با ا د امه خد مت زنان توانمند   د  ر صنعت نفت موافقت   می شود
امکان اد   امه خد   مت زنان  د  ر نفت تا  60 سالگی

مشعل   زنان متخصص و توانمند  شاغل د   ر صنعت نفت که د   ر آستانه بازنشستگی قرار د   ارند   و نسبت به اد  امه خد مت د    ر صنعت علاقه مند   هستند  ، پس از این می توانند   با ارائه د   رخواست خود   به واحد  های ذیربط، اد  امه خد  مت خود   تا 60 سالگی را تمد  ید   کنند  .
با تاکید   وزیر نفت برای اد  امه خد  مت زنان متخصص توانمند   د   ر صنعت نفت و پیگیری های د   فتر امور زنان و خانواد  ه وزارت نفت، پس از این زنان شاغل د   ر صنعت نفت می توانند   بعد   از سن بازنشستگی (55 سال) نسبت به اد  امه خد  مت خود   تا 60 سالگی اقد  ام کنند  .
معاون توسعه مد  یریت و سرمایه انسانی وزیر نفت بتازگی د   ر نامه ای خطاب به مد  یران عامل شرکت های اصلی، معاونان و مشاوران وزیر نفت و روسای واحد  های مستقل ستاد  ی اعلام کرد  ه است: زنان متخصص شاغل می توانند   پس از سن بازنشستگی عاد  ی (55 سال) با تأييد   شرايط مقرراتي (تخصص و نياز) از سوی مد  يرعامل شركت اصلي و اخذ مجوز از وزير نفت، پس از كسب مجوز صاد  ر شد  ه، به اد  امه خد  مت بپرد  ازند  .
اين ابلاغ د   ر حالی از سوی کریم سلحشور صورت گرفته است که وزير نفت پیش از این به مشاور خود   د   ر امور زنان و خانواد  ه تأكيد   كرد  ه با د   رخواست زنان شاغل مبني بر اد  امه خد  مت تا ٦٠ سالگي موافقت مي كند  .
پیش از این د   ر بیشتر موارد   با وجود   توانمند  ی و علاقه مند  ی برخی زنان برای اد  امه خد  مت تا 60 سالگی، معمولا با تعویق بازنشستگی زنان موافقت نمی شد   و یا د   ر موارد  ی حتی به مسئولان ارشد   ارجاع نمی شد  .
د  ر سال های گذشته زنان شاغل علاقه مند   به اد  امه خد  مت، به د   لیل حاکم بود  ن چنین شرایطی د   ر بسیاری از موارد  ، حتی از ارائه د   رخواست نیز صرف نظر کرد  ه و به ناچار بازنشسته می شد  ند  ، این د   ر حالی است که وزیر نفت بتازگی اعلام کرد  ه پس از این، با تعویق بازنشستگی کارکنان مرد   موافقت نکرد  ه و فقط تعویق بازنشستگی زنان د   ر صنعت نفت را مد  نظر قرار خواهد   د   اد  .
این تصمیم زنگنه به د   نبال آن صورت گرفته است که آمار زنان شاغل د   ر صنعت نفت د   ر سال های اخیر از 10 د   رصد   کل کارکنان به 8/8 د   رصد   رسید  ه و این شکاف که به د   لیل بازنشستگی زنان شاغل سال های د   ور و استخد  ام نکرد   ن جد  ید   زنان د   ر سال های اخیر به وجود   آمد  ه است، روز به روز د   ر حال افزایش است؛د    ر حالی که تعد  اد   زیاد  ی از مرد  ان شاغل د    ر صنعت نفت حتی پس از 60 سالگی نیز به عنوان مشاور و...د    ر حال اد  امه خد  مت د    ر صنعت نفت بود  ه و هستند  .
 بنابراین با توجه به بالاتربود ن سهم مرد ان نسبت به زنان د  ر استخدام هاي جد يد ، سن بازنشستگي مرد ان و امكان تعويق بازنشستگي بيشتر مرد ان  د ر مقايسه با زنان و نبود    سياست هاي جايگزيني حساس به جنسيت، صنعت نفت  د ر آيند ه نزد يك به طور جد ي با كاهش چشمگير شاغلان زن روبه رو خواهد  شد .
هم اكنون ميان سهم اشتغال 8/8 د  رصد ي زنان د  ر صنعت نفت و متوسط سهم اشتغال 5/13 د  رصد ي زنان د  ر سطح ملي، 7/4 د  رصد  اختلاف، يعني شكافي 35 د  رصد ي وجود  د  ارد ، این د  ر حالی است که افزایش 5 د  رصد ی سهم اشتغال زنان تا 5 سال آیند ه مد نظر کشور قرار گرفته است و با افزایش تعد اد  زنانی که د  ر صنعت نفت به سن بازنشستگی رسید ه اند ، این تعد اد  باز هم کاهش خواهد  یافت.
شورای امور اد  اری و استخد  امی کشور نیز به تازگی با صد  ور ابلاغیه ای به د   ستگاه های اجرایی، حمایت خود   از اشتغال زنان توانمند   و به کارگیری آنان د   ر سمت های مد  یریتی و افزایش سهم و نقش آنان د   ر مد  یریت اجرایی کشور را مد  نظر قرار د   اد  ه است.  د  ر این بخشنامه که از سوی علی اکبر اولیا، معاون سرمایه انسانی سازمان اد  اری واستخد  امی کشور به د   ستگاه های اجرایی ابلاغ شد  ه است، زنان شاغل د   ر د   ستگاه های اجرایی برای تصد  ی هر یک از سطوح مد  یریت عملیاتی، پایه، میانی و ارشد   د    ر صورت تالیف کتاب و چاپ آن، انجام طرح های ارزند  ه علمی و پژوهشی به سفارش د   ستگاه متبوع، ترجمه کتاب و چاپ آن، انتشار مقاله د   ر مجلات، انتشار مقاله د   ر مجلات علمی، پژوهشی یا علمی ترویجی، ارائه مقاله د   ر همایش ها و کنفرانس های بین المللی از امتیازاتی ویژه برخورد  ار خواهند   شد  .
مهند   س بیژن زنگنه، وزیر نفت، تاکنون با  قرار د   اد ن سمت های مهم مد  یریتی د   ر اختیار زنان که آخرین آن سمت قائم مقامی برای مرضیه شاهد  ایی بود   و نیز با صد  ور بخشنامه های راهگشا د   ر حوزه زنان و خانواد  ه د   ر عمل نشان د   اد  ه است که تا چه حد   به شعارهای د   ولت یازد  هم و د   وازد  هم مبنی بر شایسته سالاری، عد  الت جنسیتی و توسعه مشارکت اقتصاد  ی و اجتماعی زنان پایبند   است.

