پژوهشگاه صنعت نفت   

ميزباني از 500 دانشجوي دکترا و ارشد

معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پژوهشگاه از500دانشجوي ارشد ودکتراميزباني مي کند که هم اکنون درحال تدوين دستورعمل اجرايي آن هستيم.

منصوربزمي درنشست بانمايندگان دانشگاه صنعتي قوچان که باهدف آشنايي با توانمندي ها و ظرفيت پژوهشگاه صنعت نفت برگزارشد، اظهار کرد: پروژه هاي مشترک مناسبي ميان پژوهشگاه و دانشگاه ها درحال انجام است.

وي افزود: استفاده ازفضاي پژوهشگاه براي انجام پايان نامه هاي ارشد و تز دکتراي دانشجويان، ازجمله فعاليت هاي مهمي است که دردستورکار پژوهشگاه قرار دارد.

بزمي به گام هاي عملي در زمينه همکاري متقابل اشاره وتصريح کرد: ميزباني 500 دانشجو در پژوهشگاه صنعت نفت يک طرح ملي است که مي تواند منشأ تحولي بزرگ در پژوهشگاه و دانشگاه هاي کشور باشد.

معاون فناوري وروابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت گفت: تزفوق ليسانس ودکتراي دانشگاه ها به نوعي هدفمند شده اندوبراي پاسخ گويي به نياز صنعت نفت و فناوري هاي آينده استفاده خواهد شد.

وي گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، قراراست پژوهشگاه صنعت نفت سالانه 100دانشجوي فوق ليسانس ودکترا رادرطول پنج سال ميزباني کند ودرماه هاي آينده پس ازنهايي شدن دستورعمل اين طرح، به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد.

بزمي افزود: اميدواريم اين موضوع بتواند در تحقق يکي ازوظايف پژوهشگاه که کمک به توسعه منابع انساني کشور و رشد جوانان است، نقشي بسزا داشته باشد.

سيدمسعود موسوي کندومال، معاون اجرايي دانشگاه صنعتي قوچان نيز با بيان اين که دراين دانشگاه 3500 دانشجو در رشته هاي مهندسي تحصيل مي کنند، تصريح کرد: دانشگاه صنعتي قوچان هم اکنون به يکي از دانشگاه هاي فعال و رو به رشد در حوزه هاي مهندسي تبديل شده است.

وي با اشاره به سندچشم اندازدانشگاه صنعتي قوچان گفت: بنابراين چشم انداز، دانشگاه صنعتي قوچان تصميم دارد برنامه هاي متعددي رابا هدف پيشرفت درحوزه هاي مختلف تحقيقاتي، آموزشي وصنعتي در دستور کار قراردهد، از اين روامضاي تفاهم نامه بابرخي سازمان ها و شرکت هاي مرتبط از اهداف آن است. موسوي کندومال باتاکيد براين که دانشگاه صنعتي قوچان به واسطه موقعيت جغرافيايي پس از دانشگاه فردوسي مشهد دومين دانشگاهي است که در حوزه مهندسي فعال ودرخشان عمل کرده است، تصريح کرد: وجود پتروشيمي بجنورد وپالايشگاه سرخس به عنوان دوقطب علمي، صنعتي و تحقيقاتي درحوزه نفت، گاز وپتروشيمي مي تواند براي اين دانشگاه ثمربخش باشد.

 

      خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق

تست ورق کف مخزن به روش MFL 

ورق کف مخزن1503مرکزانتقال نفت يزدبه روش نشت شارمغناطيسي (MFL) مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت.

مجيد اسدنيا، رئيس واحد بازرسي فني شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه جنوب شرق گفت: اين مهم باهدف فراهم کردن مقدمات تعميراساسي مخزن ياد شده درمرکز انتقال نفت يزد انجام شده است.

وي با بيان اين که درفرآيند آزمايش به روش نشت شارمغناطيسي، پروفيل خوردگي ورق هاي کف مخزن معين ونقاط حساس شناسايي شده است، تصريح کرد: نقاط شناسايي شده ترميم وافزون برآن به منظورتشخيص نشتي هاي احتمالي، جوش هاي ديواره وجوش هاي پانتون هاي مخزن مزبور نيز با گازوئيل تست شد.

تستMFL روش پيشرفته اي درنشت يابي به شمارمي آيد که بنابر تجارب قبلي، مفيد بودن آن درتعميرات اساسي ديگرمخزن هاي انبارهاي نفت شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه جنوب شرق اثبات شده است.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه هرمزگان

روند مطلوب توليد و توزيع سوخت در کشور

معاون مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي از توليد و توزيع مطلوب فراورده هاي نفتي در کشور خبر داد. ناصربابايي درسفربه استان هرمزگان و بازديد ازتاسيسات انتقال ريلي و انبارنفت شهيد رجايي بندرعباس گفت: توليد وتوزيع سوخت درهمه بخش هاي کشور با روند مطلوبي انجام مي شود.

