معرفی فناوری H-OIL برای ارتقای نفت کوره

د رنشست توجیهی نمایند گان شرکت اکسنس فرانسه ومد یران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران، فناوری«اچ.اویل» معرفی شد . این نشست، با حضور آرمان مقد م، مد یر برنامه ریزی تلفیقی، جمعی از مد یران پالایشگاه های نفت کشور و نمایند گان شرکت «اکسنس» فرانسه برگزار و فناوری مزبور به منظورکاهش وارتقای نفت کوره تولید ی پالایشگاه های نفت، همچنین تبد یل آن به محصولات با ارزش افزود ه بیشتر معرفی شد . فناوری H-OIL که هید روکراکینگ ته ماند های سنگین است، این امکان را ایجاد می کند که با استفاد ه از راکتور غوطه ور (بسترسیال)، د رحضور هید روژن وکاتالیست مورد نظر، ته ماند های سنگین د رحد ود 77د رصد ، به فرآورد ه های سبک وبا ارزشی مانند سوخت جت، نفت گاز، بنزین و نفت سفید و ال.پی.جی تبد یل شود . افزون براین، با استفاد ه از این فناوری، کیفی سازی محصولات با کاهش میزان فلزات وگوگرد و نیتروژن امکان پذیر می شود . H-OIL برای پالایشگاه هایی که خوراک آن فلزات بیشتری د اشته باشد ، مناسب و استفاد ه از این فناوری برای پالایشگاه های آباد ان، بند رعباس و تبریز د ر د ست مطالعه است.


آموزش گذران د وران بازنشستگی
اد اره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران برای نخستین بار د وره آموزشی بهره گیری از توانمند ی های فرد ی د ر د وران بازنشستگی را برای کارکنان د ر آستانه بازنشستگی برگزار کرد . برمبنای قوانین موجود ، هرساله تعد اد ی ازکارکنان مجموعه ها بازنشسته و با آغاز این د وران ازمرحله میانسالی، وارد مرحله سالمند ی می شوند . ورود به مرحله سالمند ی، ویژگی های خاص خود را د ارد که از آن جمله می توان به افسرد گی، استرس، احساس بیهود گی ناشی از نرسید ن به اهد اف و آرزوها اشاره کرد . با توجه به موارد یاد شد ه، اد اره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران د وره آموزشی را با هد ف روشنگری بیشتر د ر د وران بازنشستگی و استفاد ه از توانمند ی های آنان د ر این د وران را برای کارکنان د ر آستانه بازنشستگی این مجموعه و شرکت های تابعه برگزار کرد ه است. این د وره آموزشی 60 ساعت و د ر قالب 10 جلسه کارگاه آموزشی د ر مرکز آموزش پسیان برگزار شد . محد ود يت هاي جسمي د وران ميانسالی، بهره وري نوين از عمر،  هوش مالي و مد يريت هزينه ها، همچنین مزایای بازنشستگي و رفاهيات، از جمله موارد ی بود که د ر این د وره آموزشی مطرح و از آن استقبال شد .

 


 استاند ارد سازی 75د رصد جایگاه های سی ان جی د ر لرستان
مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه لرستان گفت:75 د رصد جایگاه های عرضه گازطبیعی فشرد ه(سی ان جی)این منطقه عملیاتی استاند ارد سازی شد ه است. پیمان بهرامی د رنشست هم اند یشی بررسی چالش های جایگاه های سی ان جی که با حضور نمایند گان سازمان استاند ارد ، صنعت معد ن و تجارت و بهره برد اران جایگاه های سی ان جی، برگزارشد ، هد ف از این گرد همایی را هم افزایی میان مالکان، شرکت های تامین کنند ه تجهیزات و شرکت های تعمیر و نگهد اشت برشمرد .
وی رفع مشکلات موجود د رباره استاند ارد سازی تجهیزات جایگاه های عرضه سوخت منطقه لرستان به منظور جلوگیری از توقف های ناشی از خرابی، کاهش حواد ث، کاهش هزینه ها وافزایش ایمنی را د یگراهد اف این هم اند یشی برشمرد . بهرامی گفت: از مجموع 50 جایگاه عرضه سوخت استان لرستان، 35 باب آن گواهینامه استاند ارد سازی را از شرکت های بازرسی کیفیت و استاند ارد ایران د ریافت کرد ه اند و بقیه نیز د ر حال استاند ارد سازی تجهیزات هستند .
د ر این نشست هم اند یشی مد یرعامل شرکت «سپید صنعت» نیز بامعرفی سیستم «وی اس د ی» پیاد ه سازی آن را د ر جایگاه های
 سی ان جی، عامل مهمی د ر کاهش نرخ استهلاک تجهیزات و افزایش عمر مفید آنها، حذف شوک های الکتریکی و مکانیکی تجهیزات د ر زمان راه اند ازی کمپرسور و بهینه سازی مصرف انرژی د ر جایگاه های سوخت برشمرد .
د ر این نشست، د یگرحاضران نیزباطرح د ید گاه های خود بر رفع مشکلات نرم افزاری، افزایش ایمنی جایگاه ها، تعامل با شرکت های پشتیبان و تهیه قطعات مورد نیاز تاکید کرد ند .

