شرکت ملي حفاري ايران   

حفر 35 هزار متر چاه درکارنامه دکل 93 فتح

متراژ حفاري چاه هاي نفت و گاز با استفاده از دستگاه حفاري 93فتح به مرز 35 هزار متر رسيد. بهزاد محمدي، رئيس دستگاه حفاري 93 فتح اين شرکت با بيان اين که دستگاه حفاري فتح 93اواخردي ماه سال93 به ناوگان شرکت ملي حفاري ايران پيوسته است، اظهارکرد: اين دستگاه هم اکنون حفاري هشت حلقه چاه نفتي را در کارنامه دارد. وي افزود: ازجمله چاه هاي حفر شده به وسيله دستگاه حفاري 93 فتح، حفريک حلقه چاه امدادي است که به مهار فوران و آتش سوزي چاه شماره 147رگ سفيد منجر شد.محمدي گفت: دستگاه حفاري 93 فتح در شمار روزآمدترين دکل هاي حفاري شرکت ملي حفاري ايران قرار دارد که تحت مديريت عمليات حفاري خشکي – 3 است.رئيس دستگاه حفاري 93 فتح شرکت ملي حفاري ايران وجه تمايز اين دستگاه با ديگر دستگاه ها را برخورداري ازسه پمپ سيال به جاي دو پمپ، چهاردستگاه ژنراتور(يک مورد آماده به کار)، حجم بيشترمخازن سيال، همچنين سيستم مديريت پسماند و گرداننده فوقاني برشمرد. به گفته وي، اين دکل درحال حفريک حلقه چاه توسعه اي در عمق بيش از سه هزار متري در ميدان نفتي مارون است.

 هزينه نفت کارت به زودي پرداخت مي شود

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران ازپرداخت بخش قابل توجه از هزينه نفت کارت کارکنان اين شرکت در آينده نزديک خبر داد. سيدعبدالله موسوي گفت: با پيگيري هاي انجام شده و تامين منابع مالي مورد نياز، بخش قابل توجهي از هزينه نفت کارت همکاران به زودي پرداخت مي شود. موسوي افزود: دريک سال اخير، مبنا و سياستگذاري شرکت ملي حفاري ايران، ايجاد نظم و انضباط مالي، تحقق اهداف و برنامه هاي ترسيم شده، توازن بين هزينه ها و درآمدها، همچنين پرداخت به موقع حقوق و مزاياي کارکنان اعم از رسمي، قراردادي و ارکان ثالث بوده است. وي با اعلام راه اندازي سامانه جامع دستمزد و مزاياي کارکنان ارکان ثالث (HRM)افزود: اين سيستم مزيت هاي قابل توجهي داردکه ضابطه مند شدن و يکسان سازي زمان پرداخت ها ازجمله آنها به شمار مي رود و پاداش و بهره وري همکاران رسمي وغير رسمي براساس آن پرداخت خواهد شد.

وي درباره محاسبه وخريد مرخصي کارکنان قراردادي شرکت ملي حفاري ايران نيز گفت: باتوجه به تاثيرگذاري نيروهاي قراردادي اين شرکت درتحقق اهداف، هماهنگي هاي لازم در زمينه خريد مرخصي اين بخش از کارکنان براي اجرا، به مجموعه مديريت ها و واحدهاي ذي ربط ابلاغ شده است.موسوي درباره پرداخت فوق العاده هاي تخصصي کارکنان در بخش دريا که به تازگي از سوي وزير نفت ابلاغ شد، توضيح داد: مديريت هاي منابع انساني و امور مالي شرکت موظف به محاسبه و پرداخت اين فوق العاده به کارکنان مشمول طرح شده اند.مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران به پرداخت کمک معيشت کارکنان ارکان ثالث باسقف پنج ميليون ريال اشاره و تصريح کرد: دستورعمل پرداخت ها از طريق مديريت مالي به زيرمجموعه ها صادر شده است.وي افزود: با توجه به اين که بخش عمده اي ازکارکنان شرکت ملي حفاري ايران غيررسمي هستند وتامين امکانات رفاهي مورد نياز آنان در اولويت برنامه ها قراردارد، براين اساس، اين دسته از همکاران و خانواده هاي آنان از امکانات فرهنگي، ورزشي و سالن هاي غذا خوري شرکت برخوردار شده اند. موسوي با اشاره به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با راهبرد شرکت ملي نفت ايران، گفت: اين موضوع طبق ضوابط و مقررات صنعت نفت در حال برنامه ريزي، پيگيري و اجراست. مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين شرکت اهتمام ويژه اي به مجموعه کارکنان بخش عملياتي درمباحث فرهنگي، رفاهي ومعيشتي دارد، به گونه اي که اين مهم درسرفصل برنامه هاي شرکت قرارگرفته و به مديران و مسؤولان نيزابلاغ شده است.

