پاسخگویی به شکایات بهد اشت و د رمان صنعت نفت د ر کوتاه ترین زمان
رئیس امور بازرسی و رسید گی به شکایات سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت با اعلام خبر راه اند ازی سامانه د ریافت شکایات گفت: این سازمان از همه توان و امکانات برای پاسخگویی به شکایات د ر کوتاه ترین زمان استفاد ه می کند . قاسم طالع با اشاره به بارگذاری لینک سامانه د ریافت شکایات د ر سایت اصلی سازمان گفت: با توجه به رشد فناوری و امکانات به روز فضای مجازی، به د نبال گامی نو برای شتاب بخشید ن به پاسخگویی و رسید گی به شکایات ارجاع شد ه بود یم که خوشبختانه با همکاری واحد فناوری اطلاعات( IT ) شرکت ملی نفت ایران و روابط عمومی سازمان این فرصت فراهم شد . وی افزود : برای اهد اف سازمانی واحد بازرسی و رسید گی به شکایات تمام تلاش خود را برای استفاد ه از اهرم های مناسب به منظور پاسخگویی به شکایات ارجاعی جمعیت تحت پوشش به کار گرفتیم.
رئیس امور بازرسی و رسید گی به شکایات سازمان تصریح کرد : مخاطبان می توانند با مراجعه به لینک مورد نظر، شکایات خود را ثبت و پس از د ریافت کد رهگیری د ر کوتاه ترین زمان مراجعه و پاسخ خود را مشاهد ه کنند . طالع با اشاره به اهمیت روند پیگیری شکایات ارجاعی اظهار کرد : تا امروز با استفاد ه از همه توان و امکانات، پاسخگویی به شکایات را د ر حد اقل زمان ممکن د ر د ستور کار د اشتیم و خوشبختانه بر اساس مستند ات موجود د ر این مسیر، گام های موفقی برد اشتیم.  وی گفت: هد ف ما افزون بر پاسخ مناسب و منطقی د ر کوتاه ترین زمان، صیانت از منافع همکاران و خانواد ه های آنان نیز است. طالع به راه اند ازی سامانه پاسخگویی وزارت نفت از سال گذشته اشاره کرد و گفت: پس از راه اند ازی این سامانه د ر وزارت نفت، شکایات مربوط به بهد اشت و د رمان صنعت نفت از سوی این مجموعه یا واحد بازرسی شرکت ملی نفت ایران د ریافت و برای بررسی به واحد بازرسی شکایات سازمان ارجاع د اد ه می شد ، سپس پاسخ ها آماد ه و به واحد مربوطه بازگرد اند ه می شد تا به د ست نگارند ه شکواییه برسد ، این روند باعث کاهش سرعت کار و عد م ارتباط با مخاطبان به صورت مستقیم با سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت شد ه بود . رئیس امور بازرسی و رسید گی به شکایات سازمان یاد آور شد : به همین د لیل د رصد د این برآمد یم تا به صورت اختصاصی برای افزایش سرعت پاسخگویی و ارتباط د و سویه با مخاطبان، سامانه رسید گی به شکایات را د ر سایت خود به صورت رسمی راه اند ازی کنیم که موجب افزایش میزان رضایتمند ی نیز می شود . وی با اشاره به اینکه شکواییه ها د ر ابتد ا به مجموعه های ذی ربط ارائه شود ، گفت: باید به این نکته توجه د اشت که هر شکواییه که از سوی مخاطبان به ما ارسال می شود ، د ر صورت اثبات حق و کافی بود ن مد ارک و مستند ات به سرعت د ر د ستور کار برای رفع مشکل و پاسخگویی قرار می گیرد . د کتر طالع د ر پایان ضمن قد رد انی از همکاران شاغل د ر مناطق سازمان بهد اشت و د رمان صنعت نفت د ر حوزه بازرسی و رسید گی به شکایات گفت: تلاش ما افزایش رضایتمند ی مراجعان و شتاب بخشید ن به روند رسید گی به مسائل آنان است.

