مد یرعامل شرکت ملی گاز ایران: با تمام توان از جان مرد م حفاظت کنیم
زنگ خطر مرگ خاموش به صد ا د ر آمد

مشعل  نشست «هم اند یشی و تصمیم گیری د ر راستای مقابله و پیشگیری از نشت CO» با حضور نمایند گان بیش از 15 وزارتخانه و سازمان؛ همچنین نمایند گان د اد ستانی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد که مشروح سخنان حاضران به ترتیب د ر اد امه می آید .
رئیس کارگروه کشوری پیشگیری از مرگ های خاموش د ر این هم اند یشی که هشتم آذرماه برگزار شد ، گفت: سالانه 80 هزار نفر بر اثر استنشاق گاز CO مسموم می شوند و یک د رصد آنان فوت می کنند . جواد نوفرستی افزود : سال گذشته 836 نفر بر اثر استنشاق گاز CO فوت کرد ه اند که 250 نفر این تعد اد ، از مشترکان گاز طبیعی بود ه اند . وی با بیان اینکه احتراق ناقص هر نوع سوخت شامل گاز، زغال، چوب و... منجر به ایجاد گاز CO می شود ، یاد آور شد : به عنوان شهروند ، از فعالیت های گسترد ه شرکت ملی گاز ایران د ر حوزه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مرگ خاموش، قد رد انی ویژه می کنم.
به گفته رئیس کارگروه کشوری، با پیشگیری سال گذشته شاهد افزایش بی سابقه آمار مرگ خاموش بود ه ایم.
افزایش اطلاع رسانی د ر ماه های سرد سال و کاهش آمار مرگ خاموش، رابطه مستقیمی با یکد یگر د ارند و این روند باید د ر ماه های باقیماند ه سال به صورت مد اوم تکرار شود .
مد یرعامل انجمن جامعه ایمن تاکید کرد : زنگ خطر مرگ خاموش به صد ا د ر آمد ه و مهرماه امسال نسبت به مد ت مشابه پارسال شاهد افزایش 33 د رصد ی آن بود ه ایم.
به گفته وی، همه مسئول هستیم و باید از گذشته برای آیند ه تجربه کسب کنیم.
نوفرستی اظهار کرد : د ر سال های 93 و 94 با ثبت 626 مورد فوت، این آمار به پایین ترین میزان د ر 12 سال گذشته رسید ه که موفقیت خوبی بود ه است. رئیس کارگروه کشوری پیشگیری از مرگ های خاموش اد امه د اد : سال گذشته این آمار رشد د اشته که با همد لی، هم افزایی و مشارکت باید د ر مسیر کاهش آن تلاش کنیم.وی یاد آور شد : 21 قانون ناظر بر زمان ساخت ساختمان بود ه و این د ر حالی است که بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان کشور، هرسال باید د ود کش های ساختمان بازبینی شود و با اجرای آن بیش از 50 د رصد از حواد ث کاهش می یابد نوفرستی با بیان اینکه امید وارم این جلسه آغازی برای حرکتی ملی شود تا شاهد کاهش مرگ های خاموش باشیم، اظهار کرد : باید ترویج راهکارهای ایمن برای صرفه جویی گاز به طور ویژه د ر د ستور کار نهاد ها و سازمان قرار گیرد .  وی با اشاره به د لایل رخ د اد ن مرگ خاموش گفت: د ر کشور د ود کش استاند ارد وجود ند ارد و باید استاند ارد د ود کش ها نوشته شود که با اجرایی شد ن آن شاهد کاهش چشمگیر  حواد ث خواهیم بود .

فرهنگ سازی نیازمند تکرار و نهاد ینه شد ن
د ر اد امه، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد : این شرکت بیش از 30 سال د ر حوزه مسئولیت های اجتماعی و مصرف ایمن و بهینه گاز فعالیت می کند .
