با تغییر رویکرد د ر وزارت نفت محقق شد ؛
حضور 660 مد یر زن د ر حوزه میانی
مشعل   مشاور وزیر نفت د ر امور زنان و خانواد ه د ر جمع ورزشکاران حاضر د ر آیین پایانی پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت سخنان مهمی را بیان کرد .
او تاکید کرد که صنعت نفت، د یگر مرد انه نیست. او از حق زنان گفت و ضرورت توجه به آنان. سلامت جامعه را د ر گرو سلامت زنان د انست و بر این مسئله تاکید کرد که اگر تعد اد زنان کم است؛ اما ارزش شان کم نیست. زنان نقش های چند گانه ای د ارند که باعث می شود ارزشمند تر شوند .  خانم تند گویان اخبار خوبی هم برای زنان حاضر د ر المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای 26 سال د اشت؛ سخنانی که بخش زیاد ی از آن با تشویق حاضران همراه شد و حتی پس از پایان مراسم اختتامیه، بسیاری از ورزشکاران را برای گفت وگو و د رد و د ل پیش او کشاند تا از د غد غه های خود بگویند و بتوانند مسیر حل مشکلات و رسید ن به مطالبات خود را تسهیل تر کنند .
فاطمه تند گویان د ر مراسم اختتامیه المپیاد اظهار د اشت: سال 1392 د ر بد و ورود م به وزارت نفت، د ر المپیاد ورزشی سراسری زنان حضور یافتم و فرصت مناسبی برای من فراهم شد تا د ر جریان د رخواست ها و مطالبات آنها و همچنین چالش های پیش رو د ر این حوزه قرار بگیرم.
وی افزود : مطالبات زنان د ر سطح ملی و سازمانی، مطالبات متراکمی است که قاعد تا د ر یک د وره نمی تواند محقق شود ؛ اما همین که گام د ر این مسیر برد اشته شود ، زمینه و بستر آن فراهم شد ه است. تند گویان د ر اد امه با برشمرد ن تحولات ایجاد شد ه د ر سال های اخیر د ر حوزه زنان نفت از جمله کاهش ساعت کار زنان د ارای شرایط خاص، بهره مند ی فرزند ان کارکنان زن متوفی از مستمری، سپرد ن پست های مد یریتی به زنان توانمند و... تاکید کرد : عضویت زنان د ر شورای مرکزی ورزش با حکم وزیر نفت، از جمله تحولات بنیاد ین د ر زمینه ورزش زنان بود .
به گفته او، این رویکرد باعث شد ه اکنون 660 مد یر زن د ر حوزه میانی د اشته باشیم و د ر حوزه های ارشد هم شاهد حضور خانم ها افخم زروانی، مرضیه شاهد ایی و فرناز علوی و د ر د یگر بخش ها از جمله شورای مرکزی ورزش هم بهرامی و سلحشور باشیم. مشاور وزیر نفت د ر امور زنان و خانواد ه  خبر د اد : قرار شد ه  ساختار ورزش چهار شرکت اصلی از وجود یک خانم به عنوان معاون و یا کارشناس ارشد بهره مند   شود تا بتوانند فرصت مناسبی د ر حوزه سیاستگذاری، برای زنان فراهم کنند .وی ضمن اشاره به تلاش ها و فعالیت های انجام شد ه از جمله ارائه آموزش های لازم د ر جهت تغییر نگرش د ر حوزه زنان خاطرنشان کرد : امروز شاهد هستیم که زنان د ر صنعت نفت به رسمیت شناخته شد ه اند . د یگر به هیچ عنوان گفته نمی شود که صنعت نفت مرد انه است. صنعت از آن زنان و مرد ان است. تند گویان با ذکر این نکته که سلامت جامعه د ر گرو سلامت زنان جامعه است، گفت: د ر سال های اخیر به بحث سلامت زنان صنعت نفت توجه ویژه ای د اشتیم و نگاه عمیق مد یر کل سلامت، تربیت بد نی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به این مقوله د ر اجرای صحیح برنامه های مرتبط بسیار تاثیرگذار بود .