 

 کشف محموله سوخت از یک انبار زیرزمینی
مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه مرکزی ازکشف و ضبط یک محموله سوخت (نفت گاز)به میزان د وهزارلیتر و بازگشت آن به چرخه مصرف خبر د اد . عبد الله گیتی منش با تاکید بر لزوم سلامت زنجیره توزیع ومصرف سوخت افزود : این محموله سوختی از سوی حراست وکارکنان ناحیه د لیجان از یک مخزن زیرزمینی د راین شهرستان، کشف و ضبط شد ه است.
وی با اشاره به بازد ید های اد واری و گشت های مشترک با سازمان های ذی ربط تصریح کرد :محموله نفت گاز یاد شد ه نیز د رفرآیند گشت های مشترک و اد واری کارکنان وعوامل حراستی، کشف شد ه و به چرخه مجازمصرف سوخت بازگشته است.
مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه مرکزی د رباره روند برگشت د وباره سوخت به چرخه مصرف یاد آور شد : محموله های کشف شد ه باتشکیل پروند ه برای افراد خاطی، پس ازطی مراحل قانونی با اطمینان ازکیفی بود ن آن د ر آزمایشگاه، به چرخه مصرف برمی گرد د .  وی گفت: این کار پس از بررسی های اولیه وکشف، با حکم قطعی د اد ستان د لیجان وبا حضور حراست منطقه و هماهنگی فرماند هی انتظامی شهرستان صورت گرفت، سپس پروند ه برای اقد ام های بعد ی به تعزیرات تحویل شد .

 


 فراهم شد ن امکان تعمیرات اساسی د ر شرایط عملیاتی
سرپرست مرکزانتقال نفت خام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران از فراهم شد ن امکان تعمیرات اساسی و استفاد ه از ظرفیت مخازن نفت خام د رشرایط عملیاتی خبر د اد .
محمد حقانی با بیان این که این مهم با ایجاد ارتباط میان مخازن تعاد لی امکان پذیر شد ه است، افزود : از این پس فعالیت به منظور انجام تعمیرات اساسی مخازن امکان پذیر و استفاد ه ازظرفیت مخزن ها نیز طبق نیاز، برنامه ریزی خواهد شد .
وی با بیان این که این مرکزانتقال نفت سه مخزن 40میلیون لیتری د ارد ، اظهارکرد : مخزن101این مجموعه به منظورخط 16اینچ ری- تبریز ومخازن 105و106 نیزبرای ذخیره سازی فرآوره های پالایشگاه استفاد ه می شد ، اما با انجام عملیات یاد شد ه، امکان برد اشت ازهریک ازمخازن از هریک ازخطوط فراهم شد ه است.
حقانی با تاکید براین که طرح مزبوربه د لیل استفاد ه بهینه ازظرفیت مخازن از اهمیت بالایی برخورد اراست، تصریح کرد : با برقراری ارتباط میان مخازن نفت خام می توان د ر مواقع مورد نیاز یا د ر زمان تعمیرات اساسی، محاسبه د قیقی از مقد ار نفت خام تحویلی به پالایشگاه تهران د اشت وآن را با میزان ثبت شد ه به وسیله اند ازه گیر(میتر)های موجود مقایسه کرد .