کاشت 600 اصله نهال در روز هواي پاک

کارکنان دستگاه هاي حفاري شرکت ملي حفاري ايران مستقر در مناطق عملياتي باهمکاري واحد محيط زيست مديريت اچ اس اي شرکت ملي حفاري ايران به مناسبت روزملي هواي پاک 600 اصله نهال پيرامون دکل ها، اردوگاه ها و روستاهاي همجوار کاشتند. مريم حميداوي، سرپرست واحد محيط زيست اين شرکت گفت: اين برنامه همه ساله درجهت اهتمام به حفاظت ازمحيط زيست و اهميت غرس درخت در موقعيت دستگاه هاي حفاري انجام مي شود. وي افزود: اين حرکت ارزشمند همچنين به منظور پاسخ گويي به تعهدهاي زيست محيطي واجرايي قوانين ومقررات مربوط باتوجه به فرهنگ سازي انجام شده در بخش هاي مختلف شرکت ملي حفاري ايران، به حرکتي خودجوش بدل شده است. حميداوي با بيان اين که ازسال 91 تاکنون اچ اس اي شرکت ملي حفاري ايران به کاشت نهال دراطراف 40دستگاه حفاري اقدام کرده است، تهيه پاورپوينت وپوسترهاي آموزشي، برگزاري مسابقات، همچنين راهنمايي و نحوه مديريت جلوگيري از آلودگي هوا در محيط هاي کارگاهي و دستگاه ها را از ديگر اقدام هاي انجام شده در اين واحد برشمرد. وي همچنين از توزيع تعدادي نهال بين ساکنان منطقه جفير خبرداد. شرکت ملي حفاري ايران در سال هاي اخير بيش از 700 هزار متر مربع فضاي سبز پيرامون ساختمان هاي اداري، مسکوني، کارگاه هاي عملياتي و پشتيباني و اردوگاه هاي دستگاه هاي حفاري ايجاد کرده است.

 

    شرکت نفت خزر 

حضور فعال در کارگروه هوشمندسازي صنايع دريايي

تدوين نقشه راه براي هوشمندسازي صنايع دريايي موضوعي ضروري است وستاد توسعه فناوري هاي حوزه فضايي وحمل ونقل پيشرفته از پروژه هاي مرتبط با هوشمندسازي حمل ونقل دريايي حمايت خواهد کرد. بنابراعلام مديريت مهندسي وساختمان شرکت نفت خزر، کارگروه هوشمند سازي درصنايع دريايي با توجه به ضرورت استفاده بهينه از توانمندي ها ي بنادر و در راس آن توسعه هوش مصنوعي و کاربرد آن در صنعت دريايي، بررسي دقيق فناوري هوشمندسازي دربنادر را در دستور کار قرار داده است.  نخستين اقدام اين کارگروه با توجه به پايش هاي انجام شده، تهيه اسناد و سياست هاي سرمايه گذاري در حوزه هوشمند سازي صنايع دريايي است. براساس اعلام اين مديريت، کارگروه هوشمند سازي صنايع دريايي در حال تدوين برنامه جامع است که درجلسه نخست، کليات مباحث عمومي مطرح اهداف و آشنايي اوليه باتيم هاي تحقيقاتي و نيازهايي که مي توانست مطرح باشد، بررسي شد. درجلسه دوم اين کارگروه نيز، اقدام هاي انجام شده باعناوين «آينده فناوري هاي دريايي سيستم هاي هوشمند» و «نقشه راه فناوري هاي دريايي ايران» ارائه شده است. محمدسيف، رئيس گروه توسعه فناوري هاي دريايي ستاد توسعه فناوري ها ي حوزه فضايي و حمل ونقل پيشرفته معاونت علمي و فناوري در دومين نشست تخصصي کارگروه هوشمندسازي درصنايع دريايي باتاکيد بر حرکت به سوي هوشمندسازي اين صنعت، هدف از اين نشست را بررسي نکات و توانمندي هاي موجود در سازمان هاي مختلف عنوان کرد.  وي اظهارکرد: تعيين نقشه راه براي هوشمندسازي اين صنعت، موضوعي است که ستاد توسعه فناوري هاي حوزه فضايي و حمل ونقل پيشرفته برآن تاکيد دارد و اميدواريم حاصل اين نشست ها تدوين نقشه راه هوشمندسازي صنايع دريايي باشد. سيف گفت: در اين مسيرستاد توسعه فناوري هاي حوزه فضايي و حمل ونقل پيشرفته از رويدادها وپروژه هاي مرتبط با هوشمندسازي حمل ونقل دريايي با همکاري سازمان ها دريايي حمايت خواهد کرد.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه زاهدان

