گفته های محمدرضا کاظمی آشتیانی از مسابقات جهانی پزشکی و سلامت
کسب 9 مدال رنگارنگ، در میدان رقابت علم و ورزش

آبانماه 1343 درتهران دیده به جهان گشودودرمحله 17 شهریورکنونی بزرگ شد. او به اقتضای شغل پدر به اهواز وازآنجا به مشهدرفت و دوران تحصیل خودرا تا ورودبه دانشگاه پزشکی مشهددراین دوشهر سپری کرد. علاقه مندی محمدرضا به ورزش ازاهوازشروع شدوباحضوردرتیم فوتبال جوانان استان خراسان، روزهایی پر فراز و نشیب را در این رشته ورزشی تجربه کرد. انقلاب فرهنگی سال 59 مسیر زندگی اش رابه سمت سوی جهادوجبهه تغییردادو پنجره ای دیگر برایش بازکرد. وی سال 67 دررشته پزشکی ازدانشگاه علوم پزشکی مشهدفارغ التحصیل شدو با گذران دوره طرح پزشکی، به واسطه مشغله کاری زیاد، از ورزش قهرمانی که اوج آن مسابقات دومیدانی دانشگاه های کشور در رشته های سرعت و امدادی بود، فاصله گرفت. اما درادامه تحصیلات عالیه پزشکی، گام دیگری برداشت و درسال 1380 موفق به دریافت تخصص در رشته آسیب شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. دکترمحمدرضا کاظمی آشتیانی که امروز به عنوان پزشک متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) درصنعت نفت فعال است، ازعلم خودبهره ها برده وسوابق متعددی را نیزدرکارنامه خودثبت کرده است که ازآن جمله می توان به عناوینی مانندسرپرست فدراسیون های دو ومیدانی، بدنسازی و پرورش اندام، رئیس بیمارستان فوق تخصصی صنعت نفت، رئیس ورزش شرکت ملی نفت، مدیرعامل باشگاه نفت تهران، مدیرتیم های ملی و دبیر شورای راهبردی فدراسیون تنیس روی میز، همچنین رئیس گروه پاتولوژی بیمارستان نفت، مدرس دوره های تربیت پزشک ورزشی، عضو و ناظر کنترل دوپینگ و پزشکی کنفدراسیون دوومیدانی آسیا، نایب رییس کنفدراسیون بدن سازی و پرورش اندام آسیا، مدرس دوره های تربیت پزشکی وکنترل دوپینگ آسیا و دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی اشاره کرد. دکترکاظمی آشتیانی که یکی ازاعضای فعال انجمن پزشکی ورزشی ایران نیز است، تیرماه امسال به عنوان سرپرست با تیمی متشکل از پزشکان متخصص عضو این انجمن همراه شدوبا حضوردر«مسابقات جهانی پزشکی وسلامت» مارسی فرانسه، با کسب 9 مدال رنگارنگ، برای جامعه پزشکی ایران افتخارآفرینی کردند. به منظوراطلاع بیشترازبرگزاری این مسابقات وحضورجامعه پزشکی ایران درآن، با وی که ازپزشکان متخصص شاغل در وزارت نفت است، گفت وگویی انجام شده است که می خوانید.


 با توجه به این که پزشک هستیدودر ورزش هم دستی برآتش دارید، قبل از این که به موضوع اصلی این گفت وگویعنی مسابقات یا به سخن  دیگر به «بازی های جهانی پزشکی وسلامت» بپردازیم؛ میل دارم درباره رابطه میان این  دوبگویید.
می توان ارتباط مستقیمی میان پزشکی و ورزش قائل شد؛خیلی از دروسی که در رشته ترییت بدنی تدریس می شود، در رشته پزشکی دامنه گسترده تری داردمانندآناتومی، امراض، فیزیولوژی وعلم حرکت.  با مروری به تاریخ ورزش به افرادی برمی خوریدکه هم پزشک بودندو هم ورزشکار؛ مثل «دکترسوکراتس» که پزشک اطفال وکاپیتان تیم ملی فوتبال برزیل بودویا «ژاک روک» فرانسوی که هم رئیس کمیته ملی المپیک وهم جراح مغزواعصاب. بنابراین به نظر من میان پزشکی و ورزش می توان رابطه مستقیمی قائل شد.