 

 گازرسانی به روستاهای بیش از 20 خانوار د ر آیند ه نزد یک
مد یرعامل شرکت گازاستان ارد بیل از گازرسانی به روستاهای بیش از 20 خانوار این استان د رآیند ه نزد یک خبر د اد . فیروزخد ایی د رآیینی به مناسبت هفته بسیج با اشاره به این که مهم ترین و خطیرترین وظیفه خد مت به مرد م است وباید به این نکته توجه جد ی شود ، افزود : هم اکنون 94د رصد خانوارهای شهری و روستایی استان ارد بیل زیرپوشش گاز طبیعی قرار د ارند . وی با بیان این که شمارخانوارهای روستایی بهره مند از گازطبیعی د ر استان ارد بیل به101هزار مورد رسید ه است، تصریح کرد : عملیات گازرسانی به 410 روستای د یگر استان نیز د ر د ست اجراست.  مد یرعامل شرکت گاز استان ارد بیل گفت: با تکمیل این پروژه ها شمار خانوارهای زیرپوشش گاز به 115 هزار مورد افزایش خواهد یافت. خد ایی همچنین با اشاره به شروع سرمای زود رس وضرورت تلاش بیشتر برای گازرسانی مطلوب د ر فصول سرد سال اظهارکرد : امسال نیز باید همانند سال های گذشته عزم بسیجی د اشت و به مرد م خد مت رسانی کرد . وی با تاکید براین نکته که بسیج د رد وران انقلاب اجازه ند اد حتی یک وجب از خاک میهن به د ست د شمن بیفتد ، تصریح کرد : هم اکنون نیز این روحیه د ربسیجیان با همان قد رت وجود د ارد .
خد ایی گفت: امروز نیز وظیفه مهم وخطیرکارکنان شرکت گاز استان ارد بیل ارائه خد مات گازرسانی مطلوب به مرد م با یک روحیه بسیجی است.
د راین مراسم سرهنگ د هقانی نیا، فرماند ه سپاه ناحیه ارد بیل نیزاظهار کرد : بسیجیان باید به این نکته مهم توجه کنند که با وجود شکست د اعش، تفکر آنها باقی است و بسیجیان همیشه د ر صحنه باید مراقب نیرنگ های د شمنان باشند .

 


 هات تپ با شیرتوپی به طول 82 اینچ برای نخستین بار د ر کشور
مد یرمنطقه سه عملیات انتقال گازازانجام عملیات هات تپ 36 اینچ با استفاد ه از شیر توپی به طول 82 اینچ برای نخستین بارد رکشور خبر د اد .
صاد قپورافزود : این عملیات (هات تپ یا جوشکاری گرم) روی خط ششم 56 اینچ سراسری به منظور اتصال آن به خط پنجم سراسری انجام شد ه است.
وی هد ف عملیات هات تپ و اتصال د وخط لوله یاد شد ه را افزایش قد رت مانور عملیاتی و بهینه سازی د رانجام عملیات هات تپ برشمرد .
مد یرمنطقه سه عملیات انتقال گاز تصریح کرد : این عملیات بسیار مهم و حساس با محوریت کارکنان واحد عملیات ساختمانی این منطقه عملیاتی و به پیشنهاد فنی ستاد انتقال گاز مبنی برتغییرطول کاتر واستفاد ه از آد اپتورتخت انجام شد ه است. صاد قپوربا تاکید بر این که عملیات ساخت این تیغه کوتاه د رکمترین زمان ممکن د ر کارگاه عملیات ساختمانی منطقه سه انتقال گاز انجام شد ه است، تصریح کرد : این قطعه برای نخستین بار د رایران روی خط ششم سراسری (د رمحد ود ه اهواز- میانکوه) مورد استفاد ه قرار گرفته است.
وی صرفه جویی د رتامین شیرآلات و متعلقات وابسته را د ر اجرای این عملیات 3 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد .

 


  تجهیزمنطقه اصفهان به شبکه مخابراتی «آی پی»
مسئول تعمیرات و نگهد اری کابل و فیبرنوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان از راه اند ازی مراکزتلفن مبتنی برشبکه د ر این منطقه عملیاتی خبر د اد . عباسعلی نیکبختان با بیان این که مراکز تلفن قد یمی این حوزه عملیاتی 50 سال قد مت د اشته است، افزود : با هد ف بهینه سازی شبکه مخابراتی صنعت نفت، مراکز تلفن 40 شماره ای ان آی سی مد ل ان آ 40 به مراکز تلفن مبتنی برشبکه اریکسون مد ل ام ایکس - 1 تغییر یافته است. وی با بیان این که پیش از این تغییرمراکز انتقال نفت به فناوری قد یمی کراس بارمجهز وشماره ها به صورت آنالوگ تعریف شد ه بود ، افزود : د ر فناوری جد ید مبتنی بر شبکه، علاوه بر امنیت بالا، قابلیت افزایش ظرفیت نیز وجود د ارد . نیکبختان استفاد ه از تلفن های بی سیم، برگزاری کنفرانس،  جا به جایی شماره تماس ها با استفاد ه از بستر شبکه، همچنین برگشت تماس، انتظار تماس و قرارد اد ن شماره های اختصاصی د ر یک گروه را ازد یگر قابلیت های فناوری مراکز مبتنی برشبکه برشمرد . مسئول تعمیرات و نگهد اری کابل و فیبرنوری تصریح کرد : مراکز انتقال نفت شماره 1 تا 6 مارون ـ اصفهان، ستاد شرکت پخش فرآورد ه های نفتی منطقه اصفهان وانبار نفت شهید محمد منتظری این شرکت با تلاش چهارماهه کارکنان واحد مخابرات به این سیستم جد ید مجهز شد ه اند .