ارسال کمک هاي غيرنقدي جايگاه داران به مناطق سيل زده

انجمن صنفي جايگاه داران استان سيستان وبلوچستان، محموله اي به ارزش 170 ميليون تومان، کمک هاي غيرنقدي جايگاه داران منطقه زاهدان را به مناطق سيل زده جنوب استان سيستان و بلوچستان ارسال کرد. لوازم بهداشتي وضروري، آب معدني، موکت، زيرانداز و...مجموعه کمک هايي هستند که انجمن صنفي جايگاه داران استان سيستان وبلوچستان به جمع آوري و ارسال آن به مناطق سيل زده اقدام کرده است. ارزش ريالي محموله ارسالي معادل 170ميليون تومان و شامل کمک هاي غيرنقدي جايگاه داران سيستان و بلوچستان وديگراستان ها از جمله کرمانشاه و گيلان است.

 عرضه سوخت رايگان به کاميون هاي  حامل کمک و امدادي

يکي از جايگاه داران منطقه زاهدان با هدف کمک رساني به سيل زدگان جنوب استان، اقدام به عرضه بنزين و نفت گاز رايگان به خودروهاي امدادي و کاميون هاي حمل کمک هاي مردمي کرد.

عيسي شه بخش، مسئول جايگاه اختصاصي هامون (يکي از جايگاه هاي ناحيه مرکزي زاهدان) به منظور ياري رساندن به مردم سيل زده جنوب استان و جذب بهتر کمک هاي هموطنان، سوخت رايگان به خودروهاي کمک رسان و امدادي عرضه کرد.  وي گفت: به منظور ياري رساندن به هموطنان گرفتار در سيلاب و کمک به خودروهاي امدادي براي تأمين نيازهاي سيل زدگان، اقدام به اين کار کردم.

 

    پالايشگاه ستاره خليج فارس

ستاره خليج فارس در ميان 10 شرکت برتر کشور

مديرعامل شرکت پالايش نفت ستاره خليج فارس از قرار گرفتن اين شرکت در ميان 10شرکت برتر کشور در رتبه بندي براساس بالاترين رتبه فروش خبر داد.

محمدعلي دادورگفت: سازمان مديريت صنعتي ايران پس ازپايش اطلاعات و بررسي شاخص هاي 500 شرکت بزرگ کشور، شرکت هاي برتر را در زمينه هاي مختلف معرفي کرد و شرکت نفت ستاره خليج فارس در رتبه هفتم بالاترين فروش قرار گرفت.

وي بابيان اين که در رتبه بندي امسال 10شرکت پيشرو نيزمعرفي شده اند، افزود: معيار اصلي درانتخاب شرکت هاي پيشرو، تغيير رتبه فروش 100شرکت برتر ايران درچهارسال اخيراست که شرکت نفت ستاره خليج فارس در رتبه پنجم بيشترين صعود قرار گرفت.

دادور ضمن قدرداني از زحمات کارکنان پالايشگاه ستاره خليج فارس تاکيد کرد: پويايي و ايجاد رونق توليد بدون تلاش شبانه روزي مهندسان، کارگران و ساير کارکنان زحمتکش ميسر نبود.

وي تصريح کرد: رسالت اصلي پالايشگاه ستاره خليج فارس، توليد فراورده هاي راهبردي انرژي و تامين امنيت سبد سوخت کشور است و اميدواريم در اين مسيربا سرلوحه قرار دادن مباني اقتصاد مقاومتي، به چشم انداز نهايي دست يابيم.

