مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از ثبت رکورد گازرسانی می گوید:

طرح شکار صنایع کلید خورد

افزايش رضايت کارکنان از طرح طبقه بندي مشاغل

مهدي مهرابي  توسعه شبکه گاز به ايستگاه پاياني رسيده است و افزون بر شهرها، روستاهاي زيادي از اين انرژي پاک بهره مند شده اند. توسعه گازرساني تنها به بخش خانگي ختم نمي شود و در بخش صنايع نيز شاهد اقدام هاي گسترده اي بوده ايم که علاوه بر صرفه جويي هاي اقتصادي به کاهش آلودگي هوا منجر شده است.در اين ميان، استان تهران با اينکه تنها يک درصد مساحت جغرافيايي کشور را در بر مي گيرد، حدود 17 درصد مجموع مشترکان کشور را در خود جاي داده است که اين موضوع براي شرکت گاز استان تهران يک فرصت و يک تهديد محسوب مي شود.

در ادامه، گفت وگو با احمد دارابي، مديرعامل شرکت گاز استان تهران را مي خوانيم.

ابتدا گزارشي از روند گازرساني و جمعيت بهره مند استان تهران از نعمت گاز ارائه کنيد؟

هم اکنون سه ميليون و 800 هزار مشترک تهراني از نعمت گاز برخوردارند و همه 48 شهر استان گازرساني شده است. 475 روستا نيز گازرساني شده و تنها 50 روستا از گاز بي بهره اند که عمليات گازرساني به اين روستاها نيز در جريان است. پيش بيني مي کنيم در برنامه سال هاي 98، 99 و 1400 پوشش گازرساني در روستاهاي تهران به 100 درصد برسد و روستايي بدون گاز باقي نمي ماند.

در 6 ماه امسال چند مشترک جديد جذب کرده ايد؟

براساس برنامه هاي تعريف شده، تا پايان امسال بايد 150 هزار مشترک جديد جذب کنيم. تاکنون در بخش شهري 47 هزار مشترک و در بخش روستايي 4 هزار مشترک جذب کرده ايم. پيش بيني مي کنيم روند و حجم عمليات اشتراک پذيري در ماه هاي باقي مانده سال در روستاها افزايش يابد. براساس هدف گذاري انجام شده، بخش عمده اي از پروژه هاي گازرساني تا دهه فجر به بهره برداري مي رسند، بنابراين آمار اشتراک پذيري در روستاها نيز به مراتب افزايش خواهد يافت.

چند درصد نيروگاه ها و صنايع استان تهران به شبکه متصل هستند و چه برنامه اي براي صنايع باقيمانده داريد؟

يکي از اهداف کلان وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران گازرساني به مشترکان عمده و صنايع است. تاکنون بيش از 12 هزار مشترک صنعتي در استان تهران جذب کرده ايم و هم اکنون از گاز استفاده مي کنند. با وجود زيرساخت هاي موجود، 700 واحد صنعتي از گاز بي بهره اند و پيگيري از سوي اين واحدها براي اتصال به شبکه گاز انجام نشده است. براي بهره مندي اين واحدها، طرح شکار صنايع را کليد زده ايم و در اين زمينه همکاري هايي با شرکت پخش فراورده هاي نفتي داشته ايم. با تمهيداتي که وزير نفت پيش بيني کرده اند، تا سقف 240 ميليون تومان بخشودگي به ازاي هر مشترک صنعتي در نظر گرفته شده که با توجه به اين امتياز، استقبال ويژه اي را از سوي صنايع براي گازرساني شاهد بوديم.با توجه به استقبال صنايع، همزمان 4 شرکت پيمانکاري را به کار گرفته ايم تا بتوانيم نيازهاي صنايع را برآورده کنيم.پيش بيني مي کنيم تا سال 1400 بيش از 700 واحد صنعتي باقي مانده را به شبکه سراسري گاز متصل کنيم.

