شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

آغاز به کار کميته بازرسي دستورعمل هاي کاربردي تاسيسات

کميته بازرسي جاري سازي دستور عمل هاي کاربردي در تاسيسات و خطوط لوله با هدف بررسي، اصلاح، يکسان سازي و روزآمد شدن در حوزه عملياتي شرکت هاي بهره بردار تابع شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب آغاز به کار کرد. احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: اجراي دقيق دستورعمل هاي پيشگيرانه افزون بر زيست بوم پيراموني، ضامن سلامت سرمايه هاي انساني و تجهيزاتي سازمان مي شود. وي افزود: بررسي و ارزيابي دستورعمل ها شامل نگهداري، راه اندازي، ايمني وديگر اقدام هاي فني وعملياتي است که به کميته بازرسي جاري سازي دستورعمل هاي کاربردي در تاسيسات وخطوط لوله سپرده شده است. محمدي گفت: درگام نخست 17واحد عملياتي درحوزه مجتمع هاي صنعتي شرکت هاي بهره برداري نفت و گاز کارون و مارون بازديد شده اند. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب با تاکيد برتوجه ويژه شرکت هاي بهره بردار به دستورعمل هاي نگهداري ازتجهيزات، تاسيسات و ماشين آلات هنگام توقف ازکار افزود: اين دستورعمل ها روزآمد شده است و انتظار مي رود مورد توجه واحدهاي مربوط نيزقرار گيرد. محمدي با اشاره به موفق عمل کردن شرکت هاي بهره بردار تابع مناطق نفت خيزجنوب در حوزه هاي صيانت ازمنابع انساني، توليد وتاسيسات فرايندي اظهارکرد: کميته بازرسي دستورعمل هاي کاربردي، با هدف يافتن نواقص احتمالي (به دليل پيشرفت هاي فناوري، تنوع وجديد شدن برخي رويه هاي عملياتي وحتي شرايط اقليمي) تشکيل شده است وبا همکاري شرکت هاي تابع، تکميل و روزآمد خواهد شد.

تغيير درزمان برگزاري نمايشگاه صنعت نفت خوزستان

زمان برگزاري يازدهمين نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات صنعت نفت خوزستان درمحل نمايشگاه هاي بين المللي استان خوزستان دراهواز به 22 تا 25 آذرماه موکول شد.  تاريخ برگزاري يازدهمين نمايشگاه صنعت نفت خوزستان که قرار بود سوم تا ششم آذرماه باشد، به هفته آخر آذرماه موکول شد.  260 شرکت از استان هاي خوزستان، تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوي، مرکزي، آذربايجان شرقي، چهارمحال وبختياري وکرمانشاه براي حضور در اين نمايشگاه ثبت نام کرده اند. نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات صنعت نفت خوزستان باهمکاري شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شرکت ملي حفاري ايران وشرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان خوزستان برگزار مي شود.

 

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خليج فارس

تسطيح مسير حد فاصل2مرکز انتقال نفت

مسيرخط لوله10 و 26اينچ انتقال فراورده هاي نفتي، حدفاصل مرکز انتقال نفت بندرعباس ومرکز انتقال نفت قطب آباد تسطيح شد. کارشناس ارشد واحدمهندسي تعميرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خليج فارس گفت: اين عمليات به منظور رفع تعارض هاي موجود درمسير، همچنين دسترسي آسان وسريع براي انجام بازديدهاي ادواري و تعميرات احتمالي، درجهت پايداري خطوط انتقال انجام شده است.

اميرطائي تشخيص عمق ومحل دقيق لوله، رفع آب بردگي ها، اصلاح رودخانه ها وبازگشايي آب راه ها رامجموعه فعاليت هاي انجام شده در اين عمليات برشمرد.

وي همچنين لوله يابي به منظورافزايش ضريب ايمني وسرعت بخشي به عمليات تسطيح مسير را بخش ديگري ازاين عمليات عنوان وبرانجام آن تاکيد کرد. طائي افزود: تسطيح مسيرخط لوله 10و 26 اينچ انتقال فراورده هاي نفتي مراکز انتقال نفت بندرعباس و قطب آباد، برپايه گزارش هاي دريافتي از روسا و نيروهاي خط بان مبني بر تخريب گرده ماهي ومسيرخط لوله مزبور به دليل بارش باران وايجاد مشکل تردد درمسيرخط لوله مزبورانجام شده است.

