم شان را تشکیل د اد ه و جمعا 10 گل تاکنون به ثمر رساند ه اند . احسان تایید ی، مجید علیاری، فرشاد سالاروند و امیر ارسلان مطهری نیز ذخیره های طلایی تارتار د ر این 15 هفته بود ه اند .

آمار شگفت انگیز
د ر هفته 15 از لیگ برتر، شاگرد ان تارتار فقط د وباخت خفیف که سزاوار آن نبود ند ، د ر کارنامه د ارند . این رکورد اد امه د ارد و حالا خیلی ها برای شکست د اد ن پارس جم نقشه می کشند . تارتار د ر حالی معد ل نزد یک به 2 امتیاز برای هر د ید ار را تا پایان هفته 15 کسب کرد ه که با تلفیقی از بازیکنان بومی و ستاره های احیاء شد ه لیگ، تیمی یک د ست و همگن را ساخته است. تیمش با 23 گل زد ه، عنوان سومین خط حمله لیگ را به خود اختصاص د اد ه و با 11 گل خورد ه، سومین خط د فاعی برتر لیگ را د ر اختیار د ارد . آنها 6 گل د ر 15 د قیقه پایانی نیمه اول و 9 گل د ر 30 د قیقه پایانی بازی ها به ثمر رساند ند . از مجموع 11 گل خورد ه نیز 7 گل د ر نیمه د وم وارد د روازه جمی ها شد ه است. پارس جم، نانگ 4 گله و سینگ و د شتی 3 گله را د ر اختیار د ارد و این مثلث آتشین می تواند کابوس هر تیمی باشد . نکته جالب اینکه تیم مهد ی تارتار بجز این سه نفر، 10 بازیکن د یگر د ر ترکیب خود د ارد که طعم گلزنی د ر این فصل را چشید ه اند .
پارس جم، تنها یک بار و آن هم مقابل صنعت نفت، نیمه اول را بازند ه به رختکن رفت و د ر 4 د ید ار برابر گسترش فولاد ، سپاهان، صنعت نفت و سایپا توانست نتیجه بازی را برگرد اند و از باخت، تساوی یا برد بسازد . آنها با تفاضل 12+ رکورد د ار بهترین تفاضل گل بعد از پرسپولیس صد ر نشین هستند . برد 4 بر یک مقابل گسترش فولاد د ر تبریز و 3 بر صفر برابر ذوب آهن د ر اصفهان، بهترین نتیجه این تیم د ر خارج از خانه و برد 2 بر صفر استقلال و 3 بر یک سپید رود ، بهترین نتیجه خانگی پارس جنوبی جم است.
  فکر قهرمانی
پارسی ها د ر آستانه خلق شگفتی قرار د اشتند که د وشکست د ور از انتظار بخصوص د ر بازی با پرسپولیس که یک پنالتی را از د ست د اد ند و نیز روی یک حاد ثه د ر ثانیه پایانی گل خورد ند ، باعث شد صد رنشینی را از د ست بد هند و به نایب قهرمانی اکتفا کنند .  شگفتی جمی ها حالا به نیمه راه رسید ه و هم اکنون این تیم می تواند با تغییراتی کوچک، تیم خود را برای نیم فصل د وم آماد ه کند تا به قهرمانی د ر پایان فصل بیند یشد . شاگرد ان تارتار د ر پارس جم، د ر حالی رویای قهرمانی را د ر سر می پرورانند که تنها یک اتفاق توانسته کام همه بوشهری ها را زهر کند . آنها هیچ نمایند ه ای د ر فهرست کارلوس کی روش ند ارند و تیم ملی بد ون بازیکنی از پارس جم شکل گرفته است.

وست فالن جم  
یکی از د لایلی که پارس جنوبی جم پله های ترقی را یکی یکی پیمود و از لیگ د سته د وم فوتبال ایران به لیگ برتر رسید ، حضور هواد اران پرشور جمی است.ورزشگاه تختی جم با گنجایش نزد یک به 15 هزار نفر، به جهنمی برای تیم های مهمان تبد یل شد ه، چراکه هواد اران پارس جنوبی جم هیچ گاه تیم شان را تنها نمی گذارند و با پرکرد ن سکوها همیشه از آنها حمایت می کنند .وقتی این ورزشگاه لب به لب پر می شود ، ورزشگاه وست فالن د ورتموند آلمان را به یاد می آورد و باتوجه به هم رنگ بود ن پیراهن های د وتیم و نیز شکل و شمایل تشویق ها و حتی شیوه بازی این تیم که بی شباهت به بازی د ورتموند هم نیست، باید گفت که جهنم وست فالن جم، حضور هر تیم و مقابله با پارس جنوبی جم را سخت می کند .
 

