شرکت نفت و گازپارس   

بازرسي سازه هاي دريايي در فازهاي پارس جنوبي

جانشين امور تاسيسات مشترک مناطق عملياتي شرکت نفت و گازپارس از پايش کامل جکت و پايه هاي 14سکوي گازي درحال توليد وبيش از هزارکيلومتر خطوط لوله 4 و 32 اينچ دريايي خبر داد. سيدمحمد طبيبيان با بيان اين که عمليات بازرسي سازه هاي دريايي پارس جنوبي در دو بخش پايه سازه ها و خطوط لوله انتقال گازانجام مي شود، گفت: براساس برنامه کاري، مقررشده است در بخش پايه سازه هاي دريايي، جکت ها، رايزرها، پل هاي بين سکو و فلر و سازه اصلي چاه ها براي 27 سکو ودر بخش خطوط لوله نيز، سطوح بيروني خطوط لوله 32 اينچ انتقال گاز و 4 اينچ انتقال گلايکول به طول 4700 کيلومتر، پايش شوند. وي با اشاره به پيشرفت 50 درصدي عمليات بازرسي پايه سازه هاي دريايي افزود: باتوجه به شرايط جوي پيش رو در فصل زمستان و محدوديت هاي شناوري، انتظار مي رود بازرسي پايه سکوهايي که راهبري آنها به مديريت توليد و عمليات واگذارشده است، درماه هاي آينده به پايان برسد. جانشين امور تاسيسات مشترک مناطق عملياتي شرکت نفت و گاز پارس، اجراي عمليات بازرسي سازه هاي دريايي پارس جنوبي را به دليل جريان گاز ترش و کار در عمق دريا، حساس و پيچيده توصيف کرد و افزود: در بخشي از اين عمليات، پايه سازه هاي سکوها از عمق تا سطح دريا و خطوط لوله مستقر در عمق بيش از 70 متر، ازسوي کشتي هاي مجهز به امکانات غواصي صنعتي با قابليت تثبيت ديناميکي موقعيت (DP) و گروه هاي برجسته غواصان صنعتي و روبات هاي تصويربردار زيرآبي (ROV) با بهره گيري از يک سامانه مجهز و پيشرفته، کنترل مي شوند. طبيبيان بازرسي پايه سکوها و خطوط لوله انتقال را از الزام هاي مهم بهره برداري ايمن و پايدار گاز عنوان و اظهارکرد: براساس استانداردهاي جهاني، پايش دوره اي تاسيسات توليد گاز در دريا بسيار ضروري واين مهم در بخش فراساحل پارس جنوبي عملياتي شده است. وي با اشاره به اين که پيگ راني هوشمند، از ديگر برنامه هاي مربوط به بازرسي دروني خطوط لوله پارس جنوبي است، گفت: اين پروژه هم زمان با پايش بيروني خطوط لوله انجام مي شود و تاکنون اطلاعات مناسبي از وضع خطوط لوله پايش شده، به عنوان يکي ازمهم ترين دارايي هاي فيزيکي ميدان پارس جنوبي و کشور، به دست آمده است. جانشين امور تاسيسات مشترک مناطق عملياتي شرکت نفت و گاز پارس با بيان اين که اطلاعات به دست آمده از بازرسي خطوط لوله و سازه ها سبب تدوين پيماني مشروح با هدف تعمير و رفع عيب سازه هاي دريايي و خطوط لوله شده است، تصريح کرد: اين پيمان اهميت زيادي دراثربخشي بازرسي و پايش هاي درحال انجام دارد و اميدواريم با رفع برخي موانع و محدوديت ها، براي صيانت و حفاظت از خطوط لوله و سکوهاي دريايي به زودي وارد فاز اجرا و رفع اشکالات شود.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

