شرکت بهينه سازي مصرف سوخت   

همکاري 3 جانبه با امضاي يک تفاهمنامه

شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، شهرداري تهران وسازمان نظام مهندسي ساختمان باهدف بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان ها تفاهمنامه همکاري امضا کردند. اين تفاهمنامه به منظور همکاري در بهينه سازي مصرف انرژي همسو با اجراي هرچه بهتر مبحث 19مقررات ملي ساختمان، استفاده از ظرفيت ها ي ماده (12)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، به امضاي کوروش هاشمي، مديربخش ساختمان شرکت بهينه سازي مصرف سوخت؛ عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي ومعماري شهر تهران و فرج الله رجبي، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان رسيد. براساس اين تفاهمنامه، سازمان هاي مزبور، طبق مصوبات شوراي اقتصاد، درزمينه اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي، بهره گيري ازانرژي هاي تجديدپذير، کاهش اوج مصرف انرژي درمقاطع بحراني، چگونگي کنترل واجراي ضوابط وقوانين ومقررات مربوط به اصلاح الگوي مصرف انرژي درساختمان وتاسيسات موتورخانه ها براي رسيدن به اهداف و برنامه هاي ياد شده با هم همکاري مي کنند. کاهش حداقل سالانه 5 درصد از تلفات انرژي بخش ساختمان در طول قانون برنامه ششم توسعه کشور، تامين حداقل 20درصد از برق مصرفي وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ازطريق استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و ترويج استفاده ازآن در ديگرساختمان ها، همچنين اجراي صحيح و کامل الزام هاي مقررات ملي ساختمان بخصوص مباحث 19و22 بادرج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني مطابق بند (الف) ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه کشور ازجمله مفاد اين تفاهمنامه سه جانبه است. اجراي آيين نامه ماده (18)قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و ديگر آيين نامه هاي مرتبط آتي، اجرا، اندازه گيري وصحه گذاري طرح هاي تشويقي مبتني بر ماده (12) قانون «رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» به منظور اصلاح الگوي مصرف انرژي در ساختمان وتاسيسات موتورخانه ها براساس مباحث 19و 22 مقرارت ملي ساختمان ازديگر مفاد واهداف تفاهمنامه همکاري در بهينه سازي مصرف انرژي است. دراين تفاهمنامه، اجراي برنامه مديريت سبزباتأکيد بربهينه سازي مصرف انرژي مطابق بند «ز» ماده(38)قانون برنامه ششم توسعه کشوردرهمه دستگاه هاي اجرايي ومؤسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي، تدوين وايجاد رويه صلاحيت مميزي انرژي وارائه گواهينامه انرژي ساختمان، کاهش آلودگي هاي زيست محيطي، همکاري درزمينه تبليغ، ترويج وفرهنگ سازي، همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي، کنفرانس ها، سمينارهاي تخصصي و نمايشگاه هاي مرتبط، ديگراهدافي هستند که برآنها تاکيد شده است.

براساس اين تفاهمنامه شهرداري تهران ازساختمان هاي سازگاربااقليم که ازظرفيت هاي محيطي بهره گرفته ومنطبق باالگوهاي ايراني است، حمايت مي کند.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه اروميه 

رمزگشايي بيش از 10 هزار کارت سوخت

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اروميه از رمزگشايي بيش از 10 هزار قطعه کارت سوخت در اين منطقه عملياتي خبرداد. احمد مجرد افزود: باشروع طرح مديريت مصرف سوخت (24 آبان ماه) تاسوم آذرماه امسال، بيش از 10هزارقطعه کارسوخت آن دسته افرادي که رمز کارت خود را فراموش کرده بودند، رمزگشايي شده است. مجرد با بيان اينکه تا 30 آذر امسال، چهار رقم آخر سمت راست کد ملي شخصي که نام او در پشت کارت سوخت درج شده، به عنوان رمز کارت سوخت معتبر خواهد بود، اظهار کرد: افرادي که به هر دليل امکان بازيابي رمزکارت سوخت برايشان ميسرنيست، مي توانند از طريق مراجعه حضوري به ستاد و نواحي تابعه شهرستاني درمرکز و شهرهاي شمال استان آذربايجان غربي، به بازيابي رمز کارت سوخت خود اقدام کنند. وي گفت: اين افرادمي توانند باارائه مدارک ازجمله سند سبزخودرو، کارت ملي، کارت سوخت، کارت خودرو ودرصورت داشتن سندبنچاق با مراجعه حضوري به نواحي زيرپوشش، رمزجديد کارت سوخت خود را بازيابي و دريافت کنند. مجردتاکيد کرد: دارندگان کارت سوخت خودرو درشهر اروميه نيز مي توانند بامراجعه به ستاد منطقه (خيابان کاشاني) و يا ناحيه مرکزي (خيابان اميني) مراجعه کنند و درخواست بازيابي رمزکارت سوخت خودرو خود را ارائه دهند. مدير منطقه اروميه گفت: درخواست کارت سوخت المثني در حال حاضر فقط با مراجعه حضوري مالک خودرو به همراه مدارک شناسايي خودرو به دفاتر پليس+10امکانپذيراست وثبت نام کنندگان مي توانند روند صدور کارت خود را از سايت www.epolice.ir پيگيري کنند. در مرکز وشهرهاي شمال استان آذربايجان غربي 126 جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي فعال متصل به سامانه هوشمند سوخت وجود دارد که به صورت آنلاين، امکان ارتباط با جايگاه هاي تحت پوشش را فراهم مي کند.

