شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

طرح افزايش و نگهداشت توليد نفت درآغاجاري کليد خورد

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: با آغازحفاري دو حلقه چاه تعميري و9حلقه چاه توسعه اي درمخازن آسماري و بنگستان رامشير، طرح افزايش ونگهداشت توان توليد نفت درحوزه عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري وارد فازاجرايي شد. احمد محمدي گفت: توسعه مخازن آسماري و بنگستان رامشير درقالب يک بسته قراردادي ازطرح توسعه28مخزن پيگيري مي شود وحفاري چاه هاي آن آغاز شده است.  وي افزود: باانجام فعاليت هاي ترميمي درمخازن آسماري وبنگستان رامشير، مجموع افزايش توليد وجبران کاهش توليد آنها 19 هزار بشکه در روز خواهد بود. محمدي گفت: همچنين بسته قراردادي توسعه مخزن آسماري پازنان نيز نهايي شده و بزودي اجراي آن به پيمانکار واجدشرايط واگذار خواهد شد. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تصريح کرد: ازمجموع 28بسته قراردادي براي توسعه مخازن شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، دو بسته قراردادي شامل آسماري و بنگستان رامشير و آسماري پازنان در حوزه عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري قرار دارد.

اهتمام به اجراي پروژه هاي آبرساني

شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، همسوباتعهدهاي خود در زمينه مسؤوليت اجتماعي، اقدام هاي ارزشمندي انجام مي دهد که تامين آب مورد نياز بخش غيزانيه اهواز از جمله آنها به شمار مي آيد. محمد خانچي، مشاورمديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب در امور اجرايي وپيگيري، درنشست هماهنگي پروژه آبرساني به بخش غيزانيه گفت: اين شرکت 120ميليارد ريال ازمنابع مالي مورد نيازاين پروژه را تامين مي کندوتاکنون52ميليارد ريال آن به شرکت آب وفاضلاب روستايي استان خوزستان پرداخت شده است. وي افزود: توجه به روستاها و محيط پيرامون تاسيسات نفتي به لحاظ عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي، همواره از اولويت هاي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب است و اين شرکت خودرابه همکاري دراجراي اين پروژه ها متعهد مي داند. خانچي تصريح کرد: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب براي تسهيل شرايط اجراي پروژه آبرساني به بخش غيزانيه، همه تلاش خود را به کار گرفته است وبا مجري پروژه مطابق با دستورعمل هاي موجود نهايت همکاري را دارد. رسول ساکي، بخشدارغيزانيه نيز در اين نشست با قدرداني از همکاري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اجراي پروژه آبرساني بخش غيزانيه افزود: اين پروژه يکي از انتظارهاي به حق مردم منطقه است و انتظار مي رود کارهاي باقي مانده آن نيز با شتاب بيشتري انجام شود. وي افزود: مجموعه نفت تاکنون براي رفع محروميت هاي منطقه، همکاري فراواني داشته است؛ اما مردم منطقه انتظار بيشتري از آن دارند. ساکي با اشاره به تخصيص 6 دستگاه تانکر آبرسان ازسوي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تصريح کرد: انتظار مي رود اين تانکرها تا زمان بهره برداري از پروژه آبرساني در منطقه حضور داشته باشند. مساعدت هاي مالي درباره احداث مرکز بهداشت بخش غيزانيه با اعتبار يک ميليارد و 500ميليون تومان، کمک به اجراي طرح هادي روستايي از طريق بنياد مسکن به مبلغ 500 ميليون تومان وچند پروژه راه سازي و احداث مدارس ازديگر اقدام هايي است که شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب با همکاري اداره کل راه و شهرسازي واداره کل نوسازي مدارس انجام داده است.

 

 

    شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

200 هزار نفر- ساعت تعميرات بدون حادثه

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران با اشاره به ثبت حدود 200 هزارنفر-ساعت تعميرات اساسي بدون حادثه در شرکت بهره‎برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي گفت: اين مقدار تعميرات تخصصي، اطمينان‎دهنده توليد حداکثري در فصل زمستان است. رامين حاتمي دربازديد رئيس حراست شرکت ملي نفت ايران ازتاسيسات شرکت بهره برداري نفت وگاززاگرس جنوبي به پراکندگي مناطق عملياتي اين شرکت اشاره وتصريح کرد: توليددرمناطق پراکنده ومحروم همواره مشکلاتي دارد؛ اماباتوجه به توانمندي شرکت بهره برداري نفت وگاز زا گرس جنوبي، در تلاش هستيم تنگناها را برطرف کنيم.

وي بااشاره به جنگ اقتصادي دشمن عليه کشورمان گفت: صنعت نفت همواره در نوک پيکان تحريم ها وجنگ اقتصادي دشمن قراردارد؛ اما بايد تلاش کنيم منابع انساني به عنوان سرمايه هاي سازماني در شرايطي آرام و به دور از تنش، وظايف تخصصي خود را انجام دهند. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي نيز با اشاره به گستره عملياتي اين شرکت درسه استان فارس، بوشهر و هرمزگان گفت: زاگرس جنوبي، تامين گاز و نفت مورد نياز تعدادي از پالايشگاه هاي مهم کشور را به عهده دارد. حميد ايزدي افزود: تعويض هشت هزارمترخط لوله (هشت تا 48 اينچ) در کنار تعميرات تجهيزات فرايندي، مراکزجمع آوري و پالايشگاه گاز فراشبند، اين شرکت را براي تامين گازمصرفي فصل زمستان درآمادگي کامل قرار داده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي تصريح کرد: امسال به دليل استفاده ازفناوري هاي هوشمند و روزآمد درحوزه بازرسي، متراژ خطوط لوله تعميري اين شرکت کاهش چشمگيري داشته است. به گفته وي با حذف پيمان هاي سرمايه اي واستفاده از توان مناطق عملياتي براي انجام تعميرات اساسي سالانه، سود وصرفه اقتصادي زيادي ايجاد است.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون 

راه اندازي پروژه جمع آوري پساب کارخانه ان‎جي‎ال 600

رئيس گاز وگازمايع شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون گفت: با اتصال مسير بخارات واحد احياي گلايکل به حوضچه جمع آوري پساب، پروژه زيست محيطي جمع آوري پساب کارخانه گازوگازمايع (NGL) 600 تکميل و راه اندازي شد. سيدقدرت الله موسوي افزود: اين پروژه شامل احداث حوضچه تبخير، حوضچه روغن گيري، کانال هاي جمع آوري پساب، لوله هاي زيرزميني پلي اتيلن، حوضچه هاي بازديد و حوضچه ضد اسيد است. رئيس گاز و گازمايع شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون با بيان اينکه با اجراي اين پروژه از تخليه پساب به محيط جلوگيري و همه پساب صنعتي کارخانه جمع آوري و مديريت مي شود، گفت: هم اکنون 30 پروژه زيست محيطي بااعتبار هشت هزارميليارد ريال درحوزه عملياتي اين شرکت در دست اجراست. شرکت بهره برداري نفت و گازکارون باتوان توليد 25درصد نفت خام کل کشور، مسؤوليت راهبري وتوليد صيانتي نفت، گازومايعات گازي را از ميدان هاي تحت سرپرستي با رعايت الزام هاي زيست محيطي و صيانت از سرمايه هاي طبيعي به عهده دارد.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

اتصال به شبکه ملي اطلاعات

رئيس فناوري اطلاعات شرکت بهره برداري نفت وگازشرق ازاتصال اين شرکت به شبکه ملي اطلاعات خبر داد.