ايمن سازي و تعمير تاج چاه با صرفه جويي در زمان و هزينه

مدير امور فني شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب ازايمن سازي و تعمير تاج يک حلقه چاه نفتي با استفاده از روش پکر/ پلاگ قابل بازيافت ساخت داخل، براي نخستين بار خبرداد. صادق فتح الهي گفت: استفاده از روش پکر/ پلاگ قابل بازيافت ساخت داخل که اقدامي ابتکاري ازسوي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب است، از تعمير چاه با دکل و هرزروي سيال درون سازند و تحميل زمان و هزينه هاي اضافي جلوگيري مي کند. وي افزود: در اين عمليات، افزون بر صرفه جويي 10ميليارد توماني در هزينه تعميرچاه، زمان تعمير و راه اندازي چاه از 6ماه به 10 روز کاهش خواهد يافت. مدير امور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب درتوضيح عمليات پکر/ پلاگ قابل بازيافت ساخت داخل گفت: چاه اهواز- 269 به دليل نشت داخلي شيرآلات سرچاهي دربرنامه تعمير قرارگرفت و کارشناسان اين شرکت با هدف کاهش زمان و هزينه هاي تعميرچاه با دکل، استفاده از تجهيزات و قطعات جديد براي نصب روي تاج چاه را در دستور کار قرار دادند. فتح الهي گفت: پس از ساخت و تامين تجهيزات، قطعات و اتصالات تکميلي مورد نياز، تغييرات واصلاحاتي در توپک قابل بازيافت موجود انجام و براي نخستين بار در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، توپک قابل بازيافت به عنوان توپک/ پلاگ موقت براي ايمن سازي و تعمير تاج چاه استفاده شد و چاه با دبي 1400 بشکه در روز دوباره در مدار توليد قرار گرفت. مدير امور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: طراحي و ساخت ابزار درون چاهي توپک قابل نصب/ برداشت با همکاري و نظارت مستمر کارشناسان اداره مهندسي بهره برداري ستاد و از سوي دانشگاه صنعتي شريف باعنوان طرح پژوهشي «طراحي و ساخت ابزار درون چاهي توپک قابل نصب/ برداشت» انجام و اجرا شده است. فتح الهي با بيان اين که از اين روش براي تعمير تاج چاه و شيرآلات چاه هاي مشابه نيز مي توان استفاده کرد، افزود: ابزارهاي درون چاهي توپک قابل نصب/ برداشت ساخت داخل تاکنون در 6 عمليات اسيدکاري انتخابي در چاه هاي ميدان هاي اهواز، مارون و آغاجاري استفاده شده و افزايش دبي سه هزار بشکه در روز را در پي داشته است.

 

 

    شرکت بهره برداري زاگرس جنوبي

آمادگي   توليد پايدار گاز  در زمستان

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي از آمادگي اين شرکت براي توليد پايدار وحداکثري گاز در ماه‎هاي سرد سال خبر داد. حميد ايزدي با اشاره به پايان تعميرات اساسي تاسيسات گازي و نفتي اين شرکت گفت: هشت هزار و 280 متر از خطوط لوله انتقال نفت، گاز و ميعانات گازي مناطق پنج گانه عملياتي زاگرس جنوبي تعميرشده است. وي با اشاره به انجام پنج هزار و 20 مورد تعميرات اساسي روي تجهيزات فرآورشي اين شرکت درمناطق پنج گانه عملياتي از ابتداي امسال تا کنون گفت: اين تعميرات روي تجهيزات فرايندي مراکز جمع آوري گاز، تاسيسات نفتي، شيرآلات، مخازن، پمپ ها، ادوات ابزار دقيق، توربين ها، چندراهه ها و ... انجام شده است.

ايزدي افزود: تعميرات اساسي امسال با صرف 148 هزار و 834 نفر -ساعت کار بي وقفه در شرايطي ايمن و بدون حادثه انجام شده است.

وي انجام عمليات اسيدکاري، مشبک کاري، انواع آزمايش هاي درون چاهي و تزريق دوره اي مواد ضدخوردگي با هدف آمادگي توليد در قالب برنامه هاي نگهداشت و افزايش توليد سالانه را بخش ديگري از اقلام هاي انجام شده اين شرکت از ابتداي امسال تاکنون خواند.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي اين شرکت با استحصال افزون بر 25درصد ازگاز مصرفي کشور گفت: ضمن آنکه براي تامين سوخت زمستاني آمادگي کامل دارد.

