کاپ قهرمانی المپیاد زنان د ر د ستان نفتی ها
  پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت با حضور ورزشکاران منتخب 4 شرکت نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی برگزار شد و ورزشکاران د ر 9 رشته شنا، تیراند ازی، آماد گی جسمانی، پینگ پنگ، شطرنج، تنیس، بد مینتون، بسکتبال و والیبال به مصاف حریفان شان رفتند . د ر پایان این رقابت های فشرد ه از مجموع بازی ها و مد ال های کسب شد ه، نفتی ها توانستند عنوان قهرمانی این د وره از رقابت ها را از آن خود کنند و پس از تیم نفت (الف)، پالایش و پخش (الف) د ر جایگاه د وم ایستاد و پتروشیمی هم عنوان سومی را از آن خود کرد .


والیبال
مسابقات والیبال المپیاد زنان شاهد حضور 90 ورزشکار بود که د ر قالب 6 تیم، رقابتی تنگاتنگ و فشرد ه را به نمایش گذاشتند و تا د قایق پایانی المپیاد ، هنوز قهرمانان این رشته قابل پیش بینی نبود ند . د ر پایان این بازی ها، تیم والیبال پتروشیمی توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند و تیم گاز هم رتبه بعد ی را تصاحب کرد و نفت (الف) بر جایگاه سوم ایستاد .


تنیس روی میز
مسابقات تنیس روی میز با حضور 42 ورزشکار د ر قالب 6 تیم برگزار شد که د ر پایان رقابت ها تیم  پالایش و پخش (الف) عنوان قهرمانی را به خود اختصاص د اد و تیم های نفت (الف) و پتروشیمی رتبه های د وم و سوم را کسب کرد ند .

 

 

آماد گی جسمانی
د ر مسابقات آماد گی جسمانی که د ر محلی خارج از مجموعه تفریحی ورزشی محمود آباد د ر جریان بود ، 78 ورزشکار حضور د اشتند که از 6 تیم د ر این رخد اد ورزشی حاضر شد ه بود ند و د ر رقابتی فشرد ه نفت (الف) مد ال قهرمانی را به د ست گرفت و پتروشیمی نقره و تیم گاز هم توانست رتبه سوم را با مد ال برنز از آن خود کند .

 

بسکتبال
مسابقات بسکتبال که ورزشکاران آن از تیم های اولیه ورود ی به محل مسابقات بود ند ، د ر این د وره از المپیاد با حضور 90 ورزشکار د ر قالب 6 تیم حاضر شد ند که رقابت های جنگند ه ای را به نمایش گذاشتند و نفت (ب) توانست بر جایگاه قهرمانی بایستد و نفت (الف) و گاز به ترتیب د ر رتبه های بعد ی قرار گرفتند .


بد مینتون
ورزشکاران خانم بالای 26 سال د ر رشته بد مینتون با 42 منتخب د ر این د وره حاضر شد ند که رقابت های خود را د ر قالب 6 تیم به نمایش گذاشتند . د ر این رقابت تیم پالایش و پخش الف، نفت (ب) و گاز به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرد ند .

 

تنیس خاکی
تنیس خاکی شاهد حضور 42 ورزشکار د ر این د وره از رقابت ها بود که 6 تیم د ر رقابت هایی فشرد ه توانستند این نتیجه را ثبت کنند که با قهرمانی پالایش و پخش (الف)، رتبه د ومی پتروشیمی و مد ال برنز نفت (الف) همراه بود .

 

شطرنج
شطرنج بازان زن صنعت نفت د ر این د وره از رقابت ها با 42 ورزشکار د ر این رقابت حضور د اشتند که د ر قالب 6 تیم، رقابت های خود را د ر پنجمین المپیاد زنان بالای 26 سال د نبال کرد ند و د ر نهایت این تیم نفت (الف) بود که توانست مد ال قهرمانی را از آن خود کند و تیم های پتروشیمی و گاز هم د ر رتبه های بعد ی ایستاد ند .

 


تیراند ازی
رقابت های تیراند ازی پنجمین د وره المپیاد سراسری زنان بالای 26 سال با حضور 48 ورزشکار  همراه بود که د ر قالب 6 تیم د ر این عرصه ورزشی حاضر شد ند و پس از نمایش رقابت های سخت و فشرد ه، تیم گاز توانست بر سکوی قهرمانی بایستد و پالایش و پخش (الف) و نفت (الف) رتبه های بعد ی را د ر اختیار گرفتند .

 

شنا
د ر رقابت های شنای این د وره از المپیاد زنان که د ر خارج از مجموعه محمود آباد برگزار شد ، 162 ورزشکار از 6 تیم حضور د اشتند که د ر 4 رشته کرال پشت، کرال سینه، قورباغه و پروانه، رقابت های تنگاتنگی را برگزار کرد ند و د ر نهایت نفت (الف)، پالایش و پخش (الف) و گاز به ترتیب د ر جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند .