اتوبان تهران–کرج، شلوغي هميشگي خودرادارد. همين طورغبارغليظش را که برخاسته از اگزوزخودروهاي عبوري ودودکش کارخانه هايي است که در مسيرش قرار گرفته اند؛ وهمه اينها چتري شده است بر پهنه آسمان.

کرج که فاصله چنداني هم با تهران ندارد، تاهمين چند سال پيش، از شهرستان هاي استان تهران محسوب مي شد. شايد به همين خاطراست که با پيمايش مسيري نزديک به 20 کيلومتر، حس خاصي ازاين که وارد استان ديگري مي شوي، ايجاد نمي شود.  کرج هم همه ويژگي هايي راکه يک کلانشهربايد داشته باشد، دارد. ازدحام جمعيت درايستگاه هاي مترو واتوبوس، خيابان هاي پرترافيک، مغازه هاي متعدد ومتنوع، سينما، مراکزخريد والبته درکنارهمه اينها فعاليت هاي زير بنايي مثل گازرساني...   ظاهراهمه مراکزاداري استان البرزدريک جا مستقرهستند. درميدان آيت الله طالقاني، خيابان فرهنگ و شرکت گازاستان البرز نيز درهمين خيابان است. شرکتي تازه تاسيس درسه طبقه با مديريت عاملي حسين تقي نژاد.  تقي نژاد را ازسال هاي دورمي شناسم، ازآن زمان که درخراسان شمالي خدمت مي کرد. لهجه خراساني شيريني دارد مثل ديگرلهجه ها وگويش ها، درجاي جاي کشورمان.  دفترکارش نسبتا بزرگ است، ميزجلسه مستطيل شکل، ميزکار، صندلي هاي چرمي، همه به اقتضاي تازه تاسيس بودن شرکت، «نو» هستند.  ساعت از 10 و 30 دقيقه گذشته و تقي نژاد مشتاق شروع گفت وگو وارائه گزارش از فعاليت هاي همکارانش در گازرساني به استان البرزدرمدت چهارسال حضورش دراين نقطه ازکشوراست.

   با معرفي اجمالي خود، بفرماييد که از چه زماني وارد صنعت نفت و شرکت ملي گاز ايران شديد؟

ورود من به صنعت نفت و آغازفعاليتم درشرکت ملي گازايران، با فعاليت در حوزه ابزاردقيق شهرهاي نواحي شرکت گازاستان خراسان رضوي، به سال 1366 برمي گردد. پس از آن نيزبه مدت11سال اداره شرکت گازاستان خراسان شمالي را به عهده داشته ام وچهارسالي هم مي شود که درشرکت گاز استان البرز افتخارخدمت دارم.

   به نظر مي آيد پس از 32 سال خدمت درصنعت گاز، بايد به بازنشستگي و دوران پس از آن فکر کنيد؟

درست است. 15ماه ديگربازنشسته مي شوم و باتوجه به روحيه اي که در خود سراغ دارم، علاقه مندم پس ازبازنشستگي به فعاليت هايي که به بهتر شدن زندگي افراد درجامعه کمک مي کند، بپردازم. مثل ورود به حوزه هاي خيريه وسازمان هاي مردم نهاد.

   4 سال حضور دراستان البرز، چه شناختي درباره اين استان به شما داده است؟

استان البرز(سي و يکمين استان کشور) و خاصه کرج را رنگين کماني از فرهنگ ها مي دانم. اين استان به خاطرمجاورت با استان هاي شمالي کشور، محل گذربسياري از اقوا م با فرهنگ هاي متنوع ازشهرهاي مختلف کشور است وازآنجا که فرهنگ ها وخرده فرهنگ ها، عاملي مهم در توسعه به شمارمي آيند، اين مهم ويژگي منحصربه فردي رابراي استان البرز ايجاد کرده است که با ايمان درخدمت رساني به مردم بايد ازآن به عنوان يک فرصت استفاده شود.