پزشکی درحوزه ورزش چقدر به شما کمک کرده است؟
خیلی کمک کرده و موجب شده است تا در انجام تمرین های ورزشی، علمی تر عمل کنم. ازسوی دیگر، رشته پزشکی کمک کرده است تا ورودبه حوزه های ورزشی برایم آسان تر وگذران دوره  آنها نیز راحت ترشود.

تمایل شما بیشتر به پزشکی است یا ورزش؟
به طور قطع این تمایل به سمت و سوی پزشکی است چون زمان زیادی را صرف آن کرده ام و ورزش را مکملی برای آن می دانم. ورزش به من کمک کرده است تا فعالیت پزشکی ام را بهتر انجام دهم.  هم اکنون نیزبه دلیل افزایش سن وبه اقتضای کاهش توان جسمی، بیشترین وقت خودراصرف فعالیت های پزشکی می کنم البته ورزش هم می کنم.

خودرا در ورزش متخصص می دانیدیا درپزشکی؟
احساس می کنم در هر دومقوله به درجه ای از تبحر و مهارت رسیده ام که می توانم مفیدباشم وبا مشورت دادن به دیگران درهردوحوزه به دیگران کمک کنم.

در کدام یک از این دو حوزه(ورزش و پزشکی) خودرا مفیدتر می دانید؟
به اعتقادخودم، در پزشکی. روزانه 30 تا 40 بیمار را ویزیت می کنم و احساس می کنم دراین حوزه نتیجه کارم را زودترمی بینم. اما در روابط بین الملل، به دلیل مراودات بین المللی، ورزش بیشترازپزشکی به کارم آمده است. می توانم بگویم علم پزشکی درحوزه ورزش به من کمک کرده است.

از مسابقات جهانی پزشکی و سلامت بگویید. این که چنددوره برگزار شده است؟
مسابقات جهانی پزشکی وسلامت که هرسال میان پزشکان ورزشکار در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برگزار می شود، سی و هشتمین دوره آن، تیرماه امسال دربندرمارسی فرانسه برگزارشد.

ازحضور جامعه پزشکی ایران دراین دوره ازمسابقات بگویید.
امسال تیمی متشکل ازپزشکان رشته های یادشده دراین دوره ازمسابقات شرکت کردو من عنوان سرپرستی تیم را داشتم. تیم پزشکی ایران دراین دوره ازمسابقات موفق به کسب 9 مدال رنگارنگ دررشته های تنیس روی میز(سه مدال طلا، دومدال نقره ویک مدال برنز) شنای آقایان (سه مدال طلا) شویم.

این مسابقات باچه هدفی برگزارمی شود؟
مسابقات جهانی پزشکی وسلامت، بیشتر از آن که یک میدان مسابقه باشد، محل برخوردافکار و ایده های جدیددرعالم پزشکی است؛ چون افرادشرکت کننده آن پزشکان حاذق ومتبحری هستندکه دردنیای پزشکی حرفی برای گفتن دارند.

آشنایی شما با چنین مسابقاتی از کجا شروع شد؟
دوسال پیش به عنوان سرپرست تیم بدن سازی درسفربه اسپانیا ازطریق یک پزشک بامسابقات جهانی پزشکی وسلامت آشنا شدم ودربرگشت به ایران سعی کردم جامعه پزشکی را نیزبا این جامعه ورزشی- پزشکی آشنا کنم.  درایران انجمنی باعنوان انجمن پزشکی ورزشکاران دایر است که با اطلاع ازاین موضوع رفته رفته به حضوردرمسابقات جهانی پزشکی علاقه مندشدتاجایی که امسال برای سومین باردرآن حاضرشدیم ومدال آورهم بودیم.