ساخت دستگاه ثبت تصاوير درون چاهي

متخصصان شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در ساخت دستگاه ثبت تصاوير درون چاهي انحصارشکني کردند. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي گفت: دستگاه ثبت تصاوير درون چاهي با دانش بومي و در مدت سه سال فعاليت پژوهشي و اجرايي متخصصان داخلي طراحي و ساخته شده است. حميد ايزدي افزود: دوربين درون چاهي روي يکي ازچاه هاي ميدان گازي هما با موفقيت آزمايش و تصاويردريافتي از آن براي تعمير چاه استفاده شده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي تصريح کرد: دستگاه ثبت تصاوير درون چاهي براي مشاهده رفتارچاه و رفع انواع مشکل ها در عمليات مانده يابي، بررسي وضع رشته تکميلي و امکان تصويربرداري از ديواره داخلي چاه هاي نفت و گاز کاربرد دارد. ايزدي درباره ديگر کاربردهاي اين دستگاه گفت: با استفاده از فناوري ثبت تصاوير درون چاهي، ضمن دريافت اطلاعات صحيح از وضع درون چاه، امکان تصميم گيري مناسب و عملي براي بسياري ازمشکلات درون چاهي با ريسک عملياتي پايين تر فراهم مي شود. وي افزود: تشخيص زودهنگام برخي مشکلات درون چاهي، حذف عمليات تعميرمرتبط با آن را به دنبال دارد که ضمن کاهش زمان بسته شدن چاه و افزايش توليد، صرفه جويي قابل ملاحظه اي رقم مي خورد. دستگاه ثبت تصاوير درون چاهي، حاصل تلاش سه ساله حامد يزدان پناه، امين ميرحاصلي ايگدر و علي قاسميان سه نفر از کارشناسان و پژوهشگران اداره خدمات فني چاه هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي است که پيش از اين نيز، اختراع ها و فعاليت هايي تحقيقاتي - تخصصي در حوزه نفت و گاز کشور داشته اند.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق 

70 کيلومتر توپک راني هوشمند در منطقه خانگيران

رئيس اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات شرکت بهره برداري نفت و گازشرق از انجام 70 کيلومترتوپک راني هوشمند روي خطوط لوله 14 و 16 اينچ درمنطقه عملياتي خانگيران خبرداد.

حسين هنرورگفت: اين عمليات با استفاده از توپک هاي هوشمند MFL/TFI انجام شده است.

وي تصريح کرد: عمليات توپک راني هوشمند روي خطوط هشت اينچ انتقال گازچاه شماره 45 به مرکز جمع آوري، به طول تقريبي 200کيلومتر نيز در برنامه آتي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق قرار دارد. وي با بيان اين که عمليات توپک راني هوشمند خطوط با هدف بهره برداري ايمن و مستمر ازميدان هاي گازي خانگيران و گنبدلي در دستور کار است، گفت: توپک راني هوشمند خط لوله هشت اينچ چاه شماره 43 نخستين بار درسال 93 انجام شده است. توپک راني هوشمند در صنعت نفت و گاز به عنوان يکي از روش هاي پيشرفته و نوين، جايگزين بازرسي سنتي به روش عمليات خاکبرداري، شده است.  اطلاع از وضعيت خطوط لوله به منظور استمرار توليد و رفع نگراني از مخاطرات ايمني و پيشگيري ازحوادث ناگهاني بسيار حائز اهميت است؛ از اين رو، براي شناسايي عيوب لوله، افزون بر بازرسي هاي معمول، بازرسي خطوط لوله به وسيله توپک هاي هوشمند به عنوان فناوري جديد در دستور کار قراردارد.

 

   شرکت توسعه پتروايران

  توليد انبوه تلمبه هاي چندفازي در ميدان هاي نفتي

مديرعامل شرکت توسعه پتروايران از برنامه ريزي اين شرکت براي توليد انبوه تلمبه هاي چندفازي با همکاري سازندگان داخلي خبر داد. سپهر سپهري درباره تفاهم نامه منعقدشده همکاري اين شرکت با شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در زمينه به کارگيري تلمبه هاي چندفازي ساخت داخل در ميدان هاي نفتي گفت: تلاش پتروايران به عنوان يک شرکت فعال درحوزه بالادستي صنعت نفت، حمايت از شرکت هاي سازنده داخلي و شرکت هاي دانش بنيان است. وي با اشاره به تلاش شرکت پتروايران براي گسترش فناوري، نوآوري، تجاري سازي و توسعه که طراحي، توليد کالا وخدمات درحوزه فناوري هاي برتررا شامل مي شود، ايجاد ارزش افزوده ازطريق توليد نرم افزارها، سخت افزارها وکالاهاي مورد نيازحوزه نفت وگاز برپايه دانش هاي نوين را اصلي ترين اهداف توليد انبوه تلمبه هاي چندفازي عنوان کرد.  مديرعامل شرکت توسعه پتروايران افزود: انجام کارمشترک بخش دولتي با شرکت هاي دانش بنيان و شرکت هاي بالادستي صنعت نفت در توليد قطعات مورد نياز صنعت نشان مي دهد همکاري اين شرکت ها با يکديگرمي تواند به برطرف کردن نيازهاي بنيادي صنعت نفت، کاهش وابستگي به کشورهاي خارجي و افزايش بهره وري بينجامد. سپهري افزود: با توجه به اين راهبرد از طريق هم انديشي و گردآوري تجارب و تخصص هاي موجود، شناسايي تجهيزات ادوات مورد نياز صنايع نفت و گاز و بازاريابي براي عرضه آنها آغاز و براي توانمندسازي و ظرفيت سازي نيروي انساني متخصص شرکت توسعه پتروايران نيزاقدام هايي انجام شده است. وي با تاکيد بر ضرورت همکاري با سازندگان داخلي گفت: هم اکنون توليد پمپ هاي چندفازي به منظورفشارافزايي سيال چندفازي هيدروکربني که سبب افزايش توان توليد ازچاه هاي نفتي و جلوگيري ازسوزاندن گاز (باحفظ موارد زيست محيطي) مي شود، در دستورکارقرارگرفته است و براي توليد انبوه اين فناوري درحال برنامه ريزي هستيم.

