شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

فاز نخست پروژه هاي پژوهشي ازدياد برداشت درمرحله نهايي

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب با اشاره به واگذاري پروژه هاي پژوهشي ازدياد برداشت و بهبود توليد از6 ميدان نفتي به پنج دانشگاه ومرکز علمي کشورگفت: فازنخست اين قراردادها درمرحله پاياني قرار دارد. احمد محمدي درنشست با مديرپژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران به منظوربررسي پروژه هاي پژوهشي ازدياد برداشت وبهبود توليد از6 ميدان هيدروکربوري شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب افزود: اين پروژه هاي پژوهشي که درميدان هاي نفتي اهواز، گچساران، کوپال، منصوري، کرنج و بي بي حکيمه اجرا مي شود، به پنج دانشگاه و مرکز علمي کشور واگذار شده وهم اکنون فازنخست قراردادهاي آنها روبه پايان است. وي تاکيد کرد: پروژه هاي پژوهشي درشرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب به دليل اين که نتايج آنها ارتباط مستقيم با توليد دارند، از اولويت ويژه اي برخوردارند وضرورت دارد به منظور تسريع و تکميل به موقع آنها به برگزاري نشست هاي مشترک بادانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي اقدام شود. محمدي همچنين بابيان اين که ضروري است تعدادقابل توجهي از پروژه هاي پژوهشي مرتبط بافعاليت اصلي سازمان باشد، افزود: شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب ازشرکت هاي دانش بنيان ومراکزعلمي و پژوهشي که درايجاد فناوري هاي مرتبط با توليد و راهبري از مخازن داراي ايده و انديشه جديد باشند، حمايت مي کند.

 کوتاه شدن فاصله دانشگاه و صنعت

ابراهيم طالقاني، مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران نيز در اين نشست گفت: قراردادهاي ازدياد برداشت و بهبود توليد در قالب پنج بسته کاري تعريف شده اند که بسته نخست شامل شناخت ميدان، بسته دوم مدل سازي و شبيه سازي مخزن، بسته سوم انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي، بسته چهارم اصلاح مدل شبيه سازي و بسته پنجم اجراي پايلوت ميداني است. وي افزود: هدف از واگذاري اين پروژه ها به دانشگاه ها اين است که آنها با رويکرد علمي، چالش هاي ميدان هاي نفتي راشناسايي کنند وبراي ازدياد برداشت و بهبود توليد از آنها طرح هاي جديد ارائه دهند. طالقاني با بيان اين که پژوهش در اولويت برنامه مديران صنعت نفت قراردارد، اظهارکرد: فعاليت هاي پژوهشي بايد در مسيري باشد که دغدغه مديران را کم و در تصميم گيري بهتر به آنها کمک کند. وي با اشاره به توانمندي دانشگاه ها و مراکز علمي و پژوهشي کشور در رفع نيازهاي صنعت نفت گفت: فاصله دانشگاه و صنعت نسبت به گذشته کمتر شده است و ساخت پمپ SRP از سوي دانشگاه شهيد چمران اهواز و ساخت مته حفاري از سوي جهاد دانشگاهي خوزستان، نشان دهنده اين است که دانشگاه ها و مراکز علمي رشد و پيشرفت چشمگيري داشته اند.

 شتاب درتعميرات اساسي واحدهاي گاز وگاز مايع

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب گفت: باهدف استمرار و افزايش توليد خوراک شرکت هاي پتروشيمي مارون وبوعلي، تعميرات اساسي و نوسازي واحدهاي گازوگازمايع (NGL) اين شرکت شتاب مي گيرد. احمدمحمدي افزود: به اين منظور شرح کارتعميرات اساسي و نوسازي واحدهاي گاز و گازمايع تأمين کننده خوراک پتروشيمي هاي مارون و بوعلي تهيه و اولويت بندي شده است. وي با اشاره به مذاکرات انجام شده با شرکت هاي پتروشيمي مارون و بوعلي افزود: اين شرکت ها موافقت کرده اند که بخشي از ظرفيت و امکانات خود را براي سرعت بخشيدن به تعميرات اساسي واحدهاي گاز و گاز مايع در اختيار مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرايندي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب قرار دهند. محمدي گفت: کاهش زمان تعميرات اساسي واحدهاي گاز وگازمايع ازيک سو موجب پايداري تأمين خوراک شرکت هاي پتروشيمي مي شود و از سوي ديگر، کاهش گازسوزي وحفظ محيط زيست درحين تعميرات اساسي را به همراه دارد. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب يادآورشد: اين شرکت 16واحد گاز و گازمايع در اختيار دارد ومحصولات آنها گازسبک، ميعانات گازي ونفتاست که بخشي ازآن به عنوان خوراک به شرکت هاي پتروشيمي مارون و بوعلي واقع در بندرامام ارسال مي شود. وي تصريح کرد: تأمين خوراک پتروشيمي ها ازاولويت هاي مناطق نفت خيزجنوب است و روزانه درجلسات صبحگاهي، پيگيري ونظارت مي شود.

