روايتي از فعاليت هاي دوازدهمين منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

خلیج فارس قطب انتقال بنزین

 

سعيد محمد بگي       انتقال سالانه ميليارد ها ليتر نفت خام وانواع فرآورده نفتي به نقاط مختلف کشوربا نگاه صادرات آنها، نيازمندمديريتي منسجم وکارآمداست؛ انسجام و کارآمدي که در چندين دهه درشرکتي باعنوان خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به عنوان يکي ازسه شرکت زيرمجموعه شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران نمود پيدا کرده است.  اين شرکت 12زيرمجموعه مستقل ازهم را در دل پرورانده است که هريک، بخشي ازمسؤوليت سنگين انتقال نفت خام وفراورده هاي نفتي درسراسر کشوررا به عهده دارند وشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس، يکي ازآنهاست.  درسفربه استان هرمزگان و حضور در تاسيسات نفتي همچون قطب آباد تلاش شده است تا اين شرکت وفعاليت هاي آن که به واسطه تازه تاسيس بودنش عمري کوتاه و تقريبا پنج ساله دارد، معرفي شود.

اواسط آذرماه است وهواي صبح زود تهران هم به اقتضاي فصل، اندکي سردشده وگرماي تن پوشي چون کاپشن رادلچسب مي کند؛ اگرچه به نظر نمي آيد دربندرعباس نيزچنين باشد.

هوا تاريک وتا طلوع خورشيد، زمان زيادي باقي است. خيابان هاي تهران که در طول روز، پراست ازسروصداوبوق، خلوت است وآرام؛ آنقدرکه چرت کوتاهي را تا رسيدن به فرودگاه طلب مي کند، اما راننده آژانس، با حرف زدن هاي پي درپي خود، چنين مجال وامکاني نمي دهد.

«مهرآباد» مملو از جمعيتي است که هريک به سويي مي روند؛ يکي به شمال، ديگري جنوب؛ بعضي به شرق وبرخي ديگر به غرب کشور و هر کدام باهدفي.

برخلاف بسياري مواقع که تاخيربه دلايل واهي وغير واهي از«ساعت» هم مي گذرد، اين بارخبري ازآن نيست و هواپيما تنها به واسطه ترافيک پروازي، چنددقيقه ديرتر اززمان تعيين شده(6:20) مي پرد که جاي شکر دارد.

يک ساعت ونيم، شايد زمان زيادي نباشد، اما تحمل آن درصندلي هواپيمايي که فاصله هايش ازرديف جلووکنار، کم است، طولاني به نظرمي آيد. آنقدر که صداي بازشدن چرخ هاي هواپيما به نشانه نزديک شدن به فرودگاه بين المللي بندرعباس وفرود درآن، خوشحال کننده است.

برخلاف تهران که سوزوسرماي اندکي داشت، هواي بندرعباس دلچسب است و بهاري که البته چنين هوايي فقط چندماه ميهمان اين ديارومردمان آن خواهد بود.

مردمان جنوب، خون گرمند و ميهمان نواز وآزادکوييک (روابط عمومي ستاد منطقه 12) وهمراهش، اين رسم را به درستي به جاي مي آورند.

لهجه زيباي بندري درمحيط گوش نواز مي شود؛ به طوري که ناخودآگاه با آن هم آوا مي شوي، بي آن که متوجه اين تغييردرخود شده باشي. شايد که يکي از ويژگي هاي خوب سفرهمين هم آواشدن باتغييرغيرارادي در «لهجه» باشد.

مقصد، ستادشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 12(خليج فارس)، گفت وگو با عليرضاعطار، مديراين شرکت و پس ازآن، طي طريقي نزديک به يک ساعت و نيم راه جاده اي به منظورتهيه گزارش از مرکزانتقال نفت قطب آباد به عنوان يکي ازسه تلمبه خانه فعال درحوزه عملياتي منطقه خليج فارس است که گويا توربيني درآن باتکيه برتوانمندي مهندسان ايراني، بازوبست شده است. مسيرفرودگاه تامرکزانتقال نفت بندرعباس که ستادشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس نيزمحسوب مي شود، تقريبا طولاني و نزديک به 30است. پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس، پالايشگاه نفت بندرعباس را که سهمي ازسيالات نفتي داخل خطوط لوله دارند، اندکي بعد تابلوي آفتاب خورده شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس و دروازه ورود و خروج اين منطقه سپس آبي پوشان سختکوش حراست و محوطه بازي که بيشتر به انبار نفت شبيه است، نمايان مي شوند. توضيح همراهان اين شباهت به انبار نفت را تاييد مي کند؛ به اين معنا که شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس بانقل مکان از ساختماني استيجاري، به نوعي ميهمان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه هرمزگان شده است و در انتظارزميني هستند که وعده واگذاريش را داده اند، اما کش وقوس هاي برخي دستگاه ها، تاکنون مانع ازتحقق آن شده است؛ موضوعي که عليرضاعطار، مديرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس نيز در صحبت هايش به اشاره اي کوتاه داشت.