قطب مهم انتقال محصولات پالایشگاهی

 

عطارخوزستاني واهل اهوازاست؛ اين را از لهجه اش مي توان فهميد. لباس يکسره اي برتن دارد که ازآماده بودنش درلحظه حکايت دارد. مردان مناطق عملياتي اين گونه اند؛ آماده و مهيا، براي همه لحظات.  بابيش از30سال خدمت درشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران وبا فعاليت دراستان هايي همچون خوزستان، زنجان، اصفهان وحالا اينجا در هرمزگان، به معناي واقعي مويي سفيدکرده ودنياي تجربه شده است در اين بخش ازصنعت نفت.  باوجودهمه مشکلات که مهم ترين آن دوري ازخانواده است، کارش را دوست دارد وبه گفته خودش از آن لذت مي برد.  عطاردرمعرفي اجمالي منطقه 12شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت که به خليج فارس نيزشهره است، مي گويد: فعاليت اين منطقه به مرکزيت بندرعباس از سال93 آغازشده وباتوجه به توليد بنزين در پالايشگاه هاي ستاره خليج فارس وبندرعباس، به قطب مهمي درانتقال اين محصول راهبردي از پالايشگاه هاي مزبوربه مرکزکشور، بدل شده است.

وي انتقال روزانه52ميليون ليتربنزين به وسيله خطوط لوله اين منطقه عملياتي راباتوجه به ميزان مصرف کلي آن درکشور، مهم ترين ويژگي و شاخصه شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس بر مي شمارد.

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس به فعاليت خط لوله اي مهم که مسيري نزديک به 350 کيلومتر را طي مي کند، نيزاشاره دارد؛ خط لوله اي 26 اينچ با468کيلومتر طول مسير، معروف به خط لوله بندرعباس- سيرجان-رفسنجان.

 عطاردرادامه بابيان اين که350کيلومتر از اين خط لوله درحوزه عملياتي منطقه خليج فارس قراردارد، مي گويد: با اين خط لوله، بنزين و ديگر فراورده هاي نفتي پالايشگاه هاي ستاره خليج فارس و بندرعباس با بهره گيري ازمراکزانتقال نفت (بندرعباس آباد، قطب آباد ومهرآران)و تاسيسات بين راهي ايجاد شده درمسير، به مرکز و شمال کشور انتقال مي يابد.

حساسیت های منطقه

وي بارديگربه حساسيت فعاليت وعملکرد منطقه عملياتي که او راهبريش رابه عهده دارد، اشاره و تصريح مي کند: پالايشگاه ستاره خليج فارس خوراک(ميعانات گازي) خود را براي توليد بنزين ازعسلويه دريافت مي کند. نقش شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس به عنوان انتقال دهنده سيالات درون مخازن، جايگاه واهميت خودرا نشان مي دهد.

عطاربرگزاري نشست هاي هفتگي بامديران عامل پالايشگاه هاي ستاره خليج فارس وبندرعباس، همچنين مديرپخش فراورده هاي نفتي منطقه هرمزگان واعلام نتايج اين نشست ها به ستاد شرکت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران را نکته مهم ديگري درجايگاه عملکردي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس برمي شمارد.

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس خطوط لوله احداث شده دراين منطقه رانزديک به600کيلومترعنوان واظهارمي کند: درمجموع هشت رشته خط با اينچ-قطرهاي مختلف، سيالات درون لوله را ازمنطقه خليج فارس به مرکز و ازآنجا به شمال کشورانتقال مي دهند. اين خطوط8تا24اينچ، به مدد تاسيسات فشارافزا، علاوه بربنزين، ديگرفراورده هاي نفتي ازجمله نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره، نفتا و سوخت هواپيما (ا. تي. ک)را در ورودي اسکله هاي فولاد، بناگستر وفتح به شرکت ملي پخش تحويل مي دهند.

عطار همچنين ازفعاليت دورشته خط10اينچ ديگر نيز به منظورانتقال بنزين سخن مي گويد و ادامه مي دهد: اين خطوط، فراورده نفتي مزبور را به منظور مصارف داخلي دراسکله شهيد باهنربه انبار شماره1شرکت ملي پخش انتقال مي دهند.