وي بااشاره به اين که مجموعه پالايش و پخش وظيفه توليد، انتقال و توزيع سوخت رابه عهده دارد، افزود: عمليات اين مجموعه باتوجه به تامين پيوسته انرژي کشور ونوع فعاليت، داراي اهميت و پيچيدگي هايي است.

عبدالله احمدي کمرپشتي، مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه هرمزگان نيزگفت: کارکنان اين مجموعه در حوزه هاي مختلف اقدام هاي مهمي انجام داده اند که کاهش زمان تخليه مخزن دار راه آهن وعمليات کنترل مخازن   از آن جمله است.

ناصربابابي، معاون مديرعامل شرکت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي درسفر به استان هرمزگان، علاوه بربازديد از روند تخليه و بارگيري فراورده هاي نفتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه هرمزگان و تاسيسات اين شرکت، با کارشناسان عمليات مهندسي طرح نيز در جهت بررسي چالش ها ومسائل مربوط به اين بخش ديدار و گفت وگو کرد.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان

توزيع بيش از 95ميليون مترمکعب سي ان جي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان گفت: درهشت ماه امسال باتوزيع بيش از95 ميليون مترمکعب گازطبيعي فشرده(سي ان جي) در مصرف افزون بر87 ميليون ليتر بنزين صرفه جويي شده است.

امين روستايي افزود: ازابتداي سال تاپايان آبان ماه، 95 ميليون و672 هزارمترمکعب سوخت پاک درجايگاه‎هاي استان همدان عرضه و مصرف شده است. وي بابيان اين که هم اکنون از266نازل عرضه سوخت گازطبيعي فشرده 215 نازل فعال است، تصريح کرد: به طورميانگين در 243 روز گذشته ازهرنازل444هزارمترمکعب گازطبيعي فشرده به کپسول خودروها تزريق شده است. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان با اشاره به اين که بيشترين ميزان سي ان جي تحويلي امسال با12ميليون و260 مترمکعب مربوط به شهريورماه بوده است، اظهارکرد: هم اکنون در45جايگاه سوخت اين منطقه عملياتي سي ان جي عرضه مي شود.  وي گفت: ازاين تعداد، 23جايگاه تک منظوره(سي ان جي)و22 جايگاه ديگر نيز دو منظوره (فراورده مايع و سي ان جي) است. روستايي تاکيد کرد: با توجه به اجراي نظام جديد توزيع سوخت در کشور وذخايرفراوان گازطبيعي، استفاده ازسي ان جي مي تواند نقش موثري در کاهش آلودگي هواوحفظ هواي پاک براي خود و فرزندانمان داشته باشد.

 

    شرکت مهندسي و توسعه نفت

برنامه ريزي براي نصب 10 پمپ  درون چاهي

سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي درشرکت مهندسي و توسعه نفت(متن) از برنامه ريزي براي نصب و راه اندازي10پمپ درون چاهي در اين ميدان مشترک خبر داد. محمدعلي اژدري درحاشيه پانزدهمين جلسه کميته مديريت مشترک (JMC) ميدان ياران شمالي گفت: نصب و راه اندازي 10 دستگاه پمپ درون چاهي دراين ميدان دردستورکار قراردارد تا بتوان برداشت نفت از ياران شمالي را بيش از 6 هزاربشکه در روز افزايش داد. طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي با ظرفيت توليد روزانه 30هزار بشکه نفت، آبان ماه سال 95 افتتاح و پس ازمدتي با افت توليد روبه رو شد که به اين منظور، استفاده ازپمپ هاي درون چاهي براي افزايش دوباره توليد ميدان در دستور کارقرارگرفت. نخستين پمپ درون چاهي تيرماه پارسال درچاه شماره 14اين ميدان نصب شد که عملکرد آن به دليل مشکلات فرايندي، دوام چنداني نداشت. بااين حال، عمليات نصب و راه اندازي پمپ درون چاهي شناوردراين ميدان نفتي مردادماه امسال موفقيت آميز اعلام شد. اين پمپ درعمق 2300 متري چاه شماره 4اين ميدان در درون لوله آستري هفت اينچي نصب و باتثبيت و راه اندازي دائمي آن، يک هزاربشکه به توليد اين ميدان مشترک افزوده شد.  نشست اخير کميته مديريت مشترک ياران شمالي، حاکي ازبرنامه شرکت متن براي استمراراستفاده ازپمپ هاي درون چاهي به منظورافزايش توليد نفت دراين ميدان مشترک است. طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي در 130کليومتري جنوب غربي اهواز در منطقه هورالعظيم و در امتداد مرز ايران و عراق قرار دارد.

