گفت و گو با مديرعامل شرکت گاز استان البرز

سفر گاز در امتداد البرز

 

گازرساني به نقاط مختلف کشور و زيرپوشش قرارگرفتن بسياري از شهرها، روستاها، صنايع ونيروگاه ها، همچنين بهره گيري ازآن درناوگان حمل و نقل، سياست کلاني است که در وزارت نفت پيگيري مي شود و شرکت ملي گازايران به عنوان متولي اصلي، اجراي آن را به عهده دارد.  تاکنون، يک هزار و 152شهر، نزديک به30هزارروستا، 85واحد نيروگاهي و حدود 98هزارواحد صنعتي وتوليدي، زيرپوشش گازطبيعي قرارگرفته اند وهمه اينها به مدد تلاش زنجيره بالادست وپايين دست شرکت ملي گاز ايران متشکل ازبخش هاي پالايشگاهي، مناطق عمليات انتقال گاز و شرکت هاي گازاستاني تحقق يافته است.  جنس کار وخدمت رساني هريک ازحلقه هاي اين زنجيره، متفاوت از يکديگراست؛ به طوري که درشرکت هاي گازاستاني ازآنجا که دررويارويي مستقيم تري با مردم قراردارند، نمود بيشتري دارد. اين تفاوت در خدمات رساني دستمايه اي شد براي تهيه گزارش ازفعاليت هاي شرکت گاز استان البرزدرگفت وگو باحسين تقي نژاد، مديرعامل اين شرکت. شرکتي تازه تاسيس درهمسايگي استان تهران، مجاوربااستان مازندران وفعال در امتداد رشته کوه هاي سربه فلک کشيده البرز زيبا.