در ششمين گردهمايي روساي اچ اس اي شرکت ملي نفت ايران مطرح شد:

استمرار      روند کاهشی حوادث

مشعل -  ششمين گردهمايي روساي اچ اس اي شرکت ملي نفت ايران در روزهاي 18 و 19 آذرماه در باشگاه شماره 2 الهيه برگزار شد. در اين گردهمايي هر يک از روسا در زمينه اقدام هايي که انجام داده اند و نقاط قوت و ضعف واحد خود، مباحثي را ارائه کردند. «شرکت ملي نفت ايران از سال 95 تاکنون، بيش از 25 درصد کاهش حوادث داشته و در سال 98 نسبت به سال 95، 55 درصد کاهش حوادث براي اين شرکت ثبت شده است، خوشبختانه در سال جاري حادثه منجر به فوت نداشته ايم. ماهيت حوادث در پنج سال اخير از حوادث شغلي به حوادث فرايندي تبديل شده است.» اين بخشي از صحبت هاي ماني عبداله زاده، مدير اچ اس اي و پدافند غير عامل شرکت ملي نفت ايران است.

 

به گفته او، «روند کاهش حوادث در شرکت ملي نفت ايران، استمرار دارد و با ادامه اين روند، ميزان حوادث و پيامدهاي احتمالي آن در سال هاي آينده به صفر خواهد رسيد. بايد با آسيب شناسي حوادث فرايندي در يک برنامه زمان بندي شده، ميزان حوادث را کاهش دهيم.»

عبداله زاده با تشريح حوادث پيش آمده در شرکت هاي تابع شرکت ملي نفت ايران، به کاهش قابل توجه ميزان حوادث منجر به فوت درشرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اشاره مي کند و مي گويد: «اين روند کاهشي با توجه به گستردگي فعاليت هاي اين شرکت حائز اهميت است، ضمن آنکه شاهد کاهش ميزان حوادث در شرکت نفت و گاز پارس هستيم و برنامه ريزي شده تا با بهبود سامانه مهار آتش در شرکت پايانه هاي نفتي، از پيامدهاي ناشي از صاعقه در اين شرکت کاسته شود.»

توانمندسازي فعالان عرصه اچ اس اي

يکي ديگر از مهمانان اين گردهمايي فرخ عليخاني، معاون توليد شرکت ملي نفت ايران بود. او با بيان اينکه توليد ايمن و پايدار، اولويت صنعت نفت است، مي گويد: « اگر شيب حوادث در سال هاي اخير روند نزولي داشته، دليل آن رشد چشمگير دانشي ما در بخش اچ اس اي است. در گذشته اچ اس اي صرفا در واحد ايمني حاضر در شرکت ها تعريف مي شد؛ اما طي سال هاي اخير شاهد رشد بخش هاي مختلف در اچ اس اي بوده ايم و علاوه بر آن موضوع پدافند غيرعامل و همچنين مديريت بحران نيز اضافه شده است؛ البته بايد گفت که رشد بخش اچ اس اي محدود به اين موضوع نمي شود؛ بلکه در مبحث مهم تر و کلان تر شاهد رشد چشمگير بخش دانشي آن بوده ايم.»

به گفته عليخاني،« پيش از اين همکاران آتش نشاني را داشتيم؛ اما اکنون شاهد حضور دانشمندان جوان و با تجربه در بخش هاي مختلف اچ اس اي هستيم؛ اگرچه رشد دانشي در همه بخش هاي نفت ملموس است؛ اما انعکاس رشد دانشي در اين بخش بسيار نمود داشته است.»

معاون توليد شرکت ملي نفت ايران بر لزوم توانمندسازي فعالان عرصه اچ اس اي در اين شرکت تاکيد مي کند و ادامه مي دهد: «شرکت ملي نفت ايران در حوزه اچ اس اي و ميزان کاهش حوادث، رشد قابل توجهي را تجربه کرده است. توليد ايمن و پايدار، سياست شرکت ملي نفت ايران است و اين موضوع شعاري نيست؛ بلکه حالت محتوايي دارد. واژه ايمن که قبل از توليد پايدار به کار برده شده، نشان دهنده اين است که ايمني، بخش جدايي ناپذير واحدهاي عملياتي است.»

