شرکت انتقال گاز ايران 

دستيابي به دانش نسل نو تعميرات خطوط لوله

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران از دستيابي به دانش بومي تعميرات خطوط لوله فشار قوي گاز با استفاده از فناوري کامپوزيت خبر داد. سعيدتوکلي گفت:بادستيابي به اين فناوري که بامشارکت شرکت هاي دانش بنيان محقق شده است،انحصار کشورهاي خارجي ها در ارائه دانش اين فناوري نو تعميراتي در شبکه انتقال گاز شکسته شد. توکلي با اشاره به اينکه برنامه ريزي براي دستيابي به اين موفقيت بومي در شرايط اعمال تحريم هاي غيرقانوني، از دو سال پيش در صنعت انتقال گاز کشورآغازشده است،تصريح کرد:تعميرات خطوط لوله فشارقوي گاز با استفاده از فناوري کامپوزيت پيش ازاين درانحصار شرکت هاي آمريکا يي و اروپايي بوده است. وي گفت:شرکت هاي خارجي صاحب دانش و حتي نمايندگي آنها حاضر به ارائه اين دانش جديد و خدمات فني و مهندسي مرتبط با آن در شرايط تحريم به شرکت انتقال گازايران نبودند،از اين رو،از دوسال قبل با تدوين برنامه اي جامع برنامه ريزي وهدف گذاري براي دستيابي به اين دانش فني در دستور کار قرار گرفت. مديرعامل شرکت انتقال گازايران دستيابي به دانش بومي سازي تعميرات خطوط لوله فشار قوي گاز با استفاده از فناوري کامپوزيت را گامي مهم درجهت پياده سازي رهنمودهاي مقام معظم رهبري درحوزه اقتصاد مقاومتي و رونق توليد عنوان کرد. توکلي بااشاره به تدوين برنامه هشت مرحله اي براي دستيابي به دانش تعميرات خطوط لوله گازبا استفاده ازفناوري کامپوزيت از سوي شرکت هاي دانش بنيان داخلي اظهار کرد:اين برنامه هشت مرحله اي به منظور دستيابي به انجام تعميرات بدون تخليه خط لوله وجلوگيري ازهدررفت گاز، همچنين افزايش پايداري انتقال گاز اجرا شده است. استفاده ازخواص مکانيکي وشيميايي مواد کامپوزيتي در تعميرات خطوط لوله گاز، شناسايي توليد کنندگان وبازارداخلي مواد کامپوزيتي،طراحي و شبيه سازي نمونه محدود تعمير کامپوزيتي،طراحي واجراي آزمون هاي ميداني براساس استاندارد ايزو24817،بازرسي تعميرات انجام شده در خطوط انتقال گاز،برگزاري دوره هاي آموزشي وتدوين دستورعمل ارزيابي صلاحيت شرکت هاي ارائه دهنده خدمات تعميرات کامپوزيتي برمبناي استانداردايزو24817 رامجموعه مراحل طي شده براي دستيابي به اين فناوري عنوان کرد. وي با بيان اينکه مرحله هشتم ونهايي اجراي اين پروژه مهم و راهبردي به ارزيابي شرکت هاي داخلي و خارجي متقاضي ارائه خدمات مربوط مي شود،اظهارکرد: در اين مرحله، سه شرکت دانش بنيان داخلي موفق به گذراندن فرآيند آزمون با ويژگي هاي فني تست هيدرواستاتيک چهارساعته با فشارحدود يک هزار و 450 پي اس آي روي خط لوله اي با ويژگي خاص فني شدند. توکلي با تاکيد براينکه اين آزمون براي نخستين بار در شبکه انتقال گاز کشورانجام شده است، اظهارکرد:با انجام موفق اين آزمون، دانش استفاده از فناوري کامپوزيت براي تعميرات خطوط بافشارقوي گازدرکشوربومي شدوصنعت انتقال گازايران درشرايط تحريم هاي غيرقانوني به خوداتکايي جديدي دست يافت. مديرعامل شرکت انتقال گازايران يادآور شد:دستيابي به دانش جديد افزون بر شکسته شدن انحصار شرکت هاي خارجي، منجر به صرفه جويي قابل توجه ارزي واستفاده ازظرفيت وتوان شرکت هاي دانش بنيان داخلي خواهد شد.  وي تصريح کرد: اجراي نسل جديد تعميرات خطوط لوله به طور قطع زمينه ساز پايداري بيشتر شبکه انتقال گاز کشور خواهد شد.

