پیاد  ه روی کوهنورد  ان مد  یریت اکتشاف از فرحزادبه امامزاد  ه د  اوود(ع)
امورورزش و هیئت کوهنورد  ی مد  یریت اکتشاف با هد  ف توسعه ورزش همگانی و تشویق کارکنان به ورزش د  ر اد  امه برنامه های کوه نورد  ی خوداین بار د  ر برنامه ای جد  یدبرنامه پیاد  ه روی را اجرا کرد  ند  . به همین منظور گروه کوهنورد  ی مد  یریت اکتشاف به همراه مد  یر خود  ، مسیر پیاد  ه  روی فرحزادبه امامزاد  ه د  اوود(ع) را پیمود  ند  . این برنامه به مناسبت هفته گرامید  اشت بسیج، از ابتد  ای محله فرحزادآغاز شدو با طی مسافت تقریبی 15 کیلومتر، طی هفت ساعت پیاد  ه روی با زیارت مرقدمطهر امامزاد  ه د  اوود(ع) به پایان رسید  . همنورد  انی که د  ر این برنامه حضور د  اشتند  ، عبارتند از  : سیدصالح هند  ی، سینا سپهری، عباس سلیمانی، علیرضا میقانی نژاد  ، محمد  مهد  ی غلامعلیان، مرتضی غیاثوند  ، مسیب توسلی، میرعلی واعظی، مسعودطهرانی مجد  ، سیدمهد  ی سبحانی، محمد  کسری صابری، خسرو صابری، الهام موسوی اجاق، آزاد  ه بید  هند  ی، علیرضا لیاقت، مجتبی کریمی، مریم امیری، لطف الله آقاجری، آتنا امیری، زهرا بیاض، رستگار نظری، سمیه شمس، کبری بد  ری، فرهادعباسی، زهرا کریم نژاد  ، مریم محسنی، لیلا محسنی، گیسو محسنی، محسن ظریفی خامنه، سیروس حسنی، محمد  رضا توحید  لو، شمسی مهری گل گلاب، الهه مراد  ی، مهد  یه زارعی و مصطفی رشید  ی آلاشتی.

 


قهرماني  فوتسال بسيج نفت و گاز گچساران  
 تيم بسيج نفت و گاز گچساران، عنوان قهرماني مسابقات فوتسال چهار جانبه مناطق نفت خيزجنوب را به خوداختصاص د  اد  .  د  ر اين د  وره از مسابقات كه به مد  ت 2 روز د  رسالن شهرك نفت اهواز برگزار شد  ، تيم بسيج نفت وگاز گچساران به مقام قهرماني د  ست يافت و تيم هاي بسيج نفت اهواز و بسيج نفت مسجد  سليمان نيز عناوين د  وم و سوم را به خوداختصاص د  اد  ند  .همچنين جام اخلاق اين رقابت ها نيز به تيم نفت آغاجاري اهد  ا شد  .شايان ذكر است، مسابقات فوتسال چهارجانبه مناطق نفت خيزجنوب از سوی امور ورزش بسيج حوزه مقاومت بسيج شهيدتند  گويان(وزارت نفت- جنوب) برگزار شد  .  


سومی نفت امید  یه  د  ر تیراند  ازی با کمان
 تیم نفت امید  یه د  ر لیگ برتر تیراند  ازی با کمان باشگاه های کشور، عنوان سوم بخش ریکرو را کسب کرد  .هفته پایانی پنجمین د  وره رقابت های لیگ برتر تیراند  ازی با کمان باشگاه های کشور، هفته گذشته  د  ر سایت تیروکمان مجموعه ورزشی آزاد  ی برگزار شد  .تیم نفت امید  یه د  ر اولین بازی خودموفق شدد  ر بخش ریکرو، با نتیجه 3 بر 2 مقابل تیم پاس ناجا به پیروزی برسدو د  ر د  ومین بازی نیز با حساب 4 بر یک، مغلوب تیم آرمان تهران شد  . شاگرد  ان بهروز فولاد  وندد  ر تنها بازی خودد  ر بخش کامپوندبا حساب 4 بر یک نتیجه را به تیم شهرد  اری بند  رعباس واگذار کرد  ند  . با ثبت این نتایج، تیم نفت امید  یه با کسب 24 امتیاز د  ر بخش ریکرو، پس از تیم های آرمان تهران و پتروکیمیاگررادتهران د  ر جایگاه سوم ایستادو د  ر بخش کامپوندنیز با 19 امتیاز ششم شد  .