   گاز استان البرز از چه زماني فعاليت رسمي خود را درقالب «شرکت» آغاز کرده است؟

اين شرکت، شهريور1394فعاليت رسمي خود رابه عنوان سي و يکمين شرکت گاز استاني شروع کرده است، اما فعاليت هاي گازرساني دراين استان بااحداث خطوط وشبکه به27سال قبل ازاين تاريخ برمي گردد؛ بنابراين، بايد اين نکته رايادآورشوم که استان البرز درعرصه گازرساني، 31 سال قدمت دارد.  شرکت گازاستان البرز از زمان شروع فعاليت رسمي خود براي داشتن زيرساختي مطمئن وپويا درخدمات رساني، نقشه راهي را با اين دورنما که در افق 1400بايد دربين 10شرکت برترگازهاي استاني قرارگيرد، تدوين کرد. اين نقشه، مسير روشني براي دست يابي به اهداف، پيش روي شرکت گازاستان البرز قرارداده وبرنامه هانيزبرپايه آن پيش رفته است. براي مثال، سال گذشته موفق به کسب گواهينامه تعالي سازماني با دوستاره شديم و امسال نيزبراي دريافت اين گواهينامه، البته با سه ستاره، برنامه ريزي کرده ايم.  همچنين امسال درميان چهارشرکت برترگازاستاني، موفق به دريافت گواهينامه رضايت مندي و رعايت حقوق شهروندي شده ايم. اين موارد بر اساس همان نقشه راه محقق شده است.

   بخشي از توضيحات شما به تکريم ارباب رجوع اشاره دارد؟

بله. تربيت انسان هاي شايسته در اين شرکت به عنوان يک هدف مهم تعريف شده است. انسان خوب، شايسته تعاريف زيادي دارد اما در اين شرکت يک تعريف ساده از آن شده و آن اين که «انسان خوب کسي است که حال ديگران را خوب کند.» اين نکته بسيار مهمي است چون به طور مستقيم با ارباب رجوع و تکريم آن ارتباط دارد. به اين معنا که وقتي کارکنان درهرمسؤوليت، وظيفه خود را درقبال سازمان به درستي انجام دهند، در مقابل ارباب رجوع نيز بنابر مسؤوليت انجام وظيفه خواهند کرد تا آنجا که وقتي مشترکي وارد سازمان مي شود، با رضايت مندي از آن خارج شود.  سازماني که حقوق خود و مخاطبانش را به درستي درک کرده باشد و با خدمت رساني شايسته بتواند نظر مساعد ارباب رجوع راجلب کند، سازماني اثر بخش و موفق خواهد بود و در شرکت گاز استان البرز تلاش شده است در اين مسير گام برداشته شود.  کارآمدي و اثر بخشي که به بهره وري سازمان مي انجامد، مواردي هستند که به آنها توجه ويژه مي شود. اثر بخشي همان ايجاد حال خوب و رضايت مندي مشترکان است.

   همجواري استان البرز بااستان هاي تهران و مازندران، چه ويژگي هايي دارد؟

تونل کندوان که حدفاصل استان البرز و مازندران قرارگرفته است، فاصله اين دواستان را زياد کرده است؛ بنابراين ازآنجا که فعاليت هاي گازرساني دراستان مازندران فاصله زيادي ازاستان البرزدارد، ازلحاظ فعاليت هاي گازرساني، نقطه مشترکي ميان اين دو استان وجود ندارد؛ امابه دليل نزديکي بااستان تهران، مشترکاتي باهم داريم مثل مشترک بودن در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز.

   از اوضاع کنوني گازرساني به استان البرز بگوييد؟

استان البرز17شهردارد که همگي آنها به جزآسارا زيرپوشش گاز طبيعي قراردارند و  9/99 درصد جمعيت شهري اين استان از گازبه عنوان سوخت پاک بهره مند هستند.