 

   خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران

ايمن سازي خطوط ري – منتظر قائم و ري – کرج

رئيس مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران از ايمن سازي دوخط انتقال فراورده روي رودخانة کن خبر داد. محمدرضا شريفي پور با بيان اين که اين خطوط انتقال فراورده نفتي 8 و 10اينچ هستند و درکيلومتر18واقع شده اند، افزود: به دليل عبورخطوط لوله يادشده ازعرض رودخانه کن، اقدام هاي اساسي درتعويض پوشش و استفاده از وزنه محافظ بتوني(C.C.W) انجام شده است. وي با اشاره به زمان يک ماهة اجراي اين پروژه، جلوگيري ازپارگي خطوط را ازاهداف مهم آن برشمرد وافزود: درفرآيند اين عمليات تلاش شده است تا لوله هاي عبوري ازکف رودخانه کن ايمن سازي شوند؛ به همين خاطر باتعويض پوشش خطوط، خطوط لوله مزبورهر يک به طول 40 مترهمراه با اجراي C.C.W دربستر رودخانه پايين برده شد تا در صورت وقوع سيل و خطرات ناشي از آن، ايمن باشد. شريفي پوربابيان اين که عرضِ کم رودخانه هنگام سيلاب مي تواند ازجمله معايبِ وموجب بالا رفتن فشار آب باشد، افزود: با اين حال هزينة کم و ايمني بالا رامي توان از نکات مهم اين پروژه عنوان کرد. به گفته وي، عمليات ايمن سازي خطوط لوله 6 و 10ياد شده باهزينه يک صد ميليون ريال انجام شده است ورنگ آميزي و پوشش خطوط نيز در مراحل بعدي انجام شد.

شريفي پوراستفاده از رنگ فاقد حلال ومقاوم تا80درجه سانتيگراد روي خط لوله 8 اينچ ري– منتظر قائم و استفاده ازتوري محافظ در زمينه هاي سنگي(Rock Shield) در هر دو خط انتقال( ري کرج و ري – منتظر قائم) راازجمله موارد انجام شده درفرآيند عمليات ايمن سازي خطوط لوله مزبور برشمرد.

رئيس مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران تصريح کرد: رنگ آميزي خطو ط لوله ياد شده باوجود فراواني رنگ هاي متفرقه دربازار، تنها به دليل استفاده ازرنگ اپوکسي باکيفيت بالا و مورد تاييد خدمات مهندسي حفاظت ازخوردگي ستاد، با تاخير دوهفته اي انجام شد.

 

   خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزي

تقويت فضاي سبز  با کودهاي ارگانيک

 حدود15هکتار ازدرختان وفضاي سبزشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه مرکزي با کودهاي ارگانيک براي خواب زمستاني آماده شدند. احمد درامامي، رئيس منابع انساني سبزشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه مرکزي گفت: با کمک يکي از شرکت هاي دانش بنيان در حوزه کشاورزي، حدود 15هکتارازدرختان وفضاي سبزمرکزاين منطقه عملياتي به منظورمقاومت نسبي در زمستان و سرسبزي بيشتر در بهار با کودهاي ارگانيک تقويت شدند. درامامي با اشاره به اين که دراين فرآيند از کودهاي «فروت ست» براي تقويت درختان استفاده شده است، گفت: چمن و فضاي سبز منطقه نيز با ترکيبي از کودهاي دامي، ميکرو و ماکرو آبياري و تقويت شده اند. نصيري، معاون تحقيق و توسعه و نماينده شرکت دانش بنيان  نيزگفت: فروت ست موجب مي شود که در زمان خواب زمستاني درختان ميوه، عناصرمهم غذايي درگياه ذخيره شود ودر زمان جوانه زني دوباره آن فعاليت زيستي گياه دچاراختلال نشود.

وي افزود: کود فروت ست همچنين موجب مي شود که گياه بتواند نسبت به عوامل محيطي مانند سرما، باران وتگرک، مقاومت نشان دهد وگلدهي و تشکيل ميوه آن دچار اختلال نشود.