 

پالایشی های آباد  انی  با پیروزی شروع کرد  ند  
د  ر د  ید  ار پایانی هفته اول لیگ برتر تکواند  و باشگاه های ایران «جام خلیج فارس»  مرد  ان د  و تیم تعاونی انقلاب شهریار و پالایش نفت آباد  ان رو د  ر روی یکد  یگر قرار گرفتندکه د  ر پایان، هوگوپوشان پالایش نفت آباد  ان توانستندبا نتیجه 7 بر یک پیروز این رقابت شوند  .
رقابت های هفته اول از شانزد  همین د  وره لیگ برتر جوانان و بزرگسالان مرد  ان «جام خلیج فارس» یاد  واره شهد  ای تکواند  و مد  افع حرم،  د  ر قالب 9 تیم پاس قوامین، شهرد  اری ورامین، لوازم ورزشی کوروش، کلینیک بهبدکرج، ملوان ند  اجا، تعاونی انقلاب شهریار، پالایش نفت آباد  ان، باشگاه فرهنگی ورزشی یاسین پیشرو قم و هیئت تکواند  و شمال شرق د  ر فد  راسیون تکواند  و برگزار شد  .
پیکار نهایی هفته اول این د  وره از رقابت ها میان د  و تیم تعاونی انقلاب شهریار و پالایش نفت آباد  ان صورت گرفت که د  ر پایان، نمایند  گان تیم پالایش نفت آباد  ان با نتیجه 7 بر یک به عنوان برند  ه این رقابت ها معرفی شد  ند  .

  نتایج انفراد  ی
تیم تعاونی انقلاب شهریار - پالایش نفت آباد  ان
مبارزه اول (وزن 87+ کیلوگرم)
بهروز زکی زاد  ه صفر - حسین قربان زاد  ه 17
مبارزه د  وم (وزن 58- کیلوگرم)
احمدلطیفی 8 - حمید  رضا افشاری 30
مبارزه سوم (وزن 74- کیلوگرم)
سیاوش ولایی 30 - عارف حق نیاز 36
مبارزه چهارم (وزن 80- کیلوگرم)
علی د  یناری 10 - سید  احمدخسروفر 30
مبارزه پنجم (وزن 87- کیلوگرم)
محمد  باقر جزینی 2 - علی ساعد  ی فر 9
مبارزه ششم (وزن 54- کیلوگرم)
امیرمحمدسیاوش نژاد9 - یاشار عطارد  ی 44
مبارزه هفتم (وزن 68- کیلوگرم)
امیدمعینی 14 - پوریا عبد  الرشید  ی 36
مبارزه هشتم (وزن 63- کیلوگرم)
محمد  طه جعفری - غایب
با توجه به اینکه تکواند  وکار تیم پالایش نفت آباد  ان د  ر وزن 63- کیلوگرم غایب بود  ، نتیجه این بازی به نفع تعاونی انقلاب شهریار ثبت شد  .
هد  ایت تیم پالایش نفت آباد  ان راعلی محمدبسحاق به عهد  ه د  ارد  .

 


لیگ د سته یک فوتبال ایران
قهرمانی نفت مسجدسلیمان د  ر نیم فصل نخست
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان موفق شدبا پیروزی د  ر قائم شهر 2 هفته زود  تر، جشن قهرمانی نیم فصل نخست رقابت های لیگ د  سته یکم فوتبال ایران را برپا کند  . شاگرد  ان محمودفکری که د  ر هفته پانزد  هم لیگ د  سته یکم فوتبال باشگاه های ایران به قائم شهر رفته بود  ند  ، موفق شد  ندتیم فوتبال نساجی، تیم مد  عی شمالی را که د  ر رتبه د  وم جد  ول حضور د  اشت و از تعقیب کنند  گان اصلی نفت د  ر جد  ول به شمار می رفت، با یک گل شکست د  هندتا گام بلند  ی برای صعودبه لیگ برتر برد  اشته باشند  .
نفت مسجدسلیمان د  ر فصل جد  یدلیگ د  سته یک فوتبال باشگاه های ایران بسیار پرقد  رت ظاهر شد و از همان ابتد  ا با کسب نتایج د  رخور توجه، فاصله خوبی با حریفان ایجادکرد  ، تا جایی که 2 هفته ماند  ه به پایان نیم فصل نخست این رقابت ها موفق شدجشن قهرمانی برپا کند  .  نفتی ها برای اینکه بتوانندد  ومین حضور خودد  ر لیگ برتر فوتبال ایران را جشن بگیرند  ، یک نیم فصل د  یگر را بایدطی کنندکه با توجه به شرایط این تیم، رسید  ن د  وباره به لیگ برتر د  ور از تصور  نخواهدبود  .
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان که با تک گل پیمان میری د  ر قائم شهر برند  ه شد  ، با 36 امتیاز به تنهایی د  ر صد  ر جد  ول قرارگرفت تا فاصله اش با نزد  یک ترین تعقیب کنند  ه به 7 امتیاز برسد  .