مجید بوجارزاد ه با بیان اینکه این فعالیت ها همزمان با توسعه صنعت گاز انجام شد ، افزود : با وجود اینکه وظیفه سازمانی د ر خصوص فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مرگ خاموش ند اریم، د ر کنار توسعه صنعت گاز، فعالیت های گسترد ه ای د ر زمینه مسئولیت های اجتماعی د اشته ایم. وی اعلام کرد : شرکت های تابعه نیز به صورت د ائم د ر حوزه مصرف بهینه و ایمن گاز فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کرد ه اند .  سخنگوی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد : فرهنگ سازی، موضوعی د ائمی است و به تکرار و نهاد ینه شد ن نیاز د ارد .به گفته بوجارزاد ه، برای فرهنگ سازی، یک صد ا اثر زیاد ی ند ارد و با حضور بخش های مختلف و استفاد ه از امکانات، می توانیم به صورت جمعی د ر این مسیر گام برد اریم.وی با اشاره به فعالیت های شرکت ملی گاز ایران د ر حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مصرف ایمن گاز گفت: هماهنگی با سازمان صد ا و سیما به صورت ملی و استانی و ساخت انیمیشن، یکی از بزرگ ترین فعالیت های این شرکت به شمار می آید . سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افزایش تعرفه صد ا و سیما گفت: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی د ر حوزه مصرف ایمن به هیچ وجه تبلیغات نیست و د ر د و سال گذشته به د لیل اینکه هزینه های پخش بالا رفته با مشکلاتی رو به رو شد ه ایم.بوجارزاد ه یاد آور شد : به صورت مستقیم د ر ساخت فیلم «کلاه قرمزی و بچه ننه» حضور د اشته ایم و د ر قالب آن مسائل ایمنی را به کود کان آموزش د اد ه ایم.وی با اشاره به تولید سریال «مثل یک کابوس» گفت: علاوه بر ساخت سریال، برنامه های متعد د ی نیز د ر حوزه کارشناسی تولید و نمایش د اد ه شد ه است.
رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران افزود : ارتباط خوبی با وزارت آموزش و پرورش د اشته ایم که منجر به گنجاند ن سرفصل های انرژی د ر مقاطع ابتد ایی، راهنمایی و متوسطه شد ه است.به گفته وی، برای نهاد ینه شد ن فرهنگ مصرف ایمن و بهینه باید تلاش بیشتری از سوی همه سازمان ها و نهاد ها صورت گیرد .بوجارزاد ه اظهار کرد : د ر حوزه تهیه و تولید بازی های رایانه نیز فعالیت های خوبی انجام شد ه و از طریق شبکه های اجتماعی د ر اختیار مشترکان قرار گرفته است. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد : هر مشترک جد ید که به شبکه متصل می شود ، علاوه بر آموزش های کلی، بسته ای آموزشی د ر خصوص مصرف ایمن و بهینه گاز د ریافت می کند .به گفته وی، با همه بخش ها، سازمان ها و وزارتخانه هایی که با سلامت مرد م سروکار د ارند ، ارتباط خوبی د اریم.سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه افزایش اطلاع رسانی و کاهش آمار حواد ث ارتباط مستقیمی با یکد یگر د ارند ، گفت: باید د ست به د ست هم د هیم تا گامی بلند برای کاهش حواد ث برد اریم.

ارسال 770 پیامک توصیه ایمنی به شهروند ان کرمانشاهی
د ر اد امه، رئیس بهد اشت، ایمنی و مـحیط زیـست شـرکت مـلی گاز ایران گفت: با اینکه از سـال 82 مسئولیتی د ر حوزه لوله کشی د اخلی ند اریم، د ر زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن فعالیت گسترد ه ای د اشته ایم.محمد رضا یوسفی پور افزود : از سال 88 کتاب «تجزیه و تحلیل حواد ث مشترکان خانگی گاز طبیعی با تکیه بر موضوعات مهم پیشگیرانه و نکات عبرت آموز» تهیه و از سوی وزیر نفت برای وزیران راه و شهرسازی، بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی و رئیس صد ا و سیما و از سوی مد یرعامل شرکت ملی گاز ایران برای 31 استاند ار، سازمان نظام مهند سی، اورژانس، سازمان آتش نشانی و خد مات ایمنی استان تهران ارسال می شود .وی با اشاره به آمار حواد ث مرگ خاموش، یاد آور شد : سال 95 نسبت به سال 94 شاهد 34 د رصد رشد حواد ث مرگ خاموش بود ه ایم.رئیس بهد اشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران اد امه د اد : تعد اد حواد ث ناشی از انفجار و آتش سوزی نیز 8 د هم د رصد افزایش یافته است. افزایش حواد ث حکایت از آن د ارد که سازمان هایی که وظیفه فرهنگ سازی و ارتقای معلومات ایمنی را به عهد ه د ارند ، از جمله سازمان نظام مهند سی، صد ا و سیما و رسانه ها باید بیشتر فعالیت کنند .
یوسفی پور با بیان اینکه پارسال 343 نفر د ر بخش گاز CO وسایل گازسوز فوتی د اشته ایم، اعلام کرد : د ود کش ها با 43/71 د رصد ، نواقص وسایل گازسوز با 53/16، نبود تهویه مناسب 68/8 و استفاد ه از وسایل پخت و پز برای گرم کرد ن محیط 36/3 د رصد به ترتیب از عوامل موثر د ر تولید و انتشار گاز مونوکسید کربن د ر سال گذشته به شمار می آیند . به گفته وی، وجود د ود کش به عنوان عامل تولید و انتشار گاز مونوکسید کربن د ر سال 94 حد ود 84/67 بود ه که این میزان پارسال به 43/71 د رصد رسید ه است.یوسفی پور تاکید کرد : پس از زلزله کرمانشاه، خوشبختانه شاهد حاد ثه انفجار و اشتعال نبود ه ایم و این موضوع به د لیل برگزاری رزمایش های شرکت گاز استان کرمانشاه و استان های معین بود ه است.رئیس بهد اشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد : پس از زلزله، هفت پیامک حاوی نکات ایمنی برای 110 هزار شهروند کرمانشاهی ارسال شد .

با تمام توان از جان مرد م حفاظت کنیم
د ر اد امه، معاون وزیر نفت د ر امور گاز گفـت: هـر مـیـزان تـوانمند ی جـامعـه افـزایـش یـافـت، مسئولیت ما د ر قبال انجام فعالیت های توسعه ای صنعت گاز کمتر و شرایط برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم شد .
حمید رضا عراقی افزود : پیش از این، شبکه شهری از سوی کارکنان صنعت گاز طراحی، اجرا و نظارت می شد و این د ر حالی است که هم اکنون این فعالیت ها را واگذار کرد ه ایم و تنها نظارت عالیه د اریم.به گفته مد یرعامل شرکت ملی گاز ایران، هم اکنون د ر حال برنامه ریزی برای برون سپاری بهره برد اری از شبکه گاز شهرها و روستاها هستیم.وی تاکید کرد : د ر د ولت یازد هم، 9 هزار روستا به شبکه گاز متصل شد و انرژی خود را د ر مسیر ایجاد رفاه برای مرد م و کاهش آلود گی صرف کرد یم.معاون وزیر نفت د ر امور گاز تاکید کرد : وظیفه سازمانی شرکت ملی گاز ایران د ر حال تغییر بود ه و باید به سمت برون سپاری حرکت کنیم. عراقی افزود : اگر می خواهیم آیند ه بهتری د اشته باشیم، باید همه کمک کنیم. به گفته وی، رسالت شرکت ملی گاز ایران جایگزینی گاز با سوخت های میان تقطیر است که علاوه بر حفظ محیط زیست، باعث ایجاد ارزآوری برای کشور می شود .مد یرعامل شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد : صد ا و سیما، آتش نشانی، آموزش و پرورش، سازمان های مرد م نهاد و... به اند ازه شرکت ملی گاز ایران مسئولیت اجتماعی د ارند .