معاون توليد شرکت ملي نفت ايران با اشاره به اينکه براي فروش نفت پنج شاخص وجود دارد که دو مورد از آنها به حوزه ايمني مربوط مي شود، مي افزايد: «هر يک از افراد سازمان بايد موضوع ايمني را به عنوان يک فرهنگ در نظر بگيرند.»

او از نگرش، دانش و مهارت، به عنوان سه عامل کليدي شايستگي افراد نام مي برد و مي گويد: «از مديريت اچ اس اي شرکت ملي نفت انتظار دارم به توانمندسازي کارکنان توجه زيادي داشته باشد؛ زيرا اين مسأله در پيشبرد اهداف واحد اچ اس اي حائز اهميت است. در اين ميان بايد به مبحث ايمني به طور عمقي پرداخته شود که مهم ترين موضوع آن، بخش فرايندي يا همان PSM است.»

عليخاني با اشاره به اينکه بيشترين حوادث در دنيا به بخش فرايندي مربوط مي شود، ادامه مي دهد: « اين بخش به کارکرد قوي و برگزاري نشست هاي تخصصي و کارشناسي از سوي همکاران بخش اچ اس اي نياز دارد.»

معاون توليد شرکت ملي نفت ايران در ادامه سخنان خود به ماده 5 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مي پردازد و مي گويد: «بر اساس اين ماده، شرکت ملي نفت ايران، سازماني است که ماموريت اصلي آن توليد و توزيع داخلي و خارجي 5 سيال نفت، گاز، ميعانات، مايعات و نفتاست، بنابراين فعالان اچ اس اي شرکت بايد مبنا و ملاک ارزيابي خود را ماده 5 اساسنامه قرار دهند و اينکه ببينند در کجاي اين اساسنامه قرار دارند.»

عليخاني دغدغه هاي پيش روي اچ اس اي را به دو دسته تقسيم مي کند و مي گويد: «دسته اول مباحث مربوط به ايمني و سلامت درون زا ست و پدافند غيرعامل و مديريت بحران برون زا در بخش دوم قرار مي گيرد. در بخش برون زا احتمال آسيب بيشتري مي رود، از همين رو براي ما اهميت بيشتري دارد و انتظار مي رود توجه بيشتري به آن شود.» او همچنين به بخش محيط زيست اشاره دارد و از ايجاد ساختاري با عنوان مديريت مشعل ها در معاونت توليد شرکت ملي نفت ايران خبر مي دهد و خاطرنشان مي کند: «براي راهبري ساختار مديريت مشعل ها سه برنامه کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده که بزودي اين برنامه ها عملياتي مي شود.»

ارتقاي سطح امتياز اچ اس اي

همچنين محمدرضا نادري، رئيس اچ اس اي، پدافند غيرعامل و مديريت بحران شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز در گزارش عملکرد اين واحد با اشاره به اقدام هاي اصلاحي و حوادث مهم انجام شده در اين شرکت مي گويد: «زماني که حادثه اي رخ مي دهد، کارگروهايي متشکل از واحدهاي مختلف ايجاد مي کنيم و در آن علل ريشه اي و مستقيم آن مورد بررسي و اقدام هاي اصلاحي و پيشگيرانه در دستور کار قرار مي گيرد.»