محمد رفيق گفت: شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق بابهره مندي از امضاي الکترونيک، حذف چک هاي کاغذي، سرعت بخشيدن به تعاملات بانکي و بهره برداري ازسامانه حواله الکترونيک به اين شبکه ملي متصل شده است. وي همچنين از راه اندازي چهارسامانه نرم افزاري درشرکت بهره برداري نفت و گاز شرق در 6 ماه اخير خبر داد و گفت: بهبود کيفيت کار و مکانيزاسيون اداري، حذف فرم هاي کاغذي و بهبود سرعت کار، از جمله مزاياي استفاده از اين نرم افزارهاست. وي بااشاره به توانمندي متخصصان اين شرکت دربهبود پورتال سازمان تصريح کرد: باتوجه به اهميت موضوع اطلاعات وپورتال سازماني به عنوان پيش نيازآن، شرکت بهره برداري نفت وگازشرق با تکيه برتوان داخلي ومتخصصان توانمنددرسطح منطقه عملياتي خانگيران و ستاد، اين مهم را بهبود بخشيده است. رئيس فناوري اطلاعات شرکت بهره برداري نفت وگازشرق گفت: باوجود حجم زياددرخواست کاردر واحد فناوري اطلاعات واجراي موفق سامانه الکترونيک درشرکت نفت مناطق مرکزي ايران، اين سامانه براي اصلاح و بهبود فرايندهاي اداري وحذف کاغذ برمبناي استاندارد ITIL راه اندازي خواهد شد.

 

     شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي

راه اندازي مرکز پشتيباني تجهيزات مديريت بحران

رئيس اداره ايمني، بهداشت، محيط زيست وپدافندغيرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي از راه اندازي مرکز پشتيباني تجهيزات مديريت بحران درشرايط اضطراري باهدف استانداردسازي مديريت در شرايط اضطراري، براساس الزام هاي اچ اس اي دراين شرکت خبرداد.

عليرضا اميني با تاکيد بر اينکه يکي از نيازهاي کليدي درمديريت بحران، بهره مندي از سيستم لجستيک و پشتيباني براي سازماندهي است، افزود: شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي نيز با توجه به اين رويکرد و با هدف استاندارد سازي اقلام و تجهيزات مورد نياز، همچنين دسترسي سريع و آسان در زمان بحران، اقدام به راه اندازي اين مرکز کرده است. وي مهم ترين اقلام موجود درمرکز پشتيباني تجهيزات مديريت بحران در شرايط اضطراري را تجهيزات کار در شب، سيل و آواربرداري مانند پمپ هاي لجن کش و کف کش، چادراسکان، موتوربرق سيار، انواع ماسک، پروژکتور، همچنين دوربين شکاري، وسايل گرمايشي، کابل هاي سياربرق، تجهيزات حفاظت فردي و آذوقه عنوان کرد.

 

    شرکت بهره برداري نفت  و گاز مارون

خدمات پزشکي بسيج به روستاهاي همجوارتاسيسات

پايگاه مقاومت بسيج شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون به مناسبت گراميداشت هفته بسيج و به منظور محروميت زدايي، اقدام به اعزام گروه پزشکي به روستاي دهلايه (حميدان) بخش غيزانيه کرد.

 سلمان شفيعي، فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون گفت: با حضور يک روزه گروه پزشکي بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز در روستاي دهلايه، بيش از50 نفرازساکنان اين روستا به صورت رايگان ويزيت شدند.

وي افزود: براساس هماهنگي هاي انجام شده با بهداشت ودرمان صنعت نفت اهواز و بخشداري غيزانيه، همچنين به منظورمحروميت زدايي، انجام مسؤوليت هاي اجتماعي و تداوم همکاري بامردم منطقه، گروه هاي پزشکي هر ماه يک بار به روستاهاي اطراف تاسيسات اعزام مي شوند.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران 

ارائه خدمات درماني به بيش از 217 هزار نفر

رئيس بهداشت ودرمان شرکت بهره برداري نفت وگازگچساران در تشريح عملکرد 6 ماهه منتهي به شهريور امسال اين شرکت گفت: دربازه زماني ياد شده، مجموعه بهداشت ودرمان اين شرکت به 217 هزار و677 نفر مراجعه کننده به مراکز درماني، خدمات رساني کرده است.

