شرکت ملي نفت ايران   

ضرورت معاينات دوره اي براي پيشگيري از بيمار ي هاي شغلي

رئيس اموركاركنان شركت ملي نفت ايران و دبيركار گروه مداخلات کارفرمايي سلامت با اشاره به معاينات دوره اي، آن را رايج ترين معاينات ضروري در طب صنعتي خواند و افزود: رعايت اصول در معاينات دوره اي موجب تشخيص زود هنگام بيماري هاي شغلي و پيشگيري ازرسيدن آن به مراحل ناتوان كننده مي شود.  علي اكبرعليزاده، شناسايي و تشخيص زودهنگام بيمارهاي شغلي را در مراحل قابل كنترل، قابل درمان و قابل پيشگيري ازپيشرفت بيماري به مراحل پيشرفته را از اهداف معاينات دوره اي برشمرد. وي گفت: بررسي تناسب جسماني، روحي ورواني شاغل با ماهيت شغل، غربالگري بيماري هاي مزمن غيرواگير باقابليت غربالگري مانند ديابت، هيپرليپدمي، هيپرتانسيون، ازديگراهداف معاينات دوره اي است. رئيس اموركاركنان شركت ملي نفت ايران درباره دستاوردهاي كارگروه مداخلات كارفرمايي سلامت نيز گفت: بازآرايي فرايندطب صنعتي براساس مجموعه دستورعمل هاي طب صنعتي، انتخاب گروه هدف براساس نتايج طب صنعتي دوره قبل به منظور مداخله ورزشي وتغذيه اي(داشتن حداقل دو ريسك فاكتورازچهار ريسك فاكتور، شامل چاقي، فشارخون، چربي خون و ديابت)، همچنين برگزاري نشست هاي مشاوره تغذيه اي منظم، ازجمله دستاوردهاي کارگروه مداخلات كارفرمايي سلامت است.

عليزاده همچنين تکميل شناسنامه ورزشي، انجام فعاليت هاي ورزشي و حرکات اصلاحي به مدت هشت هفته، ارزيابي دوباره سلامت شرکت کنندگان و بررسي وضع تغذيه در رستوران هاو...را از ديگر دستاوردهاي اين کارگروه برشمرد. درادامه، دکترجعفري، مسئول سلامت زنان وخانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت واعضاي کارگروه مداخلات کارفرمايي سلامت، مطالبي درباره برنامه هاي خود ارائه کردند.  حسب دستورناصرمولايي، مديرتوسعه منابع انساني شرکت ملي نفت ايران، كارگروه مداخلات كارفرمايي سلامت، بامحوريت اموركاركنان، با مشاركت اعضاي حلقه سلامت هرهفته تشكيل خواهد شد. بنابرتصميم اين كارگروه، نخستين نشست ارتقاي سلامت بانوان شاغل ستادشركت ملي نفت ايران، براساس تحليل نتايج معاينات دوره اي9 ماه امسال بامشاركت فعال بانوان واجدشرايط و باحضوراعضاي كارگروه در حوزه هاي مديريت منابع انساني، بهداشت و درمان و اچ اس اي برگزار شد. اين نشست، پيرو دوره موفق طرح ارتقاي سلامت كاركنان (آقايان)ستاد شركت ملي نفت ايران برگزار شده است.

 

    پالايشگاه تهران

عنوان« سبز»  باطرح تبديل CO2به کربن صنعتي وخوراکي

پالايشگاه نفت تهران بااجراي پروژه انتقال گازدي اکسيد کربن وتبديل سالانه40هزارتن آن به کربن صنعتي وخوراکي، عنوان نخستين پالايشگاه سبز کشور را به خود اختصاص داد.

علي هاشمي، مديرعمليات پالايشگاه نفت تهران درآئين افتتاح اين پروژه با تأکيد بر اهميت محيط زيست درسازمان هاي متعالي گفت: با افتتاح اين طرح، شرکت کربن بارد تهران، ازمزاياي نزديکي به پالايشگاه تهران و استفاده از دي اکسيد کربن توليدي آن بهره مند شده است.

وي باتاکيدبراين که شناخت مزاياي رقابتي هرنقطه ازکشور وبهره برداري بهينه ازآنها بايد در راهبرد شرکت هاي داخلي نهادينه وپيگيري شود، افزود: در دنياي کنوني، کنترل وپايش عمليات ازابتداي فرايند توليد تاپايان چرخه عمرمحصول، باهدف بهبودمداوم دستاوردهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي، يک الزام و هدف راهبردي محسوب مي شود.

