شرکت ملي حفاري ايران   

گراميداشت  جان باختگان رگ سفيد

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در پيامي به مناسبت هفتم آبان، ياد و خاطره دو تن ازجان باختگان اين شرکت را درحادثه فوران و آتش سوزي چاه 147 رگ سفيد، گرامي داشت. سيدعبدالله موسوي بااشاره به نقش وجايگاه حفاري درصنعت نفت ايران، همچنين تلاش وازخود گذشتگي حفارمردان در توليد نفت وگازگفت: از خودگذشتن زنده يادفرزاد ارزاني وزنده يادمحمدسليمي،بيانگرتلاش خستگي ناپذيرمردان بي ادعاي صنعت نفت وحفاري براي توسعه پايداراين صنعت راهبردي است.

وي با تجليل و گراميداشت همکاراني که درحين انجام وظيفه جان باخته اند،  صنعت حفاري رادر رديف صنايع پرخطر و توأم با ريسک بالا در جهان عنوان واظهارکرد:هرچندرعايت استانداردها،ضوابط ومقررات ايمني در اين صنعت درپيشگيري ياکاهش حوادث نقش بسزايي دارد،اما باتوجه به شرايط و رفتارچاه هاي نفت وگاز،بروزحوادث اجتناب ناپذير است.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران تصريح کرد: به طور يقين، روزآمدي و آگاهي کارکنان عملياتي از تازه ترين يافته ها درمباحث ايمني و نگهداري و تعميرات دوره اي دستگاه هاي حفاري و تجهيزات مربوط به آن همسو با دقت عمل در مطالعات زمين شناسي،شناخت مخزن وفني ومهندسي مي تواند در کاهش بروز حوادث احتمالي نقش موثري داشته باشد.

موسوي حادثه فوران وآتش سوزي چاه 147رگ سفيد در گستره عملياتي شرکت بهره برداري نفت وگازگچساران درمناطق نفت خيزجنوب را در نوع خود باتوجه به فشار وشرايط مخزن کم نظيرخواند وافزود:دراين رويداد ناگوار،دو تن ازهمکاران، شهادت گونه جان خود راازدست دادند و دستگاه حفاري 95 فتح نيز به کلي در آتش سوخت. در حادثه«رگ سفيد» که هفتم آبان ماه 1396رخ داد،بلافاصله با تشکيل کميته بحران وبسيج تجهيزات وامکانات لازم،همچنين هم افزايي پيوسته ميان متخصصان وکارکنان سختکوش عملياتي،پشتيباني وديگر بخش هاي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب وشرکت ملي حفاري ايران، عمليات مهار شد وکنترل چاه بانظارت مستقيم وزيرنفت ومديران ومسئولان شرکت ملي نفت ايران دردستورکارقرارگرفت. اين چاه سرکش پس از58روز تلاش مداوم و شبانه روزي، مهار و ايمن سازي شد.

طراحي و ساخت يک تجهيز کاربردي

رئيس اداره نگهداري وتعميرات خدمات فني شرکت ملي حفاري ايران از طراحي وساخت دستگاه مخلوط کننده پيمانه اي (بچ ميکسر)به وسيله متخصصان اين شرکت خبرداد. عبدالمجيد دقايقي بابيان اين که اين دستگاه درعمليات اسيدکاري روي سکوهاي دريايي کاربرد دارد،افزود: تجهيزياد شده با تکيه برتوان صنعت گران داخلي وبا پشتيباني مديريت هاي مهندسي،فناوري اطلاعات و ارتباطات،بازسازي تجهيزات حفاري، اچ اس اي و اداره بازرسي فني شرکت ملي حفاري ايران، در مدت 50 روز(130روز زودتر از برآورد اوليه) ساخته شده است. وي تصريح کرد:هزينه ساخت دستگاه مخلوط کننده پيمانه اي را يک پنجم مشابه خارجي آن که 250 هزار يورواست، اعلام کرد.

