سید ه سمیه منیری:د ر شرکت پالایش فجرجم، د ارالقرآن ریحانه النبی وجود د ارد که د ر آن  از اساتید د عوت می شود ، ضمن آنکه کلاس های آموزشی تجوید و صوت لحن و حفظ نیز برگزار می شود که قابل تقد یر است. کسب رتبه اول د ر سنند ج و رتبه د وم د ر یزد از افتخارهای بند ه د ر این مسابقات است.


عباس لطفی،  د ر رشته قرائت تحقیق از استان خراسان رضوی د ر این مسابقه شرکت کرد . او د ر سال 87 و اولین د وره مسابقات د ر بند رانزلی حائز رتبه اول شد ه و د ر سطح استان نیز، د ارای مقام است. سال 93 د ر تبریز، رتبه اول مسابقات کارکنان را کسب کرد ه است. وی پیشنهاد کرد که واحد ی د ر شرکت به عنوان د ارالقرآن تشکیل شود و د ارای تشکیلات سازمانی باشد .

یاد گار کتابی، از استان کرد ستان د ر این مسابقه شرکت کرد . وی سومین سال است که د ر این برنامه حضور د ارد . کتابی د ر این د وره د ر رشته ترتیل حاضر شد ه است. وی ایجاد برنامه های نوین د ر فعالیت های جانبی مسابقات و حضور گروه های تواشیح را باعث رونق بیشتر خواند .
صاد ق حید ری یکی از شرکت کنند گان رشته قرائت و ترتیل مسابقات گفت: قرآن، اساس معرفت و برهان نبوت و راهنما و هد ایت کنند ه است، پس هر انسانی د ر مسیر قرآن قد م برد ارد ، نه تنها هد ایت می شود بلکه جان و د ل و روح و روان خود را نیز نور و صفا می بخشد . صاد ق حید ری با بیان اینکه برای نخستین بار د ر مسابقات شرکت کرد ه است، تصریح کرد : سطح مسابقات بسیار بالاست و تمامی رقبا با آماد گی کامل آمد ه اند . او گفت: تمام د اوران از قاریان برجسته و بین المللی کشور هستند که نشان د هند ه سطح بالای این مسابقات خواهد بود .
حسن مرد انی از شرکت کنند گان مسابقات گفت: معنویت و اخلاق می تواند بهره وری سازمان ها را بالا ببرد و به یقین قرآن و نهج البلاغه می تواند سبب بهره وری شغلی د ر سازمان ها و افزایش راند مان کاری شود و این موضوع د ر علم مد یریت به اثبات رسید ه است. حسن مرد انی تصریح کرد : تیم شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد همواره د ر طول سال های گذشته همواره حضور فعالی د ر مسابقات قرآنی د اشته است. مرد انی با اشاره به اینکه این مسابقات هر ساله رو به رشد است، اضافه کرد : هم از لحاظ کیفی، هم کیفی شاهد ارتقا هستیم و این، رقابت را برای شرکت کنند گان د شوار کرد ه است.


تجد ید میثاق با آرمان های شهد ا
  شرکت کنند گان د ر مرحله سراسری د همین د وره مسابقات سراسری قرآن کریم و نهج البلاغه کارکنان و همسران کارکنان با حضور بر مزار شهد ای گمنام بند رعباس، ضمن اد ای احترام به روح ملکوتی آن ره یافتگان وصال بر اد امه مسیر پرافتخار آنان تاکید کرد ند و با آرمان های بلند شان عهد ی د وباره بستند .

 

حضور بر مزار امام زاد ه سید مظفر و برگزاری
 مراسم محفل انس با قرآن
شرکت کنند گان د ر مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه کارکنان و همسران د ر امام زاد ه سید مظفر حضور یافتند و ضمن زیارت این مرقد مطهر، محفل انس با قرآن برگزار شد . د ر این مجلس نورانی، استاد هاشمی، نفر اول مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی و قاری قرآن کریم نیز با صوت د لنشین، خود مستعمین را به فیض کامل رساند ند . محمد زاد ه، حافظ کل قرآن نیز به پرسش های حاضران پاسخ گفت: امامزاد ه سید مظفر واقع د ر محله نایبند شهر بند رعباس، یکی از اماکن مذهبی استان هرمزگان  د ر جنوب ایران است. امامزاد ه سید مظفر که از نواد گان امام موسی ابن جعفر(ع) است، از سالیان د ور، مورد توجه عموم مرد م د ر استان هرمزگان بود ه و هر ساله پذیرای زائران بی شمار مشتاق خود است. البته اهل سنت بند رعباس اد عا د ارند سید مظفر از ساد ات اهل سنت و اصالت او به گود ه برمی گرد د که به سبب رفت و آمد اهل سنت بر سر مقبره محقر او بعد ها تصمیم گرفته شد آن را به امامزاد ه مبد ل کنند تا کانونی برای مراجعات مرد م معتقد بند رعباس و حومه باشد .
قرآن مجید ، معجزه جاوید ان پیامبر گرامی اسلام (ص) است، معجزه ای که تا روز رستاخیز به صد ق رسول اکرم (ص) گواهی می د هد . اعجاز قرآن د ر معارف بلند و انسان ساز آن است و د ر بیان اهمیت آن، همین بس که پیامبر اکرم (ص) فرمود ند : «برتری قرآن بر سایر سخنان، مانند برتری خد اوند است بر بند گانش»

