پولي كه براي ورزش هزینه مي شود  ، سرمايه گذاري است
  يزدي:  به بحث ورزش  نگاه سلامت محور د اریم

حسين شيخ آزاد  ي   باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق نفت خیز جنوب با تحت پوشش قرارد  اد  ن شركت هاي بهره برد  ار  نفت و گاز مسجد سليمان، آغاجاري، گچساران، كارون، مارون و ستاداهواز و همچنين پراكند  گي جغرافيايي خاص، به عنوان بزرگترين باشگاه فرهنگي ورزشي وزارت نفت محسوب مي شود  .حضور بيش از 60 هزار ورزشكار د  ر ورزش همگاني و قهرماني و وجود114 تيم ورزشي د  ر ورزش قهرماني، اهميت باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق نفت خیزجنوب د  ر اشاعه و گسترش ورزش و افزايش سطح سلامت كاركنان و خانواد  ه هاي آنان را بيش از پيش نمايان مي سازد  .به منظور آگاهي از مهم ترين اقد  ام ها و برنامه هاي باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق نفت خیزجنوب د  ر سال جاري  ونیز با توجه به سیاست گذاری ها و چشم اند  از های ورزش نفت د  ر بحث سلامت محور بود  ن، گفت وگويي با  هد  ايت يزد  ي، مد  يرعامل اين باشگاه انجام د  اد  ه ايم كه با هم می خوانیم:

مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق نفت خیزجنوب گفت: امروز نگاه به ورزش، از يك بازي و تفريح خارج و به يك علم و يك نگاه سلامت محور تبد  يل شد  ه است و با توجه به زند  گي شهرنشيني، صنعتي شد  ن جامعه و فرهنگ آپارتمان نشيني وجودفضاي مجازي و اينترنت، نقش ورزش نسبت به گذشته بيش از پيش نمايان  مي شودو بروز بيماري هاي قلبي عروقي، د  يابت، چاقي و... ناشي از كم تحركي افرادجامعه است، از این رو مي طلبدبا فرهنگ سازماني مناسب، ضمن فراهم كرد  ن فضايي برای پر كرد  ن اوقات فراغت كاركنان و خانواد  ه هاي آنها، به نوعي برنامه ريزي اصولي نیز انجام شودتا ورزش نيز همانندد  يگر نيازهاي انسان د  ر اولويت برنامه هاي روزانه افرادخانواد  ه قرار گيردو خانواد  ه ها نیز با هد  ف حفظ سلامت روحي و جسمي، ورزش را د  ر اولويت برنامه هاي خودقرار د  هندو به ورزش، نگاهي سلامت محور د  اشته باشيم.

پوشش 60 هزار ورزشکار
هد  ايت يزد  ي د  ر اد  امه با بيان اينكه بيش از 60 هزار ورزشكار د  ر سطح مناطق نفت خیزجنوب د  ر بيش از 40 رشته ورزشي فعاليت د  ارند  ، ياد  آورشد  : هد  ف اصلي سازمان با توجه به سندراهبرد  ي وزير نفت د  ر ماد  ه هاي 3 و 4  مربوط به حلقه سلامت و ورزش همگاني، ارتباط موثر با نهاد  هاي متولي امر سلامت و نشاط كاركنان و خانواد  ه ها كه د  ر چهار حوزه اچ اس ای، بهد  اشت و د  رمان، روابط كار و ورزش تعريف شد  ه است، ايجادبستري مناسب برای ارتقای سطح سلامت كاركنان و خانواد  ه هاي آنها و همچنين تناسب شغل با توان فيزيكي كاركنان بود  ه و تمام تلاش همكاران امور ورزش مناطق نفت خیزجنوب، فراهم كرد  ن ساز و كاري د  ر اين مسیر خواهدبود  .
وي د  ر خصوص فعاليت هاي حوزه سلامت د  ر مناطق نفت خیز جنوب نيز گفت: امید  واریم با برنامه ريزي اصولي، ضمن كاهش هزينه هاي د  رماني د  ر بين كاركنان و خانواد  ه هاي آنها با اعتقادبه پيشگيري بهتر از د  رمان است، فضايي  به وجودبيايدكه از حضور افرادد  ر مراكز د  رماني نيز جلوگيري شود  .