 


به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد ریال
شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب ۵ قرارد اد پژوهشی امضا کرد
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پنج
 قرارد اد پژوهشی د ر حوزه ازد یاد برد اشت و بهبود تولید از مخازن، با مراکز علمی و پژوهشی کشور امضا کرد .این قرارد اد ها شامل «بهبود روش های پرد ازشی د ر مناطق با رخنمون سطحی سازند گچساران»، «تعیین جهت و محاسبه مقد ار شیب لایه های زیرسطحی با استفاد ه از اطلاعات vsp»، «کاربرد ترکیبات نانو برای افزایش راند مان مواد تعلیق شکن جهت کاهش مصرف و هزینه ها»، «بررسی تاثیر تخلیه مخزن و د یگر عوامل موثر بر مچالگی لوله‎های جد اری د ر میاد ین مارون و کوپال و ارائه راهکار جهت رفع چالش» و «تعیین منشا و پیش بینی روند گسترش سولفید هید روژن د ر مخزن آسماری مید ان مارون و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آن» است که با نمایند گان د انشگاه تهران، پارک علم و فناوری د انشگاه تهران و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد .
مراسم امضای این قرارد اد ها شامگاه شنبه (۱۱ آذرماه) د ر نمایشگاه د ستاورد های پژوهش و فناوری استان خوزستان و با حضور بیژن عالی پور، مد یرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، تعد اد ی از مد یران ارشد این شرکت، ابراهیم طالقانی، سرپرست مد یریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و نمایند گان طرف قرارد اد برگزار شد .
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعتبار این قرارد اد ها را بیش از ۴۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : حوزه ازد یاد برد اشت برای مناطق نفت‎خیز جنوب بسیار بااهمیت است و بزرگترین محور فعالیت های شرکت محسوب می شود و از این رو جهت د هی پروژه های پژوهشی به سمتی است که با توسعه روش های EOR و IOR به بهبود تولید کمک کند .
باقر پورقاسم د ر خصوص پروژه «بررسی تاثیر تخلیه مخزن و د یگر عوامل موثر بر مچالگی لوله های جد اری د ر میاد ین مارون و کوپال و ارائه راهکار جهت رفع چالش» توضیح د اد : مجری این پروژه پرد یس د انشکد ه های فنی د انشگاه تهران است و هد ف اصلی آن بررسی اثر تولید و تزریق گاز روی ناپاید اری چاه است که معمولاً به صورت مچالگی یا گسیختگی لوله جد اری نمایان می شود .
وی بررسی آماری تعد اد ، زمان و موقعیت مچالگی، برش و گسیختگی لوله های جد اری د ر میاد ین مورد مطالعه، بررسی ژئو مکانیکی سنگ مخزن آسماری و لایه های سازند گچساران، تهیه مد ل سه بعد ی ژئومکانیکی د ینامیک د ر میاد ین مورد مطالعه و محاسبه نشست و یا بالا آمد گی قابل انتظار متناظر با میزان تخلیه مخزن و یا تزریق گاز د ر لایه های مختلف زمین را برخی د یگر از اهد اف این پروژه برشمرد .
پورقاسم افزود : پروژه «تعیین منشا و پیش بینی روند گسترش سولفید هید روژن د ر مخزن آسماری مید ان مارون و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آن» نیز طی سه فاز مجزا با هد ف شناسایی منبع آلود گی مخزن به هید روژن سولفوره، پیش‎بینی نحوه گسترش آن د ر مخزن و د ر نهایت ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از گسترش هید روژن سولفوره و شیرین سازی نفت و گاز تولید ی تعریف شد ه است.وی گفت: اجرای این پروژه که به د انشگاه تهران واگذار شد ه است برای پیش بینی تولید و انتشار سولفید هید روژن د ر مید ان نفتی مارون و ارائه راهکارهایی مناسب برای رفع آن به منظور مد یریت مخزن و تاسیسات سر چاهی ضروری است.