پزشکان ورزشکار شرکت کننده دراین مسابقات بیشتراز چه کشورهایی هستندو درچه رشته هایی حضور می یابند؟
بیشتر پزشکان حاضر درمسابقات جهانی پزشکی، اروپایی، آمریکایی و آمریکاری لاتین هستند، از آسیا کمترشرکت کننده دارد. آنها در رشته های متعددی شرکت کننده دارند، رشته هایی مثل دوچرخه سواری، قایق سواری، گلف، شنا، دو و میدانی و . . .

انجمن پزشکان ورزشکار ایران چندمین باراست که دراین مسابقات حضور پیدا کرده است؟
انجمن پزشکان ورزشکار ایرانی به صورت خودجوش و بدون حمایت هیچ ارگان یا نهادی برای سومین سال است که درمسابقات جهانی پزشکی وسلامت شرکت کردو سال آینده تلاش می کندبا رشته های بیشتری دراین مسابقات شرکت کند.

هزینه های حضوردرمسابقات با چه ارگان یا نهادی است؟
حضور در این مسابقات باهزینه شخصی شرکت کنندگان که خیلی هم بالاست انجام می شود، اما ازآنجا که کنگره پزشکی هم درکناراین مسابقات برگزارمی شود، این حضور محلی برای مبادلات علمی درحوزه آخرین دستاوردهای پزشکی ازسوی پزشکان مطرح دنیاست و این به دست آوردن نوعی سرمایه است.

حضور دراین مسابقات را چقدر مهم می دانید؟
حضور دربازی های جهانی پزشکی و سلامت از این نظر که معتبرترین پزشکان جهان دریک جا، گردهم می آیندو مقاله های علمی خودرا درعرصه پزشکی و تحولات آن در کنگره جانبی مسابقات ارائه می دهند، بسیار حائز اهمیت است؛ضمن این که جامعه پزشکی ایران نیزدرچنین مکان پزشکی-ورزشی می تواندتوانمندی های خودرا در زمینه های پزشکی و ورزش، به ویژه پزشکی معرفی کند.

با توجه به هزینه های بالای حضور درمسابقات جهانی پزشکی و سلامت، فکر می کنیدنیاز هست که حمایت کننده مالی داشته باشید؟
اگر سازمان یا ارگانی باشدکه هدف آنها ارتقای ورزش همگانی باشد، انجمن پزشکان ورزشکارایران، از این گونه حمایت استقبال می کند؛ غیر این صورت نیاز به چنین حمایتی نیست.  

آیا مسئولان و دست اندرکاران ورزش و نظام پزشکی در معرفی این ظرفیت ها می توانندبه شما کمک کنند؟
به طورحتم اگرمتولی وجودداشته باشدکه حمایت همه جانبه ای داشته باشد، جامعه پزشکی ایران می تواندخودرا بهتر و بیشتر به جهانیان معرفی کند. کما این که آلمان این کار را در باره جامعه پزشکی خودبرای حضور در چنین مسابقاتی انجام می دهدو همه گونه حمایت از آنهارا در دستور کارخودقرار داده است.  وزارت بهداشت هم می توانددر این راه پیشگام باشدو بی آن که قوانین دست و پاگیری را دست و پاگیرمان کند، متولی باشدبرای حضورهرچه بهترجامعه پزشکی ایران درمسابقات جهانی پزشکی - سلامت که همه ساله برگزارمی شود.

در آخر نکته ای هست که بخواهیدبگویید؟
بایدبه این موضوع فکر شودکه وقتی یک پزشک از سلامت جسم برخودارباشد، به دلیل نشاطی که از آن برخوردار شده است، بهتر می تواندمسئولیت های پزشکی خودرا انجام دهد.  این وزارتخانه می تواندبرگزار کننده مسابقات انتخابی و اردو به منظور حضور جامعه پزشکی ایران درچنین مسابقاتی باشد. مسئولان می توانندبا توجه به این ایده، جامعه پزشکی را حمایت و آن را نوعی سرمایه گذاری در حوزه علم پزشکی محسوب کنند.