 

ثبت 24 هزار نفر- ساعت کار بدون حادثه

 24 هزار نفر - ساعت کار بدون حادثه روي دستگاه حفاري 35 فتح شرکت ملي حفاري ايران ثبت شده است. مهدي حسن زاده، رئيس دستگاه حفاري 35 فتح اين شرکت گفت: رعايت نکات ايمني و به کارگيري صحيح دستورعمل هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست شرکت،همچنين آموزش هاي تئوري وعملي حين کاراز سوي اداره آموزش وتجهيز نيروي انساني، سبب ثبت اين رکورد در دستگاه حفاري 35 فتح شده است. وي افزود: توانمندسازي و ارتقاي دانش تخصصي افسران ايمني مديريت (اچ اس اي)،حضور فعال کارکنان عملياتي در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت وجديت و دقت عمل، زمينه دستيابي به يک هزار شبانه روز کار بدون حادثه و صيانت از منابع انساني را ايجاد کرده است. رئيس دستگاه حفاري 35 فتح شرکت ملي حفاري ايران درباره ايمن سازي محيط کار نيزاظهار کرد: هرنوع هزينه کرد در زمينه آموزش و ايمن سازي محيط کار که به سلامت کارکنان وتجهيزات منجر شود، نوعي سرمايه گذاري ارزشمند براي حفظ سرمايه هاي ملي تلقي است.

حسن زاده با بيان اين که دستگاه 35 فتح ازشمار دستگاه هاي سنگين با قدرت دوهزاراسب بخاراست که تحت مديريت عمليات حفاري - 3شرکت ملي حفاري ايران قرار دارد،گفت: اين دستگاه از سال 90به ناوگان شرکت پيوسته و تاکنون 29 هزار و 624 مترحفاري را در کارنامه خود ثبت کرده است.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق 

پايان تعميرات مراکز تاسيساتي منطقه خانگيران

تعميرات اساسي تاسيسات فاز2 مرکزجمع آوري منطقه عملياتي خانگيران شرکت بهره برداري نفت و گازشرق با هدف افزايش و پايداري توليد گاز و اطمينان از توليد حداکثري در فصل سرما پايان يافت. ابوالقاسم ايراني،رئيس تعميرات شرکت بهره برداري نفت وگازشرق گفت: در تعميرات اساسي تاسيسات مرکز جمع آوري، در مدت 10 روز،975      درخواست کار وهشت هزار و160 نفر- ساعت کار انجام و تحويل واحد بهره برداري شده است. ايراني تعميرات اساسي چاه 48 A و B،جايگزيني وعملياتي کردن بارل هاي گازترش (تله هاي دريافت کننده و ارسال کننده توپک) و تعويض تفکيک گر خط H را از ديگر اقدام هاي شاخص در فرآيند تعميرات اساسي برشمرد. وي درباره اولويت اجراي پروژه توپک راني قبل از تعميرات اساسي فاز 2 مرکز جمع آوري منطقه خانگيران گفت:با توجه به اهميت و اولويت پروژه توپکراني،انجام اين بخش از تعميرات با هماهنگي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران، مهرماه امسال انجام شده است. ازنکات قابل توجه درباره   تعميرات اساسي تاسيسات فاز2 مرکز جمع آوري مي توان به پايان دو روز قبل از موعد مقررياد کرد که سبب افزايش20 ميليون مترمکعب گاز به مجموع توليدات شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق شده است.  افزون بر برخورداري ازسرمايه انساني متخصص و بومي،تامين قطعات و تجهيزات مورد نيازاز توليد کنندگان داخلي،شاخصه ديگر اين تعميرات است.