پورقاسم د رباره پروژه «بهبود روش های پرد ازشی د ر مناطق با رخنمون سطحی سازند گچساران» توضیح د اد : هد ف این پروژه، بهبود تفسیر مقاطع لرزه ای د ر مناطق با رخنمون گچساران است که پس از اجرای موفق آن پیش بینی می شود با به د ست آورد ن د اد ه های لرزه ای پرد ازش شد ه با کیفیت از حفاری های بی مورد جلوگیری شود .
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان این که این پروژه را پارک علم و فناوری د انشگاه تهران اجرا می کند ، افزود : این پروژه همچنین د ر تعیین نقاط مناسب برای حفاری های اکتشافی و توسعه ای و مطالعات مخازن به کارشناسان صنعت نفت کمک زیاد ی می کند .
پورقاسم د ر تشریح پروژه «تعیین جهت و محاسبه مقد ار شیب لایه های زیر سطحی با استفاد ه از اطلاعاتvsp» اظهار کرد : مجری این پروژه پارک علم و فناوری د انشگاه تهران است و هد ف از اجرای آن کاهش ریسک حفاری د ر لایه های ناشناخته زیرین است.
وی افزود : د ر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت د اد ه‎های VSP بسیاری د ر گذشته برد اشت شد ه که با استفاد ه از روش های معرفی شد ه د ر این طرح امکان استفاد ه بیشتر از این د اد ه ها فراهم می شود .
پورقاسم گفت: با توجه به هزینه بالای انجام شد ه برای برد اشت این د اد ه ها، استفاد ه بهینه از نتایج آن همواره از اهمیت زیاد ی برخورد ار بود ه است؛ از این رو بررسی و استفاد ه از روش های نوین پرد ازشی که هزینه د رحد ود یک تا پنج د رصد از برد اشت د اد ه را شامل می شود ، مورد توجه بود ه و از توجیه فنی و اقتصاد ی برخورد ار است.
وی تصریح کرد : نتایج بسیار با ارزشی که از پرد ازش اطلاعات لرزه نگاری د رون چاهی به د ست می آید ، به ما این امکان را می د هد تا بتوان تا حد زیاد ی ریسک حفاری د ر لایه های ناشناخته زیرین را کاهش د اد .
رئیس  پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب د رباره پروژه «کاربرد ترکیبات نانو برای افزایش راند مان مواد تعلیق شکن برای کاهش مصرف و هزینه ها» اظهار کرد : هد ف از اجرای این پروژه که مجری آن پژوهشگاه صنعت نفت است د ستیابی به ترکیبات نانوذره د ر راستای افزایش راند مان اثربخشی مواد تعلیق شکن موجود است.
وی گفت: از مواد تعلیق شکن برای جد اسازی آب نمک همراه نفت خام د ر واحد های بهره برد اری و نمکزد ایی استفاد ه می شود که با توجه به روند رو به رشد قیمت و میزان مصرف آنها، تحقیق د رباره به کارگیری ترکیبات با ابعاد نانو که باعث کاهش میزان مصرف و افزایش بهره وری اقتصاد ی این مواد شیمیایی شود ، ضروری است.
نمایشگاه د ستاورد های پژوهش و فناوری استان خوزستان د ر محل نمایشگاه بین المللی اهواز نهم آذرماه آغاز و روز یکشنبه
 (۱۲ آذرماه) به کار خود پایان د اد .


مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی:
مرد م، برند ه اصلی طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت هستند
مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران گفت: برند ه اصلی اجرایی شد ن طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت مرد م خواهند بود . سید محمد رضا موسوی خواه د ر نشست هم اند یشی با نمایند گان جایگاه د اران عرضه سوخت کشور که با هد ف تبیین مسائل پیش روی طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت برگزار شد ، گفت: برند ه اصلی اجرای این طرح، مرد م خواهند بود .وی از مجاری عرضه و بخش حمل و نقل به عنوان د و بازوی توانمند شرکت ملی پخش یاد کرد و گفت: بی شک بد ون این د و بخش کار پیش نمی رود ، فعالیت این د و بخش می تواند نتیجه کار وزارت نفت را د ر اذهان عمومی مطلوب جلوه د هد .مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ضمن قد رد انی از خد مات و زحمات جایگاه د اران پس از وقوع زلزله کرمانشاه، گفت: سوخت رسانی د ر کمتر از د و ساعت با توجه به خرابی هایی که د ر برخی جایگاه های عرضه سوخت سرپل ذهاب وجود د اشت، آغاز شد .موسوی خواه به شرایط و بحران های متعد د پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و تصریح کرد : د ر همه این موارد شما کسانی بود ید که آماد ه خد مت به مرد م شد ید و اجر و مزد شما پیش خد اوند متعال محفوظ است.موسوی خواه اد امه د اد : خوشبختانه د ر این سال ها کارنامه د رخشان و بسیار قابل قبولی د ر عرصه سوخت رسانی شاهد بود یم و د ر همه شرایط و لحظه های حساس، همراه و همد ل با همکاران شرکت ملی پخش وظیفه خطیر سوخت رسانی را به نحو مطلوب انجام د اد ید . این مقام مسئول د ر بخشی از سخنان خود به ۹۰ ساله شد ن شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی اشاره کرد و گفت: ۹۰ سال شما و بخش حمل و نقل یار ما بود ید و ۹۰ سال ما قد رد ان زحمات شما. وی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را د ر رونق بخشی اقتصاد ی و روان شد ن چرخ های توسعه بیان کرد و گفت: کوچک سازی د ولت راه را برای حضور بیش از پیش بخش خصوصی هموار خواهد کرد ؛ ضمن اینکه هد ف شرکت ملی پخش از اجرای طرح، منتفع شد ن مجاری عرضه و بخش حمل و نقل است. موسوی خواه اعلام کرد : د ولت یک وظیفه حاکمیتی به صورت رگلاتوری د ارد آن هم نظارت جامع و کامل د ر بخش کلان است. علیرضا صاد ق آباد ی، معاون وزیر و مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران، رئیس انجمن صنفی جایگاه د اران، رئیس کانون جایگاه د اران و نمایند گانی از سوی جایگاه د اران سراسر کشور د ر این نشست هم اند یشی شرکت کرد ند .د ر همین حال نشست تخصصی د رباره بیان مسائل و موارد د رباره اجرای طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت و تبیین سیاست های آیند ه شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی د ر باره عرضه فرآورد ه های نفتی تشکیل شد و د ر پایان مسئولان شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی پاسخ های لازم را د ر این باره ارائه د اد ند .
 تشکیل کارگروه اجرای طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت
کارگروه تسهیل د ر اجرای طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت، همزمان با برگزاری نشست هم اند یشی با نمایند گان جایگاه د اران عرضه سوخت کشور تشکیل شد . با موافقت علیرضا صاد ق آباد ی، مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران د ر نشست هم اند یشی با نمایند گان جایگاه د اران عرضه سوخت کشور، محمد رضا موسوی خواه، مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی، مشاور معاون وزیر نفت و نمایند گان منتخب از سوی جایگاه د اران به عنوان اعضای این کارگروه تعیین شد ند . مد یرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ه های نفتی گفت: این کارگروه باید به راهکارهای مناسب برای هر چه بهتر اجرا شد ن طرح، یکپارچگی و یکسان سازی برد اشت ها برسد .صاد ق آباد ی همچنین د ر این نشست با اشاره به این که از محل کاهش هزینه ها می توان به سود آوری بیشتر رسید ، افزود : این الگو باید طوری تعریف شود که منتهی به سود آوری برای ذی نفعان شود .بر اساس این تصمیم، این کارگروه موظف است با عمل به وظایف واگذار شد ه از بروز هرگونه مانع برای کسب و کارهای موجود جلوگیری کند و به ایجاد راهکارهای مناسب برای هر چه بهتر شد ن کسب و کارها بپرد ازد .
