پتروپارس

توسعه 28 مخزن مناطق نفت خيز جنوب با پيمانکاران داخلي

مديرعامل گروه پتروپارس باتاکيد برتکيه برتوان شرکت ها و پيمانکاران داخلي براي طرح توسعه 28مخزن مناطق نفت خيزجنوب تصريح کرد: اين مهم مي تواند سبب رونق واشتغالزايي پيمانکاران وشرکت هاي داخلي شود. به گزارش شانا، حميدرضامسعودي گفت: طرح توسعه اين 28مخزن شامل بيش ازيک صد زير پروژه رو زميني، حفاري حدود  280 حلقه چاه جديد، تعمير صدها چاه توليدي و تعداد بسياري فعاليت هاي جانبي است. وي با بيان اين که شرکت پتروپارس ايران از اسفندماه 1396 به عنوان مدير طرح (MC) دراين پروژه فعاليت مي کند، اظهارکرد: خدمات برنامه ريزي وبررسي سبدپروژه ها، تدوين روش وسازمان اجرا، همچنين بررسي شرح کار و مدارک فني وطراحي، ارائه چارچوب وتاييد يکپارچگي اسناد مناقصه و...ازجمله فعاليت هاي مهمي است که تاکنون براي اين طرح بزرگ ملي انجام شده است.

مسعودي بااشاره به اين که قراردادهاي اين طرح به صورت EPC/EPD بااستفاده ازمنابع مالي داخلي دردست اجراست، افزود: تمرکز براستفاده ازتوانمندي پيمانکاران ايراني، به ويژه پيمانکاران فعال در منطقه، از جمله ويژگي هاي بارز اين طرح است.

مديرعامل گروه پتروپارس با اشاره به اين که دراين طرح با رويکرد حمايت ازسازندگان داخلي، شرايط اعطاي تسهيلات مالي به پيمانکاران براي تامين متريال وتجهيزات پيش بيني شده است، گفت: مقررشد که آورده مالي پيمانکاران کاهش يابد تا پيمانکاران داخلي بتوانند باتامين مالي کمتري ازعهده انجام پروژه ها برآيند؛اين اقدام حمايتي سبب رشد آنها براي انجام پروژه هاي بزرگ تر خواهد شد.

مسعودي با تاکيد براين که قراراست حدود 95 درصداز کالاهايي مورد نياز طرح هاي ياد شده از توليدات شرکت هاي داخلي تامين شود، گفت: نتيجه اين اقدام ها موجب تحول درتوانمندي سازندگان داخلي وايجاد فرصت هاي شغلي، توسعه کسب وکار و ايجاد تحول در استان هاي محل اجراي پروژه ها به ويژه به کارگيري حداکثري ازنيروي انساني بومي مناطق نفت خيز جنوب مي شود. وي همچنين بااشاره به سرمايه گذاري بيش ازچهارميليارد دلاري دراين طرح افزود: چهار درصد اعتبار اين طرح در قالب مسؤوليت هاي اجتماعي براي فعاليت هاي عمراني مانند ساخت واحدهاي آموزشي، راه سازي و ساخت مراکز بهداشتي- درماني، درشهرها و روستاهاي مجاور طرح هزينه شود.

 

    شرکت توسعه پترو ايران 

اجراي قراردادهاي جديد با اعتماد به پيمانکاران داخلي

مديرعامل شرکت توسعه پتروايران گفت: اجراي قراردادهاي EPD و EPC نشان دهنده اعتقاد وباورعملي شرکت ملي نفت ايران به توانايي شرکت هاي داخلي در سال رونق توليد است. سپهرسپهري بابيان اين که دراين نوع قراردادهاتفکراجراي پروژه به صورت يکپارچه تبيين شده است، تصريح کرد: اين يکپارچگي علاوه بر افزايش سرعت واعمال کنترل مناسبت تر برفعاليت هاي اجرايي، موجب خواهدشد عمليات مهندسي، تدارک، تامين و اجرا نيز موازي با هم و در قالب يک قرارداد انجام شود. وي تاکيد کرد: شرکت ملي نفت ايران با ارائه بسته هاي قراردادي EPD و EPCاعتقاد وباور عملي خود را به توانايي فني و اجرايي شرکت هاي پيمانکار داخلي نشان داده است. مديرعامل شرکت توسعه پتروايران افزود: اجراي اين گونه قراردادها علاوه بربالابربردن توان اجرايي شرکت هاي داخلي، ارتقاي اعتبار بين المللي آنها را نيز به دنبال خواهد داشت.

