اکتشاف دومين مخزن بزرگ نفتي ايران با تلاش کارکنان گمنام نفت

به نام نام آوران

مشعل    دومين مخزن بزرگ نفتي ايران را به نام کارکنان تلاشگر و گمنام صنعت نفت «نام آوران» بخوانيد و به خاطر بسپاريد. وزير نفت با اعلام نام مخزن نفتي کشف شده در جنوب ايران، گفت: که «به پاس خدمات همه افراد شريف بويژه کارکنان مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران که در گوشه و کنار اين سرزمين، بدون هيچ توقع و چشمداشتي به کشور خدمت مي کنند، نام اين ميدان«نام آوران» گذاشته شد. جا دارد در مقابل خدمات همکاراني که در شرايط سخت در بخش هاي مختلف صنعت نفت کار مي کنند، سر تعظيم فرود بياوريم. نام آوران واقعي همان گمنامان نام آور افتخارآفرين ملت ايران هستند.»