هزینه نه، سرمایه گذاری برای سلامت کارکنان
وي هزينه د  ر ورزش را يك نوع  سرمايه گذاري د  انست و ابراز اميد  واري كردکه با نگاه مثبتي كه مد  يران ارشدسازمان به توسعه ورزش، بخصوص ورزش همگاني د  ارند  ، د  ر آيند  ه اي نزد  يك شاهدپويايي كاركنان و بهره وري كار د  ر صنعت بزرگ نفت باشيم.
يزد  ي د  ر اد  امه توجه به نيروي انساني سازمان را از مهم ترين اهد  اف مناطق نفت خیزجنوب عنوان و خاطر نشان كرد  : به منظور ارج نهاد  ن به تلاش كاركنان خد  وم اين شركت، با برنامه ريزي هاي اصولي، شرايطي فراهم شودتا تمامي اين عزيزان بتواننداز امكانات ورزشي د  ر سطح مناطق به نحو مطلوب استفاد  ه كنند  .
شناسنامه ورزشي براي كاركنان و خانواد  ه هاي آنان
مد  يرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق نفت خیزجنوب از طرح شناسنامه ورزشي براي كاركنان و خانواد  ه هاي آنان خبر د  ادو گفت: همانندشناسنامه پزشكي، د  ر حال تد  وين شناسنامه ورزشی براي تمامي كاركنان و خانواد  ه هاي آنها هستيم كه با اجرايي شد  ن اين طرح، هر فردمتناسب با شرايط جسمي و مشاوره هاي كارشناسي، به رشته ورزشي متناسب با اين شرايط خواهدپرد  اخت كه امید  واریم با اجرايي شد  ن اين طرح، شاهدارتقاي سطح سلامت آنها باشيم.

توسعه ورزش همگانی با هد  ف سلامت ورزش
وي د  ر خصوص توسعه برنامه هاي ورزش همگاني د  ر حوزه سلامت ورزش تصريح كرد  : با برگزاري و حضور د  ر مسابقات ورزشي مختلف، از د  رون سازمان گرفته تا المپياد  هاي وزارت نفت، با هد  ف حضور حد  اكثري كاركنان و خانواد  ه ها و تد  اوم انجام اين فعاليت ها با هد  ف پر كرد  ن اوقات فراغت، تحكيم بنيان خانواد  ه و ايجادروابط د  وستي و صميميت ميان اعضای خانواد  ه و همچنين كاركنان و استعد  اديابي د  ر بين فرزند  ان كاركنان با تنظيم تقويم برنامه اي سالانه، از ابتد  اي سال تورنمنت هايي را به شرح زیر برگزار و د  ر تورنمنت هايي نيز شركت كرد  ه ايم كه اهم آن عبارت است از:
برگزاري جشنواره فرهنگي ورزشي فرزند  ان پسر زير 15 سال مناطق نفت خیزجنوب د  ر 13 رشته، برگزاري جشنواره فرهنگي ورزشي فرزند  ان د  ختر زير 15 سال مناطق نفت خیزجنوب د  ر 13 رشته، حضور د  ر مسابقات سراسري فرزند  ان د  ختر زير 18 سال شركت ملي نفت ايران د  ر 10 رشته د  ر شيراز،حضور د  ر المپيادفرهنگي ورزشي فرزند  ان د  ختر زير 18 سال وزارت نفت د  ر يزد  ، حضور د  ر مسابقات سراسري فرزند  ان پسر زير 26 سال شركت ملي نفت ايران د  ر ساري، حضور د  ر المپيادفرهنگي ورزشي فرزند  ان پسر زير 26 سال وزارت نفت د  ر شيراز، برگزاري مسابقات فرهنگي ورزشي فرزند  ان پسر زير 18 سال مناطق نفت خیزجنوب، برگزاري مسابقات فوتسال جانبازان و معلولين مناطق نفت خیزجنوب با حضور شش تيم، برگزاري مسابقات فوتسال كاركنان رسمي مناطق نفت خیزجنوب به مناسبت ماه مبارك رمضان با حضور 28 تيم، برگزاري مسابقات فوتسال كاركنان قرارد  اد  ي و اركان ثالث به مناسبت ماه مبارك رمضان با حضور 32 تيم، برگزاري مسابقات فوتسال مهند  سين بسيج استان جام شهد  اي مهند  س با حضور 10 تيم، برگزاري مسابقات فوتسال بسيج مناطق نفت خیزجنوب با حضور چهار شركت بهره برد  ار، برگزاري مسابقات ورزشي مختلف ويژه بانوان به مناسبت هفته تربيت بد  ني، برگزاري مسابقات فوتسال بسيج جام شهيدحججي با حضور 32 تيم، برگزاري مسابقات مختلف ورزشي د  ر بين كاركنان مناطق نفت خیزجنوب، برگزاري برنامه هاي كوهنورد  ي براي آقايان – بانوان  و خانواد  ه هاي كاركنان مناطق نفت خیزجنوب و صعودبه قله هاي متعد  داستاني و كشوري، برگزاري تور د  وچرخه سواري سواحل شمال كشور از سوی كاركنان مناطق نفت خیزجنوب، برگزاري كلاس هاي مختلف ورزشي تابستانه د  ر د  و بخش پسران و د  ختران و برپايي نمايشگاه امور ورزش از عملكرد  ، د  ستاورد  ها و برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت هفته تربيت بد  ني و برگزاري مسابقات واليبال كاركنان به مناسبت هفته د  فاع مقد  س.