 

    شرکت گاز استان خراسان رضوي 

اتصال بيش از 1200 روستا به شبکه سراسري گاز

مديرعامل شرکت گازاستان خراسان رضوي ازگازرساني به بيش از يک‎هزار و 200 روستاي اين استان در6 سال اخير خبر داد. سيدحميدفاني درتشريح تازه ترين فعاليت هاي شرکت گازاستان خراسان رضوي گفت: شاخص هاي گازرساني خراسان رضوي در سال هاي اخير رشد قابل ملاحظه اي داشته است، به گونه اي که اکنون طرح گازرساني به يک شهرو352 روستاي استان بااعتبار چهارهزارميليارد ريال در مرحله افتتاح و کلنگ زني قرار دارد.

وي تصريح کرد: پروژه گازرساني به شهر «بار» با يک هزار و122 خانوار و258 روستا باجمعيت 31هزار و 263 خانواربا هزينه دو هزار ميليارد ريال در مرحله افتتاح و بهره برداري رسمي قراردارند.

فاني يادآورشد: باگازرساني به آخرين شهراستان، ضريب نفوذ گازرساني شهري خراسان رضوي به 100درصد خواهد رسيد.

مديرعامل شرکت گازاستان خراسان رضوي، همچنين ازآغازعمليات اجرايي وکلنگ زني گازرساني به104روستا با 9هزارو831خانوار خبرداد و افزود: گازرساني به اين روستاها با اعتباريک هزار و488 ميليارد ريال انجام خواهد شد.

وي با بيان اين که براي اجراي طرح گازرساني به شهر بار و روستاهاي اين محور، خط انتقالي به طول 40 کيلومتر وچند ايستگاه تقليل فشارتوسط شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران احداث شده است، هزينه اجراي اين طرح را افزون بر500 ميليارد ريال اعلام کرد.

فاني بااشاره به تلاش هاي انجام شده براي محروميت زدايي و توزيع متوازن نعمت گاز در نقاط مختلف کشور يادآورشد: از ابتداي سال 92 تا پايان مهرماه امسال، يک هزار و 207 روستا در خراسان رضوي به شبکه سراسري گازکشور متصل شده اند که بيشترين حجم اين فعاليت مربوط به سال 95 تاکنون است. به گفته وي، در بازه زماني ياد شده به طور ميانگين هر دو روز، يک روستا گازدار شده است.

مديرعامل شرکت گازاستان خراسان رضوي تصريح کرد: مطابق با مصوبه بند«ق»تبصره 2 قانون بودجه سال 1393، دراستان خراسان رضوي دو هزار و 673 روستاي واجد شرايط گازرساني وجود دارد که تاکنون دو هزار و 153 روستا باجمعيت 473 هزار و 162خانوار از نعمت گاز بهره مند شده اند وعمليات اجرايي گازرساني به 406 روستاي ديگر در دست اجرا است.

گازرساني شهري در آستانه تکميل ظرفيت

مديرعامل شرکت گازاستان خراسان رضوي با بيان اين که اکنون ضريب نفوذ گاز دربخش خانوار روستايي 90 درصد است و با اتمام طرح هاي درحال اجرا به 98درصد ارتقا خواهديافت، درباره گازرساني شهري نيز گفت: با اتصال شهر «بار» به عنوان آخرين شهر واجد شرايط درخراسان رضوي، ضريب نفوذ گازرساني شهري به 100 درصد مي رسد. وي طول شبکه گاز دراستان خراسان رضوي را33 هزارو842کيلومتر و شمار مشترکان گازطبيعي اين استان را دو ميليون و333هزارمشترک شهري و روستايي اعلام کرد.

فاني بااشاره به حذف قبض کاغذي گازنيز گفت: تاکنون 86 درصد مشترکان گاز اين استان معادل يک ميليون و 996 هزار و 296 مشترک براي دريافت قبض پيامکي ثبت نام کرده اند.

مديرعامل شرکت گاز خراسان رضوي يادآور شد: تا اواسط دي ماه امسال قبض گاز افزون بر پيامک به صورت کاغذي نيز براي مشترکان ارسال مي شود تاصحت اطلاعات مشترکان کنترل شود.

وي اظهارکرد: مطابق دستورعمل هاي ابلاغي پس از اين تاريخ، صورت حساب گازبهاي مصرفي فقط به شماره همراه ثبت شده مشترکان پيامک مي شود.

فاني تاکيد کرد: تلاش مي کنيم اجراي طرح حذف قبوض کاغذي گاز، بدون دغدغه براي شهروندان انجام شود.

وي هدف از اجراي طرح حذف کاغذي قبض گاز را تکريم مشتري، بهره مندي از فناوري هاي نو، حفظ محيط زيست و صرفه جويي در هزينه ها اعلام کرد.