 

    شرکت ملي نفت ايران 

پايداري روند کاهش حوادث

مدير بهداشت، ايمني ومحيط زيست شرکت ملي نفت ايران با اشاره به استمرار روند کاهش حوادث در اين شرکت گفت: با ادامه اين روند مي توان انتظار داشت که ميزان حوادث وپيامدهاي احتمالي آن درشرکت ملي نفت ايران در سال هاي آينده، به صفر برسد.

ماني عبدالله زاده راد درششمين گردهمايي رؤساي اچ اس اي و پدافندغيرعامل شرکت ملي نفت ايران گفت: حوادث شرکت ملي نفت ايران ازسال 95 تاکنون، بيش از25درصد کاهش يافته و ماهيت اين حوادث درپنج سال اخير، از شغلي به فرايندي گراييده است.

وي ادامه داد: به اين ترتيب بايد با آسيب شناسي حوادث فرايندي دريک برنامه زمانبندي شده، ميزان اين حوادث را کاهش دهيم.

عبدالله زاده در تشريح حوادث پيش آمده درشرکت هاي تابع شرکت ملي نفت ايران، به کاهش قابل توجه ميزان حوادث منجربه فوت درشرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب اشاره وتصريح کرد: اين روند کاهشي با توجه به گستردگي فعاليت هاي اين شرکت، بسيار حائز اهميت است.

وي همچنين با اشاره به کاهش حوادث درديگرشرکت هاي تابع گفت: برنامه ريزي شده است تابا بهبود سامانه مهارآتش درشرکت پايانه هاي نفتي، از پيامدهاي ناشي از صاعقه در اين شرکت کاسته شود.

 

    بهداشت ودرمان صنعت نفت

برگزاري ششمين اردوي جهادي پزشکي

ششمين اردوهاي جهادي کارکنان بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران با هدف ارائه خدمات پزشکي به مناطق محروم درمنطقه مرتضي گرد تهران برگزار شد.

اين اردوي پزشکي جهادي باحضورپزشکان متخصص، عمومي، پرستاران، بهداشت کاران دهان ودندان و..براي دومين باردرمدرسه سيدا لشهدا(درجنوب تهران) برگزار ودرهر يک از بخش هاي مزبور به مردم منطقه مرتضي گرد، خدمات پزشکي ارائه شد. دراردوي جهادي پزشکي برگزارشده ازسوي بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران، سه پزشک عمومي، يک متخصص زنان، يک ماما، يک متخصص اطفال، دو روانشناس و مشاورخانواده، همچنين يک پرستار، سه بهداشت کاردهان ودندان، يک دکترداروساز ويک نسخه پيچ به همراه ديگر همکاران خود...شرکت داشتند وباهماهنگي مديريت مدرسه سيد الشهدا، به ارائه خدمات پزشکي پرداختند.

آمنه مولايي، مسئول هماهنگي برگزاري اردوهاي جهادي درباره تعداد مراجعان به بخش هاي مختلف پزشکي مستقر درمدرسه سيدالشهدا گفت: دراين اردو 150نفربه پزشک عمومي، 80 نفر به متخصص اطفال، 60 نفر به متخصص زنان، 40 نفر به کارشناس مامايي و 52 نفر نيز به روان شناس ومشاور خانواده مراجعه کرده اند. مولايي همچنين شمارمراجعه کنندگان به بخش بهداشت کار دهان و دندان را 150 نفر و مراجعين براي دريافت نسخه را 252 نفر اعلام کرد.

 

     شرکت گاز استان کرمان

رشد 84 درصدي  اجراي شبکه تغذيه وتوزيع

مديرعامل شرکت گازاستان کرمان گفت: بااجراي1450کيلومترشبکه تغذيه و توزيع گازدرهشت ماه امسال، رشد84درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته ايم. منوچهرفلاح گفت: تاکنون دوهزارکيلومتر خط انتقال گازوبيش از17هزار کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع دراستان کرمان اجرا شده است. به گفته وي، ازابتداي امسال تا پايان آبان ماه، 93درصد تعهدهاي مربوط به شبکه گذاري طبق بودجه مصوب سال 98 ابلاغي ازسوي شرکت ملي گاز ايران محقق شده است. فلاح بااشاره به شتاب گرفتن اجراي طرح ها گازرساني دراستان کرمان، تصريح کرد: هم اکنون گازرساني به 13محورصنعتي دردست اقدام است که اميدواريم بااتمام آنها و گازرساني به صنايع کوچک وبزرگ، گام موثري درجهت پيشبرداهداف اقتصادي استان کرمان برداشته شود.