تبیین  اهد اف شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت  
چگونگی اجرا و اهد اف طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت د ر نشستی با حضور معاون وزیر نفت د ر امور پالایش و مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی، تبیین و تشریح شد . سید محمد رضا موسوی خواه، مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران با بیان این که طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای، کسب و کار جد ید ی است که پیش از این د ر کشورهای پیشرفته د نیا نیز انجام شد ه است، گفت: اجرای این طرح تنها به منظور ارائه خد مات بهتر به مرد م است. وی با اشاره به این که طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت از اواخر سال ۹۳ د ر شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران کلید خورد ، عنوان کرد : از همان ابتد ا نمایند گان منتخب تعد اد زیاد ی از جایگاه د اران د ر جریان این اقد ام ها و همفکری ها قرار د اشته اند . مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی با بیان این که هیچ فعالیتی از روز نخست کامل و جامع نیست، اما ما تلاش زیاد ی کرد ه ایم تا با کمترین اشکال روبه رو شویم، تصریح کرد : امید واریم با همفکری و ارائه راهکارهای مناسب و پیشنهاد های عملیاتی و قابل اجرای همه د وستان، این طرح را به بهترین شکل اجرایی کنیم. موسوی خواه با تاکید بر این که این کسب و کار جد ید ، محد ود یتی ایجاد نکرد ه است و مانع فعالیت د یگران نمی شود ، اظهار کرد : هد ف نهایی رفاه و رضایتمند ی مرد م است و بد ون ترد ید ، طرح موفقی خواهد شد . وی آگاه سازی مجاری قانونی برای اجرای این طرح و اطلاع رسانی د قیق د ر رسانه ها و جراید را د ر د ستور کار قرار د اد و گفت: انتظار د اریم د ر کنار مخالفت هایی که وجود د ارد ، راهکارها و اهمیت موضوع نیز، عنوان شود . مد یرعامل شرکت ملی پخش با بیان این که ایجاد تغییرات د ر هر برهه از زمان موافقت و مخالفت هایی را د ر پی د اشته است، تصریح کرد : وظیفه اصلی ما اطلاع رسانی د قیق و صحیح د رباره این موضوع است. موسوی خواه د ر بخشی از سخنان خود حضور فعال شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت د ر اطلاع رسانی و شفاف سازی اجرای طرح را بسیار موثر د انست و افزود : ارتباط موثر، مطمئن و قوی شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت با بخش حمل و نقل و پیمانکاران مربوطه (از جمله رانند گان) باید د ر د ستور کار قرار گیرد . وی همچنین با بیان اینکه ۹۰ سال مسئولیت حمل و نقل فرآورد ه های نفتی که یکی از ارکان اصلی د ر توزیع فرآورد ه است، د ر کنار عرضه سوخت جایگاه ها، به عهد ه شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران بود ه است، اظهار کرد : امید واریم با اجرای این طرح، تنها نقش حاکمیتی شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی افزایش یابد .

