اکبر نعمت الهی:
ساختمان تاریخی راد یو نفت آباد ان را باید از تخریب نجات د اد
د ر حالی که وزارت نفت، حکم تخلیه ساختمان راد یو نفت آباد ان را از شورای حل اختلاف د فتر ریاست جمهوری گرفته و به مرکز صد ا و سیمای آباد ان ابلاغ کرد ه است، مسئولان صد ا و سیما از تحویل این بنای تاریخی خود د اری می کنند .
اکبر نعمت الهی، مد یر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت د ر گفت وگو  با ایسنا، قد مت بنای راد یو نفت آباد ان را بیش از یک قرن عنوان کرد و گفت: این بنا جزو نخستین ساختمان های مد رنی است که همزمان با تأسیس شهرک مسکونی «بریم» از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران د ر شهر آباد ان ساخته شد و مالکیت آن به شرکت ملی نفت ایران تعلق د ارد .
وی با اشاره به فعالیت انحصاری سازمان صد ا و سیما به عنوان نهاد حاکمیتی برحسب قانون اساسی افزود : پس از انقلاب اسلامی، مد یریت راد یو نفت آباد ان با حفظ مالکیت برای نفت، به سازمان صد ا و سیما منتقل شد و د ر د وران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، علاوه بر انعکاس اخبار د رون مرزی و برون مرزی مربوط به جنگ تحمیلی، برنامه هایی را برای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد ی برگزار می کرد ، اما پس از مد تی تعطیل شد و سال های سال است که هیچ استفاد ه ای از این مکان نمی شود و بنایی متروکه  شد ه است.
 نعمت الهی  به اقد امات حقوقی انجام شد ه به منظور بازپس گیری ملک راد یو نفت آباد ان نیز اشاره کرد و گفت: د ر پی تصمیم مد یریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت به منظور مرمت و بازسازی این بنای تاریخی د ر قالب موزه رسانه ای نفت، از سوی پالایشگاه آباد ان با سازمان صد ا و سیما مکاتباتی انجام شد و بعد از اینکه این سازمان از تحویل بنا خود د اری کرد ، شکایتی از سوی واحد حقوقی پالایشگاه تنظیم و به د فتر شورای حل اختلاف ریاست جمهوری ارسال شد .مد یر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت خاطرنشان کرد : کارشناسان این حوزه پس از بازد ید از این بنای میراثی و بلااستفاد ه که متأسفانه د ر حال تخریب و از بین رفتن است، حکم به بازگرد اند ن آن به مجموعه صنعت نفت و پالایشگاه آباد ان صاد ر کرد ند ، اما باز هم مسئولان صد ا و سیما از اجرای این حکم سر باز می زنند و مکاتبات مکرر واحد حقوقی پالایشگاه آباد ان را ناد ید ه می انگارند . این مقام مسئول د ر وزارت نفت با بیان اینکه راد یو نفت آباد ان، میراث قد یمی صد ساله ای است که خاطرات بسیاری از مرد م کشور، به خصوص شهروند ان آباد ان و استان خوزستان را به همراه د ارد ، از مسئولان سازمان صد ا و سیما خواست، نسبت به تحویل این بنای کهن که د ر حال تخریب است، اقد ام کنند و به مد یریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، د ر بازسازی و مرمت این ساختمان یاری رسانند .
به گفته اکبر نعمت الهی، ساختمان ویلایی یک طبقه راد یو نفت آباد ان که به ثبت ملی رسید ه، د ر مرکز شهرک مسکونی بریم، متعلق به کارکنان پالایشگاه آباد ان بنا نهاد ه شد ه و مقرر است پس از بازسازی، با ایجاد مسیر عمومی به خارج از شهرک، د ر د سترس عموم علاقمند ان به تاریخ شهر آباد ان و تاریخ رسانه د ر کشور، به ویژه د انشجویان و د انش آموزان قرار گیرد . وی با ابراز امید واری نسبت به همکاری مسئولان صد ا و سیما برای باز پس د اد ن این بنای ملی به شرکت نفت بیان کرد : د ر غیر این صورت، ناگزیر به انجام اقد ام های موثرتری از طریق مراجع ذی صلاح خواهیم بود .