 

    پژوهشگاه صنعت نفت 

پژوهشگاه در فهرست 10 آزمايشگاه برتر کشور

پژوهشگاه صنعت نفت در ارزيابي عملکرد سال 97، به عنوان يکي از 10 آزمايشگاه برتر کشور انتخاب شد.در ششمين نشست مديران مراکز عضو شبکه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي، 10مرکزآزمايشگاهي به عنوان مراکزبرترشبکه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي وسه مرکزآزمايشگاهي نيز در حوزه رشد عملکرد معرفي و از آنها قدرداني شد که در اين ميان پژوهشگاه صنعت نفت حائز رتبه چهارم در زمينه معرفي آزمايشگاه برتر شد. مراکز برتربراساس رتبه کسب شده عبارتند از: مرکز پژوهش متالوژي رازي، بنياد علوم کاربردي رازي، شرکت خدماتي آموزشي و تحقيقاتي مرجعان خاتم، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقيقات فناوري مواد معدني ايران، شرکت مهندسان مشاورآزمونه فولاد، شرکت بيم گسترتابان، دانشگاه صنعتي شريف، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران و مجتمع آزمايشگاهي کيفيت آزماي جنوب. هرساله به مراکزي که بهترين خدمات و رضايت مشتري را دارند، جوايزي تعلق مي گيرد و ميزان عملکرد مالي، مشتري مداري و همکاري شبکه، سه شاخص اصلي در ارزيابي مراکزآزمايشگاهي به شمار مي روند.

 

   خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران

اجراي طرح هاي ساختماني درمسير نيروگاه منتظر قائم

مهندس ناظرساختمان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران ازاجراي چندطرح مهم ساختماني در فضاي پيراموني نيروگاه منتظر قائم خبر داد. محمد زارعي گفت: احداث حوضچه ولو درمنيفولد مجاورتي نيروگاه منتظر قائم و فنس کشي بتني پيرامون اين نيروگاه، از جمله طرح هايي هستند که دراين محدوده اجرا شده اند. وي اعتبارهزينه شده براي اجراي اين دو طرح را دو ميليارد و410 ميليون ريال اعلام کرد. زراعي هدف از انجام اين پروژه راايمن سازي منيفولد درمحل تقاطع خط هاي 8 و 10 اينچ ري– کرج و ري– نيروگاه منتظر قائم عنوان کرد. مهندس ناظرساختمان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقة تهران گفت: دراين عمليات محدوده اي به وسعت 300 مترمکعب خاکبرداري شد و عمليات آرماتور بندي، قالب کشي و بتن ريزي شده است. زارعي اجراي دال بتني پيش ساخته براي درپوش حوضچه منيفولد به منظورپيشگيري از سرقت در شرايط ناايمن وجانمائي ديوار اين محوطه براي ايجاد ايمني هرچه بيشتررا از نکات حائز اهميت خواند وافزود: مجموعه اين فعاليت ها درمدت زمان چهارماه با مشارکت واحد تعميرات خط انجام شده است. وي با اشاره به اتصال خط انشعابي ازانبار نفت کرج به نيروگاه منتظر قائم وخط 8 اينچ ري– منتظرقائم درسال گذشته گفت: اين مهم علاوه بر پيگرد و نظارت برمسيرخط انشعابي، امکان انتقال نفت گازاز ري و انبار نفت را به اين نيروگاه را فراهم کرده است.

 

     پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان

رشد 25 درصدي مصرف سي ان جي

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان از رشد 25 درصدي مصرف سي ان جي پس از اجراي طرح مديريت سوخت در اين استان خبر داد. عبدالله گيتي منش افزود: روزانه 430هزار مترمکعب سي ان جي در استان کردستان مصرف مي شود که اين ميزان، تنها 30درصد از ظرفيت ايجادشده است و با فرهنگ سازي و ايجاد زمينه مناسب، انتظار مي رود استفاده از اين سوخت پاک توسط شهروندان افزايش يابد. وي توان عملياتي جايگاه هاي سي ان جي استان کردستان را فروش روزانه يک ميليون و 500 هزار مترمکعب اعلام و اظهار کرد: با توجه به ظرفيت ايجادشده درحوزه سي ان جي و جانمايي مطلوب جايگاه ها در نواحي نه گانه شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان، هم اکنون 52 جايگاه آماده عرضه اين سوخت پاک هستند. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان با اشاره به اجراي طرح مديريت مصرف سوخت درکشور گفت: 75 جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي در استان کردستان فعال است و همه آنها در حالت عادي مشغول ارائه خدمات به شهروندان هستند.  گيتي منش همچنين بر ذخيره سازي مناسب و کافي انواع فراورده نفتي تاکيد کرد.

 

    خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه مرکزي

لايروبي پمپ مخزن زيرزميني مرکزانتقال نفت رازان

پمپ مخزن زير زميني 602 مرکز انتقال نفت رازان لايروبي سرويس شد.

ابوالفضل شفيعي، مهندس ارشد نگهداري وتعميرات مکانيک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزي، بابيان اين که اين عمليات به همت واحد نگهداري وتعميرات مکانيک منطقه مرکزي انجام شده است، جلوگيري ازايجاد رسوب درمخزن وخوردگي بدنه آن، همچنين انجام صحيح فرايند جداسازي آب ازمواد نفتي را مهم ترين اهداف اين عمليات برشمرد.