عراقی با بیان اینکه همه د ر قبال حفظ جان مرد م وظیفه د اریم، گفت: انتظار د اریم همه نهاد های کشور د ر قبال مصرف ایمن و حفظ جان مرد م احساس مسئولیت کنند .معاون وزیر نفت اد امه د اد : براین اساس، وزارت صنعت، معد ن و تجارت و سازمان استاند ارد اجازه تولید وسایل غیر استاند ارد و با بهره وری کم را ند هد .به گفته وی، همه باید تکلیفمان را انجام د هیم و با تمام توان از مال و جان مرد م حفاظت کنیم.عراقی با بیان اینکه برای د سته بند ی مصرف بهینه و ایمن گاز، باید چهار عامل قانون، فرهنگ، فناوری و قیمت را د ر نظر بگیریم، اظهار کرد : با تقسیم بند ی این حوزه ها می توان موانع پیش رو را بررسی کرد و د ر مسیر مصرف بهینه و ایمن گاز گام برد اشت.

مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اجرایی شود
د ر اد امه، نمایند ه ســازمـان نـظـام مهند سی ساختمان کشور گفت: باید از د وران سنتی عبور کنـیم.مــحمــد مصطفوی با بیان اینکه از سال 82 تاکنون، با امضای تفاهمنامه، بخشی از مسئولیت های گاز به سازمان نظام مهند سی کشور واگذار شد ، افزود : د ر این مسیر چالش های زیاد ی را پشت سر گذاشته و با بهره گیری از 10 هزار مهند س د ر سراسر کشور آموزش های خوبی ارائه شد . وی با اشاره به چالش های پیش روی سازمان نظام مهند سی گفت: امکان بازد ید رایگان از تجهیزات گرمایشی منازل را د اریم ولی بد ون اجازه مالک نمی توانیم به ملک آنها وارد شویم.به گفته نمایند ه سازمان نظام مهند سی، لوله های د اخل منازل فرسود ه و پوسید ه شد ه اند .
وی با بیان اینکه عمر مفید این شبکه ها پایان یافته است، اظهار کرد : با این شرایط، از سال های بعد امکان افزایش مسمومیت و مرگ خاموش وجود د ارد .مصطفوی اد امه د اد : آموزش ها به جامعه سنتی کافی نیست و باید بیشتر به این زمینه توجه د اشته باشیم. نمایند ه سازمان نظام مهند سی تاکید کرد : بخشی از محصولات گرمایشی استاند ارد نیست و باید د ر این زمینه گام هایی برد اشته شود و شرایطی به وجود آوریم که مبحث 22 مقررات ملی ساختمان را بتوانیم اجرایی کنیم.
د انش آموزان؛ معلم های خوبی برای خانواد ه هستند
د ر اد امه، نمایند ه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گــفت: مـکـانیزم اصلاح قیمت د ر حوزه مصرف بهینه گاز تاثیرگذار بود ه و سبب کاهش مصرف می شود .
حسین طاهری افزود : پس از اصلاح قیمت، اطلاع رسانی و ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف؛ موضوع ایمنی مطرح می شود . همه باید د ست به د ست هم د هیم که این معضل برطرف شود و باید برگزاری این برنامه ها تد اوم د اشته باشد .وی تاکید کرد : تا زمانی که د ستگاه های مربوطه از جمله وزارت آموزش و پرورش، صد ا و سیما، سازمان   نظام مهند سی، قوه قضاییه و د یگر د ستگاه ها د ر کنار هم برای اجرای طرحی ملی حضور ند اشته باشند ، امکان تحقق برنامه ها وجود ند ارد .
به گفته طاهری، بخش زیاد ی از مشکلات ایمنی و مرگ خاموش به د لیل نبود اطلاعات بود ه که رفع این چالش مستلزم فعالیت همگانی است.نمایند ه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت یاد آور شد : د انش آموزان، معلمان خوبی برای خانواد ه هستند .

موفق عمل نکرد ه ایم
د ر اد امه، نمایند ه سازمان آتش نشانی و خد مات ایمنی تهران با قد رد انی از شرکت ملی گاز ایران برای برگزاری این جلسه گفت: باید مسمومیت با گاز CO به صورت مید انی بررسی شود و گام هایی برای کاهش حواد ث آن برد اریم.وی تاکید کرد : سالانه مسمومیت و حواد ث ناشی از CO افزایش می یابد که این موضوع نشان می د هد موفق عمل نکرد ه ایم.نمایند ه سازمان آتش نشانی و خد مات ایمنی تهران اعلام کرد : گزارش ها نشان می د هد حواد ث مرگ خاموش د ر همه مناطق 22 گانه استان تهران رخ می د هد و مهمترین د لیل آن ناآگاهی است.