 درحوزه گازرساني روستايي نيز گازرساني به 290 روستا هدف گذاري شده که ازاين تعداد تاکنون145روستا به شبکه گازمتصل و از آن بهره مند شده اند. به اين ترتيب باگازرساني به اين تعداد روستاهم اکنون 84 درصد جمعيت روستايي زيرپوشش گازطبيعي قرار دارند.تاپايان امسال هم20روستادرشهرهاي نظرآباد(4روستا)اشتهارد(4 روستا) و ساوجبلاغ (12روستا) به شبکه سراسري گازمتصل خواهند شد.

   درباره گازرساني به طالقان و آسارا چه توضيحي داريد؟

شهرطالقان بارفع مشکلاتي که درخط انتقال گازبه اين شهر وجودداشت، درسال94 گازرساني شد وهم اکنون مردم اين شهرازاين سوخت پاک استفاده مي کنند. نکته مهم در گازرساني به اين شهرانجام سريع آن درمدت زمان 120 روز بود.  گازرساني به روستاهاي طالقان نيزبنابر برنامه ريزي در دست اجراست؛ به گونه اي که تاکنون14روستاي آن زيرپوشش گازقرار گرفته اند و عمليات گازرساني به38روستاي ديگرآن نيزدرحال اجراست که به تدريج وارد مدار خواهند شد.  گازرساني به25روستاي باقي مانده شهرطالقان نيزدرمرحله انتخاب پيمانکار است وعمليات اجرايي گازرساني به آنها، سال آينده آغاز خواهد شد.  با اين توضيحات، بنابرقول داده شده به مردم طالقان، انتظارمي رود تا اوايل سال 1400، بيش از95 درصدجمعيت روستايي اين شهر زيرپوشش گاز طبيعي قرارگيرند.

   گازرساني به آسارا چطور؟

چالوس، جاده اي بين المللي و نيازمند کارخاص است. اين جاده شامل 54 روستا در دو بخش بالا وپايين سد کرج است وآسارا در بالاي آن قرار دارد.

باوجودعرض کم اين جاده و سختي کاردراين مسير، بنابر برنامه ريزي، 39 روستاي بالاي سد که آسارا نيزدردل آنها قرارگرفته است، تا سه سال آينده زيرپوشش گاز طبيعي قرارخواهند گرفت.

   البرز، استاني است که صنايع متعددي درآن فعال است. ازگازرساني به اين بخش بگوييد؟ 

گازرساني به صنايع نيزبه عنوان يکي ديگراز فعاليت هاي شرکت گاز استان البرزتعريف شده است. دراين استان يک هزار واحد صنعتي و توليدي متصل به شبکه گازوبهره مند ازاين سوخت پاک فعال است که نيمي ازمصرف سالانه گاز را به خود اختصاص داده اند.

بنابر راهبرد بلندمدت شرکت ملي گاز ايران مبني برتامين ايمن، مطمئن و مطلوب گاز، اين شرکت نيزبا توجه به اين شاخص ها، تلاش کرده است از ويژگي هايي همچون رقابت پذيري بااستان تهران به دليل نزديک بودن به پايتخت در جذب سرمايه در اين استان استفاده کند.

فاصله کوتاه استان البرزازپايتخت، فضاي اشباع استان تهران، رشد سه در صدي جمعيت مهاجربه استان البرزوجذب اجتناب ناپذير40هزار مشترک جديد درسال، ايجاب مي کند درکنار موضوع نگهداشت تاسيسات کنوني، به توسعه توجه شود.  ويژگي هاي اخيراين فرصت راايجاد کرده است تااستان البرزبه عنوان گزينه اي براي سرمايه گذاران علاقه مند به سرمايه گذاري مورد توجه قرارگيرد و از آنجا که نيازاوليه هرسرمايه گذاري، تامين انرژي است، احداث انشعابي ازخط انتقال گازبوئين زهراباموافقت ستاد شرکت ملي گاز ايران در دستور کار قرارگرفت وعملياتي شد.

