روایت «مشعل» از روزهای پرکار شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران د ر سوخت رسانی به مناطق زلزله زد ه
آزمونی  که مرد ود ی   ند اشت
 مشعل   د یرزمانی از وقوع زلزله هولناک 3/7 ریشتری «ازگله» کرمانشاه نگذ شته بود که متاسفانه زلزله ای د یگر د رسویی د یگر از کشور د ر «هجد ک» استان کرمان رخ د اد ؛ خوشبختانه این زلزله 1/6 ریشتری که با مقیاس های کوچکترچند ین و چند بارتکرارشد ، همانند کرمانشاه نبود وتلفات جانی ند اشت؛ اما منازل شماری ازهموطنان این بخش ازکشور را تخریب کرد . با توجه به سوز وسرمای تازه از راه رسید ه وضرورت سوخت رسانی، به ویژه به زلزله زد گان این د واستان (کرمانشاه و کرمان)، شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی تلاش کرد ه تا د رهرد و جبهه نیازهموطنان را به سوخت کافی (نفت سفید ، بنزین و نفت گاز) به خصوص د راین شرایط که سرما تقریبا برهمه نقاط کشورحاکم شد ه، به نحوی مطلوب تامین کند تامشکلی برای افراد آسیب د ید ه از زلزله ایجاد نشود . آنچه می خوانید ، گزارشی از سلسله فعالیت هایی  است که د رحوزه تامین وتوزیع سوخت د رمناطق زلزله زد ه استان های کرمانشاه وکرمان با راهبری ستاد شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران و از زبان مد یران و متولیان این مجموعه سختکوش و تلاشگر بیان شد ه است.
 گام نخست، د عوت به آرامش د ر تامین سوخت
سید محمد رضا موسوی خواه، مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران که بتازگی مسئولیت د راین سمت را به عهد ه گرفته است، د ر فاصله کوتاهی د وحاد ثه مشابه را تجربه کرد .اگرچه سال های فعالیت او د رصنعت نفت، خود گنجینه ای با ارزش و مملو از تجربه است. موسوی خواه وهمکارانش د رستاد شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران، بنابرتجربه، د رگام نخست تلاش کرد ند تاآرامش را د رحوزه کاری خود (تامین وتوزیع سوخت ) به مرد م منطقه بازگرد انند ؛ به همین منظور ارسال محموله های اضافی سوخت د رد ستورکارقرارگرفت.  وی با سفر به استان کرمان و تشکیل جلسه فوری باهمکاران خود د ر شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه کرمان، باتوجه به ظرفیت های ذخیره سازی سوخت د ر این منطقه عملیاتی و وجود سه انبار بزرگ انواع فرآورد ه های نفتی (بنزین، نفت سفید ، نفت گاز) د رآن، به مرد م اطمینان د اد که سوخت به اند ازه کافی وجود د ارد وجای هیچ نگرانی نیست. مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران برای آرامش بیشتر مرد م، چهارجایگاه سیارعرضه سوخت راد رمنطقه فعال کرد تا نگرانی از این بابت ازاذهان د ورشود . سرمای آذرماه آن هم  د رمناطق کویری، آزار د هند ه است به ویژه آن هم د ر چنین شرایطی؛به همین منظور به د ستور موسوی خواه نفتکش های حامل نفت سفید ازهمان ساعت اولیه وقوع زلزله به مناطق اعزام شد تانگرانی مرد م ازاین بابت نیز بر طرف شود .
 حضور آنی د رمناطق زلزله زد ه
باوقوع زلزله  هجد ک کرمان، ستاد بحران این استان که یکی ازاعضای آن نیز مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه کرمان بود ، د ر روز جمعه (10 آذر)  تشکیل و وظیفه هربخش مشخص شد .  جعفرسالاری نسب، مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه کرمان وهمکاران وی پس ازجلسه ستاد بحران استان، د رهماهنگی باستاد تهران، ازهمان ساعات اولیه وقوع زلزله پای کارحاضرشد ند و تلاش کرد ند سوخت رسانی به مناطق آسیب د ید ه به گونه ای انجام گیرد که نگرانی مرد م ازاین بابت کاهش یابد . به گفته وی، باتلاش بد ون وقفه نیروهای ستاد ی وعملیاتی، توزیع سوخت د رمنطقه خیلی زود به روال عاد ی برگشت وشلوغی مجاری عرضه سوخت د رساعات اولیه وقوع زلزله هجد ک شهرستان رابر، با همیاری همه عوامل ستاد بحران، به سرعت برطرف شد .
 تامین سوخت مناطق زلزله زد ه کرمانشاه همچنان یک اولویت است
باگذشت بیش ازسه هفته از زلزله «ازگله» کرمانشاه که 1900روستای این استان را تخریب کرد و متاسفانه تلفات جانی بسیاری هم د اشت، تا رسید ن نیروهای امد اد ی به محل حاد ثه وفراهم شد ن بسترلازم برای اسکان موقت زلزله زد گان، کارهای زیاد ی باید انجام می شد که تامین سوخت، به ویژه نفت سفید به عنوان یک نیازفوری، ازجمله همین کارهای مهم بود .  باتوجه به عمق این حاد ثه هولناک، همه به صحنه آمد ه بود ند ؛ سپاه، بسیج ارتش، نیروی انتظامی، هلال احمر و... آنها آمد ه بود ند تاهرآنچه می توانند انجام د هند وبا بود نشان د رکنار مصیبت د ید گان، بارغم آنان را عزیزانشان را ازد ست د اد ه بود ند وسقفی برسر ند اشتند ، کاهش د هند . سازمان های خد مات رسانی د یگری هم مانند گاز، برق و مخابرات آمد ه بود ند تا آنها نیزد رحوزه های تخصصی خود کمک رسانی کنند . د راین میان شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران به عنوان یکی از بخش های خد مت رسان نیز تلاش کرد بنابر ماهیت مسئولیتی که به عهد ه د ارد ، نقش خود را د رحوزه مسئولیتی تامین و توزیع انواع فرآورد ه های نفتی ایفا کند .
 تامین سوخت برای گرمایش
ازهمان ساعات اولیه وقوع این زلزله مهیب3/7ریشتری که بخش های گسترد ه ای ازاستان کرمانشاه ازجمله سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب به شد ت لرزید و شماری از هموطنان را زیرآوارمد فون ساخت، باتوجه به عمق حاد ثه وسرمای حاکم برمنطقه، د ر وهله نخست، مهم ترین کاری که باید انجام می شد ، تامین سوخت برای گرمایش هموطنان مصیب د ید ه بود . کاری که مسئولیت آن راشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران به عهد ه د اشت. فاطمه کاهی، رئیس روابط عمومی و سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران، د راین باره می گوید : پیرو د ستور و تاکید وزیر نفت مبنی برامد اد رسانی به مناطق زلزله زد ه استان کرمانشاه، این مجموعه نیزبا تشکیل ستاد بحران وتعیین مسئولیت ها، نیروها و امکانات خود را بسیج کرد تا د رکوتاه ترین زمان ممکن، سوخت مورد نیاز مناطق آسیب د ید ه تامین شود . کرد ستان، لرستان وهمد ان به د لیل نزد یک تربود ن به محل حاد ثه به عنوان مناطق معین برای تامین سوخت استان آسیب د ید ه کرمانشاه، تعیین و وارد عمل شد ند ؛ به گونه ای که د ر همان ساعات اولیه وقوع این حاد ثه هولناک، مقاد یر فراوانی سوخت، اعم از نفت سفید ، بنزین و نفت گاز به مناطق آسیب د ید ه از زلزله ارسال کرد ند . کاهی می گوید : با توجه به سرمای حاکم برمنطقه، ارسال نفت سفید به مناطق زلزله زد ه اولویت د اشت، به همین منظورعلاوه بر سوخت ارسالی ازانبارنفت منطقه کرمانشاه، نفتکش های متعد د ی نیز از سوی مناطق معین (کرد ستان، لرستان، همد ان) به بخش های آسیب د ید ه مناطق آسیب د ید ه از زلزله مانند سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلانغرب ارسال شد . سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی ایران اد امه می د هد : به د لیل سخت گذربود ن برخی مناطق آسیب د ید ه، گاه، نفت سفید به صورت مظروف وبا کمک بالگرد به زلزله زد گان می رسید . وی تامین سوخت بالگرد ها را برای کمک رسانی به مصد ومان حاد ثه یا انتقال مواد غذایی، د ارویی و البسه را یکی د یگر از فعالیت های شاخص بر می شمارد . کاهی د ر اد امه می افزاید : به فاصله هشت روز از این رخد اد تلخ، نزد یک به 30 میلیون لیتر انواع فرآورد ه نفتی به مناطق مختلف ارسال شد ، ضمن این که د رهمین مد ت  13هزارسیلند ر گاز11کیلویی وسیلند رپیک نیکی تهیه شد ه ازسوی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی د راختیار هموطنان کرمانشاهی قرار گرفت. مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه کرمانشاه نیز د رباره اقد ام های این مجموعه د رجریان زلزله اخیرمحل خد مت خود که بتازگی به آن وارد شد ه است، می گوید : از زمان رخد اد این حاد ثه تلخ، کارکنان این مجموعه د ر آماد ه باش کامل قرارگرفتند ؛ اگرچه به واسطه ماهیت فعالیتی که انجام می د هند ، همیشه آماد ه اند . وی افزود : بی د رنگ تانکرهای نفت سفید آماد ه وبه مناطق آسیب د ید ه اعزام شد .  اعزام تیم های مهند سی ازسوی شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی به مناطق زلزله زد ه، فعالیت د یگری بود که حاصل مراد ی به آن اشاره کرد . مد یرشرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه کرمانشاه برتامین بد ون وقفه سوخت این مناطق تاکید د ارد و می گوید : این روند اد امه خواهد یافت.  البته ناگفته نماند که د راین میان برخی هم با انتشاراخباری کذب د رفضای رسانه، ازد ریافت پول به ازای عرضه سوخت خبر د اد ند که بی د رنگ به این خبر موهوم پاسخ د اد ه شد .
برگشت روند عاد ی د رسوخت رسانی
اگرچه فضای سنگینی  از غم واند وه ناشی از جان باختن شماری ازهموطنان برمنطقه حاکم شد ه بود ، اما این موضوع مانع ازآن نشد که د رانجام مسئولیت ها خللی ایجاد شود . به فاصله کمتر از یک هفته باحجم انبوهی از فعالیت ها د ر کنارد یگر بخش های کمک رسان، توزیع سوخت به مناطق آسیب د ید ه از زلزله به روال عاد ی برگشت؛ به گونه ای که هم اکنون هیچ مشکلی د رهیچ نقطه ای مناطق زلزله زد ه وجود ند ارد . مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران می گوید : اوضاع د ر حوزه سوخت رسانی به طورکامل تحت کنترل است ومشکلی هم از این بابت وجود ند ارد . موسوی خواه اد امه می د هد : با توجه به د وحاد ثه تلخ د راستان های کرمانشاه و کرمان، کارکنان این مجموعه د ربخش های ستاد ی و عملیاتی آن تلاش کرد ند تا موضوع تامین سوخت وارسال آن به مناطق یاد شد ه با توجه به سرد شد ن هوا بد ون وقفه و با سرعت بیشتری انجام شود . به گفته وی، از وقوع زلزله تلخ استان کرمانشاه (جمعه 21 آبان) تا 12آذرماه بیش از 29میلیون لیتر انواع فرآورد ه نفتی شامل نفت بنزین، نفت سفید ، نفت گاز وسوخت هوایی(ا ت ک)به این منطقه ارسال شد ه که بیش از5/9 میلیون لیترآن بنزین، 11میلیون و300 هزار لیتر نفت سفید و بیش ازهشت میلیون لیتر نیز نفت گاز(گازوئیل)بود ه است.  مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی، همچنین میزان سوخت هوایی ارسالی به این مناطق را به منظورتسهیل د رعملیات امد اد رسانی هوایی به وسیله بالگرهای سازمان های امد اد رسان  د ربازه زمانی یاد شد ه، 990 هزار لیتر اعلام کرد . مد یرعامل شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران د رباره سوخت رسانی به مناطق آسیب د ید ه استان کرمان نیزمی گوید : د راین منطقه نیز با توجه به انبارهای موجود ، کمبود ی مبنی برتامین سوخت وجود ند ارد و انواع فرآورد ه نفتی به اند ازه کافی د راختیار هموطنان قرارگرفته است.  موسوی خواه با بیان این که از جمعه 10 آذرماه که زلزله «هجد ک راور» رخ د اد تا 12آذرماه بیش از9میلیون لیترانواع فرآورد ه نفتی شامل بنزین، نفت سفید ونفت گازبه مناطق آسیب د ید ه ارسال شد ه است، براین نکته نیزتاکید می کند که فعالیت های این مجموعه روز و شب نمی شناسد و کارکنان آن همچون سربازان گمنام د رهرشرایطی خد مت رسانی می کنند .
آزمونی بد ون مرد ود ی
زلزله های کرمانشاه وکرمان رامی توان آزمونی د انست که د رآن همه بخش ها به نوعی امتحان د اد ند . شاید نتوان گفت که چه بخش یا بخش هایی نمره بهتری گرفته اند ، اما به یقین آزمون سخت زلزله، تجد ید یا مرد ود ی ند اشته است.


مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز خبرداد
افزایش حجم صادرات گاز ایران در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز گفت: صادرات گاز ایران در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۴ درصد افزایش یافته و این روند در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم نیز ادامه داشته است. بهزاد بابازاده در تشریح اقدام های شرکت ملی گاز در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم اعلام کرد: صادرات روزانه گاز طبیعی به عراق طی ۱۰۰ روز گذشته از هفت میلیون مترمکعب به حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
وی افزود: شرکت ملی گاز ایران در سال نخست قرارداد صادرات گاز به عراق، متعهد به صادرات روزانه هفت میلیون مترمکعب بوده است، اما با توجه به نیاز و درخواست طرف عراقی، حجم صادرات را تا حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در روز در اوج فصل گرم در عراق، افزایش داده ایم.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز اظهار کرد: حجم گاز صادراتی به عراق مطابق این قرارداد که به منظور تأمین سوخت نیروگاه های بغداد امضا شده، در فصل گرم سال تا ۳۵ میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد که این افزایش، با آغاز بهره بردار ی از خط لوله انقتال گاز ششم سراسری محقق خواهد شد.
به گفته بابازاده و بر اساس آخرین آمار اعلام شده، از ابتدای امسال تا اواخر مردادماه به طور میانگین روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز صادر شده که این رقم رشد ۶۴ درصدی مجموع صادرات را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های صادراتی، گفت: توسعه زیرساخت های صادراتی از جمله اجرای خط لوله انتقال گاز ششم سراسری و تاسیسات تقویت فشار گاز روی این خط، از برنامه های جدی ایران برای افزایش سهم خود در بازار تجاری گاز به ویژه کشورهای همسایه است که بر اساس برنامه ای مدون در این زمینه، در حال انجام است.
بابازاده در پایان تصریح کرد: بر اساس این آمار، صادرات گاز طبیعی در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت دوازدهم با رشدی مناسب، به سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسیده، ضمن این که راه اندازی طرح های جدید گازرسانی تا پایان امسال، می تواند در رشد بیشتر صادرات گاز مؤثر باشد.

 

 

آلمانی ها متقاضی خرید دانش فنی کاتالیست سنتز متانول از ایران شدند
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از تلاش شرکت بیاسف آلمان برای خرید دانش فنی تولید کاتالیست سنتز متانول از این شرکت خبر داد و گفت: با توجه به برنامه های راهبردی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر داریم این محصول را تولید و به بازار عرضه کنیم.اسماعیل قنبری روز دوشنبه (۲۰ آذرماه) در حاشیه بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مرکز تهران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اظهار کرد: بسیار خوشحال هستیم که توسعه صنعت پتروشیمی از طریق دانش بومی به عنوان یک رویکرد راهبردی در نظر گرفته شده است.وی در باره کاتالیست سنتز متانول که شرکت بیاسف آلمان (BASF) متقاضی خرید آن است، گفت: این محصول طی ۱۰ سال کار مداوم به دست آمده که کیفیت آن از محصول تولیدی بیاسف بالاتر است. گزارش کیفیت آن را نیز از همین شرکت دریافت کردیم و بر همین اساس، این شرکت سفارش ۱۸۰ تن کاتالیست سنتز متانول را داده است.قنبری با اشاره به این که شرکت بیاسف تلاش دارد دانش فنی تولید کاتالیست سنتز متانول را از ما خریداری کرده و در خارج از کشور تولید کند، افزود: با توجه به برنامه های راهبردی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر داریم این محصول را تولید و به بازار عرضه کنیم. مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به برنامه تجاری سازی فناوری های این مجموعه که در اساسنامه شرکت آمده است، اشاره و تصریح کرد: ۱۹ قرارداد دانش فنی، ۱۸ تفاهم نامه پژوهشی، ۷ فروش نرم افزار، ۸ فروش محصولات و خدمات آزمایشگاهی، ۱۸ دانش فنی آماده واگذاری و برگزاری ۴۵ جلسه معرفی دستاوردهای شرکت به بخش صنعت با هدف بازاریابی فناوری از فعالیت های این شرکت است که امسال انجام شده است.قنبری برنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تا افق ۱۴۰۴ را در قالب ۷ محور آمونیاک، متانول، پروپیلن از متانول، الفین از متانول، الفین از شکست حرارتی، پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین عنوان کرد و گفت: در این زمینه قراردادهایی با ۴ انستیتو تحقیقاتی در زمینه متانول، پلی الفین، الفین و پروپیلن با دانشگاه های مختلف مثل تربیت مدرس، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شیراز، دانشگاه امیرکبیر، فردوسی مشهد و دانشگاه تهران امضا شده است.قنبری در پایان از آغاز مذاکرات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با لورگی آلمان برای تولید پروپیلن از متانول خبر داد.