مشاور وزیر نفت د ر امور زنان و خانواد ه همچنین به ضرورت فعالیت مد یران زن د ر حوزه ورزش، به کارگیری مربیان حرفه ای و توانمند زن، چاره اند یشی برای جبران کمبود اعتبارات و منابع مناسب اشاره کرد .
وی با یاد آوری اینکه مسئله سلامت زنان، سلامت جامعه و خانواد ه است، د رغیراین صورت سلامت و شاد ابی خانواد ه مختل می شود ، افزود : ما نمی توانیم مسئله زنان را ناد ید ه گرفته و از آن غافل باشیم. از این روپارسال کارگاه های خود مراقبتی را د ر بیشتر شرکت های اصلی و فرعی برگزار کرد یم که محور اصلی آن توجه به ورزش بود ه است.تند گویان اد امه د اد : اگر تعد اد زنان کم است، اما ارزش شان کم نیست. زنان نقش های چند گانه ای د ارند که باعث می شود ارزشمند تر شوند ، نقش ماد ری، همسری، فرزند پروری، باروری و... از این رو باید به مسئله سلامت زنان اهمیت د هیم.
وی با اعتقاد به اینکه شاد ابی زند گی د ر گرو تند رستی است، افزود : اگر بتوانیم برای جامعه صنعت نفت اعم از زنان و مرد ان، فرصت های رفاهی و فرصت هایی را که منجر به شاد ابی روحی و روانی آنان می شود ، فراهم کنیم، رضایتمند ی آنان بالاتر خواهد رفت، حضورشان د ر سازمان جد ی تر خواهد شد و چون احساس ارزشمند ی می کنند ، نقش بالاتری هم د ر سازمان ایفا خواهند کرد .
تند گویان با این توضیحات تاکید کرد : بنابراین هزینه کرد ن برای نیروی انسانی، هیچ گاه هزینه نیست؛ بلکه افزایش سرمایه است و امید وارم د ست د ر کاران  صنعت نفت د راین زمینه اهتمام بیشتری د اشته باشند .
وی د ر پایان یاد آور شد : اگر چه مد ال به برخی از شما تعلق می گیرد ؛ اما همه شما را برند ه می د انم.
د ر  مراسم اختتامیه، کاپ و مد ال های بهترین ورزشکاران از سوی فاطمه تند گویان، مشاور وزیر نفت د ر امور زنان و خانواد ه، غلامرضا شاه کرمی، مد یر کل سلامت، تربیت بد نی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت،  نوشین نجار، مشاور مد یرعامل شرکت ملی نفت د ر امور زنان و خانواد ه، فرزانه شهبازی، مشاور مد یرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی د ر امور زنان، بانوان عضو شورای مرکزی ورزش وزارت نفت، روسای امور ورزش 4 شرکت اصلی و د یگر مد یران حاضر د ر مراسم اهد ا شد .

 

 


اختصاص سه ساعت کاری به ورزش زنان
زنان، موتور محرکه طرح فرایند ی ورزش سلامت محور
مد یر کل سلامت، تربیت بد نی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت از زنان صنعت نفت به عنوان موتور محرکه طرح فرایند ی ورزش سلامت محور این وزارتخانه یاد کرد و به تشریح برنامه های ویژه برای آنان پرد اخت.
غلامرضا شاه کرمی که د ر پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی سراسری بانوان بالای 26 سال وزارت نفت د ر مجموعه فرهنگی ورزشی محمود آباد سخن می گفت، اظهار کرد : طرح های زیاد ی از سوی اد اره کل سلامت، تربیت بد نی و مسئولیت اجتماعی د ر حال بررسی برای اجراست که از جمله می توان به بررسی و تصویب جامع طرح ورزش آزاد ، بررسی امکان پذیری و تعیین راهکارهای عملی به منظور اخذ مجوز برای استفاد ه زنان شاغل از اماکن ورزشی د ر ساعات اد اری اشاره کرد که به یاری خد اوند پس از بررسی و اخذ مجوزها د ر آیند ه ای نزد یک اجرایی خواهد شد . وی گفت: امروز خوشبختانه د ر سطح صنعت نفت، ورزش د ر بحث سلامت به عنوان یکی از ارکان مد یریت، ایفای نقش می کند و یک پله بالاتر از مسابقه حرکت کرد ه ایم.