 


تعمیرات و بازسازی اساسی د ر آغاجاری به د ست کارشناسان و متخصصان ایرانی انجام شد
صرف فعل« توانستن»
مشعل    با تلاش شبانه روزي كارشناسان شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري، عمليات تعمير و بازسازي ادوات و تجهيزات آسيب ديده كارخانه گاز و گاز مايع ١٠٠٠ در كمتر از يك ماه انجام شد. اواخر مهرماه حادثه اي در تاسيسات گاز و گاز مايع ١٠٠٠ روی دادكه به آتش سوزي در اين كارخانه منجر شد، اما با حضور به موقع نيروهاي ايمني و عملياتي در محل، آسيب چنداني به اين تاسيسات واردنشدو تنها بخشي از كابل هاي ابزار دقيقي و برقي دچار سوختگي شد. از همان ساعات اوليه، مدير عامل شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به همراه مجموعه مديران و روساي ادارات عملياتي با حضور در محل حادثه، كنترل كار را به دست گرفتندو با هدايت نيروها، دستور لازم برای تعويض، تعمير و بازسازي بخش هاي آسيب ديده را صادر کردندو با كار و تلاش شبانه روزي، اين تاسيسات در مدار عملياتي قرار گرفت.

اهميت تاسيسات گاز  و
 گاز مايع ١٠٠٠
كارخانه گاز و گاز مايع ١٠٠٠ در 30 كيلومتري جنوب شرقي آغاجاري به منظور دريافت 1500 م. ف. م. ر گاز غني مخزن پازنان با فشار 2500 پام در 2 واحدمستقل و توليد1420 م. ف. م. ر گاز سبك با فشار 1800 پام برای تزريق به مخزن مارون و پازنان در سال 1368 راه اندازي شد. توليدروزانه 80 هزار بشكه نفتاي سبك و 45 هزار بشكه گازمايع و 45 هزار بشكه نفتاي سنگين مطابق استانداردهاي تعيين شده، با حداقل هزينه و حداكثر بازدهي در این تاسیسات تولیدمی شودكه با توجه به نوع محصول گاز خشك توليدي آن برای تزريق در مخزن پازنان يا مارون و نفتاي سبك و سنگين و گاز مايع برای تامين خوراك پتروشيمي يا صادرات ارسال مي شود.