 


نکات ایمنی برای فصل پاییز
چه کنیم سرما  نخوریم؟

مشعل  شروع فصل پاییز با افت محسوس دما و خشکی هوا همراه است که این امر، افراد مختلف را مستعد سرماخوردگی می کند؛ در مطلب پیش رو چند توصیه برای جلوگیری از سرماخوردگی در این فصل ارائه شده است.
با شروع فصل پاییز توصیه می شود شب ها از باز گذاشتن پنجره ها و روشن بودن کولر خودداری کنید ؛ زیرا افت دما در نیمه شب زیاد خواهد بود و شانس شروع سرماخوردگی بسیار افزایش می یابد. فصل پاییز با افت و خیز دما طی روز و شب و احتمال خشک شدن مخاط و تجمع اخلاط مزاحم در مسیر ریه و سینوس ها همراه است.
بهترین حالت این است که شب ها قبل از خواب، دست کم دو لیوان آب جوش بنوشید تا ترشحات ریوی و سینوس ها در شرایط خوبی باشد و بدن بتواند پاکسازی انجام دهد؛ این کار مانع از گلودرد و سرماخوردگی خواهد شد.
استفاده مطلوب از میوه گلابی و دمنوش برگ گلابی در این فصل توصیه می شود؛ چرا که میوه گلابی، دستگاه گوارش را از جرم های غلیظ پاکسازی می کند.
توصیه می شود، روزانه به ویژه  در میانه روز حداقل یک تا دو گلابی بخورید؛ خوردن این میوه، جرم های غلیظ را دفع می کند و مانع از تجمع بخارهای گرم در کبد می شود، بنابراین می تواند از بروز سرماخوردگی و همچنین احتقان صفراوی جلوگیری کند.
شروع علائم خشکی در پاییز می تواند افت و خیز رطوبت و حرارت را ایجاد کند که این مشکل، باعث اختلال خواب در بعضی از افراد خواهد شد . برگ میوه گلابی در حال حاضر به وفور وجود دارد ؛ می توانید برگ این میوه را خشک کرده و شب ها به عنوان دمنوش از آن استفاده کنید تا باعث آرامش شما شده و از اضطراب و دلشوره هایی که مختص فصل پاییز و یا شروع غلبه سوداست ، جلوگیری کنید.