کارخانه کربن باردتهران، باقابليت تبديل سالانه 40هزارتن دي اکسيد کربن توليدي پالايشگاه تهران به کربن صنعتي وخوراکي، نخستين خط توليد دي اکسيد کربن کشوربه روش بازيافت محسوب مي شود. بابهره برداري ازاين کارخانه، ازمصرف سالانه بيش از15هزارتن سوخت هاي فسيلي براي توليد دي اکسيد کربن جلوگيري مي شود. اين کارخانه در ظرفيت کنوني، حدود30درصدازنياز داخلي راپوشش مي دهد و فاز دوم آن با نگاه صادرات در دست بررسي و اقدام است.

دي اکسيد کربن درصنايع شيميايي، غذايي، پزشکي، حمل ونقل، همچنين توليد کود اوره و متانول کاربرد دارد.

با افتتاح اين طرح وجلوگيري ازانتشارسالانه40هزارتن گازدي اکسيدکر بن در جو، شرکت پالايش نفت تهران به عنوان نخستين پالايشگاه سبز کشور معرفي شد.

 

   شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

رونمايي از ناوگان جديد ترابري

ناوگان جديد ترابري شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب رونمايي و از تلاش کارکنان مديريت عمليات ترابري اين شرکت قدرداني شد.

مهران حسنوند، مديرعمليات ترابري و پشتيباني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، در آيين رونمايي ازناوگان جديد ترابري اين شرکت بابيان اين که ورودماشين آلات جديدافزون برصرفه اقتصادي، به لحاظ زيست محيطي، ايمني افرادوعمليات نيزاهميت ويژه اي دارد، اظهارکرد: اين ناوگان شامل 21 کاميونت، سه پايپ لودر، پنج کاميون جراثقال، چهار ميني بوس و دو سپتيک تانک است.

احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، نيز درمراسم رونمايي از ناوگان جديد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: ترابري بخش جدايي ناپذيري از پيکره سازمان به شمار مي آيد و بدون وجود آن، هيچ يک از اهداف توليدي شرکت محقق نمي شود.

وي اظهار کرد: تلاش کارکنان مديريت عمليات ترابري که همواره در حل مشکلات طبيعي در منطقه به ياري مردم شتافته اند، ستودني است و اميدوارم درکنار هم بتوانيم با روحيه بسيجي به سوي بهترين شرايط اقتصادي و عملياتي گام برداريم.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس

توسعه جايگاه هاي سي ان جي

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس بر آمادگي اين شرکت به منظورحمايت ازسرمايه گذاران بخش خصوصي در احداث وتوسعه جايگاه هاي سي ان جي استان فارس تاکيد کرد.

محسن شمس الديني گفت: فراهم آوردن شرايط و زمينه هاي احداث و توسعه جايگاه هاي سي ان جي، ازاولويت هاي مهم شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران است.

محسن شمس الديني، معاون بازرگاني بااشاره شعارامسال مبني بر رونق توليد تصريح کرد: با توجه به اين مهم، شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس نيز، حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، استفاده و توسعه سوخت پاک درسبدسوخت کشور را به عنوان اولويت هاي خود در نظر گرفته است.

وي تصريح کرد: شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس علاوه برآمادگي پذيرش متقاضيان حقيقي وحقوقي داراي زمين ثبتي يا حق استفاده از زمين توسط سازمان هاي دولتي براي احداث جايگاه سي ان جي دراين استان بويژه شهرشيرازاست ومتقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر، به واحد بازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس(شيراز-خيابان حافظ يا سايت www.fars.niopdc.ir مراجعه کنند.

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس گفت: به منظورتوسعه جايگاه هاي سي ان جي در اين استان سعي شده است تا باتغيير دربرخي شرايط احداث از جمله کاهش متراژ زمين(حداقل 425 مترمربع) وظرفيت کمپرسورها، زمينه بيشتري براي جذب بخش خصوصي فراهم شود .