 

جانشین مد یر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت د ر جمع پیشکسوتان این صنعت خبر د اد :
برقراری ارتباط با بیش از 800  بازنشسته د ر موزه های نفت
ابراهیم رنجبرزاد ه، د ر مراسم شصتمین سالگرد تاسیس کانون بازنشستگان صنعت نفت  از برقراری ارتباط با بیش از 800 بازنشسته از زمان شکل گیری مد یریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت د ر سه سال اخیر خبر د اد .جانشین مد یر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت د ر این نشست، ضمن اعلام این خبر به مرور فعالیت ها و اقد ام های انجام شد ه برای شکل گیری این مد یریت پرد اخت و از بازنشستگان و پیشکسوتان حاضر خواست تا د ست یاری خود را از موزه های نفت د ریغ نکنند .مد یر برنامه ریزی موزه های نفت افزود : موزه های نفت اگر چه با تاخیر، اما سرانجام با د ستور وزیر نفت و با مد یریت د کتر نعمت الهی از سه سال قبل رسما کار خود را آغاز کرد و سال گذشته نخستین موزه نفت د ر محل پمپ بنزین قد یمی آباد ان راه اند ازی شد .
وی با اشاره به افتتاح سه موزه نفت د یگر د ر آیند ه نزد یک گفت: موزه کارآموزان د ر آباد ان، موزه بنزین خانه د روازه د ولت د ر تهران و باغ موزه نفت کرمان، سه موزه د یگری هستند که بزود ی به جمع موزه های نفت خواهند پیوست.

جمع آوری اسناد و مد ارک کانون بازنشستگان  نفت
د ر این مراسم همچنین مهد ی فقاهتی، رئیس هیئت مد یره کانون و عضو هیئت رئیسه صند وق های بازنشستگی از تلاش های انجام شد ه از سوی اعضا، برای جمع آوری اسناد و مد ارک مربوط به تاسیس و راه اند ازی این تشکل خبر د اد و افزود : این مد ارک که تاریخ آنها به 60 سال قبل و زمان ثبت کانون بازنشستگان صنعت نفت بازمی گرد د ، د ر حال حاضر جمع آوری شد ه و د ر کانون نگهد اری می شود .وی همچنین از کانون بازنشستگان با عنوان تشکیلاتی بنیاد ین یاد کرد که کمک می کند جمع کثیر بازنشستگان این صنعت، مطالبات خود را بعد از بازنشستگی پیگیری کنند .

 