سپهري در ادامه با اشاره به حضور شرکت توسعه پترو ايران در حوزه اکتشاف و توليد (E&P) و اجراي پروژه هاي بزرگ نفت و گاز تصريح کرد: اين شرکت با استفاده ازتجربه هاي گذشته و دارا بودن زنجيره ارزش خدمات بالادست، خود را براي حضور در پروژه هاي EPD و EPC آماده کرده است. وي با بيان اين که درسال هاي اخير اجراي پروژه هاي بزرگ درصنعت نفت به روش EPCگسترش فراواني داشته است، افزود: بسياري از فعاليت هاي در حال اجرا نيزبا بهره گيري از اين روش انجام مي شود. سپهري همچنين با اشاره به اين که يکي از نيازهاي مهم بازار امروز به ويژه در پروژه هايي که به وسيله بخش خصوصي يا به طريق فاينانس انجام مي شود، اطمينان داشتن از قيمت نهايي و تاريخ قطعي پايان کار است، اظهارکرد: اجراي پروژه به صورت EPCاطمينان بيشتر از قيمت تمام شده و زمان پايان کار را فراهم مي کند. وي باتاکيد براستقبال از ارائه طرح هاي EPDو EPC درکشور گفت: حضوردراين پروژه ها مي تواند به بلوغ شرکت ها وديدگاه کارفرمايي جهت حفظ، نگهداشت و افزايش توليد بينجامد. مديرعامل شرکت توسعه پتروايران اظهارکرد: اين شرکت باتوجه به ظرفيت هاي تعريف شده در قراردادهاي EPD وEPC در جهت اجراي آنهاتوانسته است ازتوانمندي سازندگان، پيمانکاران وشرکت هاي دانش بنيان درحوزه فعاليت هاي بالادست حوزه نفت وگاز در سال رونق توليد حمايت کند.

 

   شرکت فلات قاره ايران 

دلگرمي کارکنان از نگاه حمايتي نفت

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران با اشاره به ابلاغيه وزير نفت درباره پرداخت فوق العاده تخصصي به کارکنان مستقر در دريا گفت: کارکنان اين شرکت از وجود نگاه حمايتي وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران نسبت به سرمايه انساني، احساس دلگرمي کرده اند و اين احساس، از هر پاداش يا پرداختي ارزشمندتر است. به گزارش شانا، عليرضا سلمان زاده با اشاره به اينکه اين ابلاغيه به موثرشدن پرداخت فوق العاده هاي تخصصي به کارکنان شاغل در دريا مي انجامد، گفت: کارکنان شرکت نفت فلات قاره ايران، بخش غالب مشمولان اين ابلاغيه راتشکيل مي دهند و با اعلام آن موجي از انگيزه و شوق در ميان کارکنان ايجاد شده است.

وي ادامه داد: مشمولان اين ابلاغيه افرادي هستند که با توجه به رسيدن دريافتي هايشان به سقف، عملا اگر درشرايطي غير از شرايط سخت کنوني کاري خود نيزمشغول شوند، از نظر دريافتي و عايدي برايشان تفاوتي نخواهد داشت، بنابراين، منطق و نگاه ويژه وزير نفت براي بهبود بازدهي پرداخت هاي اين دسته از کارکنان، بسيار ارزشمند و مايه دلگرمي بوده است.

سلمان زاده به مشقت هاي کار غواصان شرکت نفت فلات قاره ايران اشاره وتصريح کرد: اين دسته ازکارکنان شرکت فلات قاره ايران، در سخت ترين شرايط جوي وفشار جريان هاي زيرآب، بارعمده تعميرات زير آب را به دوش مي کشند و از نظر جسماني، شرايط سختي را متحمل مي شوند.

وي يادآورشد: رشادت و ايستادگي کارکنان اين شرکت از ديرباز در صنعت نفت نقش آفرين بوده و مصداق بارز آن سال هاي جنگ تحميلي است؛ روزهايي که پس از هر بار بمباران تاسيسات، کارکنان عملياتي اين شرکت با رشادت و ايثارگري پاي کار مي ايستادند.

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران ادامه داد: هم اکنون نيز که در شرايط تحريم و جنگ اقتصادي قرار داريم، کارکنان اين شرکت در مناطق عملياتي با انجام ابتکارات خلاقانه و مبتکرانه، بعضا در مواردي که شايد تصورش هم سخت باشد، به بومي سازي يا تعميرات وخلق ابداعات ويژه اي اقدام کرده اند که صرفه جويي هاي قابل توجهي براي شرکت به همراه داشته است.

وي گفت: موثرشدن پرداخت فوق العاده هاي تخصصي کارکنان شاغل دردريا، حاصل نگاه و پيگيري ويژه شخص وزير نفت و تلاش هاي مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، معاونت منابع انساني وزارت نفت و مديريت منابع انساني شرکت ملي نفت ايران بوده است و جا دارد از همه کساني که به هر نحوي در اين زمينه همکاري داشته اند، قدرداني کنيم.

 

    شرکت گاز استان قم

اجراي طرح هاي نيروگاه خورشيدي وانرژي زمين گرمايي

مديرعامل شرکت گاز استان قم از اجراي طرح نيروگاه خورشيدي با نصب صفحه خورشيدي و طرح انرژي زمين گرمايي در سطح استان قم خبر داد.

عليرضا نصيري با بيان اين که اين استان به عنوان قطب انرژي هاي تجديدپذير مانند انرژي خورشيدي و زمين گرمايي انتخاب شده است، تصريح کرد: استفاده از صفحه هاي خورشيدي در شرکت گاز استان قم سبب تامين حدود 20 کيلووات برق شرکت معادل 20 درصد از ميزان برق مصرفي شده است.