به گفته وی، بیشترین حواد ث CO به د لیل نصب نشد ن صحیح د ود کش و آشنا نبود ن با سیستم کلاهک H است. د ر زمان حواد ث ناشی از مسمومیت، شماره تماس 125 د ر اختیار شهروند ان قرار د ارد و به صورت تلفنی مشاوره ارائه می د هیم و چنانچه نیاز به حضور نیرو باشد ، اقد ام می کنیم.
نمایند ه سازمان آتش نشانی و خد مات ایمنی تهران یاد آور شد : بازد ید خانه به خانه از جمله برنامه های سال گذشته این سازمان بود که با اجازه صاحب ملک سیستم های گرمایشی را بازد ید می کرد یم و یک د تكتور CO به آنها هد یه می د اد یم.
وی افزود : پیشنهاد می کنم هفته اول آذر هر سال را با عنوان «مقابله با گاز CO» نام گذاری کنیم و همه سازمان ها طی یک هفته، اقد ام به فعالیت های فرهنگ سازی و آموزش کنند تا شاهد اطلاع رسانی گسترد ه باشیم.

150 شبکه تلویزیونی و راد یویی د ر مسیر فرهنگ سازی
د ر اد امه، نمایند ه سازمان صد ا و سیما گفت: زمانی د ر مورد فـــرهنگ سازی و تغییر رفتار صحبت می شود ، د ستگاه ها مطالباتی د ارند که طرف مقابل آن صد اوسیما است.وی افزود : صد ا و سیما، واسطه ای میان مد یران، د ستگاه ها و مرد م است، ضمن آنکه این وظیفه را قبول کرد ه ایم و تلاش می کنیم آن را به د رستی ایفا کنیم.نمایند ه صد ا و سیما یاد آور شد : می د انیم که اگر بخواهیم رفتاری را تقویت کنیم و تغییر د هیم، پیش از آن باید نظر، نگرش، ارزش ها و باورهای افراد را د ر نظر بگیریم. وی اد امه د اد : حد ود 150 شبکه تلویزیونی و راد یویی د ر اختیار د اریم که بستر خوبی برای فرهنگ سازی د ر میان مخاطبان است. یکهزار و 600 عنوان برنامه د ر شبکه ها وجود د ارد و برای اطلاع رسانی د ر حوزه مرگ خاموش باید از تمام ساختارهای برنامه سازی استفاد ه کنیم. نمایند ه سازمان صد ا و سیما تاکید کرد : موضع سلامت را به عنوان یکی از موضوعات بسیار جد ی سرلوحه کارهای خود قرار د اد ه ایم و شبکه های تلویزیونی و راد یویی سلامت د ر حال ارائه برنامه هستند .  د ر این شبکه ها، برنامه های سلامت محور و رفتارهای معطوف به رفتارهای این حوزه ارائه می شود .وی افزود : باید موضوع مرگ خاموش را برجسته کنیم و د ر یک هزار و 600 عنوان برنامه به آن بپرد ازیم. د ر حوزه خبر و اطلاع رسانی نیز می توانیم فعالیت کنیم. د ر صورتی که خبرهای منفی د ر حوزه مرگ خاموش رخ د هد می توانیم آن را برجسته کنیم تا به مرد م تلنگر وارد شود .

ظرفیت 15 هزار نفری مسئولان ایمنی کارگاه برای کاهش مرگ خاموش
د ر اد امه، نمایند ه اد اره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از 60 آیین نامه د ر حوزه ایمنی کار د ر کارگاه ها تد وین شد ه است. د ر بخشی از این آیین نامه ها به تهویه محیط های کاری اشاره شد ه است.  وی افزود : براساس مصوبات شورای حفاظت فنی و بهد اشت کار، استفاد ه از مسئولان ایمنی د ر کارگاه های الزامی است و می توانیم از ظرفیت 15هزار نفری این مسئولان ایمنی د ر حوزه مرگ خاموش استفاد ه کنیم.