شرکت ملي حفاري ايران   

جابه جايي 67 دستگاه حفاري خشکي

سرپرست مديريت خدمات شرکت ملي حفاري ايران گفت: درنيمه نخست امسال 67 دستگاه حفاري درمناطق عملياتي خشکي استان هاي نفت خيز جابه جا شده است. حميد باران گر درتشريح عملکرد ترابري سنگين شرکت ملي حفاري ايران به عنوان مهم ترين بخش پشتيباني عمليات حفاري گفت: دربازه زماني ياد شده، جابه جايي 11دکل با استفاده از امکانات لجستيک شرکت و 56 مورد نيزازطريق پيمانکاران بخش خصوصي طرف قرارداد انجام شده است. وي افزود: عمليات جابه جايي اعم از سازه دکل، تجهيزات و ماشين آلات و متعلقات دستگاه حفاري در مدت ياد شده با به کارگيري خودروهاي سبک و سنگين درقالب 9 هزار و578 محموله درمحورهاي اصلي وجاده هاي دسترسي به ميدان هاي نفت و گاز، براساس ضوابط و استانداردهاي ويژه تخصصي انجام شده است. سرپرست مديريت خدمات شرکت ملي حفاري بابيان اين که درعمليات جا به جايي هردستگاه حفاري به طورميانگين 120دستگاه تريلرکفي و کمر شکن هاي هفت و يازده محور به کارگرفته مي شود، افزود: درانجام هر عمليات، بخش هاي مختلف از جمله واحد مهندسي حمل ونقل براي تعيين مسافت و بررسي مسير جابه جايي دستگاه مشارکت مي کنند. باران گر، بررسي مسيرجابه جايي دستگاه هاي حفاري را 43 هزار و13 کيلومتر و دريافت پروانه گذر را نيز يک هزار و 519 مورد اعلام کرد. وي با بيان اينکه کل مسافت طي شده در عمليات جابه جايي در6 ماه اخيرماه 9 هزار و797 کيلومتربوده است، ادامه داد: براساس ضوابط، درعمليات جابه جايي دستگاه هاي حفاري، گروه هاي فني براي نصب تجهيزات دستگاه، پياده کردن آن پس از ترخيص ونيروهاي عمليات ماشين آلات ويژه(هيدروليک) مشتمل برجرثقيل هاي 25، 30، 50 و در موارد خاص 70 تن و گروه کامل تعميرات خودروها حضور دارند. باران گر مقاصد مورد نظر درجابه جايي دستگاه هاي حفاري درنيمه نخست امسال را استان هاي خوزستان، ايلام، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد و فارس عنوان و اظهارکرد: نقل وانتقال دستگاه هاي حفاري در زمان هاي مشخص شده درعملياتي شدن به موقع دستگاه هاي حفاري و شتاب بخشي به اجراي عمليات حفر چاه هاي نفت و گاز تاثير مستقيم مي گذارد. سرپرست مديريت خدمات شرکت ملي حفاري ايران با اشاره به اين که همسوبا جابه جايي دکل هاي حفاري، بخش ترابري آزاد نيز تامين نيازهاي دستگاه ها را از نظرتجهيزات و ملزومات در حين عمليات حفاري به عهده دارد، تصريح کرد: دراين باره نيز در بازه زماني ياد شده، درمجموع هفت هزارو523محموله بااستفاده ازکاميون ها وتريلرهاي شرکتي و پيمانکاري به مناطق عملياتي منتقل شده است.

 