سالانه چه ميزان گاز به صنايع تحويل مي دهيد؟

در مجموع سال 97 که در زمينه گازرساني شاهد ثبت رکورد بوديم، حدود 23 ميليارد مترمکعب گاز در بخش هاي مختلف توزيع کرديم که 40 درصد اين ميزان به بخش خانگي و 60 درصد باقي مانده به نيروگاه ها، صنايع عمده و جز اختصاص يافت. براي سال 98 نيز با توجه به افزايش اشتراک پذيري انجام شده پيش بيني مي کنيم به رقم 24 ميليارد مترمکعب برسيم.

در حوزه هاي پژوهشي چه فعاليت هايي از سوي شرکت گاز استان تهران انجام شده است؟

در بخش پژوهش، اقدام هاي بسيار گسترده اي انجام داده ايم. با توجه به توسعه قابل توجه شبکه گاز سطح استان، از شرکت گاز استان تهران انتظار مي رود براي استمرار و افزايش کيفيت خدمات، در حوزه هايي از جمله بهره گيري از فناوري هاي جديد و پژوهشي بيش از پيش فعاليت کند. هم اکنون بحث جديدي را که به صورت ويژه پيگيري مي کنيم، اصلاح سيستم موتورخانه هاست. براساس مصوبه شوراي عالي اقتصاد و هيات دولت، 600 هزار موتورخانه در کشور شناسايي شده که بايد سيستم سوختشان اصلاح شود. از اين تعداد، 400 هزار مورد را به شرکت ملي گاز ايران و 200 هزار مورد را نيز به شرکت بهينه سازي سپرده اند. اين موضوع را از شرکت نفت و شرکت بهينه سازي پيگيري کرده ايم. با توجه با هماهنگي هايي که با اين شرکت ها انجام شد، اقدام هايي انجام داديم و هم اکنون در پي اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد هستيم تا بتوانيم اين کار را آغاز کنيم.

اگر مقدمات کار فراهم شود، بستري براي ديگر شرکت هاي گاز استاني ايجاد خواهد شد؟

يکي ديگر از مسائلي که در حوزه پژوهش بسيار به آن توصيه و تاکيد داريم و انجام مي دهيم، استفاده از فناوري هاي نوين است. هم اکنون در بحث ايستگاه ها چند پروژه پژوهشي تعريف کرده ايم. از 48 پروژه پژوهشي که در اين حوزه داشته ايم، 40 پروژه به پايان رسيده است. توانسته ايم در بخش هايي از جمله شتاب نگار زلزله ثبت اختراع داشته باشيم. براي نخستين بار، شرکت گاز استان تهران با همکاري دانشگاه علم و صنعت، شتاب نگار زلزله را بومي سازي کرده است و اين دستگاه پس از ارسال به اداره استاندارد شرکت ملي گاز ايران، مجوزهاي لازم را دريافت کرده است. 8 اختراع کامل داشته ايم که به نام شرکت گاز استان ثبت و منجر به تحول شد. 4 اختراع جديد نيز داريم که در حال ثبت آنها هستيم.

در حوزه مقاوم سازي شبکه گاز در برابر زلزله نيز اقدامات قابل توجهي انجام شده است. در اين زمينه نيز توضيحاتي ارائه مي کنيد؟

يکي از اقدام هايي که شرکت گاز استان تهران در بحث پژوهش انجام داد، مقاوم سازي تاسيسات در برابر زلزله بود. پروژه هاي تحقيقاتي بسياري در بخش زلزله داشتيم که همه آنها منجر به نتيجه، طراحي و اجراي پروژه هاي متعددي منجر شد. گسل ها، رانش ها، سيستم هاي قطع جريان گاز در مواقع بحران زلزله و... از جمله اين پروژه هاست. پس از ثبت اختراع، 80 مورد سيستم قطع زلزله را ساختيم و هم اکنون در دست بهره برداري داريم.با توجه به اينکه شرکت گاز استان تهران به عنوان قطب مقاوم سازي شبکه و تاسيسات شناخته شده است، همه اين اطلاعات و آورده ها را به شرکت هاي ديگر گاز استاني ارائه مي دهيم. اخيرا تصميم گرفته ايم مطالعات و فعاليت هاي انجام شده را در يک قالب جلد کتاب ارزشمند که بالغ بر 1500 صفحه است تدوين و به همه شرکت هاي گاز استاني و شرکت هاي تابع وزارت نفت ارسال کنيم تا از تجربه هايي که در اين چند سال کسب کرده ايم، کمال استفاده را ببرند.