شاه کرمی تاکید کرد : نحوه عملکرد بانوان ورزشکار صنعت نفت د ر حوزه همگانی و قهرمانی، می تواند الگوی مناسبی برای بانوان ورزشکار کشور باشد .
د بیر شورای مرکزی ورزش وزارت نفت افزود : خوشبختانه با ابلاغ راهبرد های ورزش صــنعت نفت از سوی وزیر، شاهد تحــولات بسیاری د ر ورزش هستیم که رفع تبعیض جنسیتی، یکی از این تحولات است.وی افزود : بانوان صنعت نفت ثابت کرد ند که د ر امر ورزش و فعالیت های سلامت محور پیشتاز هستند . المپیاد های سراسری بانوان وزارت نفت که نمونه مناسبی از فعالیت د ر حوزه ورزش همگانی است، اینک از سوی بانوان توانمند و د ر شرایط بسیار مطلوب برگزار می شود . او گفت: براساس آخرین آمار سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت بالغ بر 80 د رصد از زنان، کارکنان و خانواد ه ها د ر صنعت نفت بی تحرک هستند و از مجموع بالغ بر یک میلیون کارمند   قرارد اد ی، رسمی و پیمانکاری فقط حد ود 20 د رصد ورزش می کنند که آن هم تنها د ر سبد مسابقه هستند .  شاه کرمی از برنامه ریزی برای کاهش این فقر حرکتی با برنامه های مد ون ورزشی از سوی اد اره سلامت، تربیت بد نی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت خبر د اد و د ر این زمینه به د ر د ستور کار قرار گرفتن پیاد ه سازی طرح ورزش آزاد اشاره کرد . به گفته وی، اجرای طرح ورزش آزاد شامل د سترسی به اماکن ورزشی است که برای کارمند ان باید د ر نزد یک ترین نقطه به محل زند گی شان فراهم شود . شاه کرمی خبر خوش د یگری هم برای جامعه زنان صنعت نفت د اشت: د رصد د یم د ر هفته، سه ساعت از ساعات اد اری را به ورزش زنان شاغل اختصاص د هیم که امید وارم با رفع برخی موانع، این مهم محقق شود .
وی د ر بخش د یگری از سخنانش از تفکیک سنی رد ه بالای 26 سال زنان صنعت نفت خبر د اد که براساس آن بانوان، به ویژه شاغلین بالای 40 سال د ر یک شاخه برای ورزش و رقابت پذیری قرار گیرند .
شاه کرمی این مهم را مستلزم تعریف کلاس های تمرین و آموزش روسای ورزش براساس این گروه  سنی د انست.
وی با تشکر از نقش پذیری زنان د ر پنجمین المپیاد فرهنگی  ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت که مشارکت حد اکثری را به نمایش گذاشتند ، از میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم د ر برگزاری این د وره از مسابقات تقد یر کرد .

 


توانمند ی  شگفت انگیز  زنان ورزشکار نفت
منوچهر عبد الله نژاد *   سالانه 4 المپیاد د ر وزارت نفت برگزار می شود که سال 96 میزبانی المپیاد بانوان بالای 26 سال وزارت نفت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی محول شد . شرکت ملی صنایع پتروشیمی قبل از شروع مقد مات برای این میزبانی، از ابتد ای سال 96 جلسات متعد د ی را با نمایند گان چهار شرکت اصلی، اد اره کل سلامت تربیت بد نی و مسئولیت اجتماعی برگزار کرد که مقرر شد بهترین زمان بند ی و برنامه ریزی برای بانوان انجام شود .
د ر پنجمین المپیاد ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت، از نظر کمیت، وجود 9 رشته و حد ود 800 ورزشکار، موضوع مهمی د ر ورزش همگانی است که ما بتوانیم این تعد اد را که از منتخبان هستند ، د ر قالب 9 رشته به محیط های ورزشی جذب کنیم.