    شرکت ملي نفت ايران

واگذاري بهره برداري ازآزادگان جنوبي به اروندان

معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توليد گفت: بهره برداري از ميدان آزادگان جنوبي به طور رسمي به شرکت نفت و گاز اروندان سپرده شده است. فرخ عليخاني درآيين تحويل و تحول ميدان آزادگان جنوبي درمنطقه عملياتي دارخوين گفت: اين واگذاري ازشرکت مهندسي وتوسعه نفت (متن)به شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان، نقطه عطفي در مسير بلوغ اين دو شرکت محسوب مي شود. وي ضمن بيان دشواري روند اين واگذاري با توجه به تعدد پيمانکاران افزود: باوجوداين دشواري ها، واگذاري بهره برداري از  آزادگان جنوبي باهمکاري دوشرکت( متن و نفت و گازاروندان)به دور ازهرگونه اختلاف نظري انجام شد واين مي تواند به عنوان الگويي در ديگر واگذاري ها محور توجه قرار گيرد. عليخاني دردست داشتن منطق وفرمت کلي براي تحويل پروژه، همکاري ميان کارفرما و پيمانکار، همچنين تعهدطرف ها براي انجام درست موارد مطرح شده در صورت جلسه را سه جزء اصلي در فرآيند تحويل و تحول (Hand Over) طرح ها عنوان و اظهار کرد: خوشبختانه شرکت متن و اروندان توانسته اند در اين مسير به درستي حرکت کنند. به گفته وي، برگزاري حداقل10نشست کارشناسي از زمان نافذ شدن تحويل ميدان آزادگان جنوبي ازشرکت متن به شرکت اروندان، عامل موثري در واگذاري موفق اين ميدان بوده است.

تمرکز بر توليد ايمن و پايدار

معاون امورتوليد شرکت ملي نفت ايران گفت: تداوم روند واگذاري عمليات بهره برداري ميدان ها به شرکت هاي بهره‎بردار، به انجام بهتر و متمرکزتر عمليات مرتبط در هر يک از بخش هاي توليد و توسعه نفت و گاز منتهي مي شود. به گزارش  شانا، فرخ عليخاني بااشاره به واگذاري بهره برداري ميدان آزادگان جنوبي به شرکت نفت وگازاروندان اظهار کرد: اين حرکت در ادامه روند واگذاري عمليات به شرکت هاي بهره برداري، علاوه بر افزايش تمرکز شرکت هاي توسعه اي بر فعاليت هاي توسعه اي، سبب افزايش تمرکز بر توليد ايمن و پايدار نيز خواهد شد. وي با بيان اين که تلمبه خانه غرب کارون نيز در نوبت واگذاري به شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان قرار دارد، تصريح کرد: انتظار مي رود اين واگذاري تا پايان آذرماه امسال انجام شود.

 

    شرکت پايانه هاي نفتي ايران 

رزمايش مقابله با شرايط اضطراري در خارک

رزمايش مقابله با شرايط اضطراري ومديريت بحران جزيره خارک در اين منطقه عملياتي برگزار شد.

عباس اسدروز، مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران درباره برگزاري اين رزمايش گفت: رزمايش مقابله باشرايط اضطراري ومديريت بحران با توجه به شرايط جوي پيش روولزوم آمادگي حداکثري، باهدف حداقل آسيب پذيري، بهبودسازکارهاي شناسايي انواع تهديدها و پياده سازي اصول مديريت مشارکتي برگزارشده است. وي افزود: اين رزمايش با نظارت معاون انرژي سازمان پدافند غيرعامل کشور، مديراچ اس اي شرکت ملي نفت ايران و اعلام محدود مسؤولان تصميم گيرنده از سوي معاون انرژي سازمان پدافندغيرعامل کشور با انجام آتش سوزي، نفت ريزي ونشت گاز H2S در دو نقطه ازجزيره خارک برگزار شد. مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران تصريح کرد: دراين رزمايش گروه هاي عملياتي متشکل از نيروهاي اچ اس اي پايانه نفتي، فلات قاره و پتروشيمي خارک با تقسيم وظايف و تحت مديريت واحد نماينده اجرايي مديريت ارشد شرايط اضطراري درمنطقه به کنترل شرايط وخاموش کردن آتش و جلوگيري از نفت ريزي و نشت گاز در نقاط حادثه ديده اقدام کردند.  به گفته اسدروز پس از پايان رزمايش نشست بررسي و تجزيه و تحليل عمليات تشکيل ودرباره نقاط قوت و ضعف بحث و تبادل نظر شد. وي تصريح کرد: معاون انرژي سازمان پدافندغيرعامل کشورنيزقدرداني ازمديريت وهماهنگي نيروها، واکنش به بروزحادثه در رزمايش مقابله با شرايط اضطراري ومديريت بحران را خوب ارزيابي کرد.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان

آماده براي تامين سوخت زمستاني

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان ازآمادگي اين شرکت براي تامين سوخت در فصول سرد پيش رو خبر داد. امين روستايي با بيان اين که سوخت موردنياز مناطق سخت گذرتامين و ذخيره سازي شده است، افزود: درصورت مسدودي احتمالي راه هاي موا صلاتي بر اثر بارش برف و باران، خريدودپوي ظرف هاي10و20 ليتري توسط اداره راهداري نيز ضروري است. وي افزود: درصورت قطع احتمالي گاز دراستان همدان درفصل زمستان، سوخت جايگزين به ميزان کافي ذخيره و راهکارهاي لازم براي تحويل آن در نظرگرفته شده است.