در فصل پاییز استفاده از یخ و نوشیدنی های خنک ممنوع است
با توجه به این که افت و خیز حرارتی از نیمه شهریور به طور جدی اتفاق می افتد، استفاده از یخ در نوشیدنی ها یا مصرف نوشیدنی هایی که خیلی سرد هستند، باید به حداقل برسد.
مراقب باشید بعد از استفاده از این نوشیدنی ها، احتمال بروز گلودرد یا علائم سرماخوردگی بسیار زیاد می شود،  چراکه با استفاده از یخ یا نوشیدنی های خیلی سرد ، تجمع اخلاط غلیظ در دستگاه گوارش اتفاق می افتد و پس زدن بخارها به قسمت های بالایی ریه و سینوس ها، می تواند شرایط را برای بروز علائم سرماخوردگی و درگیری های چندروزه یا هفتگی فراهم کند .
مصرف عسل به ویژه  عسل هایی که ضدعفونی کننده مخاط هستند، باید در پاییز شروع شود؛ استفاده از عسل، آب و لیموترش بخصوص اگر عسل آویشن در اختیارتان باشد، می تواند به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی به شما کمک کند تا به سرماخوردگی مبتلا نشوید و اگر دچار علائم سرماخوردگی شدید، وضعیت تان زود به حالت عادی برگردد.
باید یادآوری کنیم که ترکیب عسل با آبی که حرارتش کمتر از 40 درجه باشد، معمولاً کیفیت عسل را حفظ می کند، اما اگر عسل با آبی که حرارت  آن بیشتر از 40 درجه است، ترکیب شود، آنزیم ها و مواد داخل عسل از بین می رود. کسانی که دچار علائم حساسیتی از جمله سوزش، خارش حلق، آبریزش بینی و خارش های پوستی هستند ، بهتر است از نیمه شهریور که علائم خشکی در بدن شروع می شود، از خوردن خربزه خودداری کنند .
این میوه می تواند در این فصل، باعث بروز جابه جایی در سیستم صفراوی شود و علائم سرماخوردگی را تشدید کند یا باعث شروع علائم سرماخوردگی شود؛ بزرگسالانی که علائم آلرژیک داشته یا دارند، از خوردن خربزه پرهیز کنند.

نکات ایمنی را فراموش نکنید
سرفه و عطسه، یک فرایند کاملا طبیعی در زندگی است، اما سرفه و عطسه کردن در دست ها می تواند سرعت انتشار ویروس بین افراد و لوازم منزل را افزایش دهد، زیرا کارهای زیادی را با دست انجام می دهیم. نکته دیگر این که پرهیز از دست زدن به صورت، بینی و اطراف دهان، یک راه مؤثر برای توقف انتقال ویروس به دست ها و به دنبال آن به دیگر افراد است.

ماندن در مکان های بسته در موقع سرماخوردگی ممنوع
شیوع سرماخوردگی در فصل زمستان بیشتر است و از آنجا که در این فصل، ما زمان بیشتری را در مکان های سر بسته مانند اتوبوس ها و کلاس های درس و دیگر مکان های مسقف صرف می کنیم، ویروس سرما خوردگی با عطسه و سرفه به دیگران منتقل می شود. سعی کنید به جای ماندن طولانی مدت در این نوع مکان ها، گاهی پیاده روی کنید. از آنجا که «رینو ویروس» یا همان ویروس سرماخوردگی در مکان مرطوب دوام نمی آورد، همیشه رطوبت محیط بینی و صورتتان را با یک مرطوب کننده مناسب حفظ کنید.

کمک گرفتن از ویتامین سی
در دوران سرماخوردگی
شاید همه ما با مشاهده اولین علامت سرماخوردگی، مصرف نوشیدنی هایی نظیر آب پرتقال را افزایش دهیم، اما هنوز دلایل کافی مبنی بر تأثیر جدی ویتامین سی بر کاهش سرماخوردگی یافت نشده است. مصرف گیاه اکیناسه (سرخارکل) و مکیدن قرص های حاوی روی در کاهش علائم سرماخوردگی بسیار موثر است، البته به شرط این که به طور مرتب استفاده شده و به یک بار اکتفا نشود. به خاطر داشته شود    که جذب و دریافت ویتامین دی کافی نیز به حفظ سلامت بدن کمک می کند.

قرنطینه نکردن بیمار سرماخورده
ما اغلب وقتی با یک فرد سرماخورده در منزل روبه رو می شویم، تنها به فکر بهبودی حال بیمارمان هستیم و نابودی ویروس را فراموش می کنیم. توجه داشته باشید که شستن دست ها و همچنین شستن لیوان، حوله و دیگر وسایل شخصی بیمار، بسیار مهم است. باید سعی کنید فرد بیمار را به استراحت تشویق و او را ترغیب کنید به محل کار یا مدرسه و دانشگاه نرود.