او با اشاره به دستور عمل ايمني پيمانکاران و صدور پرميت ادامه مي دهد: «دستور عمل ايمني پيمانکاران و صدور پرميت از زير ساخت هاي اصلي شرکت هستند که به بررسي و کاوش عميق تري نياز دارند، در فاز نخست، کارگروهي تشکيل داديم و ابلاغيه اي را که با عنوان راهنماي دستور عمل اچ اس اي آمده است، بررسي کرديم. پيش نويس اوليه تهيه شد و در اختيار شرکت هاي بهره بردار و مديريت ها قرار گرفت. نقطه نظرات آنها مطرح و بازنگري صورت گرفت و ابلاغ شد. در فاز اجرا نيز دستاوردهايي داشتيم و اچ اس اي در ارزيابي کمي و کيفي مناقصه گران حضور پيدا کرد که اين روند در گذشته وجود نداشت. سطح امتياز اچ اس اي تا قبل از اين دستور عمل 1.5 امتياز از 100 امتياز بود که در فاز 2 اين امتياز را به 13 رسانديم. ضمن آنکه نماينده اچ اس اي پيمانکاران نيز نهادينه شده است.» نادري در ادامه با اشاره به راهنماي ابلاغ شده در صدور پرميت مي گويد: « اين راهنما با ساختار مناطق نفت خيز جنوب همخواني نداشت. در اين راهنما بر نظارت کارشناس اچ اس اي در صدور پرميت تاکيد شده است؛ اما ساختار سازماني اين ظرفيت را ندارد؛ زيرا مناطق نفت خيز جنوب، پراکندگي جغرافيايي گسترده اي برخوردار است که براي رفع اين مشکل، به فرد فرايندي که IC کارخانه است، آموزش اچ اس اي داديم و مسؤوليت هاي صدور پرميت را به او محول کرديم.»

بازنگري سيستم اطفاي حريق

عليرضا عيدک زاده، رئيس اچ اس اي و پدافند غير عامل شركت نفت مناطق مركزي ايران، ديگر سخنران اين گردهمايي بود که با تاکيد بر اقدام هاي انجام شده از سوي اين شرکت مي گويد: «در زمينه تهيه راهنما و دستور عمل با توجه به اولويت بندي روي بحث BTW کار شده و در اين زمينه کارگروهي تشکيل داده ايم و آن را به روز رساني کرديم و بر مبناي عمليات مختلف ابلاغ شده است. ضمن آن راهنماي اچ اس اي پيمانکاران را نيز در برنامه داريم و در اين زمينه جلسه هاي متعددي در سطح ستاد تهران، مديريت مالي، مديريت برنامه ريزي، مديريت توليد و... برگزار شده و کارگروهي نيز در اين زمينه تشکيل شده است. براي روش اجرايي مديريت حوادث و رويدادها نيز نرم افزاري تهيه کرده ايم و با توجه به دستور عملي که ابلاغ شده آن را به روزرساني مي کنيم. همچنين کارگروهي در زمينه PSSR نيز تشکيل داده ايم.»

به گفته او، « ايمن سازي فرايندي رينگ آب آتش نشاني، بررسي نقاط بحراني در تاسيسات نفت و گاز، خطوط لوله، پل ها و جاده ها نيز انجام شده است، ضمن آنکه بازنگري سيستم اطفاي حريق کل زاگرس جنوبي را در دستور کار داريم.»

رونمايي از يک کتاب

در حاشيه روز نخست «ششمين گردهمايي روساي اچ اس اي و پدافند غير عامل شرکت ملي نفت ايران» از کتاب مجموعه کامل قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيست در صنعت نفت (به همراه راهنماها و ابلاغيه‎هاي محيط زيستي صنايع بالادستي و پايين دستي نفت) نيز رونمايي شد.

در حاشيه گردهمايي رؤساي اچ‎اس‎ اي و پدافند غيرعامل شرکت ملي نفت ايران، کتاب «مجموعه کامل قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيست در صنعت نفت» (به همراه راهنماها و ابلاغيه‎هاي محيط زيستي صنايع بالادستي و پايين دستي نفت) نوشته حافظ گلستاني فر، کارشناس ارشد محيط زيست مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست شرکت ملي نفت ايران و علي مشهدي، دانشيار دانشکده حقوق دانشکده قم رونمايي شد.

اين کتاب که از سوي انتشارات فرهمند منتشر شده، کتابي جامع در ارتباط با قوانين و مقررات ملي و بين المللي محيط زيست در صنعت نفت است.