 


 صعودبه قلل نمکی جاشک
  كوهنورد  ان شركت ملي نفت ايران به مناسبت روز بسيج به اتفاق بسيجيان منطقه ويژه اقتصاد  ي به گنبدنمکی جاشک –  بوشهر صعودکرد  ند  .
  گنبدیا کوه نمکی د  ر د  ل کوه جاشک با ۱۲ کیلومتر د  رازا و 5/4 کیلومتر پهنا و د  ر فاصله 144 کیلومتری جنوب شرق بند  ر بوشهر قرار د  ارد  . این گنبدحدفاصل د  و شهرستان د  یر و د  شتی همجوار روستای جاشک است و ارتفاع قله آن به ۱۳۵۰ متر از سطح د  ریا می رسدو یکی از بزرگ ترین، فعال ترین و زیباترین گنبد  های نمکی ایران و خاورمیانه به شمار می رود  . رنگ سفیدنمک های طعام گنبدبه منطقه جلوه ای زیبا بخشید  ه است ، به نحوی که از جاد  ه کنگان – بوشهر به ورت یک کوه برفی زیبایی د  ر بخش شرقی د  شت برهنه ظاهر می شود و يكي از جاذبه هاي طبيعي گرد  شگري استان بوشهر است.
همه كوهنورد  ان د  ر يك صف 56 نفري و بيش از 6 ساعت كوهپيمایي (10كيلومتري ) به یکی از بلند  ترین گنبدهای نمکی صعودکرد  ند  .
نام کسانی كه د  ر اين كوهپيمايي از پالايشگاه گاز فجر جم، نفت وگاز پارس و شركت ملي نفت شركت د  اشتندو حكم صعودد  ريافت كرد  ند  ، عبارت است از:
احمدحسين محمدپور، عبد  الحسين زايري، عزيزاله خليفه، حسين شباني، احمدفاطمي، حبيب الله قاسمي، علي اد  يب، احمدحامد  ي فر، ولي اله فتوحيان، حسن ساكت، محمدنوشاد  ي، علي قاسمي، محمدرفيعي پور، غلامحسين زنگنه، علي ميرزايي، حميدرضا حاجي قاسم، علي حميد  ي، محمودتاجيك، حسن عبد  ي، محمدمحمد  ي، حسن د  يزي، مهد  ي عسگريان، علي كريمي، حسين حسن زاد  ه، محمودفخرايي، قنبر قره چه د  اغي، مهد  ي سعاد  ت فر، محمدعلي عابد  ي، فريد  ون ابوقد  اره، محمدرضا شهابي فر، حسن رزميان مقد  م، مصطفي حسيني عد  ل، عبد  الله شاهرخ، لطف اله تشكريان،  محمدجوادميرزايي، مهد  ي د  ياني، جوادمهر پور لايقي، محسن حد  اد  ي، بهرام صفوي، ناصر قره باقري، الله يار الياسي، جلال كاظمي، موسي الرضا كريميان، عبد  الله امامي، پرويز لطيفي، امير ميرسلام پور شريف، سعيدقاد  ري، منصور رحيم زاد  گان، اعتمادباقري، امير محمدمنطقي، فرامرز فرجي، حميدغفاري، رحمت الله رزاقي، اكبر مهد  ي زاد  ه (مربي گروه )، محسن بهاد  ري ( راهنماي محلي ) و حسين باقر زاد  ه ( سرپرست گروه).
 جاد  ارداز حمايت هاي مصاحب، رئيس د  فتر مد  ير عامل شركت ملي نفت؛ اميري فر، مشاور معاون مد  ير عامل د  ر عمليات غير صنعتي ؛ اسناوند  ي، معاونت امور پشتيباني؛ قورچيان رئيس  امور ورزش؛  مجتبي علي آباد  ي،  مد  ير منابع انساني نفت و گاز پارس و همكاران ايشان محمدعلي نظري و پرويز كاشي كه د  ر طول برنامه، گروه را ياري کرد  ندو امكانات خوبي براي اجراي يك برنامه بسيار خوب، د  ر اختيار كوهنورد  ان قرار د  اد  ندو همچنين محمدپور، رئيس هيئت كوهنورد  ي شهرستان جم و همکاران   شركت پالايش گاز فجر جم تشكر و قد  راني كنيم.