 

     شرکت ملي گاز ايران

2 انتصاب در گاز 

باصدوراحکام جداگانه معاون وزيرنفت درامورگاز،مديرعامل شرکت بازرگاني گازايران ومديرپژوهش وفناوري شرکت ملي گازايران  منصوب شدند. دراحکام صادر شده حسن منتظرتربتي،بهزادبابازاده به عنوان مدير عامل شرکت بازرگاني گازايران ونايب رئيس هيئت مديره ومحسن مظلوم فارسي باف،به عنوان مديرپژوهش وفناوري شرکت ملي گازايران منصوب شده اند. در حکم انتصاب مديرعامل شرکت بازرگاني گاز، آمده است:  «نظربه مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين حکم به عنوان «مديرعامل شرکت بازرگاني گازايران ونائب رئيس هيئت مديره» منصوب مي شويد. مقتضي است،با توجه به انتقال وظايف آن شرکت در حوزه بازاريابي و فروش گازمايع و گوگرد به مديريت اموربين الملل شرکت ملي گاز ايران، ايجاد همکاري و انجام هماهنگي هاي لازم در اين باره نسبت به تعيين تکليف و پيگيري قراردادهاي پيشين تا حصول نتيجه نهايي و ساماندهي وضع نيروي انساني اقدام گردد.

در حکم انتصاب محسن مظلوم فارسي باف نيز آمده است: پيروحکم شماره گ 0/ 47704 به تاريخ 16/4/98 بدين وسيله ازتاريخ صدورحکم مزبوربه عنوان مدير پژوهش و فناوري منصوب مي شويد. اميداست درپناه خداوند متعال وبهره گيري ازتوانمندي هاي همکاران متعهد در انجام وظايف موفق و سربلند باشيد.

 

   شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

رونمايي ازکتاب «مسافران وطن»

همزمان با گراميداشت هفته دفاع مقدس،کتاب خاطرات240سال اسارت رزمندگان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت با عنوان «مسافران وطن» رونمايي شد.

قاسم عرب يارمحمدي،مديرعامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران درآيين رونمايي ازاين کتاب گفت: درجنگ تحميلي با توجه به تأثير لوله هاي نفت وخطوط مخابرات دراقتصاد،اين مواردهميشه موردتوجه دشمن بوده است؛ به طوري که دريک مرکزنفتي،دشمن بيش از32 بار بمباران مؤثرانجام داد که به شهادت ده ها نفر منجر شد.

ناصرخالقي، مشاور وزير نفت درامور ايثارگران نيز گفت:رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس هيچ گاه کم کاري نکردند وآزادگان وطن مجموعه اي از خاطرات و افتخارات رادرسينه دارند.

وي اظهارکرد:شهداوجانبازان،همگي مظلوم هستند،اما اسيران، مظلوميت ديگري دارند،زيرا آينده نامعلومي داشتند.

مشاور وزير نفت درامورايثارگران افزود:دردنياي غرب،پس ازجنگ ها، فيلم هاوکتاب هاي زيادي تهيه مي شود،امامابراي سرمايه هاي عظيم خودمان کاري نکرده ايم.

وي تاکيد کرد:لازم است اهالي دانشگاه وعلم،دوران دفاع مقدس و اسارت را تحليل کنند؛ تحليل و تفسيرفلسفه اسارت ضرورتي است که بايد از سوي مراکز پژوهشي و دانشگاهي به آن توجه شود.

علي اصغر سالمي، مديرمنابع انساني شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران نيز دراين آيين گفت: همه مسئولان ما درصنعت نفت وظيفه دارند خاطرات دفاع مقدس را ثبت وضبط کنند.

لازم است جواناني که امور کشور را به دست مي گيرند، زحمات گذشتگان را مطالعه کنند.

وي با اشاره به اينکه کتاب مسافران وطن به اسوه شهيدان صنعت نفت، «شهيد تندگويان» تقديم شده است،افزود: عزيزاني که خاطراتشان را در اين کتاب بيان کرده اند، درمجموع 240 سال اسارت داشته اند؛ عمري که مي توانست در خدمت آباداني کشور باشد.

«مسافران وطن»نوشته سعيدعلاميان،چاپ انتشارات سوره مهر،مجموعه اي ازخاطرات آزادگان رزمنده شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران است.

 

    شرکت گاز استان کرمانشاه 

برگزاري 5552 نفر- ساعت آموزش

به منظور ارتقاي سطح دانش، کارايي و افزايش مهارت تخصصي کارکنان، واحد آموزش اين شرکت اقدام به برگزاري 5552 نفر- ساعت آموزش کرد.

مديرعامل شرکت گازاستان کرمانشاه گفت:ازابتداي امسال تاکنون درقالب 20 دوره،5552 نفر-ساعت آموزش برنامه ريزي و اجرا شده است.

سيروس شهبازي بابيان اينکه اين دوره هاي آموزشي با هدف ارتقاي سطح دانش، کارايي وافزايش مهارت تخصصي کارکنان برگزار شده است، افزود: 3208 نفر- ساعت اين آموزش ها، ويژه مديران و کارکنان رسمي بوده است. وي آموزش ويژه مديران را1688 نفر-ساعت و آموزش ويژه کارکنان را در بازه زماني ياد شده، 1520 نفر- ساعت اعلام کرد.

شهبازي گفت: سرانه آموزش دراين مدت براي مديران 34 ساعت و براي کارکنان، 17 ساعت بوده است.