 

    شرکت بهره‎برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

تعميرات اساسي در آغار، دالان، دي و سفيدزاخور

تعميرات اساسي منطقه عملياتي آغار،دالان،دي وسفيدزاخور شرکت بهره‎ برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي باهدف افزايش ضريب اطمينان تجهيزات فرآيندي براي حفظ شرايط توليد پايدار زمستاني پايان يافت. مصطفي پاليزيان،رئيس منطقه عملياتي آغار، دالان،دي و سفيدزاخور در شرکت بهره‎برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي گفت: تعميرات اساسي امسال با رکورد 43هزارنفر -ساعت کار در گروه هاي چندگانه تعميرات، بهره برداري،بازرسي وحفاظت فني،ايمني،بهداشت ومحيط زيست، خدمات پشتيباني و حراست انجام شده است. وي ارزيابي،بازرسي وحفاظت فني885 درخواست کار تعميراتي، بازرسي فني واصلاحيه هاي فرآيندي درپالايشگاه گازفراشبند،تسهيلات مرکزي ناحيه آغار،مراکزجمع آوري وچاه هاي مربوط،همچنين خطوط لوله انتقال گازوخطوط هوايي برق زيرپوشش منطقه رامهم ترين اقدام هاي انجام شده دربازه زماني اين تعميرات اساسي برشمرد. پاليزيان پشتيباني، تعمير و ساخت قطعات مورد نياز واحدهاي درگير در عمليات ازسوي کارگاه مرکزي منطقه را نقاط قوت اين تعميرات برشمرد وافزود:اين عمليات،افزون برسرعت بخشيدن به انجام کار، سود و صرفه اقتصادي نيز به دنبال داشته است. وي افزود:تعميرات اين منطقه عملياتي باهدف آماده سازي واحدهاي عملياتي براي تامين سوخت زمستاني از11مهرماه امسال آغازشدودر مدت زمان 14 روز به پايان رسيد.

منطقه عملياتي آغار،دالان، دي وسفيدزاخو، يکي ازمناطق پنج گانه فعال شرکت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي است که درجنوب استان فارس قرار دارد.

 

    شرکت گاز استان کردستان

افزايش توليد صنايع  باتامين پايدار گاز

افزايش توليدات دربخش هاي صنايع، کشاورزي و دامداري کردستان مرهون خدمات مستمر شرکت گازاين استان است. خالد جعفري، مديرکل سازمان جهادکشاورزي استان کردستان درديداربا احمدفعله گري،مديرعامل شرکت گازاستان کردستان باقدرداني ازخدمات گازرساني منظم اين شرکت گفت:پيگيري مستمرمديريت و کارکنان پر تلاش شرکت گازاستان کردستان درگازرساني به بخش هاي صنعتي، موجب رونق توليد در اين استان شده است. وي با بيان اين که رشد روزافزون صنايع توليدي استان کردستان مرهون توسعه شبکه هاي گازرساني است، افزود: يکي از شاخص هاي توسعه هر استان، افزايش ضريب زيرساخت ها براي افزايش صنايع توليدي و تامين مستمر انرژي آنهاست. خالدي بااشاره به رشد شاخص هاي زيرساختي دراستان کردستان،بر ميزان تاثيرگذاري خدمات شرکت گازاين استان تاکيد وتصريح کرد:اين ميزان خدمت رساني،يک شاهکاراست. مديرکل سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان با اشاره به گازدارشدن صنايع دام وطيوراين استان اظهارکرد: در استان کردستان بيش از 553 واحد توليدي مرغداري متصل به شبکه گازطبيعي فعاليت مي کنند که توليدات آنها به ديگر استان ها و کشورهاي همسايه صادر مي شود. جعفري نقش گازطبيعي را نيز در بخش کشاورزي مهم و خواند و افزود: گازطبيعي براي مردم روستاها که در اين بخش فعال هستند، دلگرمي و آرامش را به همراه داشته وموجب افزايش سطح رفاه در روستاهاي استان کردستان شده است. وي همچنين برانکارناپذيربودن نقش گازطبيعي درتوسعه صنايع دامداري، توليدي و تبديلي تاکيد کرد.