مخازنی برای ذخیره سازی میعانات گازی

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس به مخازن ساخته شده و در دست احداث ميعانات گازي درعسلويه اشاره و تصريح کرد: دراين منطقه ساخت هشت مخزن باهدف ذخيره سازي ميعانات گازي فازهاي پارس جنوبي وانتقال آن به پالايشگاه ستاره خليج فارس درنظرگرفته شده که تاکنون پنج مخزن آن ازسوي شرکت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران تکميل و به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس تحويل داده شده است.  به گفته وي، ميعانات گازي ذخيره شده دراين مخازن بنابرنيازباخط انتقال 36 اينچي به پالايشگاه ستاره خليج فارس انتقال مي يابد تا با فرايندي که درآن صورت مي گيرد، گام هاي خوداتکايي درتوليد بنزين، محکم تر برداشته شود.  باصحبت ازعسلويه، عطار درباره ديگر ويژگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس که کوتاه کردن فاصله براي اعزام نيروهاي تعميراتي است، گفت: گستره عملياتي اين منطقه تاقبل ازمستقل شدن، رفسنجان تاعسلويه را شامل مي شد و اين بعد مسافت، اعزام نيرو رابراي انجام تعميرات، سخت کرده بود. باتاسيس اين منطقه، مشکل دوري راه به منظوراعزام نيروهاي تعميراتي حل شده است وهم اکنون اين مهم درمدت زمان کمتري نسبت به قبل انجام مي شود.

انتقال منهاي مخابرات، رانندگي در تاريکي است

ارتباطات راديويي ومخابراتي و ظرفيت هاي موجود در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه12، بخش ديگري از فعاليت هاي اين شرکت است که عطار علاقه مند به صحبت درباره آن بود.

وي شبکه مخابراتي راسلسله اعصاب مي خواند و مي گويد: مخابرات و زيرساخت هاي مخابراتي احداث شده درمنطقه خليج فارس کمک شايان توجهي به فعاليت هاي حوزه انتقال مواد نفتي دراين منطقه کرده است.  عطارانتقال فراورده هاي نفتي منهاي مخابرات را براي بهره بردار شبيه به «رانندگي بدون چراغ درتاريکي» مي داند و ادامه مي دهد: مخابرات نقش مهمي درانتقال ايمن مواد نفتي درون خطوط لوله ايفا مي کند؛ به طوري که بنابراستانداردهاي عملياتي، قطع آن به مدت10دقيقه، به معناي بسته شدن خط است؛ بنابراين، مخابرات ضرورتي براي افزايش اطمينان درعمليات انتقال مواد نفتي تلقي مي شود.  مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس درادامه اظهار مي کند: دراين حوزه عملياتي 13ايستگاه مخابراتي درنقاط مختلف استان هرمزگان ازجمله کوه «گنو» که منطقه سردسيراستان هرمزگان به شمار مي آيد، فعال هستندودربرقراري ارتباطات راديويي وبي سيمي، نقشي موثر ايفا مي کنند.  عطاربااطمينان ازشبکه مخابراتي منطقه صحبت مي کند و ادامه مي دهد: خطوط لوله به هرکجا که رفته باشند، مخابرات نيزدرنقاط مرتفع آنها حاضراست وبه منظورانتقال بدون وقفه سيالات نفتي، سرويس دهي مي کنند.  وي براين نکته که براي جلوگيري ازقطع ارتباطات مخابراتي، پشتيبان و جايگزين هاي مختلفي در نظرگرفته شده است نيز، تاکيد دارد.  مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس درباره شبکه راديويي و مخابراتي داخلي گفت: در مراکزانتقال نفت منطقه خليج فارس اينترنت اي دي اس ال راه اندازي شده و اين مراکز به شبکه سراسري «ون» (ارتباط بين مرکزمنطقه ومراکزانتقال نفت از طريق تلفن و کامپيوتر) و«لن» نيز مجهز شده اند.  عطاراز راديوماکس ديجيتال به کارگرفته شده درمنطقه نيزسخن گفت و اظهارکرد:اين تجهيز از جديدترين وبه روزترين سامانه هاي مخابراتي است که به آن راديوان بي سي سري 5هزار نيزگفته مي شود و به فيبرنوري مجهز است.