 


 آغازعملیات اجرایی  احد اث160 واحد    مسکونی
کلنگ آغازعملیات اجرایی احد اث 160واحد مسکونی ویژه کارکنان و 10 واحد مهمانسرا شرکت پالایش نفت لاوان به زمین خورد . محمد علی اخباری، مد یر عامل شرکت پالایش نفت لاوان د رآیینی که به همین مناسبت برگزارشد ، با اشاره به د ستاورد های د وساله این مجموعه پالایشی افزود : هیئت مد یره پالایشگاه نفت لاوان د ر کنار توسعه عملیاتی به توسعه امکانات رفاهی کارکنان خود نیز توجه ویژه د ارد . وی اظهارکرد : توسعه و نوسازی ناوگان خود روهای سبک، سنگین و خود روهای عمومی، بهبود وضع پروازهای چارتر به منظور رفت وآمد کارکنان، راه اند ازی باشگاه ومجموعه ورزشی-فرهنگی د رآیند ه نزد یک، همچنین شروع عملیات اجرایی برای ساخت 160واحد مسکونی و10 واحد مهامانسرا، پیرو توجه و اهمیت این شرکت به کارکنان است. عبد الهاد ی مطلق ، رئیس هیئت مد یره این مجموعه پالایشی نیز گفت: سیاست راهبرد ی شرکت پالایش نفت لاوان به منظورتوسعه زیرساخت ها د رکناربهبود فرآیند و توسعه عملیاتی، عمق بخشی به فعالیت های عمرانی و رفاهی د رحوزه های مختلف برای کارکنان است. وی با بیان این که یکی ازپایه های اصلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد مناسب و بازد هی مطلوب، توزیع متوازن منابع وامکانات است، اظهار کرد :شرکت پالایش نفت لاوان د رجهت عمل به منویات رهبرمعظم انقلاب، ایجاد ، تجهیز، بازسازی واحد اث پروژه های عملیاتی، عمرانی و رفاهی را د رحوزه های مختلف پیگیری می کند . رئیس هیئت مد یره شرکت پالایش نفت لاوان تاکید کرد : د ر د و سال اخیر باهمکاری مد یران وکارکنان این مجموعه، وضع شرکت به نحو چشمگیری بهبود یافته است وامید واریم با اد امه این روند ، موفقیت های بیشتری د ر شرکت پالایش نفت لاوان رقم بخورد .

آغاز بهره برد اری از واحد های تصفیه پساب های صنعتی
بهره برد اری از واحد های تصفیه پساب های صنعتی و گوگرد سازی شرکت پالایش نفت لاوان آغاز شد . رئیس هیئت مد یره شرکت پالایش نفت لاوان د ر آیین بهره برد اری از این طرح ها گفت: د ستیابی به د ستاورد هایی نظیر واحد های تصفیه پساب های صنعتی (واحد 5400) وگوگرد سازی ( واحد 1700) نتیجه تلاش و خود باوری متولیان این پروژه ها د ر جهت تحقق بخشی به اهد اف اقتصاد مقاومتی است. علی اخباری، مد یرعامل شرکت پالایش نفت لاوان نیزگفت: بهره برد اری ازاین واحد های عملیاتی افزون برکمک به رونق اقتصاد ی شرکت، گام مهمی د رجهت تحقق الزام های زیست محیطی به شمار می آید . با بهره برد اری از واحد های گوگرد سازی و تصفیه پساب های صنعتی شرکت پالایش نفت لاوان، روزانه 30 تن گوگرد به سبد تولید ات این پالایشگاه افزود ه و پساب های صنعتی نیز با ظرفیت 300 مترمکعب د ر ساعت تصفیه خواهد شد .