گزارش تفصیلی «مشعل»  از گرد همایی 800 نفره زنان نفتی د ر پنجمین المپیاد ورزشی بالای 26 سال
رقابت از نوع  زنـانه
مشعل  صنعت نفت د یگر تماماً مرد انه نیست؛ شاهد این مسئله تنها احکام، بخشنامه ها و پست های مد یریتی برای زنان نیست و گواه آن را حتی د ر روید اد های تفریحی و فرهنگی هم می توان به نظاره نشست؛ آنجا که جامعه آماری بالغ بر 800 نفری، برای حضور د ر رخد اد ی ورزشی گرد هم آمد ه تا نمایشی از رفع تبعیض جنسیتی را این بار د ر این عرصه به رخ بکشند . اینجا مجموعه فرهنگی ورزشی محمود آباد است و یکی از شلوغ ترین د وران خود   را پشت سر می گذارد . ترافیک اتوبوس های حوالی این محل و رفت و آمد ها، حکایت از روید اد ی د ارد که بازیگران اصلی آن، زنان هستند . صف حضور زنان خبر از رخد اد ورزشی مهمی می د هد .
د ر بروشورهای ورود ی، عنوان پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان ۲۶ سال وزارت نفت خود نمایی می کند تا نام زنان د ر صنعت نفت این بار با یک روید اد مهم ورزشی گره بخورد ؛ روید اد ی که زنان بالای 26 سال را  به مد ت یک هفته گرد هم آورد تا د ر رقابتی تنگاتنگ، برترین های خود را د ر حوزه ورزش شناسایی کنند . برای زنان صنعت نفت که همیشه این عرصه محل کار و خد مت آنان بود ، یک رخد اد ورزشی آن هم به شکل تخصصی، حکایت از آن د ارد که اگر د ر کشور، همچنان سخن از ایجاد موانع بر سر مشارکت اجتماعی، فرهنگی و ورزشی زنان و انتظارات متفاوت جامعه از زن و مرد   می شود ، اینجا د ر صنعت نفت این موانع می رود که رخت ببند د . برای آغاز به کار این رقابت ها از روز یکشنبه 5 آذر ماه اعضای د بیرخانه د ر محمود آباد برای میزبانی آماد ه شد ند و اد اره کل سلامت، تربیت بد نی و مسئولیت اجتماعی که متولی برگزاری همه المپیاد های سراسری وزارت نفت است، میزبانی این د وره را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرد ه است. این المپیاد با حضور ورزشکاران منتخب 4 شرکت نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی برگزار شد و ورزشکاران د ر 9 رشته شنا، تیراند ازی، آماد گی جسمانی، پینگ پنگ، شطرنج، تنیس، بد مینتون، بسکتبال و والیبال به مصاف حریفان شان رفتند .ورود ورزشکاران این رشته ها برای حضور د ر این د وره از رقابت ها د ر سه مرحله انجام شد .تیم های بسکتبال و والیبال از تیم های اولیه هستند که د ر نخستین روز شروع بازی ها به محل برگزاری رقابت ها رسید ند و پس از قرعه کشی از روز سه شنبه به مصاف هم رفتند و با این حال رقابت تیم های والیبال تا آخرین د قایق بازی ها تد اوم د اشت تا برترین ها مشخص شود .د ر سومین روز از رقابت ها، تیم های آماد گی جسمانی، تنیس خاکی، تنیس روی میز، شطرنج و بد مینتون و روز پنجشنبه هم بازیکنان تیراند ازی و شنا د ر محل بازی ها حاضر شد ند . از نکات قابل توجه د ر این د وره از المپیاد این است که مسئولان برگزاری، آن را یکی از شلوغ ترین المپیاد های زنان به د لیل حضور حد ود ۸۰۰ نفری حاضران اعلام کرد ند و مهم تر آنکه د ر این د وره، زنان خود برگزار کنند ه کامل بازی ها بود ند .

ایران کوچک د ر محمود آباد
اینجا می توان خانواد ه نفت را از سراسر ایران جست؛ از خانم خانه د اری که به د لیل شغل همسرش، از جنوبی ترین نقطه ایران، خود را به محمود آباد رساند ه و هد فش فقط قهرمانی است و به آن توفیق یافته و آن د یگری از کارکنان بهد اشت و د رمان صنعت نفت است که از د ل پایتخت، حضور ورزشی اش را د ر این حوزه به نمایش گذاشته است. یکی به واسطه شغل پد رش از پالایشگاه آباد ان آمد ه  و آن د یگری هم د ر همسایگی محل همین رقابت ها زند گی می کند . جست وجوی آماری حاکی از آن است که  بیشترین شرکت کنند گان از استان های خوزستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان رضوی، خراسان شمالی، تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری و.... هستند . آنچه د ر تحقیق مید انی «مشعل» به چشم می آید ، آن است که  اگرهد فگذاری وزارت نفت پوشش د اد ن جامعه کارمند ، زنان خانه د ار و فرزند ان آنان د ر این روید اد ورزشی بود ه ، این مهم تحقق یافته است. پای صحبت شان که بنشینی، همه اتفاق نظر د ارند که المپیاد زنان، یک فرصت بی نظیر برای خانم هاست و حتما باید د ر آن حضور یافت. کبری مرهونیان، کارمند   بازنشسته پتروشیمی بند ر امام که ریاست کمیته مسابقات را عهد ه د ار است، می گوید : ورزش برای همه خانواد ه صنعت نفت یک الزام است. زنان برای سلامت جامعه و سلامت خانواد ه خود نیازمند ورزش هستند و این یک اصل انکارناپذیر است که المپیاد ، این فرصت را به وجود آورد ه است. او خواستار توجه بیشتر به ورزش زنان د ر مناطق گرمسیر از جمله ماهشهر و خوزستان است و این نکته را یاد آوری می کند که با انگیزه ای که د ر زنان وجود د ارد ، می توان زمینه حضور د ر لیگ های کشور را فراهم کرد .

 کارمند ان، پشت میزنشینی را رها کنند
توصیه زهرا امیری، مربی تیم بد مینتون پالایش و پخش (الف) هم با اشاره به تاثیر زیاد ورزش د ر بهبود کار و خانواد ه این است که زنان از پشت میز نشینی رها شوند و برای ورزش، وقت بگذارند و این موضوع مهم را پشت گوش نیند ازند .
مینا زرگر صالح نیز می گوید : از وزیر نفت تشکر می کنم که این مسابقات را تد ارک د ید ه اند . امید وارم تد اوم د اشته باشد و سایر وزارتخانه هم استقبال کنند و همین روند را اد امه د هند . بانوان کشورمان اگر ورزش کنند ، شاد اب تر می شوند و روحیه بهتری پید ا می کنند و د ر زند گی و کارشان هم موثرتر خواهند بود .  یکی از ورزشکاران حاضر د ر رقابت ها می گوید : زنان به عنوان نیمی از یک جامعه، محور توسعه محسوب می شوند و سلامت جسمی، روحی و اجتماعی آنها یک اصل مهم است.  توجه به سلامت جســمی و روحی زنان، ایجاد زیرساخت های مناسب برای افزایش قــد رت بد نــی از طریق توســعه ورزش  و افزایــش امکان همگانــی و حرفــه ای از فاکتورهای مهم تلقی می شود .

 رقابت  د ر سطحی حرفه ای نه تصنعی!
برخی، سطح المپیاد زنان وزارت نفت را بیشتر از بعد تفریحی آن می بینند . با این حال وقتی پای رقابت های مختلف بنشینی و با ورزشکاران  رشته های مختلف صحبت کنی، متوجه می شوی که رقابت حرف اول را می زند . آنجا که یک خانم مسجد سلیمانی، تنها برای قهرمانی با کمترین امکانات و با تمرین های فشرد ه، خود را به این رقابت ها رساند ه و با حد اقل امکانات هم د ر زمین بازی حاضر شد ه و عنوان قهرمانی را کسب کرد ه است؛ این خود یعنی اهمیت المپیاد برای خانواد ه صنعت نفت. این مسئله را د ر طول رقابت ها از هر شرکت کنند ه ای اعم از مربی، ورزشکار، سرپرست و.. که جویا می شوم، بر آن صحه گذاشته و از غیرتصنعی و حرفه ای بود ن بازی ها می گویند .   مریم آوخ، مربی تیم بسکتبال نفت (ب) که تیمش عنوان قهرمانی این رشته را کسب کرد ه، د رباره کیفیت بازی ها می گوید : «د ر این د وره، نتیجه بازی ها اصلا قابل پیش بینی نبود . چون مسابقات انتخابی هم بسیار فشرد ه بود . تیم ها خیلی قد رتمند ظاهر شد ند . سطح بازی ها د ر سال های اخیر خیلی ارتقا یافته. قبلا حضور د ر این بازی ها تنها برای تفریح بود ، اما زنان الان برای کسب پیروزی و قهرمانی حضور می یابند .» مربی بسکتبال تیم گاز نیز د رباره این المپیاد و سطح بالای رقابت ها اشاره می کند : د ر رقابتی که کاملا برند ه بود ند ، د ر کوارتر آخر، بازی را باختند . سارا قریب ممبینی، مربی آماد گی جسمانی تیم نفت (ب) هم از کیفیت بالای مسابقات می گوید و تاکید د ارد که همه از بهترین ها بود ند . این تنها نظر تیم های حاضر نیست و مینا زرگر صالح، مسئول فنی مسابقات بسکتبال پنجمین د وره المپیاد هم به کیفیت بازی ها اشاره می کند که د ر برخی موارد ، د ر سطح مناسبی بود و د ر یک نمونه باعث شد ه مقام اولی که تا سال قبل د ر اختیار گاز بود ، به تیم نفت برسد . معلوم است که روی ورزش زنان کار شد ه و نیروهای بهتری جذب شد ه اند . بیشتر تیم ها د ارای مربیان خوبی هستند . د ر مسابقات زیر 26 سال نیز مقام های خوبی به د ست آمد ه که این گروه از ورزشکاران د ر سال های بعد به این المپیاد می آیند و شاهد ارتقای بیش از پیش المپیاد هم هستیم. کمتر شرکت کنند ه ای را می توان یافت که از اصل برگزاری این المپیاد ناراضی باشد . با این حال د رد و د ل هایی هم هست که نباید از آن غافل بود . از جمله رشته هایی همچون شنا، بد مینتون و آماد گی جسمانی که باید به محلی خارج از مجموعه تفریحی محمود آباد بروند و همین باعث اتلاف وقت و انرژی شان می شود . مشکلی که مسئولان هم به آن اشراف د اشته و از تلاش برای حل آن د ر د وره های آتی سخن می گویند . ناگفته نماند که جای بسیاری از رشته های ورزشی د ر این المپیاد خالی است؛ فوتسال، فوتبال، هند بال و بسیاری د یگر از رشته ها که گویا قرار است د ر د وره های بعد به تعد اد این رشته ها افزود ه شود . رقابت ها به قد ری جد ی است که شرکت کنند گان از تفریح غافل شد ه و تا چشم به هم می زنند ، موعد اعزام به شهرهای شان است.
 یکی از شرکت کنند گان  می گوید : از خوزستانی آمد یم که همیشه خاک است و گرد وغبار. از هوای اینجا هم استفاد ه نکرد یم و باید برویم. او از مسئولان برگزارکنند ه تشکر کرد ه و افزون بر آن می گوید : اگر زمان آن، اند کی بیشتر باشد ، برای ما بهتر است. آن د یگری هم می گوید : فرصت پید ا نکرد یم با کسی د وست شویم و با ذهنیت رقابت و رقیب باید از هم جد ا شویم. سوت پایان پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای 26 سال وزارت نفت به گوش می رسد ؛ از این نقطه، د یگر رقابت ها پایان یافته و کارمند ان به پشت میز باز می گرد ند ، زنان خانه د ار به خانه و فرزند انشان هم به محل تحصیل و کار.