   احداث اين خط لوله انشعابي از خط انتقال گاز بوئين زهرا، هم اکنون در چه مرحله اي است؟

اين خط لوله 65 کيلومتر مسير راتا غرب شهر کرج طي مي کند و در مسير خود با احداث يک ايستگاه سي جي اس، خطوط تغذيه را تقويت خواهد کرد.  اين طرح بااعتبار افزون بر300 ميليارد تومان اجرا مي شود وهم اکنون برخي مراحل آن ازجمله احداث 40کيلومترجاده، خريد لوله براي کل مسير، فعال کردن دو پيمانکار و مراحل جذب پيمانکارساخت ايستگاه سي جي اس، انجام شده است.  انتظارمي رود طرح انشعاب گيري ازخط لوله انتقال گاز بوئين زهرا اواخرسال آينده يااوايل سال 1400به بهره برداري برسد وانرژي مورد نيازسرمايه گذاران براي سرمايه گذاري دربخش هاي صنعتي، کشاورزي وخدماتي، بانگاهي 50ساله ومنطبق براستراتژي شرکت ملي گاز، با تکيه بر سه اصل ايمن، مطمئن و مطلوب تامين شود.  270واحدتوليدي-  صنعتي دراستان البرزفعال است که در دو سال گذشته 74 واحد از اين تعداد گازرساني شده است. امسال نيز براي گازرساني به 164واحد برنامه ريزي شده است که30 واحدآن زيرپوشش قرارگرفته اند و تلاش مي شود تاپايان امسال بقيه آنها نيز گازرساني شوند.

   به طور ميانگين مصرف سالانه گاز دراستان البرزچقدر است؟

دراين استان به طورميانگين سالانه دربخش هاي مختلف خانگي، صنعتي و نيروگاهي حدود6ميليارد مترمکعب گازمصرف مي شود که50 درصد آن به بخش خانگي و50درصد ديگرنيزبه بخش هاي صنعتي و نيروگاهي (نيروگاه منتظرقائم) مربوط مي شود.

   نصب انشعاب و اجراي شبکه چه وضعي دارند؟

دراين حوزه ها نيزاقدام هاي خوبي بااحتساب فعاليت هاي گذشته انجام شده است؛ به طوري که بااجراي بيش از6هزارکيلومترشبکه توزيع و تغذيه ونصب 270هزارانشعاب گاز، هم اکنون بيش از850هزارمشترک از خدمات شرکت گازاستان البرز بهره مند شده اند.  کرج به عنوان مرکزاستان البرز، همانندديگرکلانشهرها، درچندسال گذشته به ويژه درارتفاع، رشد قابل ملاحظه اي داشته است، به طوري که غالب بناهاي ويلايي، به مجتمع هاي آپارتماني، بدل شده اند؛ بنابراين باانجام فعاليت هايي مانندمقاوم سازي شبکه، تغييرآرايش خطوط وافزايش ظرفيت ايستگاه هاي تقليل فشار، تلاش شده است ظرفيت هاي جديدي براي پاسخ گويي به تغييرات ايجاد شده وخدمت رساني به مشترکان جديد انجام شود. برپايه اين فعاليت ها هم اکنون نصب انشعاب ظرف يک تا دوهفته و نصب کنتور نيز به روز انجام مي شود.

   فعاليت هاي گازرساني، چقدرتوانسته است استفاده ازسوخت هاي ميان تقطير را کاهش دهد؟

روزانه60ميليون ليترفرآورده نفتي دربخش هاي توليدي وصنعتي مصرف مي شد که با توسعه گازرساني وهدف گذاري درکاهش مصرف سوخت مايع، هم اکنون 20ميليون ليترازچرخه مصرف حذف شده است و امسال اين عدد به 30 ميليون ليتر خواهد رسيد.  باتلاش مستمري که درحوزه گازرساني به صنايع و واحدهاي توليدي انجام مي شود، انتظار مي رود سال آينده، به عدد نهايي صرفه جويي در مصرف 60 ميليون ليترفرآورده نفتي دست يابيم واين مهم از چند منظرقابل ملاحظه خواهدبود؛ از نظر کاهش آلاينده هاي زيست محيطي، کمک به اقتصاد کشورو برگشت سود به واحدهاي صنعتي وتوليدي در قالب تسهيلات تشويقي که به واسطه گازرساني دريافت مي کنند.