فند ك قد يمي شركت ملي نفت
 د ر موزه نفت
نمونه اي از فند ك هايي قد يمي با آرم شركت ملي نفت كه د ر اوايل د هه 1350 خورشيد ي به طرف هاي خارجي د ر قرارد اد هاي نفتي اهد ا مي شد ، به موزه نفت رسيد .
به گزارش روابط عمومی موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، محمود مومن زاد ه، بازنشسته و پيشكسوت نفتي، با اهد اي اين فند ك به موزه نفت گفت: «فند ك، قاليچه، جاسوييچي و.. از جمله هد ايایي بود كه منوچهر اقبال، مد يرعامل اسبق شركت ملي نفت ايران، پيش از انقلاب اسلامي، د ر جلسات انعقاد قرارد اد هاي نفتي به طرف هاي خارجي اهد ا مي كرد .» وي كه د ر سال هاي د هه 1350 د ر سمت مسئول انبار روابط عمومي شركت ملي نفت فعاليت د اشته است، مي افزايد : آن زمان مسئوليت تامين و تجهيز گروه هاي سمعي و بصري كه براي تهيه گزارش به مناطق عملياتي اعزام مي شد ند ، با ما بود و د ر اين سفرها بود كه متوجه شد م صنعت نفت با چه زحمت و فد اكاري هايي اد اره مي شود .
مومن زاد ه كه از طريق نشريات و همكاران بازنشسته اش از شكل گيري موزه هاي نفت آگاه شد ه است، مي افزايد : «معتقد م كه موزه نفت مي تواند د ر شناساند ن اين صنعت كمك كند . مرد م مي آيند و د ر جايگاه ها بنزين مي زنند و مي روند ، اما نمي د انند كه اين بنزين با چه مشقاتي توليد و د ر پالايشگاه تصفيه مي شود .»
وي همچنين خاطراتي را از د وران كاري اش د ر پالايشگاه تهران د ر زمان جنگ تحميلي و بمباران اين پالايشگاه به خاطر مي آورد : «د ر اثر بمباران پالايشگاه تهران، تعد اد ي از همكاران ما جلوي چشم مان سوختند و به شهاد ت رسيد ند . يك بار هم موشكي بد ون اين كه منفجر شود ، به بد نه مخزني اصابت كرد و تيم هاي خنثي سازي آن را بيرون آورد ند .»
مومن زاد ه پس از بازنشستگي نيز به د ليل تجاربي كه د ر انبارگرد اني تجهيزات نفتي د اشته، مد تي با د و شركت خارجي چيود اي ژاپن و پروژتي ايتاليا، همكاري د اشته است. اين د و شركت د ر تجهيز پالايشگاه ستاره خليج فارس بند رعباس فعاليت مي كرد ند .
او تاكيد مي كند : «من خود را مد يون نفت مي د انم و با این که د ر فضاي پالايشگاه، آسيب هاي جسماني زياد ي به من وارد شد ه؛ اما اگر كاري از من خواسته شود ، آماد ه ام براي اين صنعت انجام د هم.»

 


جعبه قد يمي حمل نمونه هاي سوخت به موزه نفت اهد ا شد
جواد بهرام عليان، كارمند اسبق سوخت رساني فرود گاه مهرآباد تهران، جعبه فلزي قد يمي حمل نمونه هاي سوخت را به موزه نفت اهد ا كرد .
به گزارش روابط عمومی موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اين جعبه فلزي كه شيشه هاي محتوي سوخت هاي مختلف، براي ارسال به آزمايشگاه د ر آن جاي مي گرفته، ساخت انگلستان است و قد مت آن به بيش از 50 سال مي رسد .به گفته عليان كه از سال 1356 د ر شركت نفت استخد ام و د ر سوخت رساني فرود گاه مهرآباد مشغول به كار شد ه است، اين جعبه د ر اواسط د هه 1360 از رد ه خارج شد ه و وي آن را تا كنون نگه د اشته است.اين كارمند بازنشسته شركت نفت، د ر مورد كاربرد جعبه مزبور توضيح مي د هد : برخي مواقع، سوخت هايي كه از پالايشگاه براي استفاد ه د ر هواپيماها به انبارها مي رسيد ، مد تي مي ماند و زمان استفاد ه بايد آنها را به آزمايشگاه مي فرستاد ند تا از كيفيت آن اطمينان حاصل شود . عليان كه به همراه اين جعبه، يك قطعه كارت پرسنلي ترد د د ر پاركينگ هواپيماها و كارت باشگاه نفت را نيز به موزه اهد ا كرد ه است، د ر مورد انگيزه خود از اين اقد ام مي گويد : وقتي از طريق همكاران بازنشسته و رسانه هاي صنعت نفت خبرد ار شد م كه تشكيلاتي به عنوان موزه براي حفظ اسناد و مد ارك اين صنعت د ر حال شكل گيري است، به اين نتيجه رسيد م اين اشيايي را كه از د وران خد مت به ياد گار د ارم و مي تواند به شناخت تاريخ نفت كمك كند ، به موزه اهد ا كنم.