 

   منطقه 8 عمليات انتقال گاز

پايداري   شبکه انتقال گاز در  مناطق زلزله زده

مدير منطقه 8عمليات انتقال گاز گفت: شبکه انتقال گازاستان آذربايجان شرقي پس از وقوع زلزله بامداد جمعه، 17 آبان ماه آسيب نديده و جريان پايدار و ايمن گاز در آن ادامه دارد. به گزارش شانا، يدالله بايبوردي با تاکيد براين که وقوع زلزله در استان آذربايجان شرقي، هيچ آسيبي به خطوط انتقال گاز و تاسيسات تقويت فشار گاز اين استان وارد نکرده است، افزود: نيروهاي منطقه 8 عمليات انتقال گاز از زمان وقوع زلزله تاکنون درحال آماده باش کامل هستند و برقراري جريان پايدار و ايمن گاز طبيعي در شبکه به صورت مداوم زيرنظر است. مديرمنطقه 8 عمليات انتقال گاز با يادآوري اين که مطابق روال، از ابتداي امسال تا زمان شروع فصل سرما، تعميرات اساسي و عادي در شبکه انتقال گاز اين منطقه انجام شده است، تصريح کرد: خوشبختانه نتيجه تعميرات و مقاوم سازي در وقوع زلزله در زلزله اخير استان آذربايجان شرقي خود را نشان داد، به گونه اي که تاکنون هيچ مشکلي در شبکه از سوي کارشناسان منطقه گزارش نشده است. بايبوردي با تاکيد بر اين که در زمان طراحي و احداث خطوط انتقال گاز در سراسر کشور به اين نکته توجه مي شود که خطوط و ايستگاه هاي تقويت فشار گاز در مناطقي ساخته شوند که کمترين ميزان پيش بيني وقوع زلزله يا سيلاب را داشته باشند، اظهارکرد: دقت به اين نکته شايد در ابتدا به چشم نيايد، اما زماني که حادثه اي رخ مي دهد مي توان به اهميت نکات زمان طراحي و احداث خطوط انتقال گاز پي برد.

 

    شرکت پايانه هاي نفتي ايران 

نوسازي سيستم ضربه گير با توان داخل

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران گفت: تعدادي از ضربه گيرهاي عملياتي پايانه هاي نفتي ايران با تکيه بر توان نيروهاي داخلي تعمير و نوسازي شده است. عباس اسدروز گفت: با توجه به مسئوليت شرکت پايانه هاي نفتي ايران در زمينه ذخيره سازي، اندازه گيري و صادرات نفت خام و ميعانات گازي و نقش مهم آن در زنجيره ارزش نفت، همواره حفظ پايداري توليد و ارتقاي توانمندي ها در زمينه روزآمدکردن تجهيزات و آماده سازي شرايط عملياتي همسو با سياست هاي صنعت نفت در دستور کار اين شرکت قرار دارد. وي افزود: سيستم ضربه گير به عنوان يک تعديل کننده قدرت وحرکت، براي محافظت از بدنه کشتي، تجهيزات پهلوگيري، اسکله وجلوگيري از آسيب ديدن آن ها (هنگامي که کشتي در طول اسکله پهلو مي گيرد) به کار مي رود.  اسدروزجذب انرژي ناشي ازضربه و جلوگيري از آسيب ديدن کشتي ها هنگام پهلوگيري آنها براي انجام عمليات کشتي به کشتي را از ديگر اهداف سيستم ضربه گير برشمرد. مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران يادآورشد: با نوسازي سيستم ضربه گير از سوي متخصصان مديريت عمليات شرکت پايانه هاي نفتي، افزون برصرفه جويي اقتصادي، رفع وابستگي به تعمير (ازخارج) نيز تحقق يافته است.