 

تحویل میعانات گازی به مشتریان د ر عسلویه شتاب گرفت
تحویل میعانات گازی به مشتریان با توان پهلود هی و بارگیری همزمان سه فروند نفتکش پهن پیکر د ر پایانه میعانات گازی عسلویه شتاب گرفت.  غلامعباس حید ری، رئیس پایانه صاد رات میعانات گازی عسلویه با اشاره به این که گام های بسیار مهمی برای توسعه زیرساخت های عملیاتی پایانه صاد رات میعانات گازی عسلویه برد اشته شد ه است، تصریح کرد : توسعه زیرساخت ها، عملیات پهلود هی، بارگیری و تحویل میعانات گازی به مشتریان را شتاب بخشید . وی تصریح کرد : رکورد پهلود هی سه فروند نفتکش پهن پیکر د ر گوی های شناور شماره های ۱ تا ۳ پایانه میعانات گازی عسلویه، همچنین رکورد پهلود هی همزمان ۱۰ کشتی نفتکش د ر پایانه نفتی خارک نشان از همت عالی مد یریت و کارکنان این شرکت برای د ستیابی به اهد اف و ماموریت های مهم وزارت نفت است. به گفته رئيس پایانه میعانات گازی عسلویه، این موفقیت ها سبب شد ه است تا شرکت پایانه های نفتی ایران، استاند ارد های بین المللی را د ر حوزه های مختلف عملیاتی خود از شرکت های معتبر د ریافت کند .

 

مد یرعامل سازمان بناد ر و د ریانورد ی:
شرکت پایانه‎های نفتی
 د ر خد مات د ریایی سرآمد است
مد یرعامل سازمان بناد ر و د ریانورد ی کشور، شرکت پایانه‎های نفتی ایران را د ر حوزه ارائه خد مات د ریایی به کشتی‎ها و نفتکش‎های پهن‎پیکر «سرآمد کشور» خواند .
محمد راستاد د ر نشستی مشترک با سید پیروز موسوی، مد یرعامل شرکت پایانه‎های نفتی گفت: روند تخصصی خد مات د رمانی د ر شرکت پایانه‎های نفتی می‎تواند الگویی مناسب برای د یگر بناد ر نفتی کشور باشد .
وی گفت: رعایت استاند ارد های بین المللی د ر عملیات د ریایی پایانه‎های نفتی ایران، نشان از وجود تخصص و تجربه بالای کاپیتان‎ها و کارکنان عملیات د ریایی این شرکت است.
مد یرعامل شرکت پایانه‎های نفتی نیز د ر این نشست مشترک که با هد ف مذاکره د رباره زمینه‎های همکاری متقابل به منظور ارتقای ظرفیت‎های عملیاتی برای کمک به عملیات صاد رات نفت خام، میعانات گازی و سوآپ نفت خام برگزار شد ، با اشاره به تعامل خوب و مثبت بناد ر استان‎های خوزستان، بوشهر و مازند ران با مجموعه پایانه‎های نفتی، عنوان کرد : مشارکت د وسویه و همکاری مناسب، به روند صاد رات نفت خام و فرآورد ه های نفتی، میعانات گازی و سوآپ نفت خام کمک بیشتری می کند .

هفتمین کنفرانس بین المللی ایتک برگزار می شود
هفتمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین د ر نگهد اشت انرژی (ایتک) ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه امسال برگزار می شود .
هد ف این کنفرانس هم افزایی همه بخش های ذی نفع د ر سیاست گذاری و بهینه سازی مد یریت انرژی کشور (د ولت، بخش خصوصی، د انشگاه ها، انجمن های علمی و صنفی) است که د ر سال ۱۳۸۹ د ر د انشگاه امیرکبیر بنیانگذاری شد .ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت نفت، انجمن های علمی و صنفی بخش خصوصی و د انشگاه های معتبر، حمایت خود را از این کنفرانس که هفت سال پیاپی برگزار می شود ، اعلام کرد ند .این کنفرانس از نظر بین المللی نیز د ر د وره های گذشته، افزون بر حضور مستمر سازمان هایی نظیر شبکه های جهانی توسعه ملل متحد (UNDP) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و سازمان همکاری اقتصاد ی (ECO) شاهد حضور هیئت ها و شخصیت های خارجی از تایلند ، ونزوئلا، سوئیس، ایتالیا، آذربایجان و قزاقستان بود ه است.