در حوزه زلزله با شرکت «اوساکا گس» نيز همکاري هايي داشته ايد. اين همکاري به نتيجه رسيد؟

از سال 83 همکاري با شرکت ژاپني اوساکا گس آغاز و تا سال 85 ادامه داشت. پس از تحريم ها، با همکاري دانشگاه ها و مشاوران داخلي، طراحي ها را آغاز کرديم و در 15 بخش (بخش هايي که ژاپني ها مطالعات اوليه انجام داده بودند) کار طراحي تماما از سوي بخش داخلي انجام شد. پس از ارتباط مجدد با ژاپني ها (پس از برجام)، در عين ناباوري تصور نمي کردند که به اين سطح از دانش و کار رسيده باشيم و در برخي از موارد همچون سيستم قطع گاز، برج هاي تخليه گاز و بلوک بندي شبکه بندي تهران بسيار بهتر از طرح هاي ژاپني ها عمل کرده بوديم.خوشبختانه بخش اعظمي از کار آغاز شده است. از 400 ايستگاه تهران 80 مورد مقاوم سازي و320 مورد نيز براي مقاوم سازي به پيمان رفته است. سيستم اتاق کنترل مرکزي را شروع کرده ايم و در حال ساخت آن هستيم و تنها 4 ساختمان براي مقاوم سازي باقي مانده است. سيستم هاي شيرهاي پياده رو که سيستمي غير مطمئن بودند تماما در سطح تهران و در کل کشور جمع آوري شد.

در مجموع بحث مقاوم سازي اجرايي شده و اين موضوع مورد رضايت مقام هاي مسؤول به ويژه مديريت بحران کشور قرار گرفته است. چه اقدام هايي براي افزايش رضايت مندي کارکنان در دستور کار داريد؟

هر ساله از سوي نهادهاي بيطرف و دانشگاهي اقدام به برگزاري نظرسنجي در ميان کارکنان شرکت و ذي نفعان بيروني مي کنيم. براساس آخرين گزارش ها (سال 97)، ميزان رضايت مندي کارکنان از 50 به 65 درصد و ذي نفعان بيروني به 73 درصد رسيده است. براساس گزارش ها، اين افزايش به دليل واگذاري بخشي از امکانات رفاهي و ورزشي، رعايت طرح طبقه بندي مشاغل و اصلاح حقوق پرداختي محقق شده و هدفمان اين است که اين رضايت را افزايش دهيم.

طرح طبقه بندي مشاغل از چه زماني در تهران آغاز شده است؟

اين طرح را از سال 97 آغاز کرده ايم و در پيمان هاي جديدي که از سال آن سال (97) آغاز شد، پياده کرديم. در بخش پيمان هاي قديمي نيز در قالب اضافه کاري الحاقيه اين طرح را اعمال و رعايت کرديم. يکي از مواردي که موجب افزايش رضايت مندي کارکنان شده، همين موضوع است.با اجراي اين طرح، شاهد افزايش حقوق کارکنان بوديم. اين افزايش متغير است و در قالب جدول و با توجه به نوع کار، مدرک تحصيلي، سابقه و... شاهد افزايش 500 تا 900 توماني دريافتي ها بوديم. به هر حال بخش اعظمي از منابع انساني شاغل شرکت گاز استان تهران، نيروهاي پيمانکاري و قراردادي هستند. در دوسال گذشته خدمات رفاهي و ورزشي براي اين کارکنان فراهم کرديم؛ امکاناتي که تا پيش از اين براي نيروهاي رسمي بود.