وي با بيان اين که نوسازي ضربه گيرهاحدود 10ميليارد ريال صرفه جويي براي شرکت پايانه هاي نفتي ايجاد کرده است، تصريح کرد: اين عمليات با استفاده از امکانات داخلي و نيروي انساني موجود، درکوتاه ترين زمان ممکن انجام شده است.

برگزاري دوره هدايت و راهنمايي کشتي ها در شرايط اضطرار

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران از برگزاري نخستين دوره آموزشي هدايت و راهنمايي کشتي ها درشرايط اضطرار از سوي اين شرکت خبرداد. عباس اسدروز با بيان اين که راهنمايي کشتي ها ازحساس ترين، پيچيده ترين و باارزش ترين تخصص هاي صنعت دريانوردي است، افزود: با توجه به پيچيدگي اين حرفه، گذراندن دوره آموزشي مرتبط و مدرن موضوعي ضروري و اجتناب ناپذير است. وي با تاکيد برضرورت و اهميت آمادگي راهنمايان براي مقابله با موارد اضطراري در هدايت وجابه جايي کشتي ها تصريح کرد: با توجه به اهميت اين موضوع، موسسات آموزشي و شبيه سازي درسراسر دنيا دوره آموزشي و هدايت و راهنمايي کشتي ها را با عناوين کلي وعمومي برگزارمي کنند وتاکنون دوره اي با عنوان «اضطراري» تدوين و برگزار نشده است. اسدروز اظهارکرد: با توجه به نيازآموزشي موجود و تاثير برگزاري دوره هاي آموزشي در افزايش دانش، مهارت و آمادگي راهنمايان در پهلودهي و جداسازي کشتي هاي نفتکش، متخصصان عمليات دريايي شرکت پايانه هاي نفتي ايران در اقدامي ابتکاري وخلاقانه به تدوين و طراحي نخستين دوره آموزشي هدايت و راهنمايي کشتي در شرايط اضطرار پرداخته اند. وي با بيان اين که اين دوره آموزشي براي پايانه هاي جزيره خارک، عسلويه و آب هاي آزاد، 16سناريو طراحي کرده است، افزود: اين دوره ازسوي استاد راهنماهاي شرکت پايانه هاي نفتي ايران براي راهنمايان واحد عمليات دريايي، برگزارشده است.

برگزاري دوره آموزشي صدور پروانه انجام کار

دوره آموزشي مجموعه مقررات صدور پروانه انجام کار در پايانه نفتي خارک با هدف بازآموزي نکات مربوط به مقررات و دستورعمل هاي صدور پروانه انجام کار برگزار شد.

رئيس پايانه نفتي خارک گفت: اين دوره آموزشي به منظور آشنايي پيمانکاران شاغل در پروژه هاي مناطق عملياتي شرکت پايانه هاي نفتي ايران با مجموعه مقررات صدور پروانه انجام کار، به همت اداره اچ اس اي شرکت پايانه نفتي خارک برگزار شده است.

سيدمحمدجواد موسوي، مفاهيم و تعاريف آشنايي با طبقه بندي مناطق خطرناک، کارگرم و سرد، نحوه تکميل و صدور پروانه کارگرم و سرد، محوطه هاي ممنوعه و آزاد، همچنين مقررات ورود به فضاهاي بسته، حفاري، پرتونگاري، تمديد، تجديد، ابطال پروانه کار و وظايف پيمانکاران در زمان صدور پروانه کار به شرکت کنندگان را ازجمله مطالب ارائه شده در اين دوره آموزشي عنوان کرد. رئيس پايانه نفتي خارک با بيان اين که پروانه کار بخشي ضروري از يک سيستم و تعيين کننده چگونگي انجام کار براي انجام ايمن آن است، تصريح کرد: عوامل انساني مانند نقص روش هاي اجرايي و دستورعمل هاي مرتبط، عوامل ريشه اي بروزحوادث به شمار مي آيند که ريشه در ضعف درآموزش، نبود دستورعمل يا درک نادرست ازهدف و کاربرد عملي سيستم پروانه کار دارند.وي با تاکيد بر اين که پروانه کار سندي است که براساس آن همه مخاطرات و ريسک هاي محيط کارحذف يا کنترل مي شوند، تصريح کرد: صدور پروانه به تنهايي سبب ايمن شدن کارنمي شود، بلکه از طريق آماده سازي محيط کار و اجراي کامل موارد مندرج در پروانه کار محقق مي شود.

موسوي سيستم پروانه کار را بخش کليدي از سيستم مديريت اچ اس اي عنوان و اظهار کرد: اين سيستم مطابق با الزام هاي قانوني شرکت ملي نفت ايران است که ازآسيب به افراد، تاسيسات ومحيط زيست جلوگيري مي کند.