محمدمحمدي افزود: اين بيماران براي انجام مراحل درماني خود به بيمارستان 64 تختخوابي بعثت صنعت نفت، درمانگاه هاي عملياتي،  درمانگاه هاي شهري، کلينيک تخصصي، کلينيک دندانپزشکي، داروخانه ها، مرکزطب کار وسلامت وکلينيک مشاوره روانپزشکي مراجعه کرده اند. به گفته وي، بيشترين حجم مراجعه مربوط به بيمارستان 64تختخوابي بعثت صنعت نفت گچساران بوده است. رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت: هم اکنون 61 پزشک شامل 26پزشک عمومي، 23متخصص، 11 دندانپزشک ويک متخصص و جراح فک و صورت مشغول ارائه خدمات درماني هستند. محمدي اظهارکرد: اين پزشکان در17مرکز درماني ويک بيمارستان 64 تختخوابي درنوبت هاي صبح وعصر، کار ارائه خدمات بهداشتي و درماني به کارکنان و خانواده هاي شرکت نفت و گاز گچساران را به عهده دارند.

افزايش 3 درصدي مراجعه به داروخانه ها

عبدالرسول صالح زاده، رئيس خدمات دارويي بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران نيزاز افزايش مراجعه به داروخانه هاي مراکز درماني خبر داد و گفت: آمار مراجعان به داروخانه هاي بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در 6 ماه نخست امسال 70 هزار و 247 نفر بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، افزايش سه درصدي را نشان مي دهد.

مراجعه 20 هزار نفر به کلينيک هاي تخصصي

صغري صادقي، مسؤول کلينيک هاي تخصصي بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران اعلام کرد: ازابتداي امسال تاپايان شهريور 20 هزار و 962 نفر به کلينيک تخصصي بيمارستان بعثت مراجعه کرده اند. صادقي اظهارکرد: کلينيک تخصصي بيمارستان بعثت صنعت نفت داراي 23 تخصص داخلي، اطفال، جراحي زنان و زايمان، جراحي عمومي، ارتوپدي، داخلي، ارولوژي، نورولوژي، همچنين چشم، اعصاب و روان، پوست، گوش و حلق و بيني، بيهوشي، قلب و جراحي مغز و اعصاب است.

فعاليت 10 يونيت دندانپزشکي

عبدالصاحب باوي، رئيس کلينيک دندانپزشکي بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران از فعاليت متخصص و جراح فک و صورت براي نخستين بار در کلينيک دندانپزشکي بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران خبر داد. وي افزود: به طور ميانگين روزانه 89 بيمار در نوبت هاي صبح و عصر براي دريافت خدمات به کلينيک ويژه دندانپزشکي بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران مراجعه وخدماتي از جمله کشيدن دندان، ترميم، جراحي بافت سخت ونرم، درمان ريشه، راديوگرافي PA/BW، جرم گيري، پروفيلاکسي، حذف پوسيدگي و پانسمان، پالپوتومي و پالپکتومي دريافت مي کنند. باوي اظهارکرد: هم اکنون 10 يونيت دندانپزشکي در اين کلينيک فعال است که درنوبت کاري صبح هشت دندانپزشک عمومي ودرنوبت عصر نيزدودندانپزشک عمومي به کارکنان وخانواده هاي صنعت نفت گچساران خدمات ارائه مي کنند.

 خدمات درماني شبانه روزي اورژانس

تابان حکمتي، مسؤول واحد اورژانس بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران با اشاره به فعاليت شبانه روزي اين بخش گفت: در نيمه نخست امسال، هشت هزار و 270 بيمار در بخش اورژانس بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران درمان شدند. وي با اشاره به اينکه  درهر نوبت کاري با يک پزشک عمومي و يک پزشک اورژانس ارائه خدمات مي شود، افزود: در اين مدت 930 بيمار در بخش اورژانس بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران بستري شدند. حکمتي تصريح کرد: دربازه زماني يادشده 40ماموريت ازسوي آمبولانس هاي واحد اورژانس صورت گرفت. وي افزود: بخش اورژانس بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران داراي يک پزشک متخصص طب اورژانس، 5پزشک عمومي، 10پرستار و4 نيروي خدماتي است.