 

    پالايشگاه نفت تهران

مهر تاييد بر پايان تعميرات اساسي

مديرعمليات شرکت پالايش نفت تهران، ازپايان موفقيت آميز تعميرات اساسي در اين شرکت خبر داد. محمدعلي هاشمي گفت: پس از30 روزکار مداوم و شبانه روزي کارکنان پالايشگاه نفت تهران، تعميرات اساسي واحدهاي تقطيرشمالي، تهيه روغن و گازمايع شمالي اين پالايشگاه با موفقيت و بدون حادثه پايان يافت. وي افزود: دراين دوره ازتعميرات اساسي با توجه به ضرورت تعويض ظرف فلرپالايشگاه شمالي وبرخي اصلاحات ضروري در واحدهاي عملياتي آيزوماکس شمالي، آمين، سولفورزدايي از نفت گاز، سولفورزدايي از نفت سفيد، ايزومريزاسيون، نيروگاه شماره 3 (توربين گازي GTG) وآب وبرق وبخارشمالي، واحدهاي يادشده با رعايت استانداردهاي عملياتي، مهندسي و ايمني طبق برنامه ازسرويس خارج و پس از اجراي موفق دستورکارهاي اضطراري، در مدار توليد قرار گرفتند.

هاشمي تصريح کرد: اين عمليات باهماهنگي واحدهايي ازجمله تعميرات، بهره برداري، مهندسي، اچ اس اي، بازرگاني و اداري انجام واهداف کليدي برنامه ريزي شده نيز محقق شد.

مديرعمليات شرکت پالايش نفت تهران همچنين بااشاره به برنامه هاي بهبود مهم در اين تعميرات اساسي تصريح کرد: اقدام هايي که از سال ها پيش شناسايي، ارزيابي و برنامه ريزي شده بودند، باتمهيدات درنظر گرفته شده و ايجاد آمادگي هاي لازم انجام شد. وي با اشاره به حجم گسترده تعميرات اساسي انجام شده در پالايشگاه نفت تهران تصريح کرد: از آنجا که اين عمليات باحضور يک هزار و 100 نيروي کار در شرايط سخت محيطي انجام شده، مي توان آن را فرايندي پرريسک عنوان کرد.

هاشمي با تاکيد براينکه درانجام هرتعميرات اساسي، نواقص وکمبودها شناسايي مي شوند، تصريح کرد: اين نواقص، پس از بررسي و تحليل از سوي مديران، مسؤولان وکارشناسان، رفع وازآنها براي بهبود فعاليت هاي آتي و انتقال دانش و تجربه بهره گرفته مي شود.

 

     شرکت گاز استان خراسان شمالي

دوره هاي آموزشي مصرف ايمن گاز براي مربيان آموزش و پرورش

شرکت گازاستان خراسان شمالي با هدف ترويج فرهنگ مصرف صحيح، ايمن و بهينه گاز طبيعي اقدام به برگزاري دوره آموزشي براي مربيان آموزش و پرورش در اين استان کرد. حسن رضا ميربلوکي، مديرعامل شرکت گاز استان خراسان شمالي با بيان اينکه اين دوره آموزشي باهمکاري اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالي برگزارشده است، تصريح کرد: طي اين دوره، مطالب مهمي پيرامون شناخت مشخصات ومخاطرات گازطبيعي، نشت گاز، عوامل مهم نشتي گاز، روش هاي نشت يابي درسيستم هاي داخلي مشترکان، همچنين دستگاه هاي گازسوزوايمني سيستم هاي داخلي مشترکان، دودکش، تست و نصب صحيح آنها، همچنين چگونگي مصرف بهينه انرژي از سوي کارشناسان شرکت ارائه شد. وي با تاکيد بر ضرورت توجه به آموزش و پرورش به عنوان اصلي ترين بخش تربيت نيروي انساني جامعه اظهارکرد: معلمان به عنوان هميار، منادي وسفيران گاز، نقش مهمي درفرهنگسازي استفاده ايمن ازگاز دارند و مي توانند آموخته هاي خود را با استفاده از شيوه هاي مختلف آموزشي به دانش آموزان منتقل کنند. مديرعامل شرکت گازاستان خراسان شمالي ادامه داد: برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت مصرف به عنوان يکي از فرايندهاي فرهنگسازي در دوره هاي گذشته نيز براي تعدادي از دستگاه هاي اين استان برگزار شده بود که بااثربخشي بسيارخوب، منجر به کاهش حوادث ناشي از استفاده غلط وسايل گازسوز و صرفه جويي در مصرف گاز مشترکان شده است. وي تصريح کرد: دراين دوره آموزشي نيز ازدبيران آموزش و پرورش خواسته شده که رعايت نکات ايمني، چگونگي استفاده از وسايل گرمايشي استاندارد و روش مصرف صحيح گاز را به دانش آموزان انتقال دهند.