وي افزود: اين صفحه هاي خورشيدي روي بام ساختمان شرکت نصب شده است و از نظر فيزيکي، فضايي براي نصب بيشتر صفحه هاي خورشيدي وجود ندارد.

نصيري درباره طرح انرژي زمين گرمايي اظهار کرد: اين طرح به صورت آزمايشي درشهر قنوات انجام شده و نتيجه مطلوبي نيز داشته است.

به گفته وي، براي اجراي اين طرح چند چاه باعمق 200 مترحفرشده است و گرماي لازم از عمق زمين گرفته مي شود.

مديرعامل شرکت گاز استان قم در بخشي ديگرازحمايت اين شرکت از 11 پايان نامه تحصيلات تکميلي خبرداد وافزود: 21 عنوان پروژه پژوهشي خاتمه يافته و15عنوان پژوهشي نيز در نشريات و کنفرانس هاي داخلي و جهاني پذيرفته شده، افزون بر اين، امسال 87 نشست شوراي پژوهشي و 23 سمينار و کارگاه علمي نيزبرگزار شده است.

وي با تاکيد بر تمرکزشرکت گاز استان قم بر پژوهش هاي هدفمند به منظور توسعه فناوري هاي اولويت داربا مشارکت مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي تصريح کرد: برنامه ريزي و اشاعه فرهنگ تحقيق، تعريف، تصويب ونظارت براجراي پروژه هاي پژوهشي اولويت دار، حمايت از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکترا باهدف به کارگيري فناوري هاي روز و برگزاري سمينارهاي پژوهشي و علمي، ديگر فعاليت هايي هستند که پژوهش و فناوري شرکت گاز استان قم بر آن متمرکزشده است.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

افزايش روحيه و کارآيي عملکرد کارکنان در دريا

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در پيامي، از حسن نيت وزير نفت در ابلاغ بهبود فوق العاده هاي تخصصي کارکنان شاغل در دريا قدرداني کرد و اين اقدام را گامي در مسير ارتقاي روحيه و کارآيي کاري کارکنان مشمول ابلاغيه خواند. متن پيام سيدعبدالله موسوي به اين   شرح است:  «به طور يقين توجه و تکريم منابع انساني در صنعت نفت به ويژه کارکناني که در مشاغل عملياتي و در شرايط دشوار اقليمي خاصه در سکوها و دستگاه هاي حفاري مشغول انجام وظيفه هستند، در ايجاد انگيزش، تقويت روحيه و افزايش راندمان کار بسيار موثر خواهد بود. کارکنان سختکوش اقماري اين شرکت که نيمي از سنوات خدمتي خود را دور از خانواده و در شرايط بسيار دشوار مي گذرانند، نقش مهمي در فرآيند اکتشاف، توسعه و حفظ و نگهداشت توليد نفت ايفا مي کنند که درخور تحسين و تشويق است. بدينوسيله مراتب سپاس و قدرداني خود و کارکنان اقماري اين شرکت را که در موقعيت عملياتي دريا به کار اشتغال دارند از حسن توجه جنابعالي به منابع انساني که موجبات افزايش توليد و راندمان کاري را فراهم مي آورد، اعلام مي دارد. توفيق روزافزون آن جناب و مجموعه تلاشگران صنعت نفت را در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي از خداوند بزرگ مسئلت دارد».

بومي سازي يک محصول کاربردي

سوپرخنک کننده ELC مخصوص موتورهاي صنعتي و حمل ونقل با هدف افزايش بازدهي کاري موتورها از سوي پژوهشگران شرکت ملي حفاري ايران طراحي و بومي سازي شد.اصغر صادق آبادي، رئيس مهندسي کالا و ماشين آلات مکانيک مديريت امورمهندسي شرکت ملي حفاري و از پژوهشگران اين شرکت درباره بومي سازي سوپرخنک کننده ELC گفت: اين ماده با حمايت مديريت امور مهندسي شرکت به مرحله توليد رسيده است. وي گفت: اين ماده که در انواع موتورهاي caterpillar, deutz,oem و...کاربرد دارد، درانحصار شرکت هاي غربي است و به دليل انتقال حرارت عالي، بازدهي کاري موتورها را افزايش مي دهد. صادق آبادي اظهارکرد: درفرمولاسيون سوپرخنک کنندهELCاز نانو باز دارنده هاي خوردگي و ضدرسوب هاي جديد استفاده شده و به همين دليل عمر مفيد موتورها را افزايش مي دهد.وي تصريح کرد: ماده بومي سازي شده با محيط زيست سازگاري دارد وبا تلاش هاي انجام شده هم اکنون در کشور قابل توليد است.صادق آبادي با اشاره به اين که مزيت اصلي محصول طراحي شده نسبت به نوع خارجي آن تناسب با اقليم منطقه و گرماي بالاي هواست، اظهار کرد: اجراي اين پروژه دو سال به طول انجاميد و همه هزينه آن از سوي پژوهشگران تامين شده است.