 

   شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

 تحويل 254 ميليون متر مکعب گاز در يک شبانه روز

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران ازتحويل254ميليون متر مکعب گاز درمدت يک شبانه روز به شرکت ملي گاز ايران خبرداد. رامين حاتمي بااشاره به اين که اين شرکت 29 دي ماه امسال، طبق برنامه اين حجم گاز را تحويل شرکت ملي گاز ايران داده است، گفت: اين مقدار گاز به منظور مصارف عمومي وصنعتي، طبق برنامه تحويل شده است. وي با اشاره به اقدام هاي شرکت نفت مناطق مرکزي براي انجام تعهدات زمستاني خود گفت: تلاش بي وقفه همکاران وبرنامه ريزي مناسب به منظورآمادگي تاسيسات موجب شد که شرکت نفت مناطق مرکزي تامين بخشي ازگازمصرفي کشور را با آمادگي لازم انجام دهد وبه تعهدات خود در اين زمينه عمل کند. مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در تشريح فعاليت هاي انجام شده درنيمه نخست امسال گفت: تعميرات اساسي درهمه تاسيسات روزميني و چاه ها با هدف آمادگي توليد براي زمستان صورت گرفت و ثمره آن عمل به تعهدات در فصل سرد است. وي به توليد گاز در بخش هاي جنوبي و شرقي کشور به عنوان مناطق تحت اختياراين شرکت اشاره وتصريح کرد: باتمهيدات انجام شده درچند سال گذشته براي توليد گاز ازسرخس وميدان خانگيران، توانسته ايم بخش عمده اي ازگازمصرفي استان هاي شمالي و شمال شرقي کشور راکه پيش تر از ترکمنستان وارد مي شد، تامين و جايگزين کنيم. حاتمي با قدرداني از تلاش بي وقفه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزي براي تامين گاز زمستاني گفت: راحتي ما به دليل برخورداري از گاز در منازل و کل کشور، مرهون تلاش همکاران ما درشرايط سخت آب و هوايي با حداقل امکانات است که جاي قدرداني دارد. وي از شکست رکورد مصرف گاز در کشور با نگراني ياد کرد و گفت: اگرچه کشور نفت و گازخيزي داريم، اما اين به معناي آن نيست که هرچه مي توانيم، انرژي مصرف کنيم.  وي باتاکيد برتلاش بي وقفه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزي در توليد گاز، همچنين دعوت به بهينه سازي وصرفه جويي درمصرف گاز گفت: مصرف بهينه گاز، مقوله اي است مهم واجتناب ناپذير وازمردم تقاضا مي شودهرچه مي توانند انجام دهند تابه اميد خدا در فصل سرد سال، حتي يک خانه هم با مشکل کمبود گاز مواجه نشود.

استقرار نخستين دکل حفاري در طرح توسعه ميدان نفتي دانان

نخستين دکل حفاري به منظوراجراي طرح نگهداشت وافزايش توليد ميدان نفتي دانان در اين ميدان استقرار يافت. پرويز صالح وند، مجري طرح هاي نگهداشت وافزايش توليد نفت سه ميدان نفت شهر، سعادت آباد و دانان درشرکت نفت مناطق مرکزي ايران گفت: فعاليت دکل استقراريافته در ميدان دانان به زودي آغاز مي شود.

وي گفت: دو دستگاه دکل ديگر نيز در دوماه آينده در اين ميدان مستقر و مشغول به کار مي شود.

صالح وند هدف از اجراي طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت دانان دراستان ايلام را افزايش بيش از10هزاربشکه اي ظرفيت توليد روزانه از اين ميدان عنوان کرد. به گفته وي، در ميدان نفتي دانان حفاري 11حلقه چاه جديد توليدي نفت و طراحي و اجراي عمليات شکافت اسيدي در گروه بنگستان براي دو حلقه از اين 11حلقه چاه هدف گذاري شده است.

مجري طرح هاي نگهداشت وافزايش توليد نفت سه ميدان نفت شهر، سعادت آباد و دانان درشرکت نفت مناطق مرکزي ايران تصريح کرد: در اين پروژه، خدمات فني ژئوفيزيکي شامل طراحي، جمع آوري، انجام مطالعات لرزه نگاري سه بعدي درمساحتي حدود 500 کيلومتر مربع، احداث يک دستگاه پکيج نمک زدايي با ظرفيت 10 هزاربشکه در روز، توسعه چندراهه دانان، احداث جاده هاي دسترسي به چاه ها واجراي خط لوله 6 اينچ به طول 55 کيلومتر ديده شده است.