 ورزشکاران حاضر د ر پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای 26 سال، خروجی مسابقات انتخابی چهار شرکت اصلی هستند . براین اساس معتقد م که ما توانستیم حد اقل 4 تا 5 هزار نفر را د ر مسابقات انتخابی د اشته باشیم که خروجی آن 800 نفر از بهترین ها هستند و این اقد ام بسیار بزرگی است که د ر وزارت نفت انجام می شود و د ر واقع، تبلور آن ورزش همگانی است که اینجا بروز پید ا می کند و از این اقد ام خرسند هستیم. از نظر فنی و کیفی نیز د ر این د وره از المپیاد ، نمایند گانی از فد راسیون ها حضور یافتند که از سطح فنی ورزشکاران ابراز رضایت د اشتند و بسیاری از ورزشکاران را د ر سطح استاند ارد های تیم ملی و باشگاهی د انستند . چند نفر از ناظران فنی با من صحبت کرد ند که این قابلیت وجود د ارد که د ر لیگ های کشوری، تیم هایی د ر مقطع بانوان و زنان د اشته باشیم که از آنها خواستیم به شکل مکتوب این موارد را اعلام کنند تا د ر جلسات شورای ورزش و اد اره کل، آن ها را پی گیر باشیم.  این خواسته ورزشکاران ما هم  است که د ر برخی رشته های د ارای ظرفیت، بتوانیم تیم های باشگاهی د اشته باشیم. چون سقف بازیکنان بیشتر از این است که سالی یک یا د و بار د ر مسابقات وزارتی شرکت کنند . پیام مهند س زنگنه هم برای این المپیاد ، این نوید را د اد که جایگاه ورزش زنان از آنچه هست هم بتواند ارتقا یابد و من بسیار امید وار هستم. این پیام، بیانگر نقش مهم بانوان د ر جامعه و صنعت نفت است.  د ر بعد سلامت روان هم وقتی یک خانم د ر محیط کار و یا خانواد ه خود با روحیه و سالم کار می کند ، قطعا آن مجموعه با بهره وری بیشتری به کار اد امه می د هد . چه د ر بحث خانه د اری وچه د ر بحث کار و حتی تربیت فرزند ان.
رئیس امور ورزش و تربیت بد نی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 


المپیاد ورزشی زنان، ویترین تمام عیار ورزش همگانی
 فاطمه نعمتی نیا*   پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت  و سایر المپیاد های برگزار شد ه د ر سطح وزارتخانه، ویترین تمام عیار ورزش همگانی است. براساس راهبرد های ابلاغی وزارت نفت، برگزاری المپیاد ها به ویژه  د ر بخش بانوان،  نقش مهمی د ر توسعه فعالیت های ورزشی، سلامت خانواد ه و جلوگیری از بسیاری از بیماری ها ی جسمی و روانی د ارد و افزون بر آن  باعث بالا رفتن انگیزه د ر سایر افراد خانواد ه می شود . د ر این المپیاد که بالغ بر 800 ورزشکار، مربی، سرپرست و د اور حضور د اشتند ، شاهد حضور کارکنان، همسران و فرزند ان ورزشکاری بود یم که ضمن رقابت د ر مید ان های ورزشی، رقابت های بزرگ تری را هم رقم زد ند . آنچه د ر راس این رقابت ها قرار د ارد و اد اره کل سلامت، تربیت بد نی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و همچنین امور ورزش های چهار شرکت اصلی به د نبال آن است، مشارکت حد اکثری این افراد ، نهاد ینه کرد ن امر ورزش د ر سطح خانواد ه و ایجاد سلامت، شاد ابی و بالا برد ن روحیه ورزشکاری د ر بین افراد است. آنچه د ر پنجمین المپیاد فرهنگی  ورزشی بانوان بالای 26 سال حائز اهمیت بود ، آنکه برگزاری آن به د ست زنان توانمند بود و د ر حوزه تربیت بد نی، برنامه ریزی و  اجرا  از سرپرستان فنی استفاد ه شد که د ر سطح کشور حرف اول را د ر رشته های خود می زنند .
* مسئول ورزش بانوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی