پیش بینی رشد ۳۰ د رصد ی تولید «اتان » د ر   پارس جنوبی
مجتمع گاز پارس جنوبی سال گذشته نزد یک به ۶۴ د رصد گاز مورد نیاز کشور را تولید کرد ه که این میزان د ر سال جاری، به حد ود ۷۰ د رصد رسید ه است. مسعود حسنی، مد یر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: یکی از اصلی ترین وظایف این مجتمع، تولید محصولات با ارزش افزود ه از گاز طبیعی است که د ر سال های اخیر تولید این محصولات د ر پارس جنوبی افزایش د اشته است. وی پیش بینی کرد ه است تولید اتان د ر امسال به عنوان یکی از راهبرد ی ترین محصولات پالایشگاه های گاز پارس جنوبی، نسبت به سال ۹۵، نزد یک به ۳۰ د رصد رشد د اشته باشد . وی تصریح کرد : این میزان رشد برای سال ۹۷ د ر مقایسه با سال ۹۵ نیز نزد یک به ۳۷ د رصد پیش بینی می شود که تحولی عظیم د ر صنعت پتروشیمی ایجاد خواهد کرد . مد یرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: اتان تولید ی سال ۹۵ بیش از ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تن بود ه که پیش بینی می شود امسال به حد ود ۳ میلیون و ۳۰ هزار تن افزایش یابد . حسنی د ر اد امه با اشاره به اینکه این افزایش تولید با توجه به توسعه فازهای پارس جنوبی صورت گرفته، توضیح د اد : راه اند ازی فازهای جد ید د ر پارس جنوبی د لیل اصلی این افزایش تولید است اما این را نیز نباید فراموش کرد که با فعالیت های صورت گرفته د ر تعمیرات اساسی پالایشگاه و بهبود وضعیت و کیفیت تولید نیز، د رصد ی به تولید اتان مجتمع افزود ه شد ه است.
 واحد آبگیر فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به بهره برد اری رسید
تولید آب و بخار مورد نیاز واحد های فرآورشی پالایشگاه های ۲ طرح د ر حال توسعه پارس جنوبی با بهره برد اری از واحد آبگیر پالایشگاه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، آغاز شد .واحد آبگیر پالایشگاه فازهای ۲۲ تا ۲۴ افزون بر تامین آب این فازها، آب شیرین مورد نیاز سرویس های جانبی (utility) پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی را فراهم می کند .این واحد با ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب د ر ساعت، وظیفه ارسال آب به واحد های جانبی، رینگ آتش نشانی و د یگر مصرف کنند گان پالایشگاه را به عهد ه د ارد و بهره برد اری از آن، گام مهمی د ر راه اند ازی تد ریجی واحد های فراورش گاز محسوب می شود .هم اکنون رینگ آتش نشانی، واحد های تولید هوای ابزار د قیق، بخار و نیتروژن از مجموع خد مات جانبی پالایشگاه فازهای ۲۲ تا ۲۴ راه اند ازی و همچنین به منظور آزمایش و آماد ه سازی مسیر اولیه تولید (FTP )، بخار و نیتروژن تولید ی د ر واحد های مختلف نخستین رد یف شیرین سازی این فازها توزیع شد ه است.با ورود گاز شیرین خط لوله ششم سراسری به پالایشگاه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی و راه اند ازی واحد تولید سوخت گاز پالایشگاه و روشن شد ن مشعل های HP و MP واحد ١٤٠ گامی مهم د ر راه اند ازی اولیه این فازها برد اشته شد .د ر فاز ۱۳ پارس جنوبی نیز علاوه بر به کارگرفتن مشعل های MP و HP، با د ریافت آب از واحد آب گیر فازهای ۲۲ تا ۲۴، هفته گذشته تولید بخار از نخستین بویلر واحد ۱۲۱ پالایشگاه این فاز آغاز شد ه بود . هم اکنون د ر این فاز واحد های تولید هوا، ازت، توزیع آب، توزیع گاز سوخت، فلر، شبکه آب آتش نشانی و تولید بخار د ر خط تولید قرار گرفته اند .

 

کنتورهای هوشمند گاز د ر راه است
مد یرگازرسانی شرکت ملی گاز گفت: با پایان یافتن طرح پایلوت کنتورهای هوشمند د ر ۴ استان کشور، این کنتورها با د رصد خطای بسیار پایین برای مشترکان مورد استفاد ه قرار می گیرند . سعید مومنی، مد یر گازرسانی شرکت ملی گاز د ر گفت و گو با شانا، د رباره نصب و استفاد ه از کنتورهای هوشمند برای مشترکان گاز گفت: طی فراخوانی که سال گذشته از سوی شرکت ملی گاز مطرح شد ، ۱۳ شرکت د اخلی و خارجی اعلام آماد گی کرد ند تا اجرایی شد ن استفاد ه از کنتورهای هوشمند گاز را مورد آزمایش و بــهره بـرد اری قرار د هند . وی افزود : طرح پایلوت به این صورت است که هر یک از این ۱۳ شرکت، ۵ هزار د ستگاه از کنتورهای هوشمند خود را د ر ۴ استان تهران، مشهد ، کرمانشاه و البرز آزمایش می کنند و نگهد اری از این کنتورها نیز به مد ت ۸ ماه به عهد ه خود شرکت ها است تا پس از پایان د وره آزمایشی مشخص شود کد ام کنتورها از لحاظ مسائل فنی و اقتصاد ی برای کشورمان مناسب تر است.
مومنی گفت: زمانی که کنتور مناسب برای مشترکان گاز انتخاب شود ، به صورت سفارشات گسترد ه آنها را د ر اختیار مرد م قرار می د هیم، البته هزینه خرید و نصب این کنتورها به سبب قابلیت هایی که د ارند ، نسبت به کنتورهای معمولی بالاتر است.
مد یر گازرسانی شرکت ملی گاز اد امــه د اد : اکــنون بـیـشتر مشترکان گاز از کنتورهای معمولی استفاد ه می کنند و تعد اد ی از کنتورها نیز د ر ۲ سال اخیر به کنتورهای ارتقا یافته تبد یل شد ه اند که د ر د اخل کشور تولید می شوند . وی د رباره کنتورهای هوشمند توضیح د اد : کنتورهای هوشمند گاز به وسیله تجهیزات د اخلی و سیستم های ارتباطی که د ارند ، می توانند از طریق الکترونیکی با مراکز اد ارات گاز د ر شهرها و مناطق خود ارتباط برقرار کنند که به این ترتیب، قرائت کنتور نیز، از راه د ور امکان پذیر می شود .
مومنی تصریح کرد : با نصب کنتورهای هوشمند ، د یگر امکان د ست کاری افراد متخلف وجود ند ارد ، همچنین د رصد خطای قرائت ها از لحاظ مثبت و منفی بسیار کاهش می یابد ، اما برای استفاد ه از این کنتورها باید صبر کنیم طرح پایلوت به پایان برسد تا بهترین کنتور برای مشترکان انتخاب شود . مد یر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: کنتورهای ارتقا یافته که اکنون برای برخی مشترکان استفاد ه می شوند نیز، مطابق آخرین استاند ارد های کشور هستند که بخشی از میزان خطای اند ازه گیری د ر آنها کاهش یافته است.

 


با به کارگیری ناوگان شرکت ملی حفاری:
۱۰۰حلقه چاه نفت و گاز  حفاری و تکمیل شد
 د ر هشت ماه نخست امسال با کاربست ناوگان شرکت ملی حفاری ایران، یکصد حلقه چاه نفت و گاز حفاری و تکمیل شد . حمید رضا خوشایند ، معاون عملیات مد یرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل یکصد حلقه چاه نفت و گاز د ر هشت ماه ابتد ای امسال د ر مناطق خشکی و د ریایی کشور خبر د اد و گفت: از این تعد اد چاه، ۴۰ حلقه توسعه‎ای و توصیفی، ۲ حلقه اکتشافی و ۵۸ حلقه تعمیری و تکمیلی بود ه است. وی افزود : از مجموع چاه‎های حفر شد ه، ۷۶ حلقه د ر گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ۱۶ حلقه د ر پروژه‎های شرکت مهند سی و توسعه نفت (متن)، ۶ حلقه د ر حوزه فعالیت شرکت نفت فلات قاره و ۲ حلقه د ر مناطق مورد نظر مد یریت اکتشاف شرکت ملی نفت حفر و تکمیل شد ه است. خوشایند گفت: کارکنان سختکوش این شرکت از ابتد ای فرورد ین تا پایان آبان امسال موفق به انجام ۱۷۸ هزار و ۴۵۳ متر حفاری شد ند . معاون مد یرعامل شرکت ملی حفاری یاد آوری کرد : با تمهید ات به کار گرفته شد ه، د ر این بازه زمانی، حفاری ۱۷ حلقه چاه ۵۲۵ روز جلوتر از برنامه کارفرما به پایان رسید و برای بهره‎برد اری تحویل شرکت‎های متقاضی شد . وی افزود : د ر این مد ت ۷۴ د ستگاه حفاری خشکی و د ریایی شرکت ملی حفاری، حفاری چاه‎های نفت و گاز د ر اقصی نقاط کشور را به عهد ه د اشت که د ستگاه ۹۵ فتح از اوایل آبان به علت حاد ثه فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید از مسیر عملیات خارج شد . خوشایند با اشاره به تلاش‎های به‎عمل آمد ه برای مهار و کنترل فوران این چاه نفتی، گفت: با استقرار ۲ د ستگاه حفاری سنگین ۹۳ و ۹۴ فتح، هم اکنون حفاری د و حلقه چاه امد اد ی د ر این موقعیت د ر د ست اجرا قرار د ارد .

 

 مد یر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
 کود اوره مورد نیاز کشاورزان تامین می شود
مد یر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: مجتمع های تولید کنند ه کود اوره، طبق برنامه ریزی های انجام شد ه د ر حال تولید هستند و پس از تامین نیازهای د اخلی، مازاد تولید ات صاد ر می شود . علی محمد بساق زاد ه اظهار کرد : تولید کود اوره از سوی مجتمع های پتروشیمی وضع مطلوبی د ارد و طبق برنامه ریزی ها د ر حال انجام است و باید بر این نکته تاکید کرد که نظم بسیار خوبی د ر بازار کود اوره حاکم است و وضع مناسبی نیز د ر واحد های پتروشیمی تولید کنند ه این محصول وجود د ارد . وی تصریح کرد : وزارت جهاد کشاورزی د ر آغاز سال نیاز ماهانه خود را اعلام کرد ه است و واحد های پتروشیمی همگام با تامین نیاز د اخل تولید می کنند و مازاد نیاز بر د اخل نیز صاد ر می شود .
عضو هئیت مد یره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که میان مجتمع های تولید کنند ه اوره و آمونیاک کشور همکاری وجود د ارد ، گفت: شرکت ها به د لیل خصوصی بود ن گاهی د ر برخی مسائل مانند سوآپ اختلاف نظرهایی د ارند ، اما باید به این نکته اشاره کرد که اولویت فعالیت این شرکت ها تامین کامل کود مورد نیاز کشاورزان کشور است.
تولید کنونی کود اوره کشور حد ود 5/5 میلیون تن است؛ مجتمع های بزرگ تولید کنند ه کود اوره کشور پتروشیمی های کرمانشاه، شیراز، خراسان و پرد یس هستند و کود اوره مورد استفاد ه د ر کشور حد ود 2/2 میلیون تن است.

 


 اعلام آماد گی خطوط لوله و مخابرات نفت
 برای سوآپ نفت خام کرکوک   
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با ایجاد مرکز انتقال نفت خام و تاسیسات مربوط، آماد ه سواپ نفت خام عراق به ایران می شود . عباسعلی جعفری نسب، مد یرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به شانا گفت: با توجه به توافق اخیر وزیران نفت ایران و عراق د رباره سوآپ نفت خام، این شرکت آماد گی خود را برای انتقال آن اعلام می کند .
وی با بیان اینکه قرار است حد ود ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام کرکوک عراق به وسیله تانکرهای جاد ه پیما از عراق به ایران منتقل شود ، افزود : این میزان د ر «د ره شهر» د ریافت و د ر سه مخزنی که شرکت ملی پخش به این کار اختصاص د اد ه است، ذخیره می شود . جعفری نسب با اشاره به اینکه تخلیه و رسید د ر مخازن به عهد ه شرکت ملی پخش است، تصریح کرد : تغییر و جابه جایی نفت خام از این مرحله به بعد با ایجاد تاسیسات و تلمبه خانه‎ای د ر د ره شهر، به عهد ه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت خواهد بود . جعفری نسب اد امه د اد : نفت خام سوآپ کرکوک عراق به ایران از د ره شهر به تنگ فنی منتقل و از آنجا به پالایشگاه های کرمانشاه، شازند ، تهران و تبریز ارسال می شود ؛ به همین منظور نیز سه د ستگاه توربین و توربو پمپ از تلمبه خانه چشمه شور به د ره شهر منتقل و نصب خواهد شد . به گفته وی، مسیر خط لوله تا تنگ فنی کوتاه (حد ود ۳۱ کیلومتر) و  این خط لوله از ظرفیت خوبی نیز برخورد ار است.
جعفری نسب با بیان اینکه پیش بینی ما برای انجام این عملیات مد ت زمان ۴۵ روز است، افزود : با ساخت یک تلمبه خانه د ر دره شهر و تغییراتی که باید میان مخازن شرکت پخش و تاسیسات خط لوله (تغییر کاربری خط لوله از فرآورد ه به نفت خام) انجام شود ، شرایط برای انتقال نفت خام سوآپ عراق به کشور فراهم خواهد شد .
وی تصریح کرد : البته با توجه به توافقات انجام شد ه، جریان سوآپ ممکن است زود تر نیز آغاز شود ؛ زیرا د ر ابتد ا، بحث انتقال از طریق نفتکش و ذخیره د ر انبار شرکت ملی پخش مطرح است و سپس با همکاری شرکت خطوط لوله و مخابرات، انتقال انجام خواهد شد . مد یرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت د رباره سوآپ نفت خام از پایانه نکا به تهران نیز گفت: از زمان شروع سوآپ شمال (حد ود ۴ ماه و از تاریخ ۱۲ مرد اد امسال) تاکنون نزد یک به ۲ میلیون و ۴۰ هزار بشکه نفت خام د ر نکا تحویل و به تد ریج به پالایشگاه تهران منتقل شد ه است.وی افزود : روزانه تقریبا ۱۷ تا ۱۸ هزار بشکه نفت خام د ر نکا د ریافت می شود که به د لیل حجم کم آن هر چند روز یک بار خط لوله مربوطه به انتقال نفت خام سوآپ اقد ام می کند .

 

هشت ماه نخست امسال انجام شد
صاد رات ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز به نخجوان
مد یرعامل شرکت انتقال گاز گفت: روزانه یک میلیون مترمکعب گاز به نخجوان صاد ر می شود که این رقم د ر ۸ ماه نخست امسال به ۲۵۰ میلیون متر مکعب رسید ه است.
سعید توکلی، مد یرعامل شرکت انتقال گاز د ر گفت وگو با شانا د رباره صاد رات گاز به جمهوری آذربایجان توضیح د اد : د ر گذشته یک قرارد اد سوآپ بین جمهوری آذربایجان و نخجوان د اشتیم که بر اساس آن یک مقد ار گاز را با حجم کمتر از یک میلیون متر مکعب د ر آستارا تحویل می گرفتیم و د ر شهرهای نزد یک آستارا استفاد ه می کرد یم.  وی افزود : د ر مقابل این مقد ار گاز د ریافتی، مطابق همان حجم گاز را از طریق جلفا به نخجوان تحویل می د اد یم، د ر این مواقع به ازای هر انتقال گاز یک حق العمل یا هزینه ترانسفر گاز از کشورهای طرف قرارد اد د ریافت می شود ؛ بنابراین انجام این کار از یک سو برای ما صرفه اقتصاد ی د ارد و از سوی د یگر موجب می شود ما یک گاز د و طرفه د اشته باشیم.توکلی د ر این باره توضیح د اد : با انجام فرایند ذکر شد ه، اگر د ر حوزه آستارا و خط اول سراسری مشکلی پید ا می شد و خط نیاز به تعمیرات د اشت یک منبع از سمت آذربایجان گاز آن منطقه را تامین می کرد و هیچ اختلالی د ر روند گازرسانی به وجود نمی آمد ، همان طور که طی ۵ سال گذشته د ر سه مرحله خط اول را به عنوان قد یمی ترین خط انتقال پس از بررسی پیگرانی هوشمند تعمیر و متوقف می کرد یم ولی نگران تامین گاز آستارا نبود یم.وی تصریح کرد : وقتی گاز را از کشوری به عنوان سوآپ یا تهاتر می گیریم، تعهد ی ند اریم که همان گاز د ریافت شد ه را عینا به مقصد تحویل د هیم؛ مثل ترکمنستان گاز را از یک کشور می گیریم و د ر حوزه د اخلی مصرف می کنیم؛ ولی ما به ازای آن را به کشور د یگر تحویل می د هیم؛ از آذربایجان هم کمتر از یک میلیون مترمکعب گاز د ریافت می کرد یم و به نخجوان تحویل می د اد یم.  مد یرعامل شرکت انتقال گاز اظهار کرد : اکنون نیز تحویل گاز به نخجوان پابرجاست؛ اما د یگر گازی را از آذربایجان نمی گیریم، زیرا یک شرکت سرمایه گذاری ایرانی گاز را از ترکمنستان می خرد و به آذربایجان می فروشد و ما این سوآپ را برایشان انجام می د هیم، به این ترتیب که روزانه ۶ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد شد ه و د ر محد ود ه خراسان مورد استفاد ه قرار می گیرد و د ر مقابل همین حجم گاز از خط اول سراسری به آذربایجان صاد ر می شود . شرکت انتقال گاز تنها عهد ه د ار منتقل کرد ن گاز د ر بخش های مختلف گازرسانی، تامین خوراک پالایشگاه ها و بخش های صاد راتی است اما از لحاظ فرآیند ارتباطی با کشورهای وارد کنند ه، سرمایه گذار و بازار هد ف د ر ارتباط مستقیم نیست. به گفته توکلی، د ر بخش ورود ی شبکه انتقال؛ پالایشگاه ها، مناطق نفت خیز، گازهای همراه و گازهای پالایشی د ریافتی از میاد ین گازی با شرکت انتقال گاز مرتبط هستند . د ر بخش خروجی نیز، شرکت های گاز استانی هستند که گاز را از شرکت انتقال گاز تحویل می گیرند و به نیروگاه ها، صنایع، بخش خانگی و بخش های مصرف کنند ه د ر شهر های خود تحویل می د هند .توکلی د ر این باره تصریح کرد : د ر بخش صاد رات، وارد ات و سوآپ، شرکت انتقال گاز با شرکت ملی گاز د ر ارتباط است، ما حجم گاز صاد راتی را اند ازه گیری می کنیم اما برای فروش و پول آن با شرکت ملی گاز طرف هستیم، د ر واقع گاز را به شرکت گاز می فروشیم.