 

    شرکت ملي گاز ايران

برگزاري دومين نشست کميسيون بهره وري

مديرمهندسي ساختار و دبير کميسيون بهره وري شرکت ملي گاز ايران از برگزاري دومين نشست کميسيون بهره وري اين شرکت به رياست معاون وزير نفت در امورگاز خبر داد. مجيدکشاورزگفت:اين نشست باحضوراعضاي هيئت مديره،مديران و رؤساي امورمستقل ستادي به عنوان متوليان هفت محورشاخص هاي عمومي ارزيابي عملکرد برش ملي وشاخص هاي اختصاصي و با هدف ارائه نتايج ارزيابي عملکرد برش ملي دستگاه هاي اجرايي کشوروتحليل نتايج آن برگزار شد. کشاورز رشد در شاخص هاي اختصاصي وعمومي را نقاط قوت شرکت ملي گازايران عنوان و اظهار کرد: از ابتداي امسال تاکنون،16نشست تخصصي با متوليان برگزار و راه هاي ارتقاي جايگاه شرکت ملي گاز ايران بررسي شده است. وي با بيان اين که تصويب اجراي21 پروژه نتيجه برگزاري اين نشست هابوده است،تصريح کرد:اميدواريم بااجراي اين پروژه ها در زمينه شاخص هاي عمومي،جايگاه مناسب تري نسبت به سال 97 داشته باشيم. مديرمهندسي ساختار ودبير کميسيون بهره وري شرکت ملي گازايران از رشد 70درصدي شاخص ها نسبت به سال 96خبرداد وافزود:با توجه به کسب مقام نخست وزارت نفت درميان دستگاه هاي اجرايي کشور در جشنواره شهيد رجايي،انتظار مي رود اين نتيجه امسال نيز تکرار شود.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران 

بهسازي و نوسازي تاسيسات

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: نوسازي و بهسازي تاسيسات دردستورکار اين شرکت است تا بتوانيم وضع سازه هاي دريايي، خطوط لوله، مخازن و ديگر بخش ها را بهبود بخشيم.

عليرضا سلمان زاده در بازديد ازتاسيسات خشکي واسکله صادراتي منطقه عملياتي لاوان با بيان  اين که به دنبال تخصيص بسته هاي نوسازي و بهسازي براي تاسيسات شرکت نفت فلات قاره ايران هستيم،افزود:در منطقه لاوان باتوجه به شرايط،ازانواع روش ها براي توليد استفاده مي شود که نشان ازپيچيدگي کاردراين منطقه دارد. وي همچنين بااشاره به اين که نيروي انساني درهمه مناطق عملياتي نيازمند نگاهي ويژه است،براهميت اين حوزه،همچنين ميدان ها و تاسيسات شرکت فلات قاره ايران تاکيد کرد. دربازديد مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران از تاسيسات خشکي و اسکله صادراتي منطقه عملياتي لاوان،بندرنخيلو،همچنين سکوهاي رشادت وسلمان، ضمن بررسي مسائل وچالش ها،درباره مشکلات عملياتي و منابع انساني آنها بحث و تبادل نظرشد. همچنين مسائل و مشکلات منطقه عملياتي لاوان در نشستي پنج ساعته با رئيس و مسئولان اين منطقه بررسي و راهکارهايي پيشنهاد شد. بهروزعلي آبادي،رئيس منطقه عملياتي لاوان نيزدرجريان اين بازديد، به معرفي واحدهاي عملياتي و ستادي پرداخت و درباره شرح وظايف و نوع عملکرد هر يک از اين واحدها توضيحاتي ارائه کرد.