 

    شرکت ملي گاز ايران

برگزاري چهارمين دوره آموزشي الزام هاي ايمني

فرمانده حوزه بسيج شرکت ملي گازايران از برگزاري چهارمين دوره آموزشي الزام ها ودستورعمل هاي ايمني، آتش نشاني ومديريت واکنش در شرايط اضطرار، ويژه پالايشگاه هاي گازومناطق عمليات انتقال گاز خبر داد. يدالله رحماني با تاکيد برلزوم توانمندسازي و روزآمدکردن نيروها با انجام دوره هاي آموزشي، افزود: اين دوره آموزشي درپي تفاهم نامه مشترکي ميان اچ اس اي شرکت ملي گازايران ومرکزبسيج وزارت نفت، ويژه فرماندهان، فعالان فضاي مجازي و کارشناسان پدافندغيرعامل، براي شرکت هاي پالايش گاز ومناطق عمليات انتقال گاز برگزار شده است. وي با اشاره به دوره هاي آموزشي پيشين مانند دوره هاي مديريت بحران، امنيت اطلاعات، مقابله باحملات سايبري، ازبرگزاري11دوره آموزشي و برنامه ريزي براي برگزاري چهاردوره ديگر تا پايان امسال خبر داد.

رحماني گفت: برگزاري اين دوره هاي آموزشي، ازجمله دستاوردهاي امضاي تفاهمنامه اداره کل اچ اس اي وزارت نفت، شرکت ملي گازايران و مرکز بسيج وزارت نفت است.  فرمانده بسيج شرکت ملي گازايران، برگزاري دوره هاي آموزشي مقابله با حملات سايبري و امنيت اطلاعات در شرايط کنوني را ضروري برشمرد و افزود: انتظار مي رود با برگزاري دوره هاي جديد در ارتقاي دانش و توانمندي نيروها، گام هاي موثري برداشته شود.

 

    شرکت نفت مناطق مرکزي ايران 

امضاي 2 قرارداد پژوهشي

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران با پژوهشگاه صنعت نفت ودانشگاه صنعتي اميرکبير قراردادهاي پژوهشي امضا کرد. برمبناي قرارداد نخست که رامين حاتمي، مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي و جعفرتوفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، آن را امضا کردند، «بهبودعملکرد اورينگ هاي مورد استفاده درمکانيک سيل پمپ هاي گريز ازمرکز تنگ بيجار با استفاده از فناوري نانو»پيگيري مي شود.  اعتباراين پروژه پژوهشي 6.5ميليارد ريال است و مدت زمان انجام آن از سوي پژوهشگاه صنعت نفت 10 ماه خواهد بود. براساس اين قرارداد، امکان جايگزيني اورينگ الاستومترکه عمدتا ساخت کشورآمريکاست وتهيه آن درسال هاي اخير با محدوديت هايي مواجه شده، فراهم مي شود.  اين قرارداد باهدف افزايش امنيت و پايداري توليد گازدرمنطقه تنگ بيجار منعقد شده است و پيش بيني مي شود افزون بردستيابي به فناوري ساخت اورينگ مناسب درشرايط سخت عملياتي(گازترش، فشار و دماي بالا)، کاهش قابل توجه هزينه ها درفرايند ساخت داخل نيزمحقق شود. «گازدوست کردن مخازن گازميعاني به منظور بهينه سازي و افزايش توليد درميدان هاي گازي منتخب شرکت نفت مناطق مرکزي ايران(تنگ بيجار، سرخون، تابناک، شانول وشوريجه)» قرارداد ديگري است که ميان شرکت نفت مناطق مرکزي ايران بادانشگاه صنعتي اميرکبير امضا شده است. ارزش اين قرارداد 26.82ميليارد ريال ومدت زمان اجراي آن 24 ماه برآورد شده است. اين قرارداد با هدف توسعه يک روش ازدياد چاه محور از مخازن گاز ميعاني کشورکه با مشکل تشکيل بانک ميعانات، انسداد تخلخل ها و کاهش توليد مواجه شده اند، امضا شده است.