اجرای ماد  ه 5   
يزد  ي د  ر زمینه اجراي ماد  ه 5 راهبرد  هاي صنعت نفت د  ر ورزش مربوط به ورزش قهرماني نیز اظهارد  اشت: بيش از 30 رشته ورزشي د  ر مقاطع مختلف سني د  ر د  و بخش آقايان و بانوان بر اساس قوانين و مقررات ورزش قهرماني (فد  راسيون ها) و مقررات حاكم بر ورزش صنعت نفت فعاليت د  اشته اند.   از تمامی ورزشكاران شركتي و غير شركتي موردتاييدكاد  ر فني تيم ها طبق ماد  ه 5 سندراهبرد  ي كه استفاد  ه از نيروهاي محلي را با تاكيدبرمسئوليت اجتماعي مناطق نفت خیز جنوب مدنظر د  اشته است ، به طور شايسته اي برای حضور د  ر مسابقات قهرماني استانی، كشوری و حتي بين المللي استفاد  ه مي شود  .

حضور و موفقیت بین المللی ورزشکاران مناطق نفت خیز
هد  ايت يزد  ي از حضور تيم هاي ورزش مناطق نفت خیز جنوب د  ر مسابقات مختلف كشوري و آسيايي ابراز خرسند  ي كردو گفت: ورزشكارانی از د  ل ورزش همگاني و آكاد  مي ورزش مناطق نفت خیزجنوب، مثل تيم خوب و جوان وزنه برد  اري مناطق نفت خیز جنوب  با بيش از 85 د  رصدنيروهاي بومي/ شركتي د  ر مسابقات باشگاه هاي آسيا د  ر كشور كره جنوبي موفق به كسب عنوان قهرماني شد  ندو با برافراشتن پرچم كشور عزيزمان ايران، نشان د  اد  ندكه با برنامه ريزي و تكيه بر نيروها و ظرفيت هاي بومي مي توان پايه هاي ترقي د  ر ورزش را طي كرد  . وي حضور تيم هند  بال نفت گچساران به عنوان نمايند  ه ايران د  ر مسابقات جام باشگاه هاي جهان و حضور اين تيم د  ر مسابقات باشگاه هاي آسيا د  ر كشور هند  وستان، قهرماني تيم نفت مسجد  سليمان د  ر ليگ برتر گلف باشگاه هاي كشور و نمايند  ه كشورمان د  ر مسابقات آسيايي د  ر كشور بنگلاد  ش، حضور تيم هاي واترپلو نفت اميد  يه و گچساران د  ر ليگ برتر باشگاه هاي كشور، حضور شايسته تيم هند  بال بانوان گچساران، تيم كاراته نفت مسجد  سليمان، تنيس روي ميز نفت اهواز و آغاجاري را از د  يگر فعاليت ها و افتخارات اين باشگاه د  ر سطح ورزش قهرماني عنوان كرد  .
اهتمام جد  ي به ورزش جانبازان و معلولان مناطق نفت خیزجنوب
 هد  ايت يزد  ي د  ر اد  امه اين مصاحبه با ارج نهاد  ن به مقام شامخ جانبازان و معلولان كه ياد  گار هشت سال د  فاع مقد  س و به نوعي شهيدزند  ه هستند  ، اشاره كردو گفت: براساس تقويم برنامه اي ابتد  اي سال جاري، چندبرنامه فرهنگي ورزشي را براي سال 1396 د  ر نظر گرفته ايم كه برگزاري ليگ فوتسال جانبازان و معلولين با حضور شش تيم، برگزاري مسابقات ورزشي د  ر رشته هاي د  ارت، شنا، تنيس روي ميز، برگزاري المپياد  فرهنگي ورزشي جانبازان و معلولين مناطق نفت خیزجنوب د  ر شش رشته ورزشي د  ر يكي از شهرهاي شيراز، كيش و محموآبادو اجراي برنامه هاي كوهنورد  ي از اهم اين فعاليت هاست. وي هد  ف از برگزاري اين مسابقات را ايجادشور و نشاط، افزايش سطح سلامت، تجد  يدخاطره د  ر بين جانبازان و معلولين و ارج نهاد  ن به رشاد  ت هاي اين عزيزان عنوان كرد  .

حرف پاياني
مد  يرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي مناطق نفت خیزجنوب د  ر پايان اين گفت وگو از تلاش هاي مهند  س عالي پور، مد  يرعامل شركت ملي مناطق نفت خیزجنوب و آقايان منصورنژاد  ، صيد  الي، ناصري، پيرامون، نريميسا زاد  ، رضا طاهري، اميري فرد  ، خليلي، قورچيان، شاه كرمي، شوراي ورزش شركت ملي نفت ايران، هيئت مد  يره شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب،روساي امور ورزش هاي شركت ها و تلاش بي وقفه همكاران د  ر امور ورزش مناطق نفت خیزجنوب تشكر و  قد  رد  اني كرد  .