نگهداشت تاسیسات با تعمیرات پیشگیرانه

موضوع هاي گفت وگو بسيار است و مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس نيزدرهربخش توضيح مبسوطي مي دهد. يکي از اين بخش ها نگهداشت خطوط لوله وتاسيسات جانبي آنهاست که عطار به آن مي پردازد ودرباره آن مي گويد: انتقال مواد نفتي در درون خطوط لوله اين منطقه عملياتي بااستفاده از9دستگاه توربين وچهاردستگاه الکترو موتوربا توان کلي79 هزار اسب بخار انجام مي شود.  مرتفع ترين نقطه عملياتي خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس با ارتفاع تقريبي 1800مترازسطح دريا، حوالي قطب آباد است وبراي اين که انتقال مواد نفتي دراين ارتفاع به خوبي انجام شود، بايد تجهيزاتي هميشه آماده به کارداشته باشيم.

عطار ادامه مي دهد: جغرافياي منطقه و شرجي بودن آن، همچنين نمک آب دريا که درخاک آن نيزرسوخ کرده است، مي طلبد که درنگهداشت خطوط انتقال وتاسيسات جانبي آنها، دقت توجه بيشتري شود. اين نگهداشت درقالب تعميرات پيشگيرانه و فعاليت هايي مانند پيگ راني تميزکننده، پيگ راني هوشمند، همچنين فعاليت هاي تعميراتي مانند ترميم خط، تعويض پوشش و بازديد از توربين هاي مراکزانتقال نفت با توجه به زمان کارکرد آنها انجام مي شود تاخللي در روند انتقال به وجود نيايد.

وي يادآورشد: پيگ راني تميزکننده که عملياتي براي تميزکردن خطوط لوله است، هر دو ماه يک بار و پيگ راني هوشمند(براي تشخيص عيوبي مانند خورد گي خط) نيزهرپنج سال يک بار انجام مي شود.

عطار همچنين درباره نگهداشت ايستگاه هاي مخابراتي گفت: ايستگاه هاي مخابراتي وتجهيزات مربوط به آن نيزهمچون خطوط لوله و تاسيسات جانبي اهميت بسزايي دارند؛ ازاين رو، تيم مخابراتي منطقه با سرکشي هاي منظم(هر15روزيک بار) به اين مهم مي پردازد.

پروژه جديد، خط لوله 26 اينچ

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس بااشاره دوباره به نقش پالايشگاه ستاره خليج فارس درتوليد بنزين، ازاجراي خط انتقال دوم 26 اينچ انتقال ميعانات گازي به عنوان پروژه اي جديد دراين منطقه خبر مي دهد و مي گويد: اين پروژه از سوي شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت تعريف شده است تا درکنارخط لوله کنوني، ميعانات گازي جمع آوري شده درتاسيسات عسلويه را با بهره گيري ازتاسيسات مراکزانتقال مهرآران، قطب آباد وبندرعباس به اين پالايشگاه منتقل کند.

مسؤوليت اجتماعي مغفول نمانده

درکنارمسائل فني وعملياتي، مسؤوليت اجتماعي موضوع ديگري است که عطاربه آن اشاره و تصريح مي کند: باوجود نوپابودن شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس، تلاش شده است مسؤوليت اجتماعي و عمل به آن به عنوان فعاليتي جنبي امامهم، مغفول نماند.