باز راه اندازي يک دستگاه توربين درمنطقه بهرگان

يک دستگاه توربين ژنراتور درمنطقه عملياتي بهرگان شرکت نفت فلات قاره ايران، باتکيه بر توان متخصصان اين منطقه تعمير و راه اندازي شد. حسين خدادادي،معاون واحد توليد انرژي نيروگاه منطقه بهرگان گفت: با توجه به هزينه بالاي تعميرات اساسي توربين ها و تامين برخي قطعات آن ازخارج کشور،کارکنان مجرب اين منطقه عملياتي موفق شدند توربين ژنراتور«تي-1000»منطقه بهرگان رابدون واردات قطعه تعمير کنند. وي اقدام ديگر واحد توليد انرژي نيروگاه منطقه بهرگان راموازي کردن توربين هاي منطقه عنوان و اظهار کرد: با تکيه بر مطالعات وهمکاري گروهي کارشناسان نيروگاه و ابزاردقيق منطقه،دو دستگاه توربين موازي شده،به طورهمزمان در مدار قرار گرفتند. خدادادي توربين رايکي از تجهيزات ارزشمند صنعت نفت خواندو افزود: ازآنجا که بدون توربين، انجام عمليات توليد امکان پذيرنيست، تعميرات و راه اندازي آنها،يک کارملي و بزرگ به شمار مي آيد.

تعميرخط لوله دريايي ميدان ابوذر

رئيس تعميرات زيرآب منطقه خارک از مهار و تعميرمحل نشت خط لوله دريايي 24 اينچ ميدان ابوذر درعمق 49 تا 51 متري دريا خبرداد. اردشيرضابطي با اشاره به شناسايي و علامت گذاري محل نشت خط لوله مزبوربه وسيله گروه غواصي اين منطقه عملياتي گفت:اين عمليات با بهره گيري ازتجربه غواصي گروه تعميرات زيرآب،با برداشتن پوشش سيماني، همچنين پاکسازي محيط به وسيله ابزارهاي هيدروليکي،بدون ايجاد هيچ آلودگي نفتي انجام شده است. به گفته ضابطي،تاکنون به دليل شرايط خاص قرارگيري محل نشت و امکان اجراي فازآبي،اين دومين موردتعمير به صورت توليد آنلاين است.

 

   وزارت نفت

2انتصاب در هيئت امناي صندوق بازنشستگي صنعت نفت

وزير نفت در احکامي جداگانه، نصرت رحيمي ومحمد آقايي تبريزي را به عنوان اعضاي هيئت امناي صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت منصوب کرد.

درحکم بيژن زنگنه خطاب به رحيمي و آقايي تبريزي آمده است: «به استناد بند6 ماده 8 اساسنامه «صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» مصوب سوم مهرماه 1398 هيئت محترم وزيران، باتوجه به تعهد و تجارب ارزنده مديريتي جنابعالي، بدينوسيله به عنوان عضو هيئت امناي صندوق ها منصوب مي شويد.

انتظار دارد دراين مسئوليت،به عنوان امين اموال صندوق ها، همواره رعايت کامل مصالح و منافع اعضا را در تصميم گيري هاي خود مدنظر داشته باشيد. از خداوند قادر متعال براي جنابعالي توفيق مسئلت مي کند.»

 

   شرکت پايانه هاي نفتي ايران

حفاظت الکترونيک درفرودگاه خارک

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران از آغازعمليات اجرايي پروژه حفاظت الکترونيک فرودگاه شهداي جزيره خارک خبرداد. عباس اسدروزگفت: پيشگيري ازهرگونه حادثه قبل از وقوع با استفاده از فناوري روزآمد،يکي از اهداف و سياست هاي راهبردي اين شرکت است. وي اجراي پروژه حفاظت الکترونيک فرودگاه شهداي جزيره خارک  را در همسويي با اين هدف عنوان کرد. محمدرضا سيفي،رئيس حراست شرکت پايانه هاي نفتي نيز گفت: موضوع حفاظت الکترونيک واقعيتي مهم و قابل توجه است که با استفاده از فناوري روزآمد وحمايت ازمحصولات داخلي،مي تواندهدف صيانت از سرمايه انساني بيت المال و دولت را محقق سازد. وي افزود: حراست شرکت پايانه هاي نفتي ايران همسو با طرح جامع حفاظت الکترونيک منطقه صنعتي به دنبال اجراي افزايش ضريب امنيتي تاسيسات و اماکن تابع خود با استفاده از فناوري هاي نو است.

سيفي ابرازاميدواري کرد بااجراي اين پروژه،زمينه اجراي طرح جامع حفاظت الکترونيک منطقه صنعتي نيز فراهم  شود.