به گفته مديرعامل شرکت گازاستان کرمانشاه،در نيمه نخست امسال براي کارکنان غير رسمي نيز2334 نفر-ساعت آموزش با سرانه هشت ساعت برگرارشده است.

شهبازي برگزاري دوره هاي تخصصي خارج از تقويم آموزشي ازجمله دوره هاي تکنيک ارزيابي ريسک فرايندي به روش هازوپ وآشنايي با الزامات سيستم مديريت يکپارچه اچ اس اي را از ديگر فعاليت هاي انجام شده درنيمه نخست امسال عنوان کرد. مديرعامل شرکت گازاستان کرمانشاه گفت: واحد اچ اس اي،1088نفر-ساعت آموزش دوره آشنايي با مجوزهاي انجام کارگرم وسرد رابراي نيروهاي مشاور نيزبرگزار کرده است. شهبازي اظهارکرد: واحد آموزش شرکت گازاستان کرمانشاه درهمسويي با تحقق هدف تعامل صنعت با دانشگاه،ازابتداي امسال تاکنون به جذب 24 کارآموز از واحدهاي دانشگاهي کرده است. به گفته وي،براي اين افراد4368 نفر– ساعت، دوره کارآموزي برگزار شده است.

 

     شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

نشست هماهنگي با اداره کل راه و شهرسازي خوزستان 

نشست هماهنگي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و اداره کل راه و شهرسازي استان خوزستان با هدف شتاب گيري روند اجراي طرح توسعه 28 مخزن برگزار شد. در اين نشست محمد خانچي، مشاور مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در امور اجرايي و پيگيري با تشريح جزئيات اين طرح گفت: طرح نگهداشت و افزايش توان توليد شامل 27 بسته قراردادي براي توسعه 28 مخزن است که عمده آنها در استان هاي خوزستان، کهگيلويه و بويراحمد و بوشهر اجرا مي شود. وي افزود: هدف اين طرح، افزايش توليد نفت است که با سرمايه گذاري 4.6 ميليارد دلاري سبب ايجاد فرصت هاي شغلي، توسعه کسب وکار و ايجاد تحول در استان هاي محل اجراي پروژه ها خواهد شد. مشاور مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در امور اجرايي و پيگيري گفت: 4درصد اعتبار اين طرح درقالب مسئوليت هاي اجتماعي براي فعاليت هاي عمراني در شهرها و روستاهاي مجاور طرح از جمله احداث واحدهاي آموزشي، راهسازي و ساخت مراکز بهداشتي و درماني، هزينه مي شود. خانچي با بيان اينکه حدود 70درصد اين طرح در استان خوزستان اجرا مي شود، تصريح کرد: با توجه به بازه زماني تعريف شده، همکاري دستگاه هاي اجرايي استان در تحقق اهداف اين طرح در موعد مقرر از اهميت بالايي برخورداراست و انتظار مي رود اداره کل راه و شهرسازي نيز در پاسخگويي به استعلام ها با سرعت بيشتري اقدام کند. وي با اشاره به اينکه طرح توسعه 28 مخزن مورد تاکيد وزير نفت و استاندار خوزستان است، از همکاري اداره کل راه و شهرسازي و ديگر دستگاه هاي ذي ربط استان خوزستان در پيشبرد اين طرح ملي قدرداني کرد.

در اين نشست، رضا رضايي، مديرکل راه و شهرسازي استان خوزستان نيز با تاکيد بر افزايش همکاري با شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، دستور تسريع در پاسخ به استعلام هاي طرح توسعه 28 مخزن را به زير مجموعه خود صادر کرد.

 

    پالايشگاه سرخون و قشم

دريافت گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژي

مديرعامل شرکت پالايش گازسرخون وقشم ازدريافت گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژي بارعايت جوانب صرفه جويي در انرژي وهزينه ها به پالايشگاه سرخون و قشم خبرداد.

محمدحسين نوروزي افزود:اين گواهينامه براساس استاندارد ISIRI-14156 در زمينه مديريت انرژي به پالايشگاه سرخون و قشم اعطا شده است.

وي بابيان اينکه رعايت معيارمصرف انرژي براساس استاندارد ايزو 14156،نيازمندبرنامه ريزي سيستماتيک براي چگونگي کنترل واستفاده صحيح ومنطقي ازانرژي،کاهش ضايعات وحداقل کردن هزينه آن بدون تاثير درکاهش کيفيت و کميت محصولات است، تصريح کرد:اين مهم با همکاري همه ارکان سازماني شرکت پالايش گازسرخون وقشم محقق وبه دريافت گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژي منجرشده است.

وي درباره توسعه پايداروترويج فرهنگ صرفه جويي درجامعه نيز گفت: متخصصان وکارشناسان پالايشگاه گازسرخون وقشم توانسته اند در زمينه اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف و پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي با بهره گيري از فرصت ها،تعهد عملي خود در زمينه صرفه جويي در بخش انرژي را ايفا کنند.