آمادگي100درصدي شرکت انتقال براي ورود به فصل زمستان

سکان داران امنیت انرژی

مهدي مهرابي -  ايران يكي از عظيم ترين شبكه هاي انتقال گاز دنيا را در اختيار دارد؛ شبكه اي كه با انتقال پاك، پايدار، ايمن و بهره ورگاز، اين انرژي خدادادي را همچون خون در رگ هاي ايران جاري مي كند و ثبات، آسايش و آرامش را براي مصرف كنندگان خانگي و صنعتي به ارمغان مي آورد.   مديريت و بهره برداري از اين شبكه گسترده به عهده شركت انتقال گاز ايران است و كاركنان اين مجموعه با درك رسالت عظيمي كه بر دوش دارند، در قالب مناطق ده گانه شركت، در بيرون از دروازه شهرها در مناطق كوهستاني و بياباني، در سرما، گرما و گمنامي مي كوشند تا جريان مستمر انتقال گاز در كشوري كه تامين اساسي ترين نيازهاي مردم به گاز وابسته است، دچار وقفه نشود. وقوع سيل مهيب در فروردين ماه سال جاري به مثابه آزموني حساس و سرنوشت ساز براي كاركنان انتقال گاز ايران بود كه سكان داران امنيت انرژي توانستند با تكيه بر مسؤوليت پذيري بر مشكلات غلبه كنند و در نوروز 98 سزاوارانه فاتح يك عمليات دشوار شوند. با توجه به در پيش بودن فصل سرما به سراغ سعيد توكلي، مديرعامل شركت انتقال گاز ايران رفتيم تا از آمادگي مناطق ده گانه شركت تحت مسؤوليتش براي پايداري شبكه گاز كشور در فصل سرما بگويد.