افزايش توليد با فناوري نو در مخازن گاز ميعاني

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران ازامکان دستيابي به توليد دو برابري گاز و ميعانات گازي درقالب قرارداد پژوهشي گازدوست کردن مخازن گازميعاني خبرداد وگفت: اجراي روش تحريک شيميايي چاه هاي گازي براي نخستين باردرکشورانجام مي شود وبا دستيابي به اين فناوري، امکان افزايش تا سقف دو برابري توليد گاز و ميعانات گازي در مخازن گاز ميعاني فراهم خواهد شد. رامين حاتمي با بيان اين که اين فناوري در پنج ميدان گازي منتخب شرکت نفت مناطق مرکزي ايران درتنگ بيجار، سرخون، تابناک، شانول و شوريجه به صورت پايلوت اجرا خواهد شد، گفت: ميزان بازدهي فرايند توليد از هر يک ازاين ميدان ها، به شرايط خاص سنگ مخزن آن ميدان بستگي خواهد داشت. حاتمي گفت: پس از اجراي آزمايشي اين فناوري دريکي ازمناطق منتخب اعلام شده، امکان بسط آن به ساير مخازن گازي ميعاناتي کشور نيز وجود خواهد داشت. وي با اشاره به اين که در اجراي اين طرح ازکمک مشاور خارجي نيز استفاده خواهد شد، گفت: بااجراي اين قراردادوعملياتي سازي مفادمربوط به آن، علاوه بر امکان افزايش توليد گازوميعانات گازي ازمخازن گازميعاني تاسقف دوبرابر، صادرات فناوري مربوطه نيزبه کشورهاي همجوار، امکان پذير خواهد بود. حاتمي همچنين با اعلام پيگيري فناوري ديگري درحوزه افزايش توليد از چاه هاي نفتي افزود: تست ميداني اين فناوري درمنطقه دارخوين انجام خواهد شد.

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران بااشاره به اين که لازم است مشارکت بادانشگاه ها درپروژه هاي پژوهشي اين شرکت افزايش يابد، گفت: شرکت نفت مناطق مرکزي ايران علاقه مند است هابي در زمينه بررسي چاه هايي باامکان توليد ميعانات گازي دردانشگاه صنعتي اميرکبير ايجاد شود.

 

   شرکت ملي پخش  فراورده هاي نفتي ايران

17 ميليون ليترصرفه جويي مصرف بنزين درصورت ارتقاي صنعت خودرو

 

مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي گفت: با ارتقاي صنعت خودرو، درمصرف روزانه حدود17ميليون ليتربنزين درکشورصرفه جويي خواهد شد. امير وکيل زاده در نشست تخصصي«تنظيم سبدسوخت بااستفاده ازسي ان جي» درهمايش سي ان جي، فرصت توسعه پايدار گفت: هرخودرودرايران درمقايسه با استانداردهاي جهاني روزانه يک ليتربيشتر بنزين مصرف مي کندکه تنها باارتقاي صنعت خودروسازي وبااحتساب وجود حدود 17 ميليون خودروي درناوگان حمل ونقل کشور، روزانه درمصرف همين مقدار بنزين صرفه جويي خواهد شد. وي بااشاره به سهم 23.5 درصدي سي ان جي و سهم 1.5 درصدي ال پي جي درسبد سوخت خودرويي کشور افزود: با سرمايه گذاري وزارت نفت، هم اکنون 2500 جايگاه عرضه گازطبيعي فشرده (سي ان جي) در کشورساخته شده است وحدود چهارميليون خودروي دوگانه سوزنيزدر کشور وجود دارد. وکيل زاده توزيع و مصرف ميانگين سي ان جي در کشور را 20 ميليون مترمکعب در روز اعلام کرد. مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي همچنين با اشاره به مخازن سي ان جي خودروهايي که در دورنخست توسعه صنعت سي ان جي در کشور گازسوز شده اند نيز گفت: ميانگين عمرمخازن سي ان جي 15سال و عمرمخزن اين دسته از خودورها رو به پايان است. وي با اشاره به اين که از 900 ميليون مترمکعب گازي که روزانه در کشور توليد مي شود، تنهادو درصد آن دربخش سي ان جي مصرف مي شود، گفت: با تغييرات آينده براي افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت خودروها، اين رقم افزايش قابل توجهي خواهد داشت.

وکيل زاده افزود: برنامه ريزي هاي انجام شده درحوزه سبد سوخت کشور بر افزايش سهم سي ان جي در ناوگان حمل و نقل سبک کشور تا 25 درصد تاکيد دارد.

همايش «سي ان جي، فرصت توسعه پايدار» يکم دي ماه امسال به منظور بررسي و ارائه راهکارهاي دانش بنيان براي افزابش سهم سي ان جي در سبد سوخت خودروها با حضور عليرضا صادق آبادي، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، امير وکيل زاده، مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي و جمعي ازمديران و متوليان صنعت سي ان جي در محل پژوهشکده علوم و فناوري انرژي دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.