وي تصريح کرد: درفرآيندانجام اين عمليات، موادجامد و پس از آن مواد نفتي، به طور کامل و در شرايطي ايمن از داخل مخزن تخليه شده اند.

شفيعي با بيان اين که بازديد ازبدنه بطورکامل انجام شده است، تصريح کرد: هم اکنون پمپ مخزن نصب واتصالات مربوط نيز تکميل شده است. وي با تاکيدبرشرايط ويژه مخزن زميني وضرورت لايروبي آن با رعايت اصول ايمني تصريح کرد: لايروبي مخزن 602 مرکز انتقال نفت رازان، بدون هيچ آلودگي زيست محيطي و در شرايط ايمن انجام شده است.

 

   شرکت نفت و گاز پارس

نصب اسپول هاي دريايي

فاز 13 پارس جنوبي

 

عمليات نصب اسپول هاي دريايي دو سکوي گازي فاز 13 پارس جنوبي به منظورتکميل زنجيره انتقال گاز ترش از مخزن تا پالايشگاه پايان يافت. محسن عزيزي، جانشين پروژه خطوط لوله دريايي فاز 13پارس جنوبي گفت: عمليات نصب اسپول هاي دريايي دو سکوي اصلي و اقماري 13A C13 پس از47روزتلاش شبانه روزي بارعايت استانداردهاي بين المللي، ايمني و عملياتي درشرايط نامساعد آب وهوايي دريا، با موفقيت انجام شد. وي با اشاره به همکاري بي وقفه گروه هاي عملياتي و پيمانکاري شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) و تأسيسات دريايي ايران افزود: بااتمام اين بخش، ظرفيت فرآورش وشيرين سازي 28 ميليون مترمکعب گازغني از موقعيت مخزني اين دوسکو در پالايشگاه فاز13پارس جنوبي، فراهم شده است. عزيزي بابيان اين که باانجام اين عمليات، پکيج خطوط لوله دريايي فاز13 به طول تقريبي200 کيلومتر تکميل شده است، افزود: اين مهم موجب افزايش ظرفيت توليد گازازميدان گازي مشترک پارس جنوبي و تداوم تامين پايدار گازرساني به خصوص در فصل زمستان مي شود.

نصب 2 سکوي باقي مانده فاز 13 تا پايان امسال

مجري فاز13 پارس جنوبي ازنصب دوسکوي باقي مانده (A و C) اين فاز تا پيش از پايان امسال خبر داد.

پيام معتمد با اشاره به اين که دو سکوي B و D اين فاز پارسال نصب شده اند و هم اکنون در مدار توليد قرار دارد، يادآور شد: دوسکوي ديگر اين فاز نيز تا پايان امسال نصب خواهد شد.

وي با بيان اين که سکوي C اين فاز امسال در مدار توليد قرار مي گيرد، درباره سکوي A اين فازنيزگفت: به دليل حادثه اي که سال 94براي سکو A اين فاز رخ داد، راه اندازي آن به اوايل سال آينده موکول شده است.

سکوي A فاز 13پارس جنوبي دوم فروردين ماه 1394درحالي که حفاري هشت حلقه چاه اين سکو به پايان وبه پيشرفت 91 درصدي رسيده بود، بايک کشتي نفتکش متعلق به شرکتي سنگاپوري برخورد کرد.

 

   شرکت گاز استان کرمانشاه

گازرساني به 565 روستاي کرمانشاه تا پايان امسال

 مديرعامل شرکت گازاستان کرمانشاه ازگازرساني به 565روستا تا پايان امسال خبر داد. سيروس شهبازي گفت: با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده وهمسو با سياست هاي دولت مبني برمحروميت زدايي، 565روستاي استان به همراه شهرهاي نوسود، نودشه و ريجاب و شبکه داخلي ازگله تا پايان امسال گازرساني خواهند شد. وي تصريح کرد: براي اجراي اين طرح ها 295ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است.

شهبازي افزود: هم اکنون يک هزار و 310 روستاي کرمانشاه(72درصد خانوار روستايي) زيرپوشش گاز طبيعي قراردارند وبا گازرساني به روستاهاي يادشده، ضريب نفوذ گازرساني به روستاها به 90 درصد افزايش خواهد يافت.

 مديرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: گازرساني به 125روستاي ديگر نيزبااعتبار79ميليارد تومان درمرحله پيمان سپاري است و 246 روستا نيز در مرحله مطالعه، امکان سنجي و طراحي قرار دارد. شهبازي شمار روستاهاي قابل گازرساني دراستان کرمانشاه را دو هزار 233 مورد اعلام کرد.