 

    منطقه 2  عمليات انتقال گاز

ايمن سازي 6 نقطه از خط لوله گاز اول سراسري

مديرمنطقه 2 عمليات انتقال گازگفت: عمليات ايمن سازي 6 منطقه از خط لوله اول سراسري، باتلاش کارکنان معاونت عمليات خطوط لوله، براساس نتايج گزارش هاي پيگ هوشمند ومشخص شدن پديده خوردگي دربرخي نقاط اين خط لوله انتقال گازانجام شده است.

مجتبي گلستانه، تعويض 75 متر لوله 42 اينچ، راديوگرافي 15 سرجوش، يک هزارو150مترعمليات خاکي، همچنين جابه جايي وارسال دستگاه هاو تجهيزات ماشين آلات سنگين به محل اجراي عمليات را از جمله فعاليت هاي مربوط به ايمن سازي خط لوله سراسري اول عنوان کرد.

وي يادآورشد: به دليل پراکندگي نقاط گزارش شده به وسيله پيگ هوشمند، اجراي اين عمليات بامشکلات فراواني مانند اجراي عمليات در زير بارش باران، برودت و شدت وزش باد در محل اجراي پروژه همراه بود. گلستانه با بيان اينکه عمليات ايمن سازي خط لوله اول سراسري در 6 نقطه شناسايي شده روي آن باوجود نامساعد بودن شرايط جوي و محيطي، نسبت به طرح هاي مشابه در زمان کمتري انجام شده است، تاکيد کرد: اين مهم نشان ازتوان بالاي کارکنان شرکت انتقال گازايران در پايداري انتقال گاز با شرايط ايمن، درفصل سرما دارد.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

تکميل 23حلقه چاه نفتي بادکل 24 فتح

دستگاه حفاري 24 فتح ناوگان شرکت ملي حفاري ايران، موفق به تعمير و تکميل 23 حلقه چاه نفتي در گستره عملياتي مناطق نفت خيز جنوب شده است. رئيس دستگاه حفاري 24 فتح شرکت ملي حفاري ايران اظهارکرد: دستگاه 24 فتح در تعمير چاه ميدان هاي نفتي اهواز، منصوري، آبتيمور، شادگان، رامشير، پارسي، لالي، رگ سفيد و گچساران نقش موثري داشته است. مسلم اسکندري، متراژحفاري چاه هاي گستره عملياتي مناطق نفت خيز جنوب به وسيله دستگاه حفاري 24 فتح راهفت هزار و 776 متراعلام و اظهارکرد: تعميرچاه هاي درحال بهره برداري، نقش اساسي درتحقق برنامه هاي توليد دارد.

رئيس دستگاه حفاري 24 فتح شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين دستگاه هم اکنون در حال تعمير يک حلقه چاه در ميدان نفتي اهواز است.