بخش نخست اين کتاب، قوانين و مقررات ملي محيط زيست در صنعت نفت، شامل قوانين و مقررات عام زيست محيطي، قوانين و مقررات مربوط به جلوگيري از آلودگي آب و دريا، آلودگي هوا و صوت، فضاي سبز، جنگل و پوشش گياهي، مديريت پسماند، ارزيابي آثار زيست محيطي (EIA)، آلودگي خاک، راهنماها، دستورعمل ها و ابلاغيه هاي زيست محيطي صنعت نفت، استانداردهاي زيست محيطي، قوانين و مقررات کيفري محيط زيست در صنعت نفت است و بخش دوم، معاهدات و اسناد بين المللي محيط زيست در صنعت نفت و گاز را شامل مي شود.

اين کتاب براي کارکنان و مجريان پروژه هاي صنعت نفت، متخصصان بهداشت، ايمني و محيط زيست، استادان و پژوهشگران در زمينه هاي مهندسي محيط زيست، مهندسي نفت، مهندسي بهداشت محيط، حقوق محيط زيست و رشته هاي غيرمهندسي مرتبط با علوم زيست محيطي و نفت مفيد و قابل استفاده است.

 

تداوم مشارکت سازمان بهداشت و درمان نفت و اچ اس اي

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در دومين روز از برگزاري ششمين گردهمايي روساي اچ اس اي شرکت ملي نفت ايران، خواستار مشارکت و همکاري گسترده اين سازمان و فعالان حوزه اچ اس اي شرکت ملي نفت ايران شد.

حبيب اله سميع با بيان اينکه تامين و حفظ سلامت کارکنان شرکت نفت، بويژه کارکنان بخش هاي عملياتي از اهداف مشترک ميان سازمان بهداشت و درمان و اچ اس اي است، مي گويد: «وظايف سازمان بهداشت و درمان با اچ اس اي به دو بخش عمده تقسيم مي شود، فعاليت ها و برنامه هاي پيشگيرانه و همچنين فعاليت مشترک در مواجهه با حوادث و مسائل احتمالي در حوزه نفت از جمله وظايف مشترک اين دو سازمان به شمار مي آيد که در سال هاي اخير گسترش يافته است. به هر ميزان هماهنگ تر باشيم، کارکنان سالم تر و در شرايط بهتري فعاليت خواهند کرد.»

به گفته او، «همانگونه که در سطوح مديريت ارشد و کلان شرکت ملي نفت با سازمان بهداشت هماهنگي و ارتباط برقرار است، در سطوح عملياتي نيز تعامل بيشتر شده تا بتوان نتايج قابل قبولي به دست آورد.»

مدير عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، با بيان اينکه تقاضاي صنعت نفت از سازمان براي ارائه خدمات درماني در بخش سوختگي قابل توجيه نيست، بر ضرورت راه اندازي اورژانس پيش بيمارستاني در مناطق عملياتي تاکيد مي کند و ادامه مي دهد: «ساخت بيمارستان مجهز سوختگي در مناطق عملياتي، نه تنها در هيچ کجاي دنيا مقرون به صرفه نبوده؛ بلکه از ديدگاه علمي و تخصصي نيز قابل قبول نيست. اورژانس پيش بيمارستاني که بتواند در 24 ساعت نخست به مصدومان احتمالي خدمات درماني ارائه کند تا شرايط لازم براي انتقال بيمار به مراکز تخصصي يا فوق تخصصي فراهم شود، کافي است.»

سميع با بيان اينکه اجراي برنامه هاي سلامت محور سازمان بهداشت همواره مورد تاکيد مديران اچ اس اي شرکت ملي نفت بوده است، مي گويد: «در اين ميان بايد همه کارکنان و فعالان صنعت نفت و گاز را نسبت به انجام معاينات دوره اي ترغيب کنيم. موضوع تغذيه کارکنان، بهبود شرايط تغذيه و اصلاح الگوي تغذيه از ديگر مواردي است که بايد به طور جدي دنبال شود و اجراي آن نيازمند همکاري و مشارکت همکاران است.»

او همچنين از آمادگي سازمان بهداشت و درمان در ارائه هر نوع آزمايش تخصصي و معاينات فيزيکي براي همکاران در حوزه هاي عملياتي نفت و گاز خبر داد.