8جايگاه و مجتمع خدماتي و رفاهي در آستانه افتتاح

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان همچنين ازافزايش تعداد جايگاه هاي عرضه کننده فراورده هاي نفتي و مجتمع هاي خدماتي-رفاهي اين منطقه خبر داد.  به گفته روستايي بهره برداري ازپروژه هاي احداث پنج باب جايگاه عرضه سوخت در ناحيه ملاير و سه باب جايگاه در ناحيه اسدآباد به زودي آغاز مي شود. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان افزود: با افزايش شمار جايگاه ها و مجاري عرضه سوخت در اين حوزه عملياتي، افزون بر سهولت دسترسي به فراورده نفتي مورد نياز، رقابت دراين عرصه نيز براي ارائه خدمات بهتروجذب مشتري بيشترازسوي جايگاه داران جدي تر خواهد شد. وي تصريح کرد: بااحتساب اين هشت جايگاه، شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان بامجموع 122جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي و گازطبيعي(سي ان جي)، سوخت موردنيازبخش حمل و نقل سبک و سنگين استان همدان را تأمين مي کند.

 

     خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان

تحقق 70 درصدي اهداف پيش بيني شده

مسئول کيفيت و بهره وري شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان ازتحقق 70 درصدي برنامه هاي پيش بيني شده اين شرکت در سال جاري خبر داد. علي ترابيان دردومين نشست پيگيري پيشرفت اهداف وبرنامه هاي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان گفت: باتوجه به پيگيري هاي انجام شده، بيش از 70 درصد اهداف سالانه پيش بيني شده، درنيمه نخست امسال تحقق يافته است وبقيه آنها نيزمشروط به صدور پروانه کار و تامين نقدينگي تا پايان سال، تحقق خواهند يافت. وي با بيان اين که هرسال ماتريس اهداف و برنامه ها با توجه به نيازها و ظرفيت هاي موجود براي واحدهاي مختلف فني، عملياتي و ستادي تدوين مي شود، تصريح کرد: بنابرآماربراي امسال 80عنوان برنامه هدف گذاري شده است. ترابيان بااشاره به تحقق برخي اهداف درنيمه نخست امسال، تعميرات اساسي توربين هاومخازن، ترميم نقاط داراي خوردگي درمسيرخط، تغيير سيستم مانيتورينگ وکنترل سولزر درمرکزانتقال نفت شماره2، همچنين مجازي سازي سرورهاي فيزيکي، برقراري لينک راديويي بين مناطق جنوب شرق وخليج فارس را ازجمله اقدام هاي انجام شده در جهت اهداف برنامه ريزي شده عنوان کرد. مسئول کيفيت و بهره وري شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان افزود: اجراي سيستم S5 در ايستگاه هاي مخابراتي، بازسازي منازل مسکوني و مهمانسرا درمرکز انتقال نفت شماره 3، جمع آوري و فروش لوله هاي مستعمل خط لوله قديمي 30اينچ، همچنين استقرار سيستم مديريت دانش ومديريت تغيير، صدورسند مالکيت مرکزانتقال نفت شماره1، اراضي مرکز6 و ايستگاه مخابراتي وهوشمند سازي سيستم هاي حفاظت کاتدي ديگر اهدافي هستند که يامحقق شده اند و يا پيگيري انجام آنها با همکاري واحدهاي مختلف فني، عملياتي و ستادي ادامه دارد.

 

    پالايشگاه تهران

تعميرات اساسي با هدف افزايش بهره وري

تعميرات اساسي شرکت پالايش نفت تهران با هدف افزايش بهره وري و ضريب ايمني واحدهاي پالايشي آغاز شد. دراين عمليات باتوقف فعاليت درپالايشگاه شمالي، واحدهاي تقطيردر اتمسفريک، خلأ، تهيه روغن، گازمايع ومراکس شمالي، تعميرات اساسي خواهند شد.