ثبت 4300 آزمايش سيمان اسيد و سيال

به منظور بررسي کيفيت و تطبيق بااستانداردهاي تعريف شده درصنعت نفت 4300 مورد آزمايش سيمان، اسيدوسيال، ازسوي آزمايشگاه شيمي شرکت ملي حفاري ايران انجام شده است. رئيس آزمايشگاه شيمي شرکت ملي حفاري ايران گفت: از مجموع خدمات ارائه شده از سوي اين آزمايشگاه 2 هزار و 456 مورد به سيمان، 242 مورد به اسيد و يک هزار و 618 مورد به آزمايش سيال اختصاص دارد. مجيد نعيماوي افزود: افزايه هايي که درسيال، اسيد وسيمان به مواد تزريقي اضافه مي شود، قبل از خريد دراين بخش بررسي ومجوزهاي لازم براي تهيه آنها صادر مي شود. رئيس آزمايشگاه شيمي شرکت ملي حفاري ايران، فعاليت هاي انجام شده درآزمايشگاه سيمان شامل طراحي نوع سيمان، ميکس دوغاب، وزن گيري، گرانروي و آزمايش زمان بندي است. نعيماوي تعداد افزودني هاي سيال حفاري رابيش از60افزايه عنوان و اظهارکرد: درآزمايشگاه سيال، خدمات ساخت وکنترل محلول هاي شيميايي متعددي که در تزريق سيال حفاري کاربرد دارد، انجام ودرآزمايشگاه اسيد نيز تست خوردگي، تجانس و سازگاري ارائه مي شود. وي گفت: آزمايشگاه شيمي ملي حفاري باتکيه بردانش متخصصان، امکان ارزيابي وکنترل کيفي همه افزايه هاي شيميايي استفاده شده در صنعت حفاري و شرکت هاي توليدي رابا هزينه هاي پايين براي ارتقاي کيفي توليدات داخلي دارد. رئيس آزمايشگاه شيمي شرکت ملي حفاري ايران بابيان اينکه دراين آزمايشگاه 17نفر به کاراشتغال دارند، افزود: مدارج علمي وسوابق کاري کارکنان اين واحد سبب شده است که پژوهشگران دانشگاه هاي معتبر کشور ومحققان صنعت حفاري براي انجام آزمايش ها ومشاوره علمي به اين واحد مراجعه کنند.

 

   پالايشگاه گاز پارسيان

 نقطه توازن  توليد گاز درکشور

مديرعامل پالايشگاه گاز پارسيان ازتداوم فعاليت اين پالايشگاه گازي به عنوان نقطه توازن توليد گازطبيعي درکشورخبرداد وگفت: باتوليد و تزريق مستمرگازطبيعي به شبکه انتقال گاز، پارسيان درکنارمجتمع گاز پارس جنوبي، وظيفه حفظ توازن توليد گاز طبيعي را به عهده دارد.

فرشيد ابدالي دهدزي افزود: پالايشگاه گاز پارسيان بنابربرتدابير از پيش تعيين شده وهماهنگي بامديريت هاي هماهنگي و نظارت برتوليد و ديسپچينگ شرکت ملي گازايران وشرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي، باآمادگي کامل درحال توليدگازطبيعي وتزريق گاز شيرين به شبکه انتقال گاز کشور است. وي همچنين با تاکيد برضرورت توجه به مسائل ايمني و راهبردهاي اچ اس اي تصريح کرد: همه کارکنان وکارگران پالايشگاه گازپارسيان بايد به مسائل ايمني توجه کافي داشته باشند وکيفيت را فداي کميت نکنند تا در زمستان پيش رو، بااطمينان خاطر و اثربخشي حداکثري در زمينه توليد گاز طبيعي به کار خود ادامه دهيم.

ابدالي دهدزي گفت: پارسيان، بزرگ ترين پالايشگاه گاز شيرين کشور است که با ظرفيت اسمي توليد 82 ميليون مترمکعب گازطبيعي در روز، پس ازمجتمع گازپارس جنوبي، دومين تامين کننده گازطبيعي و متوازن کننده توليد گاز کشور به شمار مي آيد.

 27ميليون نفر- ساعت کارکرد بدون حادثه

مديرعامل پالايشگاه گاز پارسيان گفت: ازسال 83 تاکنون 27 ميليون نفر- ساعت کار بدون حادثه در کارنامه اين پالايشگاه ثبت شده است.

وي بابيان اينکه افزون بر رعايت اصول ايمني، ايمن سازي دستگاه ها و تجهيزات نيز در اولويت قراردارد، تصريح کرد: با تاسيس اتاق بحران، نصب تابلوهاي Master Point، افزودن دو دستگاه کاميون امداد و نجات، همچنين استقرار دو دستگاه وانت ديزل در واحد ايمني و آموزش مستمرکارکنان، برآن هستيم تا ازسويي، ايمني را درپالايشگاه حفظ کنيم و از سوي ديگر درمسيراجراي مسؤوليت هاي اجتماعي، به تعهدهاي خود عمل کنيم.

وي با اشاره به برگزاري 14هزار و 454 نفر-ساعت آموزش تخصصي براي کارکنان (ازابتداي امسال تاکنون) افزود: در اين بازه زماني واحد ايمني پالايشگاه نيز اقدام به برگزاري 28 هزار و 488 نفر – ساعت آموزش در اين حوزه کرده است.

واحد آموزش پالايشگاه گاز پارسيان از ابتداي سال 98 تاکنون، 14 هزار و454 نفر-ساعت آموزش براي کارکنان در بدو ورود به پالايشگاه برگزار کرده است که ازحساس بودن کار درمحيط هاي صنعتي بويژه پالايشگاه حکايت دارد.