وي به تخصيص چهاردرصدازاعتبارهاي کل طرح براي انجام پروژه هاي عام المنفعه ومسؤوليت هاي اجتماعي اشاره وتصريح کرد: تامين نزديک به 95درصد کالاي طرح از سوي سازندگان داخلي، اخذ مجوزهاي زيست محيطي و الزام پيمانکاران به رعايت الزام هاي بهداشت، ايمني ومحيط زيست در بالاترين سطح، همچنين بهره گيري از خدمات پيمانکاران بومي، از ديگر ويژگي هاي اين طرح است.

 صالح وند گفت: انجام هم زمان عمليات حفاري و عمليات ژئوفيزيک، اين طرح را از نظر شرايط زمان بندي اجرا، به طرحي ويژه بدل کرده است.

 

پالايشگاه اصفهان

بهره برداري کامل ازواحد گرانول سازي گوگرد

واحد گرانول سازي گوگرد پالايشگاه نفت اصفهان با هدف جامدسازي، انبارش و بسته بندي گوگرد طبق استانداردهاي زيست محيطي با ظرفيت 300 تن در روز به بهره برداري رسيد.

رئيس پالايش منطقه «الف» اين پالايشگاه گفت: اين واحد بنا بر نياز احتمالي، قابليت افزايش جامدسازي، انبارش و بسته بندي گوگرد توليدي را تا روزانه 600 تن دارد. اصغر صابري هزينه احداث واحد جامدسازي گوگرد را 3.5 ميليون يورو و 370 ميليارد ريال اعلام و اظهار کرد: واحد توليد گوگرد گرانول اواسط امسال بهره برداري شد و توليد گوگرد از شکل کلوخه اي به گرانول تغيير يافت.  به گفته وي، هم اکنون با گذشت چند ماه از فعاليت واحد مزبور و رفع اشکالات احتمالي، واحد گرانول سازي گوگرد پالايشگاه نفت اصفهان به بهره برداري کامل رسيده است.

صابري حذف ذرات گرد و غبار که سبب آلايندگي هوا مي شود، حفظ کيفيت محصول و افزايش ظرفيت توليد و افزايش سرعت عمليات را از مزيت هاي احداث اين واحد برشمرد.

رئيس پالايش منطقه «الف» شرکت پالايش نفت اصفهان گفت: هم اکنون کل گوگرد توليدي اين شرکت به صورت گرانول در انبارهاي مخصوص و سرپوشيده گرانول، انبار و بارگيري مي شود.

 

    شرکت پايانه هاي نفتي ايران

بندر ماهشهر نماد تنوع عملياتي

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران با اشاره به تنوع عملياتي در پايانه‎هاي نفتي کشورگفت: با انجام عمليات پهلودهي و جداسازي کشتي هاي نفتکش و فراورده هاي نفتي، بندر صادراتي ماهشهر نقش مهمي در تکميل و ارتقاي زنجيره ارزش نفت و گاز کشور در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي ايفا مي‎کند. عباس اسدروز در بازديد از منطقه عمليات دريايي ماهشهر اظهارکرد: به دنبال کشف و استخراج نفت درحوزه مناطق نفت خيز جنوب و ضرورت صدور آن از طريق دريا، فعاليت هاي دريايي در آبادان شروع و با توسعه صنعت نفت، احداث پالايشگاه آبادان و بالا رفتن اندازه نفتکش ها، بندر ماهشهر براي صادرات نفت خام و فراورده هاي پالايشگاه تجهيز شد. وي تصريح کرد: اداره خدمات دريايي همزمان با شروع صادرات نفت، آغاز به کار کرد و عمليات دريايي ماهشهر به عنوان يکي از واحدهاي عملياتي حساس، وظيفه خدمات رساني را در پايانه ماهشهر عهده دار است.

اسدروزگفت: يدک کش هاي موجود درمنطقه عمليات دريايي ماهشهر مجهز به سيستم اطفاي حريق، پمپ هاي قوي، خطوط لوله انتقال آب آتش نشاني، پمپ ها و مخازن کف و مواد زايل کننده لکه هاي نفتي (OSD) است.