   سي ان جي يا همان گاز طبيعي فشرده چقدر توانسته از حجم سوخت مايع در استان البرز بکاهد؟

دراستان البرز54جايگاه سي ان جي فعال است که به طورميانگين روزانه 600هزارمترمکعب گازعرضه مي کنند که البته انتظار مي رود با سهميه بندي سوخت، مصرف اين سوخت پاک نيز افزايش يابد.

   معمولا باچه چالش هايي دراجراي طرح هاي گازرساني روبه رو هستيد؟

عمده مشکلات مربوط به موانع قانونگذاري ازجمله درحوزه حريم است. قانونگذاربه منظورانجام فعاليت هاي خدماتي سازمان هاي خدمات رساني مانند آب، برق، راه و. . . يک حريم قائل شده است. اين تعدد حريم ها، منجر شده است که کاربراي انجام فعاليت هاي شرکت هاي خدمات رساني مانند گاز با دشواري انجام شود.  بدون ترديد بابازنگري دربرخي قوانين واصلاح آنها، خدمت رساني به مردم نيزدرمسير بهتري قرارمي گيردوهريک ازبخش هاي خدمت رسان بهترمي توانند به وظايف و مسؤوليت خود عمل کنند.

   درحوزه وصول مطالبات چطور، مشکلي در اين بخش وجود ندارد؟

درابتداي تشکيل شرکت گازاستان البرز، مشکلات زيادي درزمينه وصول مطالبات وجودداشت ومشترکان زيادي به اين شرکت بدهي داشتند. با بهره گيري ازقوانين علمي وتلاشي که همکاران دراين زمينه داشتند، مشخص شدکه بيش از80درصد بدهي هاي گازبها مربوط به20 درصد مشترکان است؛ازاين روباتمرکزي که دراين حوزه صورت گرفت، رقم بدهي مشتر کان نيزسال به سال کاهش يافت؛ به طوري که هم اکنون مشکل خاصي وجود ندارد.

   بيشترين بدهي ها مربوط به کدام بخش هاست؟

بيشترين بدهي گازبها، به بخش نيروگاهي و نيروهاي مسلح مربوط مي شود و تلاش شده است بدهي آنها به صورت تهاترتسويه شود.  مدارس بخش ديگري هستند که بنابرالگوي تعيين شده مشمول معافيت از پرداخت گازبهاهستند؛ امابرخي ازآنها مصرفي خارج ازالگو دارند که اين مهم بدهي را براي آنها رقم مي زند.

   زمستان و گذر از آن براي شرکت هاي گاز استاني، موضوع مهمي است و براي آن تمهيدات و راهکارهايي را پيش از شروع دوره سرما در نظر مي گيرند. شما براي عبور سلامت از زمستان چه کرده ايد؟

خوشبختانه باتوجه به توسعه فازهاي مختلف پارس جنوبي وافزايش ظرفيت توليد گاز، همچنين فعاليت هاي زيربنايي انجام شده درشبکه انتقال گاز، مشکلاتي نظيرافت فشارگاز که پيش ترها گريبان گير برخي شرکت هاي گازاستاني به ويژه درنقاط انتهايي بود، به طورکامل رفع شده است. اما با همه اين اوصاف، برپايه تجربيات سال هاي گذشته براي گذر از دوره سرما، همه ساله تمهيداتي در نظرگرفته مي شود و امسال نيز چنين است.  تغييرظرفيت ايستگاه هاي تقليل فشار، انجام به موقع تعميرات، افزايش ساز لوله ها، تغييرآرايش خطوط، برگزاري مانورهاي قطع گاز وکسب آمادگي هاي لازم، ازجمله تمهيداتي هستند که درصورت لزوم و باتوجه به رشد مشترکان پيش از ورود به فصل سرما انجام مي شوند تا مشکلي به ويژه در زمستان ايجاد نشود.  درچهارسال گذشته مشکلي ازاين بابت نداشته ايم واميدواريم امسال نيز زمستاني بدون دغدغه را سپري کنيم.