 


گام بلند وزارت نفت براي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي
اكبر نعمت الهي- وقتي وزير نفت د ر كنار مسئوليت هاي عمومي، صنعتي و اقتصاد ي اين وزارتخانه، بحث موزه هاي صنعت نفت را كليد زد ، شايد براي بسياري سئوال بود كه وزارت نفت چه مسئوليتي د ر قبال ايجاد موزه هاي صنعت نفت د ارد .
غافل از اين كه اين مسئوليت، د ر واقع بخش اصلي د ر ايفاي تعهد ات اجتماعي و مسئوليت هاي فرهنگي وزارت نفت محسوب مي شود .
تاريخ از جايي شروع مي شود كه امروز به پايان مي رسد . براي خيلي از ما، گذشته يكي از چالش برانگيزترين مباحث زند گي مان است؛ زيرا عاد ت ند اريم د يگران را د ر تجربه خود شريك بد انيم و از آنجا كه امروز خيلي به ما نزد يك است، ضرورت آن را د رك نمي كنيم كه بايد با ثبت و ضبط وقايع و رويد اد ها، حقيقت را براي اهل آن به ياد گار بگذاريم. يا اسير ملاحظات امنيتي مي شويم و بر رويد اد ها مهر غير قابل انتشار مي زنيم يا اصولا ضرورت آن را د رك نمي كنيم.
تشكيل موزه ها براي آن نيست كه بر گوشه اي از تاريخ مهر افتخار بزنيم؛ بلكه هد ف شكل د اد ن امكاني براي ثبت و ضبط د قيق رويد اد هاست. تشكيل موزه ها براي آن است كه د يگران را د ر تصميم گيري ها و رفتار امروز خود كه مي تواند د ر فرد ا وجه د يگري پيد ا كند يا د رست د رك نشود ، سهيم كنيم.
تشكيل واحد هاي موزه اي د ر هر كشور، اولويتي است كه همه جهان به آن رسيد ه است. موزه يكي از الزام های توسعه است كه به وسيله آن د رست فكر كنيم و د رست تشخيص د هيم و پيشينه و هويت خود را معرفي كنيم.
موزه هاي تخصصي، امكان آن را فراهم مي كنند كه با عينك امروز به گذشته ننگريم؛ بلكه آن را با نگاه و شرایط ويژه خود زمان بسنجيم و قضاوتمان د ر مورد رويد اد ها د قيق تر باشد .امروز، آيند ه د يروز است و فرد ا آيند ه امروز. هرچه زمان از رويد اد ها مي گذرد ، پيد ا كرد ن سرنخ ها براي حل د شواري ها سخت تر مي شود . به عبارتي رد يك د وره تاريخي بر پيشاني زند گي د ر يك موضوع، مشمول مرور زمان مي شود .تاريخ، خود ماييم ضرب د ر گذشته، پس بايد آن را حفظ كنيم و بپرورانيم.
هر چيزي از گذشته، مي تواند براي قضاوت و تد بير براي آيند ه مفيد و موثر باشد . چنان كه مي بينيم د ر رهگذر آموزه هاي د يني، تاريخ به عنوان يك ابزار آموزشي، عبرت هاي خود را د ر قالب د استان برای ما روايت مي كند .
نفت، گذشته اي بيش از يك سد ه را د ر تاريخ معاصر ايران به خود اختصاص د اد ه است، به گونه اي كه هر حاد ثه اي د ر يك سد ه اخير زند گي مرد م ايران به گونه اي با تاريخ نفت عجين شد ه است.انقلاب ها و اعتراض ها همه و همه د ر تاريخ صد ساله اخير به نحوي با نفت حشر و نشر د اشته اند . بسياري از ويژگي هاي زند گي مرد م د ر مناطق نفت خيز و د ر مجاورت صنعت نفت به كلي تابع نظم و نسق صنعت نفت بود ه است. خيلي از الگوهاي مد يريتي، زيستي و مد ني را صنعت نفت د ر حاشيه خود به ارمغان آورد ه است. ما خود شاهد يم كه چگونه حركت هاي مرد مي براي بيرون كشاند ن صنعت نفت از سيطره بيگانگان شكل گرفته و قيام براي اعاد ه حقوق ملي را د ر قالبي د يگر د ر خود جا د اد ه است.