 

   شرکت نفت خزر

امضاي تفاهمنامه همکاري با دانشگاه

شرکت نفت خزر ودانشگاه علم وفناوري مازندران به منظور همکاري هاي فناورانه، تفاهمنامه همکاري امضا کردند. مديرعامل شرکت نفت خزردرآيين امضاي تفاهمنامه بادانشگاه علم و فناوري مازندران اظهارکرد: اين شرکت قصد داردافزون برفعاليت هاي عملياتي، فني و مهندسي، براي کاهش ريسک هاي عملياتي وبالابردن وغني سازي فعاليت هاي ملي وپژوهشي، همچنين کاهش هزينه هاي جانبي، فعاليت هاي خود را عالمانه تر و آگاهانه تر انجام دهد. وي پيگيري و پيشبرداين تفاهمنامه را به منظورانتقال فعاليت هاي ميداني صنعت نفت در درياي خزر، انتقال تجربه هاي علمي وتئوريک دانشگاه علم وفناوري مازندران، همچنين همکاري به منظوربهره وري بيشتر در جهت فعاليت هاي عملياتي صنعت نفت را موثر خواند. حميدمحمدزاده، رئيس دانشگاه علم وفناوري مازندران نيز گفت: اميدوارم اين تفاهمنامه به فعاليت هاي اجرايي منجر شود وشرکت نفت خزرکه نيازمند مباحث مختلف علمي و تخصصي براي اکتشاف، استخراج و فعاليت نفتي در درياي خزر است، بتواند از آن استفاده کند. تفاهمنامه همکاري ميان شرکت نفت خزر و دانشگاه علم وفناوري مازندران را علي اصولي و حميد محمدزاده امضا کردند.

 برگزاري سومين همايش ملي هيدرات گازي ايران

سومين همايش ملي هيدرات گازي ايران با رويکرد نگاه به اين منبع عظيم انرژي ازديد صنايع بالادستي حوزه نفت و گازدرآب هاي درياي خزر و عمان و بابررسي چالش ها، اکتشاف، حفاري مخازن هيدرات گازي ، توليدگازطبيعي، همچنين معضلات صنايع ميان دستي مانندانتقال، ذخيره سازي و تضمين جريان برگزارشد. دراين همايش، چالش هاي صنايع پايين دستي ازجمله ممانعت کننده ها، بهبوددهنده ها و الگوسازي هيدرات گازي نيز بررسي و افزون برنگاه به هيدرات گازي به عنوان مشکل ومعضل درصنايع، به کاربردهاي مختلف هيدرات گازي از طريق فناوري هاي نوين هم پرداخته شد.

 

   پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب

افزايش 17 درصدي مصرف سي ان جي

 مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب از افزايش17 درصدي مصرف سي ان جي اين منطقه خبر داد.

داود فعال پور باتاکيد بر اينکه سي ان جي، سوخت مناسب و پاکي است که دربهبود هوا و سالم سازي محيط زيست نقش تاثيرگذاري دارد، گفت: با اجراي طرح مديريت مصرف سوخت درکشور واستقبال رانندگان از سي ان جي، مصرف اين سوخت پاک در48جايگاه هشت شهرجنوب استان آذربايجان غربي 17درصد افزايش داشته است. وي افزود: درهشت ماه امسال 107ميليون مترمکعب سي ان جي درجايگاه هاي اين منطقه سوخت گيري و به همين ميزان درمصرف بنزين صرفه جويي شده است. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب بااشاره به اينکه روزانه حدود 466هزارمترمکعب سي ان جي درمنطقه مياندوآب مصرف مي شود، افزود: با برنامه ريزي هاي لازم ازسوي کارشناسان واحد سي ان جي، همه جايگاه هاي عرضه اين فراورده، به صورت شبانه روزي فعال و آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند. وي ازاحداث 10جايگاه عرضه سي ان جي با پيشرفت بيش از85درصد با مشارکت بخش خصوصي درشهرستان هاي بوکان، مياندوآب، مهاباد، نقده و پيرانشهرخبرداد وگفت: بابهره برداري از اين جايگاه ها درجنوب استان آذربايجان غربي، شمارجايگاه هاي عرضه سي ان جي دراين منطقه به 58باب افزايش خواهد يافت ومدت زمان سوخت گيري نيزبه حداقل خواهد رسيد. هم اکنون تعداد 21 جايگاه سي ان جي (تک منظوره) و27جايگاه دومنظوره در جنوب استان آذربايجان غربي به صورت شبانه روزي در زمينه توزيع سوخت پاک فعاليت دارند.