   شعار «رونق توليد وحمايت ازتوليد داخلي» در سازمان شما چگونه ساري وجاري شده است؟

درشرکت گازاستان البرز، شتاب درگازرساني به مشترکان بخش صنعتي که ارتباط تنگاتنگ باتوليد دارند، گامي درهمسويي باتحقق اين شعاراست و احداث خط انتقال گاز ازبوئين زهرابه کرج باهدف تامين انرژي صنايع واقع درمسيراين خط لوله با همين رويکرد انجام مي شود.  درحوزه ساخت داخل هم باتوجه به فعاليت هاي بخش پژوهش شرکت گازاستان البرزگام هاي خوبي برداشته شده است؛ به طوري که بخش عمده اقلام مورد نياز، برپايه تحقيقات وپژوهش هاي اين بخش، با تکيه بر توان سازندگان داخلي تامين مي شود. 

  ازپژوهش وفعاليت هاي اين بخش صحبت شد. برايمان توضيح مي دهيد؟ پژوهش از جمله فعاليت هاي سخت و پر و پيچ خمي است که مي تواند نقشه راهي براي توليد ضروريات در داخل باشد.  در واحد پژوهش شرکت گازاستان البرز نيز، افراد علاقه مند ومستعدي فعاليت مي کنند که گام هاي خوبي در زمينه خود اتکايي برداشته اند.  اين واحد در زمينه ساخت شيرهاي اتوماتيک گاز، مهارحوادث ناشي از گازدرخطوط لوله، ساخت قطعات يدکي ومواردي ازاين دست، فعاليت هاي قابل ملاحظه اي انجام داده است.  برپايه فعاليت هاي انجام شده در بخش پژوهش، اين واحد موفق به کسب رتبه ها و گواهينامه هاي متعددي درحوزه هاي مختلف شده که کسب رتبه نخست علمي دراستان البرز و نخستين کنفرانس بين المللي فرصت ها وچالش هاي مهندسي باارائه 10مقاله و کسب مقام اول مقالات برتر با سه مقاله دراين کنفرانس، از جمله آنهاست.  همچنين تعريف 16پروپوزال وعقد قرارداد دوپيشنهاد پروژه پژوهشي با عناوين سياست گذاري جهت توسعه گازرساني درشرکت گازاستان البرز بارويکردافزايش بهره وري درجهت تحقق نقشه استراتژيک شرکت با دانشگاه خوارزمي و ارائه مدل نقشه خوردگي شبکه توزيع گازرساني استان البرز(مطالعه موردي تحليل خطوط توزيع و تغذيه منطقه عظيميه کرج) با دانشگاه آزاد اسلامي کرج بخش ديگري ازفعاليت هاي پژوهشي شرکت گاز استان البرز است.

   براي اجراي پروژه هاي پژوهشي مشکلي نداريد؟

اجراي طرح هاي پژوهشي، مستلزم تاييديه شرکت ملي گازايران و تکراري نبودن آن است(درديگرشرکت ها به آن نپرداخته باشند).ازسوي ديگر، سازمان هاي نظارتي انتظار دارند که يک درصد اعتبارات در بخش پژوهش هزينه شود. طرح هاي پژوهشي متعددي به ستاد ارسال شده که هنوز برنگشته واين موضوع به چالشي تبديل شده است. البته از سوي ستاد شرکت ملي گازايران قول مساعدي مبني بر اختيارات بيشتر در حوزه پژوهش داده شده است.   ازطرفي مجلس شوراي اسلامي مصوبه اي دارد که براساس آن چنانچه يک درصد اعتبارات پژوهشي هزينه نشود، بايد به خزانه برگردد تا در اختيار دانشگاه ها قرارگيرد.  در نظر بگيريد بودجه پژوهشي گازاستان البرز850ميليون تومان است که بايدصرف پژوهش شود. از سويي قانون گذارهم تکليف کرده است که اين ميزان بايد صرف پژوهش واجراي طرح هاي پژوهشي شود.  به نظرمي آيد بايد دراين مورد که شرکت ها موظف شده اند يک درصد اعتبارات خودراصرف پروژه هاي پژوهشي کنند، تجديدنظرشود وبه جاي موظف کردن به آنها اجازه داده شود يک درصد اعتبارات خود را در حوزه هاي پژوهشي هزينه کنند. اين مهم موجب خواهدشد تادرمسير اجراي طرح هاي پژوهشي، ايده هاي نو وخلاق تري قرار گيرند و يافته هاي پژوهشي قفسه اي وغيرکاربردي نباشند.

