تصميمات اوپک در نشست 177

زنگنه؛ از حق ملت ایران نمی گذریم

مشعل  14 عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در يکصدوهفتادوهفتمين نشست عادي اين سازمان در وين با همراهي غيراوپکي ها، بر سر کاهش 503 هزار بشکه علاوه بر کاهش يک ميليون و 200 هزار بشکه قبل با همراهي متعهدان خود توافق کردند. کاهش توليد نفت اين سازمان و متعهدانش از نخستين روز ژانويه 2020 از يک ميليون و 200 هزار بشکه در روز به يک ميليون و 703 هزار بشکه مي رسد. ايران، ونزوئلا و ليبي همچنان از هرگونه کاهش توليد مستثنا هستند. بيژن زنگنه، وزير نفت پيش از اجلاس اوپک، نامه اي به مانوئل کودو، رئيس دوره اي اوپک نوشت و از او خواست تا اين موضوع را که ايران هم اکنون به دليل شرايط خاص و کاهش غيرداوطلبانه، تحت فشارهاي غيرقانوني آمريکاست، به اعضا منعکس کند. زنگنه گفت که «اگر تحريم ها برداشته شود، هيچ محدوديتي را براي توليد ايران نخواهم پذيرفت و در بالاترين حد ظرفيت ايران توليد خواهم کرد. در آينده کساني که هم اکنون بيشتر توليد کرده اند، بايد کاهش بيشتري دهند.» طرح اين مساله به نوعي آماده باش و اتمام حجت ايران با اوپکي ها بود؛ به ويژه آن دسته از کشورهاي صادرکننده اي که در شرايط موجود از تحريم هاي تحميلي و يکجانبه بر بازار نفت ايران از سوي آمريکا منتفع مي شوند که پس از برداشته شدن تحريم ها، ازايران انتظار پيوستن به سيستم کاهشي را نداشته باشند.  زنگنه گفت: «اين موضوعي است که حق ملت و مردم ماست و من اينجا بر آن اصرار دارم. از جانب مردم ايران مي گويم که حتي يک بشکه کاهش غيرمنطقي را نمي پذيرم و کساني که از اين فرصت خارج شدن نفت ايران از بازار استفاده مي کنند و بيشتر توليد دارند، بايد در مقابل توليد بيشتر کنوني در آينده کاهش بيشتر هم انجام دهند. نبايد توقع داشته باشند که ايران بعد از برداشته شدن تحريم ها بلافاصله اگر کاهشي نياز بود. به اين سيستم بپيوندند.  به هر حال اين حق ماست که هم اکنون به دليل غيرقانوني و خارج از اراده، از ما مي گيرند و ما در آينده انتظار داريم اين موضوع حتما منظور شود و ما حتما به اين ترتيب عمل خواهيم کرد.»

 

مشعل  14 عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در يکصدوهفتادوهفتمين نشست عادي اين سازمان در وين با همراهي غيراوپکي ها، بر سر کاهش 503 هزار بشکه علاوه بر کاهش يک ميليون و 200 هزار بشکه قبل با همراهي متعهدان خود توافق کردند. کاهش توليد نفت اين سازمان و متعهدانش از نخستين روز ژانويه 2020 از يک ميليون و 200 هزار بشکه در روز به يک ميليون و 703 هزار بشکه مي رسد. ايران، ونزوئلا و ليبي همچنان از هرگونه کاهش توليد مستثنا هستند. بيژن زنگنه، وزير نفت پيش از اجلاس اوپک، نامه اي به مانوئل کودو، رئيس دوره اي اوپک نوشت و از او خواست تا اين موضوع را که ايران هم اکنون به دليل شرايط خاص و کاهش غيرداوطلبانه، تحت فشارهاي غيرقانوني آمريکاست، به اعضا منعکس کند. زنگنه گفت که «اگر تحريم ها برداشته شود، هيچ محدوديتي را براي توليد ايران نخواهم پذيرفت و در بالاترين حد ظرفيت ايران توليد خواهم کرد. در آينده کساني که هم اکنون بيشتر توليد کرده اند، بايد کاهش بيشتري دهند.» طرح اين مساله به نوعي آماده باش و اتمام حجت ايران با اوپکي ها بود؛ به ويژه آن دسته از کشورهاي صادرکننده اي که در شرايط موجود از تحريم هاي تحميلي و يکجانبه بر بازار نفت ايران از سوي آمريکا منتفع مي شوند که پس از برداشته شدن تحريم ها، ازايران انتظار پيوستن به سيستم کاهشي را نداشته باشند.  زنگنه گفت: «اين موضوعي است که حق ملت و مردم ماست و من اينجا بر آن اصرار دارم. از جانب مردم ايران مي گويم که حتي يک بشکه کاهش غيرمنطقي را نمي پذيرم و کساني که از اين فرصت خارج شدن نفت ايران از بازار استفاده مي کنند و بيشتر توليد دارند، بايد در مقابل توليد بيشتر کنوني در آينده کاهش بيشتر هم انجام دهند. نبايد توقع داشته باشند که ايران بعد از برداشته شدن تحريم ها بلافاصله اگر کاهشي نياز بود. به اين سيستم بپيوندند.  به هر حال اين حق ماست که هم اکنون به دليل غيرقانوني و خارج از اراده، از ما مي گيرند و ما در آينده انتظار داريم اين موضوع حتما منظور شود و ما حتما به اين ترتيب عمل خواهيم کرد.»