مدت زمان انجام اين دوره ازتعميرات اساسي پالايشگاه نفت تهران از روز 20 مهرماه آغاز و 31 روز کاري تعيين شده است.

تعويض رفرکتوري ديواره کوره 151-H2 ازحالت سيمان به سراميک فايبرباهدف کاهش اتلاف حرارتي گاز مصرفي، افزايش بازده کوره و همچنين نصب پمپ هاي جديد155-P2 وفن هواي 193-E2و 314-E2 به منظور بهينه سازي فرآيند، از مهم ترين اقدام هاي تعميرات اساسي در پالايشگاه نفت تهران است.

همزمان با تعميرات اساسي واحد تقطير شمالي، همه پالايشگاه شمالي و بخشي ازپالايشگاه جنوبي براي رفع مشکلات ارتباطي بين واحدهاي پالايشگاه و انجام اقدام هاي اصلاحي روي مسير مشعل، به مدت هشت روز از سرويس خارج شده است.

 

    نفت و گاز پارس 

حداکثر توليد درسکوي SPD9 

مديرعمليات شرکت نفت وگازپارس بااعلام برداشت800ميليون فوت مکعب گاز از سکوي بازسازي شده SPD9گفت: اميدواريم اين سکو به ظرفيت توليد روزانه حداکثري يک ميليارد فوت مکعب گاز برسد. عليرضاعبادي با اشاره به حادثه آتش سوزي خط لوله اين سکو به دليل خوردگي ناشي ازترکيبات اسيدي درخردادماه امسال اظهارکرد: به منظور بازسازي وايمن سازي دوباره سکوي ياد شده، گروه هاي کارشناسي و بيمه اي به محل حادثه اعزام وپس از برآوردهاي اوليه، پس از سه هفته پيمانکار مورد نظر براي بازسازي آن انتخاب شد. وي شروع بازسازي سکوي يادشده را با ابلاغ کار به پيمانکار و استقرار و لنگراندازي شناور عملياتي در موقعيت مورد نظر، 24 تيرماه امسال عنوان و اظهار کرد: با توجه به اهميت بازگشت دوباره سکو به مدار توليد عمليات بازسازي و بهره برداري از آن در دو مرحله تعريف و اجرا شد. عبادي فعاليت هاي مربوط به ازسرگيري توليد دربازه زماني سه ماهه رانخستين مرحله ازعمليات بازسازيSPD9 و تعميرات بخش هايي ازسکو راکه تأثيري درتوليد نداشتند، مرحله دوم تعميرات و بازسازي سکوي ياد شده عنوان کرد. مديرعمليات شرکت نفت و گاز پارس، بازسازي وتوليدي شدن دوباره سکوي حادثه ديده را الگويي موفق ازهمکاري همه اجزاي اين پروژه برشمرد. وي گفت: درمدت عمليات بازسازي سکوي SPD9 که فاز نخست آن در موعد مقررسه ماهه پايان يافته است، گروه هاي پيمانکاري وکارفرمايي با آمادگي کامل و انسجام بي نظير در کنار يکديگر حضور داشتند.

تعامل سازنده پيمانکار و کارفرما

مديرعمليات شرکت نفت وگازپارس، تأمين کالاهاي مورد نيازبراي توليدي شدن اين سکو را يکي ازمهم ترين مشکلات در عمليات بازسازي آن عنوان و اظهار کرد: تعامل مناسب پيمانکار اجرايي و کارفرما در اين پروژه سبب شد کالاهاي مورد نياز اين بخش با وجود مشکلات موجود، در زمان مورد نظر تأمين شود؛ به گونه اي که در نيمه دوم ماه مهرماه امسال همه عمليات ساخت بخش هاي مربوط به احياي توليد پايان يافت و آزمون هاي نهايي نيز براي اطمينان بيشتر از نبود نشتي انجام شد.

وي با اشاره به انجام آزمون هاي نشتي کل سکو در طول يک هفته افزود: پس از حصول اطمينان از وجود هرگونه نشتي درسکو، عمليات باز کردن يکايک چاه ها مطابق بادستورعمل هاي عملياتي وايمني آغازشد وبا روشن شدن مشعل، سکوي SPD9در مدار توليد قرار گرفت.