 انجام موفقيت آميز عمليات تعمير و بازسازي
ابراهیم پیرامون، مدير عامل شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري، ضمن تشریح اقدام های انجام شده برای تعمير و بازسازي بخش هاي آسيب ديده اين واحد، گفت: در پي نشت گاز يكي از شيرهاي فرآيندي تاسيسات گاز و گاز مايع ١٠٠٠كه به ايجادآتش سوزي در تجهيزات برقي و ابزار دقيقي انجامید، با تلاش نيروهاي بخش هاي عملياتي شركت از جمله تعميرات، عمليات، مهندسي و ساختمان، بازرسي فني، كالا، گاز و گاز مايع و ساير بخش هاي پشتيباني،  در كمتر از يك ماه تعمير و بازسازي شد. وی افزود: با توجه به اينكه كارخانه گازو گاز مايع ١٠٠٠ يكي از مهمترين تاسيسات فرآورش گاز و گاز مايع مناطق نفت خيز جنوب است كه حدود٥٠ درصدخوراك پتروشيمي بو علي بندر ماهشهر را تأمين می کندو يكي از فعال ترين واحدهاي عملياتي با دبي و فشار بالا به شمار مي رود،  تعمير و بازسازي ادوات آسيب ديده در اولويت كاري قرار گرفت و با حمايت هاي مهندس عالي پور، مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و همراهي ساير بخش هاي ستادي با سرعت و دقت بالا تجهيزات تعمير شدو در مدار عمليات قرار گرفت.
پيرامون ادامه داد: اقدام ها و فعاليت هاي بسيار خوبي از سوي كارشناسان و كاركنان خدوم اين شركت برای شتاب گیری روندبازسازي ادوات در اين مدت زمان كه خودركوردی جديدمحسوب مي شود، انجام شد. به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری، اولين اقدام پس از ايجادحادثه، تشكيل كارگروه تعمير و بازسازي نقاط آسيب ديده با محوريت مديريت عمليات و نظارت و پايش مستمر مديريت بودو حداقل 10جلسه اثر بخش كارگاهي در محل كارخانه گاز و گاز مايع ١٠٠٠ برای بررسي و شتاب گیری روندكارها تشكيل شد.
وي گفت: بررسي ادوات، اعم از تجهيزات فرايندي، خطوط لوله ومخازن و ساختمان كليدخانه، شناسايي ادوات و تجهيزات موردنياز از طريق انبارهاي پاي كار، انبارهاي پروژه ها، فرآيندهاي خريدو جداسازي و تعمير و نصب مجددادوات ابزار دقيقي، برقي و مكانيكي، از ديگر اقدام های انجام شده برای بازسازي بهنگام واحديادشده است.

تنوع تاسيسات در شركت آغاجاري
پيرامون با اشاره به نقش و جايگاه مهم شركت آغاجاري به عنوان متنوع ترين شركت از نظر تاسيسات فرآيندي و گسترده ترين شركت از نظر جغرافيايي در بين شركتهاي بهره بردار مناطق نفت خيز جنوب توضيح داد: اين شركت به عنوان يكي از پنج شركت بهره برداري تابع شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب، راهبري عمليات توليد، فرآورش وانتقال نفت وگاز رابا رعايت اصول صيانت از مخازن بافعاليت مستمر در 48 واحدعملياتي شامل 18 ايستگاه تقويت فشار و تزريق گاز، 12 واحدبهره برداري، 8 كارخانه گاز وگازمايع، پالايشگاه گازمارون، تأسيسات ذخيره سازي مايل 40 ماهشهر، پالايشگاه گاز مايع ماهشهر و 4 واحدنمكزدايي از مجموع 8 مخزن آغاجاري، كرنج، پارسي، پرنج، رامشير، رگ سفيد، مارون، پازنان به عهده دارد.
شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري به عنوان يك شركت توليدي، 25 درصدنفت توليدي مناطق نفت خيز جنوب و روزانه 1 ميلياردفوت مكعب گاز را تامين مي کندكه از اين مقدار 311 م ف م ر گاز دريافتي از آغارودالان است.
وی گفت: با توجه به گستردگي 25 هزاركيلومتري و پراكندگي در نقاط كوهستاني و سخت گذر بودن استان هاي خوزستان، كهگيلويه وبويراحمدو سواحل استان بوشهر، وظيفه توليدنفت خام، گاز و مايعات گازي، همچنين تزريق گاز به مخازن محدوده جغرافيايي شركت و تامين بيش از 30 درصدمايعات گازي خوراك پتروشيمي بندرامام خميني(ره)وتوليدروزانه حدود11 هزار بشكه نفتا به عنوان بخشي ازخوراك موردنياز پتروشيمي بوعلي درمنطقه ويژه اقتصادي شهرستان ماهشهر، از ديگر ويژگي هاي شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري است.
پیرامون افزود: این شرکت با استفاده از تلمبه خانه هاي شماره 1 و2 اميديه كه همانندقلب تپنده شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب است، امكان ارسال 3 ميليون بشكه نفت روزانه دريافتي از واحدهاي بالا دستي برای صادرات با استفاده از 5 دستگاه الكترو پمپ و 4 دستگاه توربو پمپ را عهده دار است.