کار 24 ساعته با روابط صميمانه و بدون مرز بندي

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس با بيان اين که 144نيروي رسمي و160نيروي پيمانکار دراين مجموعه فعاليت مي کنند، مي گويد: بيشتراين نيروها جوان وبومي استان هرمزگان و البته ديگر استان هاي مجاور(فارس وکرمان) هستند. روابط صميمانه اي ميان کارکنان بخش هاي مختلف منطقه وجوددارد، به طوري که هرکس در هر حوزه که بتواند کاري انجام دهد، دريغ نمي کند وهيچ مرزبندي هم وجود ندارد. نتيجه اين همدلي ها موجب شده است که بسياري از فعاليت ها مثل تعمير توربين، با اتکا به تخصص وتعهد همين نيروها انجام شود و از اين رهگذر صرفه جويي قابل توجهي نيز براي منطقه رقم بخورد. عطار ادامه مي دهد: کار در مناطق عملياتي، جزدربخش ستادي آن24ساعته است و تعطيل بردار نيست. همه بخش هاي فني درهمه ساعات شبانه روز، پاي کارند ودرصورت بروزمشکل براي رفع آن تلاش واقدام مي کنند.

کمبود نيروي انساني

مشکلات، بخش ديگري ازصحبت هاي عطاراست و کمبود نيروي انساني را مهم ترين برمي شمارد.

مديرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس دراين باره مي گويد:تاسيس اين منطقه درست مقارن بازماني بود که بسياري ازسمت هاي بلاتصدي حذف شد ونيرويي هم براي سمت هاي باقي مانده جذب نشد؛ به همين خاطر، هم اکنون سمت هايي باگريدهاي 16 و17در سازمان وجود دارد که کسي روي آنها قرارنگرفته است. البته برخي کمبود ها مانند محدوديت درمنازل سازماني يا امکانات شهري نيزموجب شده است براي فعاليت درمنطقه و ماندگاري درآن رغبت چنداني نباشد. اما با همه اين احوال فعاليت ها بدون هيچ مشکلي انجام مي شود واين ريشه درصميمت افراد و تعهد اخلاقي آنها به سازمان دارد.

قابليت خدمات رساني به ديگر مناطق

محمدمهدي جامعي، معاون فني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس نيز که دراتاق حضوردارد، درتاييد صحبت هاي عطار اضافه مي کند: اين منطقه، جوان است وبا تکيه برتوانمندي نيروهاي جوان و پر انرژي خود، بسياري از فعاليت ها را با حداقل امکانات ونفرات، به بهترين نحو ممکن انجام مي دهد.

جامعي باتاکيد برقابليت هاي نيروهاي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس مي گويد: اين منطقه باوجود تازه تاسيس بودن و کمبود شديد نيروي انساني اين قابليت راداردکه با اتکابه نيروها وصرف انرژي چندبرابري، خود رابه سطحي برساند که به ديگر مناطق نيز ارائه خدمات کند.  وي ادامه داد: همه تلاش دربخش هاي عملياتي وفني براين متمرکز شده است که مسؤوليت هاي محوله درحوزه انتقال ايمن و پايدار دراين منطقه نيز همچون ديگر مناطق به خوبي انجام شود.  معاون فني شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس به نکته اي ديگرنيزاشاره و تصريح کرد: تحريم هاي ظالمانه به فرصت تبديل شده است ونيروها که پيشتر تعويض کاربودند، امروزبه تعميرکاري ماهر بدل شده اند؛ به طوري که دربرخي زمينه ها طراحي و ساخت بااتکا به دانش آنها انجام مي شود.  وي نصب يک دستگاه توربين در مرکزانتقال نفت قطب آباد را باهدف افزايش فشارخط درصورت ضرورت، نمونه اي ازاين قابليت هابر مي شمارد و مي گويد: اين توربين ازشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب به مرکزانتقال نفت قطب آباد انتقال يافته و همه قطعات آن دراين مرکزباز، بسته ونصب شده است.  عطار ومعاون فني او تقريبا به همه مطالب اشاره کردند. ازمشکلات ناشي ازآب وهواي گرم وشرجي منطقه گرفته تا تلاش بي وقفه وجمعي کارکنان براي انتقال پايدار، باوجود کمبود نيرو وسمت هاي خالي. او و همکارانش در شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس به اين چشم دوخته اند که بيشتر ديده شوند تا بتوانند در کنارآب هاي نيلگون خليج فارس، خدمات بهتر و شايسته تر در حوزه انتقال صنعت نفت ارائه دهند.