مديرعامل شرکت گازاستان کرمان درباره ميزان برخورداري خانوارهاي شهري وروستايي ازنعمت گازطبيعي گفت: ضريب نفوذ گازرساني شهري و روستايي درحال افزايش است به گونه اي که تاکنون93 درصدخانوار شهري و44درصدخانوار روستايي واجدشرايط گازرساني، زيرپوشش گاز طبيعي قرارگرفته اند.

وي شمارمشترکان زيرپوشش گازاستان کرمان رانيز642هزارمشترک اعلام کرد.

فلاح با بيان اين که هم اکنون نيزگازرساني به 399روستا و17شهر در دست اجراست، تصريح کرد: تا پايان امسال، ميزان خانوار شهري و روستايي بهره مند از گازدر استان کرمان به 77 درصد خواهد رسيد.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان  

ايجاد 2500 فرصت شغلي

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازاروندان گفت: با بهره گيري از برون سپاري فعاليت ها دراين شرکت، 2500 فرصت شغلي مستقيم در غرب کارون ايجاد شده است.

جهانگيرپورهنگ افزود: همگام باپيشرفت طرح هاي توسعه اي اين منطقه در6سال اخير، شرکت هاي خصوصي نيزتقويت شده اند و اين مهم به ايجاد بيش از2500 فرصت شغلي مستقيم در غرب کارون منجر شده است.

وي با اشاره به دستاوردهاي صنعت نفت در منطقه عملياتي غرب کارون درچند سال اخير اظهار کرد: راه اندازي فاز نخست تلمبه خانه نفت غرب کارون با ظرفيت اسمي روزانه 400هزار بشکه، از اقدام هاي قابل توجه در اين منطقه به شمار مي رود.

به گفته پورهنگ قراراست ظرفيت تلمبه خانه مزبوردر فاز دوم توسعه آن به بيش از 700هزار بشکه در روز افزايش يابد.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازاروندان راه اندازي تصفيه خانه هاي آب صنعتي آزادگان و يادآوران بامجموع ظرفيت 90هزاربشکه در روز، احداث و راه اندازي خط لوله 20اينچ انتقال نفت خام از واحد بهره برداري دارخوين به تلمبه خانه غرب کارون به طول 80کيلومتر و احداث نيروگاه توليد برق غرب کارون با ظرفيت اسمي 500مگاوات را از ديگر دستاوردهاي وزارت نفت در گستره عملياتي غرب کارون برشمرد.

 پورهنگ گفت: آغازاحداث کارخانه گازوگازمايع 3200، شروع عمليات اجرايي احداث کارخانه فرآورش ونمکزدايي ميدان آزادگان جنوبي و امضاي قراردادتوسعه ميدان هاي نفتي سپهر و جفير از ديگر دستاورهاي صنعت نفت در منطقه غرب کارون به شمار مي آيند.

پورهنگ بابيان اين که قراردادتوسعه ميدان سهراب نيزبايک شرکت ايراني امضا خواهد شد، تصريح کرد: درحوزه جمع آوري گازهاي همراه نيز، اقدام هايي صورت گرفته که انعقاد قراردادجمع آوري گازهاي مشعل واحد بهره برداري غرب کارون به ميزان 50ميليون فوت مکعب در روز با يک شرکت ايراني از آن جمله است.

به گفته وي، کشف ميدان نفتي درجزيره مينو و کشف مخزن بزرگ نفتي نام آوران، ازديگر دستاوردهاي وزارت نفت درگستره عملياتي مناطق نفت خيز جنوب و حوزه عملياتي غرب کارون به شمار مي رود.

پورهنگ اظهارکرد: با پايان يافتن مراحل توسعه هر يک از ميدان هاي حوزه غرب کارون ازسوي شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) به عنوان مجري طرح، راهبري توليد از ميدان ها به شرکت نفت و گاز اروندان واگذارمي شود.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازاروندان گفت: به تازگي نيز مسؤوليت بهره برداري ازميدان آزادگان جنوبي به اين شرکت واگذار شده است.

پورهنگ در ادامه به خدمات اين شرکت در حوزه مسؤوليت‎هاي اجتماعي اشاره و تصريح کرد: اين شرکت همسو با مسؤوليت‎هاي ذاتي خود، همواره برصيانت از زيست‎بوم و تامين رفاه مناطق پيراموني حوزه عملياتي خود تاکيد دارد.