 

طعم شیرین آوای جان
 حمید رضا عراقی، معاون وزیر نفت و مد یرعامل شرکت ملی گاز ایران
نهج البلاغه، کلامی شگرف از قرآن ناطق، حضرت امیرالمومنین علی (ع) است که د قت د ر مضامین آن، جان های تشنه را حیات جاود ان می بخشد . به راستی رسالت قرآن، رشد ایمان و جهت د هی به حرکت رو به کمال انسان است و د ر کنار آن نهج البلاغه اصول زند گی، مد یریت و اد اره صحیح جامعه و جهان را به ما نشان می د هد ، پس بر حاملان کلام وحی و مونسان کلام مولاعلی(ع) لازم است که قد رموانست با این د و گوهر گرانبها را بد انند و هر روز سجد ه شکر به د رگاه حضرت حق بسایند ، زیرا «لئن شکرتم لازید نکم». بی شک چشاند ن طعم شیرین آوای جان افزای تلاوت قرآن کریم با غوطه ور شد ن د رد ریای بیکران مفاهیم وحی و غور کرد ن د ر د ستورات زند گی ساز نهج البلاغه، از مهم ترین عناصر ایجاد شاد ابی معنوی و طراوت روحی و تقویت اخلاق حرفه ای و روحیه کار و تلاش خد مت رسانی خالصانه است. اینجانب ضمن سپاس به د رگاه خد اوند متعال به خاطر افزون برگ زرین د یگر د ر عرصه فعالیت های قرآنی شرکت ملی گاز ایران، از زحمات مجموعه همکارانی که د ر راستای گسترش فرهنگ قرآنی و مضامین عالی اسلامی فعالیت می نمایند ، تقد یر و تشکر نمود ه و از د رگاه خد اوند پرورد گان منان توفیق عمل به فرآمین این د و منبع نورانی و فیاض را آرزومند م.

 

کلید ی برای گشایش راه زند گی
محمد حسین نوری، مد یرعامل
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : هر کس بشارت ماه ربیع الاول را به من بد هد ، من هم بشارت بهشت را به او می د هم.
حلول ماه ربیع الاول، ماه جشن و سرور اهل بیت (علیهم السلام) و ماه شکفتن جوانه های تبسم د ر چهره د وستد اران امامت و ولایت بر تمامی مسلمانان جهان به ویژه شما همکاران پرتلاش شرکت ملی گاز ایران تبریک و تهنیت باد . ربیع الاول، چشمه جوشان وحد ت و آسمان پرفروغ همبستگی است. مشام هستی معطر به رایحه میلاد مسعود پیامبر اعظم (ص) است و تمامی لحظات این ماه پرفیض مزین به کرامت، اخلاقیت و انسانیت این یگانه تاریخ است. بی ترد ید این ایام فرخند ه، فرصت گرانقد ری برای ایجاد وحد ت و توسعه د وستی و مود ت میان مسلمانان سراسر جهان و پیروان این شریعت آسمانی است. امید که د ر آن  این ماه عزیز د ر سایه تاسی سیره نبوی و شجره طیبه امامت و بهره مند ی از تعالیم ارزشمند د ین مبین اسلام، شاهد تقویت وحد ت و همد لی، پیروزی و سرافرازی مسلمانان و برقراری صلح و عد الت د ر گوشه و کنار جهان باشیم.
برگزاری برنامه ها و مسابقات قرآنی و کلام وحی توسط شرکت ملی گاز ایران برای کارکنان و کارگزاران و خانواد ه های آنان کلید ی برای گشایش راه زند گی و روشنی و ترویج معنویات الهی است که با عنوان بهار د ر بهار شکل گرفته است و د ر همین راستا د همین د وره مسابقات سراسری ویژه کارکنان و همسران کارکنان شرکت ملی گاز ایران از اول آذر ماه 96 مصاد ف با سوم ربیع الاول به مد ت 5 روز د ر این استان برگزار شد .
با یاری خد اوند متعال، افتخار میزبانی این د وره از مسابقات د ر استان هرمزگان، شهرستان بند رعباس نصیب شرکت پالایش گاز سرخون و قشم شد   که بی شک رحمت و برکت فراوان و فرصت آموختن رهنمود های این کتاب الهی و مسیر قرآنی برای ما د ربرخواهد د اشت. بار د یگر این ایام فرخند ه را به تمامی همکاران ارجمند شرکت ملی گاز ایران به ویژه متسابقین حاضر د ر این د وره از مسابقات تبریک عرض نمود ه، از خد اوند منان برای شما و ملت شریف ایران اسلامی سربلند ی و موفقیت روزافزون مسئلت می نمایم.