 

 

تارتار :
 از رقابت کوتاه نمی آییم  و  می خواهیم بالای جد ول باشیم
پارس جنوبی جم که تمام نگاه ها را د ر لیگ برتر فوتبال ایران به خود خیره کرد ه، حالا د اعیه قهرمانی د ر سر د ارد ؛ هرچند که مربی این تیم می گوید از ابتد ا هد ف ما قهرمانی نبود ه؛ بلکه به د نبال حضوری آبرومند انه د ر لیگ بود یم.مهد ی تارتار، سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم د ر خصوص عملکرد تیمش د ر نیم فصل نخست می گوید :
هد ف ما از ابتد ا این بود که د ر لیگ بمانیم، خد ا را شکر تا به اینجا هم امتیازات خوبی جمع آوری کرد یم؛ البته الان وضعیت خوبی د اریم و د وست ند اریم از این رقابتی که د اریم، کوتاه بیاییم. ما از روز اول برای قهرمانی به مسابقات نیامد یم. د ور از ذهن است که د ر اولین سال براحتی حرف از قهرمانی بزنیم. بازیکنان ما تاکنون تلاش زیاد ی کرد ه اند . ما هیچ رقابتی با پرسپولیس، استقلال، ذوب آهن و... ند اریم؛ ولی د وست د اریم که بالای جد ول باشیم.من نمی گویم که د وست ند اریم قهرمان شویم، ولی با توجه به اینکه اولین حضور خود را د ر لیگ برتر تجربه می کنیم، نباید انتظار ها از ما زیاد باشد . حضور د ر رتبه د وم به صورت طبیعی توقع ها را بالا می برد .ما یک مجموعه خوب هستیم؛ از مد یریت گرفته تا سایر عوامل باشگاه و د ر انتها بازیکنان و کاد ر فنی که همگی د ست به د ست هم به د نبال این هستیم که پارس جنوبی جم، بهترین نتایج را بگیرد و د ر بالای جد ول قرار د اشته باشد .
البته باید بگویم ما توانایی قهرمانی د اریم؛ ولی کار خیلی سخت است و از این به بعد همه تیم ها می آیند که ما را متوقف کنند .
تارتار اشاره ای هم به هواد اران خونگرم جمی د ارد و می گوید : هواد اران جمی تا کنون برای ما سنگ تمام گذاشته اند ؛ چه د ر جم و چه بیرون از خانه همیشه همراه و یار ما بود ه اند . من و شاگرد انم قد رد ان آنها هستیم و امید وارم که با نتایج خوب، گوشه ای از محبت آنها را جبران کنیم. هواد اران یار د وازد هم و انرژی تیم ما هستند .وی د رباره تقویت تیم د ر نیم فصل د وم گفت: تیم خوبی د اریم و از شاگرد انم راضی هستم؛ ولی باید برای نیم فصل مشورت کنیم که د ر کد ام پست ها نیاز به بازیکن د اریم تا پرقد رتر رقابت ها را شروع کنیم.

 

محمد ی مهر:
جو  ورزشگاه جم وحشتناک است!
 مد افع تیم پارس جنوبی جم می گوید که بازی های آنها روی کارهای تاکتیکی بود ه که د ر طول هفته، روی آنها تمرین کرد ه اند . فرشاد محمد ی مهر، مد افع راست تیم پارس جنوبی جم د ر مورد نتایج خوب این تیم د ر طول نیم فصل اول می گوید : برنامه های تارتار طوری است که بازی به بازی پیش می رویم. هر بازی شرایط خاص خود را د ارد و خد ا را شکر تا حالا همه چیز خوب بود ه است. شاید د ر هفته های ابتد ایی عد ه ای می گفتند که نتایج ما شانسی است، اما حالا فهمید ند که نتایج تیم ما جرقه ای نیست. تیم ما از سال گذشته ثبات د ارد و از نظر مهره ای هم تیم خوبی د اریم، چون حتی اگر 3-2بازیکن هم به د لایل مختلف حضور ند اشته باشند ، جایگزین های خوبی د اریم.مد افع راست تیم پارس جنوبی جم د ر مورد د لیل اصلی موفقیت این تیم می گوید : شاکله اصلی تیم ما نسبت به فصل گذشته حفظ شد و بازیکنانی هم که اضافه شد ند ، براساس اید ه های تارتار بود ند و خیلی خوب هم جواب د اد ند . پارسال ما د ر بیشتر بازی ها اول سعی د اشتیم گل نخوریم و بعد گل بزنیم. با همین سیستم 23 هفته نباختیم و د ر بازی آخر که به باد ران باختیم، نتیجه برای مان مهم نبود ، چون صعود کرد ه بود یم و صد رنشین بود یم. حتی د ر تمرین ها هم که بازی د رون تیمی د اریم، هیچ کس د وست ند ارد بازند ه باشد .محمد ی مهر د ر مورد لیست تیم ملی و عد م د عوت از بازیکنان تیم نایب قهرمان نیم فصل افزود : من نمی توانم د ر این مورد نظری بد هم. تیم ملی است و کی روش هم سلیقه خود ش را د ارد . فکر می کنم حد اقل ما می توانستیم 3-2 بازیکن د ر تیم ملی د اشته باشیم، چون تیم هایی که پایین تر از ما هستند ، چند نمایند ه د ارند ؛ ولی امید وارم بازیکنان ما با اد امه همین روند د ید ه شوند و د ر ارد وهای بعد ی تیم ملی حضور د اشته باشند .
وی د ر پایان با حمایت از هواد اران جمی گفت: تیم ها وقتی برای بازی با ما به جم می آیند ، جو وحشتناکی را تجربه می کنند و تا می آیند به خود شان بیایند ، گل می خورند . فکر نمی کنم هیچ جای ایران چنین هواد اری د اشته باشد . از د قیقه 1 تا 90 تشویق می کنند و به تیم حریف هم کاری ند ارند و هر چقد ر از آنها تشکر کنیم، باز هم کم است.