وي احداث ورزشگاه فوتبال15هزارنفري درشهرستان خرمشهر، ساخت درمانگاه شهرستان دارخوين، کمک‎رساني به مناطق درمعرض سيلاب در اوائل امسال، همچنين بازسازي مدارس ومنازل وزيرساخت‎هاي روستايي آسيب ديده ازسيل را ازجمله فعاليت هاي همسو با مسؤوليت هاي اجتماعي برشمرد.

پورهنگ همچنين ازدريافت مصوبه ومجوزهاي لازم براي احداث دوباب مدرسه استثنايي درجهت عمل به مسؤوليت اجتماعي درخرمشهر خبر داد.

 

   شرکت نفت و گاز پارس

پايان تعميرات اساسي  درسکوهاي گازي پارس جنوبي

رئيس تعميرات عمليات توليد شرکت نفت و گاز پارس از پايان تعميرات اساسي 22سکوي گازي ميدان مشترک پارس جنوبي خبرداد.

هادي فخرزاده با بيان اين که گازطبيعي به عنوان بخش اصلي سبد انرژي کشورنقش مهمي درپاسخ گويي به نياز روزافزون براي داشتن يک منبع انرژي دوستدارمحيط زيست ايفامي کند، افزود: تعميرات اساسي اين سکوها درمدت 160روزبابيش از هشت هزار و800 دستورکارشامل تعميرات اضطراري و اقدام هاي پيشگيرانه ونزديک به 70هزارنفر-ساعت کار در شرايط ايمن و بدون حادثه انجام شده است. وي تاکيد کرد: تعميرات اساسي سالانه سکوهاي دريايي مستقردرخليج فارس، عرضه پايدار و کافي گاز درفصول مختلف سال به خصوص فصل زمستان را تضمين مي کند.

فخرزاده با اشاره به روند افزايشي تعداد سکوهاي توليدي پارس جنوبي درچند سال گذشته يادآورشد: مقايسه عملکرد اين بخش نشان مي دهد تعداد سکوهاي تعميرشده در يک دهه گذشته بيش از140درصد رشد داشته به طوري که ازتعمير9سکودرسال 88 به 22 سکو درسال98 رسيده است.

رئيس تعميرات عمليات توليد شرکت نفت و گاز پارس درباره ميانگين بازه زماني تعميرات اساسي سکوهاي گازي خليج فارس طي يک دهه اخير نيز گفت: ميانگين زمان اورهال هرسکو از 17 روز درسال 1388به هفت روز درسال 1398کاهش يافته است.

وي کاهش زمان تعميرات سکوهاي پارس جنوبي را نتيجه دانش افزايي، به کارگيري تجارب و نکات بازآموزي شده، همچنين راهبري هوشمندانه شرکت نفت و گاز پارس در بخش عمليات توليد عنوان کرد. فخرزاده همچنين از برنامه ريزي براي استفاده حداکثري ازتوان داخلي در ساخت قطعات پرکاربرد در بخش فراساحل خبرداد و افزود: به حداقل رساندن بازه زماني تعميرات سکوها وافزايش ضريب اطمينان فعاليت هاي اجرايي از نظر کيفي و کمي، ديگر برنامه هايي هستند که در دستور کار شرکت نفت و گاز پارس قرار دارند.

  

   شرکت بهينه سازي مصرف سوخت

 تاييد سيستم مديريت انرژي در ساختمان هاي پايانه هاي نفتي

گزارش فازنخست پروژه سيستم مديريت انرژي با الگوي ايزو50001 درساختمان هاي شرکت پايانه هاي نفتي ايران ازسوي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت تاييد شد.

با توجه به ابلاغيه وزارت نفت همسو با اجراي مميزي انرژي و نقش شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان مشاور، هماهنگ کننده و ناظربراجراي آن، اين شرکت براي نخستين باربا ارائه مشاوره فني، نسبت به تاييد نهايي گزارش پروژه استقرارسيستم مديريت انرژي با الگوي ايزو 50001 درساختمان هاي شرکت پايانه هاي نفتي ايران اقدام کرد.

احمدفضلي، سرپرست اندازه گيري و صحه گذاري طرح هاي انرژي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت گفت: شرکت هاي زير مجموعه وزارت نفت مي توانند به منظوربهبود استقرارسيستم مديريت انرژي مبتني بر ايزو 50001بادرج نام اين شرکت به عنوان ناظرعاليه درقراردادهاي انعقادي باشرکت هاي مشاوراستقرارسيستم مديريت انرژي، ازخدمات مشاوره فني شرکت بهينه سازي مصرف سوخت بهره مند شوند.