   طرح رتبه بندي مشاغل، يکي از بحث انگيز ترين موضوع هايي است که ارتباط مستقيمي باکارکنان دارد. بفرماييد دراين حوزه چه اقدام هايي انجام شده است؟

باابلاغ ستاد شرکت ملي گازايران، اين طرح، سال گذشته درشرکت گاز استان البرزاجرا شد و اين شرکت جزء نخستين ها دراجراي آن بود.  اجراي طبقه بندي مشاغل از آنجا که در آن شاخص هاي متعددي ازجمله پايه تحصيلي، رشته تحصيلي، ارتباط رشته تحصيلي بامسؤوليت محوله، سابقه کارو. . . ديده شده است، شايد نيروهايي ازجمله قراردادمستقيم راخوشحال نکرده باشد وحتي به تفاوت هايي در دريافتي هايشان انجاميده است.  شايد آنهابه اين فکر مي کردند که بااجراي طرح طبقه بندي مشاغل، تبديل وضعيتي برايشان رقم خواهدخورد و دستمزدهايشان نيزترميم خواهد شد.

   گازرساني، فعاليتي است که مي توان آن را به نوعي مسؤوليت اجتماعي تلقي کرد. اماخارج ازوظيفه سازماني، چه اقدام هايي دراين حوزه انجام شده است؟

مسؤوليت اجتماعي، حوزه بسيارگسترده اي است وابعادوجنبه هاي مختلفي داردکه کمک هاي انسان دوستانه ازجمله آنهاست. دراين حوزه فعاليت هاي متنوع ومختلفي انجام شده است. فعاليت هايي مانند فرهنگ سازي درخصوص مصرفه بهينه و مطلوب گاز که استمرار دارند. برگزاري کارگاه هاي آموزشي باهدف آگاه سازي مردم ازخطرهاي استفاده غلط ازگازطبيعي باهمکاري بخش هايي مثل آموزش و پرورش. همچنين همکاري باسازمان نظام مهندسي درحوزه ساختمان، بخش ديگري از فعاليت هاي شرکت گازاستان البرز در وزه مسؤوليت اجتماعي است. علاوه بر موارد يادشده، فعاليت هاي ديگري نيزدرهمسويي بامراکزخيريه درقالب حمايت هاي مادي ومعنوي، به عنوان مسؤوليت اجتماعي انجام مي شود. حرکت خوب ديگري در زمينه مسؤوليت اجتماعي درشرکت گازاستان البرزانجام شده وآن آموزش نيروهاي پيمانکاراست. اين پيمانکاران با معرفي به سازمان فني- حرفه اي، آموزش هاي تخصصي مرتبط با گاز را فرا مي گيرند.

   نکته پاياني هست که بخواهيدبگوييد؟

درشرکت گازاستان البرز142نفرنيروي رسمي و900 نفرنيروي پيما نکار، درکمال سلامت اداري وهمدل بايکديگرتلاش مي کنند تاجريان گاز هيچ مشترکي درهيچ خانه ياواحد صنعتي قطع نشودوگازرساني با روندي مطلوب انجام شود. اين جاي تشکر دارد.