 


بازد ید هیئت عراقی از مجتمع آموزش فنون  نفت خیز جنوب  
یک هیئت عراقی متشکل از مد یران و معاونان آموزشی وزارت نفت عراق از مجتمع آموزش فنون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بازد ید کرد .
سید عبد اله موسوی، مد یر برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به امضای تفاهم نامه‎های مختلف د ر حوزه‎های توسعه مید ان ها، خد مات فنی، ساخت و آموزش بین وزارتخانه‎های نفت ایران و عراق، گفت: ما د ر چارچوب تفاهم نامه‎های مذکور آماد ه ارائه تجربه، د انش فنی و آموزش های عمومی و تخصصی د ر حوزه صنعت نفت هستیم. وی ضمن اشاره به قد مت د یرینه آموزش د ر صنعت نفت افزود : آموزش های تخصصی از همان آغاز عملیات اکتشاف و بهره برد اری از مخازن هید روکربوری د ر بیش از ۱۰۰ سال پیش ارائه می شد و هم اکنون ما علاوه بر ارائه آموزش های مربوط به کلیه فرآیند های عملیاتی اعم از مطالعه مید ان ها، اکتشاف، حفاری، بهره برد اری، تولید و نگهد اری و تعمیرات، گواهینامه های بین المللی کنترل فوران چاه را از مرکز ADS، گواهینامه PMP برای مد یریت پروژه و CMRP را برای نگهد اری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات فرآیند ی به همکارانمان ارائه می د هیم و این بسته های آموزشی را می توان برای کارکنان وزارت نفت عراق یا هر کشور د رخواست کنند ه د یگری برنامه ریزی و ارائه کرد .


امضای قرارد اد اید رو و یک شرکت اتریشی برای مطالعه سوسنگرد
  شرکت توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان (زیرمجموعه اید رو) با شرکت اتریشی HOT ENG برای مطالعه مید ان نفتی سوسنگرد قرارد اد همکاری امضا کرد . اید رو پیش از این، تفاهمنامه همکاری با هد ف مطالعه مید ان سوسنگرد با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد ه بود و د ر همین زمینه، قرارد اد همکاری با شرکتی اتریشی امضا کرد ه است. منصور معظمی، رئیس هیئت عامل اید رو د ر این زمینه گفت: این قرارد اد شامل تهیه و پشتیبانی فنی ( MDP )مید ان نفتی سوسنگرد است که ظرف مد ت ۶ماه انجام می‎شود .  وی اد امه د اد : بهره برد اری از فضای پسابرجام د ر حوزه نفت و اجرا کرد ن قرار د اد های جد ید نفتی ضرورت د ارد . نصراله زارعی، مد یرعامل شرکت توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان هم د ر این باره عنوان کرد : استخد ام مشاور معتبر بین المللی از طریق مناقصه صورت گرفت و شرکت HOT ENGINEERING که صاحب تجربه، تخصص و اعتبار لازم د ر این حوزه بود ه انتخاب شد و بعد از تایید شرکت ملی نفت اطلاعات فنی برای تکمیل مطالعات و منظور کرد ن روش‎های افزایش تولید د ر اختیار شرکت مشاور قرار د اد ه می شود .