د ر كشورهاي نفت خيز جهان اين رابطه ميان زند گي مرد م و تاثير اقتصاد نفتي بر آن، همواره مورد نظر قرار گرفته است، به گونه اي كه كشور نروژ از روز اول تاريخ نفت اين كشور براي آن موزه اي تشكيل د اد ه و اسناد و مد ارك آن را حفظ و روزهاي سرد زند گي خود را گرم كرد ه است. اين كشور يكي از زيباترين ساختمان هاي موزه اي را با اين منظور شكل د اد ه است. د ر آمريكا لحظات گونه گون صنعت نفت كاملا ثبت شد ه و مد ارك و اشياي مربوط به آن حفظ و نگهد اري مي شود .
د ر انگلستان، كاناد ا و جاهاي نفتي د يگر شاهد پيوستگي د ر حفظ و نگهد اري تاريخ نفت هستيم. هيچ سند ارزشمند ي از اين تاريخ برباد نمي رود و همه از سوی متخصصان و كارشناسان جمع آوري و حفظ مي شود تا مشكلي براي شناخت تاريخ وجود ند اشته باشد .
د ر ايران نيز كه تاريخ نفت حد ود 110 ساله است، وزير نفت با نگاهي به اهميت مسئوليت هاي اجتماعي صنعت نفت، د ستور تشكيل موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت را صاد ر كرد تا د ر شهرهايي كه به لحاظ تاريخي، گوشه اي از حيات صنعت نفت را د ر خود به ياد گار د ارند و د ر تاسيسات و مكان هاي تاريخي اين صنعت، موزه هايي تشكيل شود . شك نيست كه ضمن حفظ اين بناها و اشياي تاريخي به گونه اي د ر نگاشتن تاريخ د رست و د قيق صنعت نفت به تاريخ نگاران و پژوهشگران اين عرصه مد د خواهد رساند .اين امر به لحاظ شكلي، گرچه د ر زمره امور فرهنگي نفت قرار د ارد ؛ اما موضوعي كاملا د ر چارچوب مسئوليت هاي اجتماعي نفت است تا به اين وسيله اسناد و اشياي تاريخي د ر معرض د يد علاقه مند ان قرار گيرد .اكنون موزه نخست نفت د ر آباد ان با موفقيت به كار مشغول است و مي توان به علاقه مند ان نويد د اد كه بزود ي باغ موزه نفت د ر شرق كشور راه اند ازي خواهد شد و موزه هاي د يگر نيز د ر مناطق مختلف كشور شكل مي گيرد تا د انش آموزان، د انشجويان و د انش پژوهان بد ون د غد غه هزينه و مسائل د يگر براحتي از اين موزه ها د يد ن كنند و د ر جريان امور آموزشي قرار گيرند .
تشكيل موزه ها د ر سراسر جهان تاكيد ي است كه سازمان هاي بين المللي با هد ف حفظ هويت و شان ملت ها به آن توصيه مي كنند و بنابر اين، يگانه سرمايه گذاري است كه د ر ابعاد اجتماعي و فرهنگي، مسئوليت هاي سازمان را پاسخ مي گويد و د ر كنار آن از نابود ي خاطرات و مخاطرات زند گي نسل هاي پيشين جلوگيري مي كند .
از اين رو وظيفه اي همگاني است كه همراه با يكد يگر، به حفظ و تقويت اين مباني بپرد ازيم و فرزند ان خود را د ر اين تجربه بزرگ شريك كنيم.