آغاز زودهنگام مرحله دوم تعمير SPD9

مديرعمليات شرکت نفت و گازپارس گفت: دغدغه تأمين گاز از اين سکو به طورکامل رفع شده و عمليات بازسازي آن به زودي وارد مرحله دوم مي شود و آن بخش از تأسيسات و تجهيزات آسيب ديده اي که نقشي بسزا در توليد گاز نداشتند، تعمير و بازسازي خواهند شد.

 

   شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

رد شايعه کمبود بنزين سوپر درجايگاه هاي سوخت

شرکت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي ايران درپاسخ به برخي شايعات مبني برکمبود بنزين سوپردرجايگاه هاي سوخت کشوراعلام کرد: اين فراورده نفتي درپالايشگاه هاي نفت امام خميني (ره)شازندواصفهان توليد ودرکشور توزيع مي شود. اين شرکت طبق قانون مکلف به توليد وتوزيع بنزين معمولي وبنزين با استاندارد يورو4است  و بيشترازميزان تعهدخود بنزين با کيفيت يورو توليد و در کشور توزيع مي کند. هم اکنون افزون بر بنزين بااستاندارد يورو 4 و 5، بنزين سوپرنيزتوليد و با توجه به محدوديت هاي ذخيره سازي وانتقال، در کشورتوزيع مي شود.اين درحالي است که بنزين بااستاندارد يورو ازلحاظ زيست محيطي به مراتب پاک تر ازبنزين سوپر است.

 

 

  پخش فراورده هاي نفتي منطقه يزد

توزيع 106 ميليون ليتر گازوييل يورو 4

مديرشرکت پخش فراورده هاي نفتي منطقه يزد ازتوزيع 106ميليون ليتر نفت گاز(گازوييل) يورو4 درجايگاه هاي منتخب مسير ترانزيت اين استان خبر داد. عبدالرضا انتظاري گفت: اين ميزان فراورده نفتي در نيمه نخست امسال و درمسيرهاي ورودي و خروجي استان عرضه شده است. عبدالرضا انتظاري بابيان اين که افزون برسوخت رساني پايداردراستان يزد، حفظ محيط زيست نيز، يکي از اهداف مهم شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه يزداست، افزود: توزيع سوخت پاک(سي ان جي) و نفت گازبا استاندارديورو4 نيز براي بخش حمل و نقل، در دستور کار اين شرکت قرار دارد. وي باتاکيد براستفاده ازسوخت هاي با استاندارد بالابه عنوان يکي از مولفه هاي تاثير گذار در کاهش آلاينده هاي زيست محيطي تصريح کرد: با توجه به اين مهم، برنامه ريزي شده است تا گازوييل يورو4 به سهولت در دسترس مراجعان به جايگاه هاي عرضه سوخت قرار گيرد. استان يزد داراي 131باب جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي و46 باب جايگاه عرضه سي ان جي است که در11جايگاه مستقردرمسيرهاي ترانز يت آن، نفت گازبا استانداريورو4 توزيع مي شود. توزيع اين فراورده نفتي بااستاندارد يورو4مي تواند تاثيري بسزا در کاهش آلايندگي هاي زيست محيطي داشته باشد.

 

  شرکت گاز استان البرز

عملياتي شدن حذف قبوض کاغذي

حذف قبوض کاغذي گازازآذرماه امسال درشرکت گازاستان البرز عملياتي خواهد شد. روابط عمومي شرکت گازاستان البرزاعلام کرد: باتوجه به حذف قبوض کاغذي گاز و اطلاع رساني از طريق پيامک، ازمشترکان درخواست مي شود به يکي از سه روش زيرعمل کنند.

 1-ارسال شماره اشتراک قبض گازبه سامانه پيامکي 1000194 (شماره اشتراک * 1).

2.مراجعه به صفحه اول سايت اينترنتي شرکت ملي گاز ايران به آدرس www.nigc.ir يا کليک روي لينک ثبت تلفن همراه مشترکان جهت حذف قبوض کاغذي گاز

3. اعلام شماره تلفن همراه به ماموران کنتورخوان در محل