آيا طرح بهبود معيشت کارکنان، ابلاغي وزارت نفت در حوزه نيروهاي امدادي نيز منظور مي شود؟

اين بحث هميشه مورد نظر ما بوده است و مي توانيم ادعا کنيم که شرکت گاز استان تهران، يکي از شرکت هايي بود که موجب اين موضوع شد. در سال 96 زماني که ديدم حقوق کارکنان قراردادي و پيمانکاري بسيار محدود است، ضرايب قانوني اعمال کرديم که 400 تا 500 هزار تومان به حقوق آن ها اضافه شد. همين موضوع موجب شد که ديگر شرکت هاي گاز استاني نيز پيگير شوند و همان روش را پياده کردند.به جرات مي گويم که هميشه در جلساتي که در سطح ملي گاز ايران برقرار است، موضوع افزايش رضايت مندي نيروهاي قراردادي و پيمانکاري از سوي مديران عامل مطرح و پيگيري مي شود.خوشبختانه مسؤولان وزارت نفت نيز به اين موضوع واقف هستند و براي کارکنان قراردادي تمهيداتي را در نظر گرفته اند که اميداريم اين تمهيدات افزايش يابد و تثبيت شود.هميشه ديدگاه مان اين بوده است که نمي شود در يک شرکت، شهروند درجه يک و دو ايجاد کرد. براي همين پاداش ها را مشمول کنتورخوان، نيروهاي دفتري و امدادگران کرده ايم و حق مسلم آنهاست.  براي رانندگاني که به صورت مستمر با شرکت همکاري و قرارداد دارند نيز، فرمولي تعريف کرده ايم که بتوانند پاداش را دريافت کنند.

طرح حذف قبوض گاز در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار گرفته است. اين طرح در شرکت گاز استان تهران چه پيشرفتي داشته است؟

بهره گيري از روش هاي جديد، همواره در دستور کار شرکت گاز استان تهران قرار داشته است. در حوزه قرائت و توزيع قبض گاز، يکي از روش ها، قرائت آني بود که دستگاهي در اختيار کنتورخوان قرار مي گرفت تا پس از قرائت کنتور، قبض را در اختيار مشترک قرار دهد. هم اکنون نيز طرح حذف کاغذي قبض در دستور کار قرار گرفته که تا پايان مهر ماه اطلاعات 1 ميليون مشترک گاز استان تهران در سامانه ثبت شده است. پيش بيني مي شود در صورت حذف قبوض گاز سالانه 15 ميليارد تومان در هزينه ها صرفه جويي شود.

  گاز تهران در حوزه برون سپاري خدمات بهره برداري پيشتاز بوده است. اين طرح در چه مرحله اي قرار دارد؟

اين طرح از دو سال پيش در شرکت کليد خورد و خدمات بهره برداري شهر قدس را به بخش خصوصي واگذار کرديم.نتيجه اي که در شهر قدس گرفتيم، به مراتب، دقت در اندازه گيري، وصول مطالبات نشت يابي و... رو به بهبود است؛ بنابراين اين موضوع گوياي آن است که بخش خصوصي با کنترل هاي بيشتري که دارد، راحت تر مي تواند به نتيجه مطلوب دست يابد. پس از آن 12 جلسه کارشناسي برگزار شد و بحث برون سپاري را بازنگري کرديم و هم اکنون شرايط فراهم شده است تا نسبت به آگهي مناقصه فيروزکوه نيز اقدام کنيم.

در پايان اگر نکته اي باقي مانده، بفرماييد؟

با توجه به اينکه کار مهندسي و طراحي شبکه رو به پايان است، به عنوان شرکتي بهره بردار، در صدد ورود بيش از پيش به حوزه هاي بهينه سازي مصرف، مسائل زيست محيطي و مقاوم سازي تاسيسات در برابر بلاياي طبيعي هستيم.در اين زمينه نيازمند همکاري بيش از پيش ديگر دستگاه ها به ويژه شهرداري ها هستيم و با مکاتبات و پيگيري هاي انجام شده، شاهد کاهش مشکلات بوده ايم، با اين حال اين موضوع به صورت کامل حل نشده است.