شنبه- 6 مهرماه- ادامه رقابت ها با3 آيتم باقيمانده

خواب و استراحت کافي پس از يک روز سخت، تيم ها را براي ادامه رقابت ها سر حال آورده است. عمليات حمل حوز(شيلنگ آب آتش نشاني) باپي پي يي، عمليات ترکيبي آتش نشاني و امداد و نجات، عمليات آب رساني ازمنبع به سيبل، سه آيتم باقيمانده اي هستند که بايد انجام شود. آيتم هايي که بسيار قدرتي اند و نفس گير.  باانجام قرعه کشي، تيم هادرنوبت مسابقه و رقابت بايکديگرقرار مي گيرند تا مرحله اي ديگر را آغاز کنند.  عمليات حمل حوزبا پي پي يي، نخستين مرحله از روزدوم رقابت هاست؛ مرحله اي که تيمي برگزار مي شود وآتش نشانان معرفي شده ازسوي هر تيم بايد هم سرعتي عمل کنند و هم قدرتي.  دراين بخش، چهارآتش نشان باعملياتي سرعتي مانند پوشيدن لباس کامل (پوتين، کلاه، دستکش و. . . ) آتش نشاني، حمل20 متر حوزواتصال کوبل حوزبه مخزن آب رادرسريع ترين زمان ممکن انجام مي دهند.  قبل ازشروع اين آيتم، تجهيزات فردي (لباس، کلاه، پوتين، لباس، دستکش) آتش نشانان وزن مي شود.  داورها، ناظربرهربخش ازاين عمليات هستند وبا کورنومترهاي خود زمان انجام اين آيتم را براي هرتيم ثبت و اعلام مي کنند.  رکوردها به هم نزديک است ونشان از آمادگي آتش نشانان دارد. هر17 تيم شرکت کننده، اين آيتم راانجام مي دهند و زماني را براي خود ثبت مي کنند. برخي تيم هاراضي اند وبرخي نيز که به واسطه يک ياچند خطا، ثانيه ها را ازدست داده اند، حسرت مي خورند که اي کاش دقت بيشتري مي کردند.  هنوز دومرحله ديگر باقي است و تيم هايي که امتياز کمتري آورده اند، اميد دارند، در مراحل باقيمانده جبران مافات کنند.

گفت وگو به وقت مسابقه

تا شروع آيتم بعدي که عمليات ترکيبي آتش نشاني و امداد و نجات است، فرصتي پيدا مي شود تا بامهدي باستان که سرپرست معاونت ايمني  -   آتش نشاني اداره کل اچ اس اي وزارت نفت است، گفت وگو شود.  وي درباره برگزاري و اهداف چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي  -   تخصصي آتش نشانان وزارت نفت گفت: اين رقابت ها هر دو سال يک بار وبا تکيه برچندهدف مهم از جمله انتقال دانش، مهارت، تجربيات آتش نشانان به يکديگر در طول فرايند ارزيابي، ارتقاي توان جسمي، فني، عملياتي آتش نشانان به منظورمقابله باحريق و حوادث احتمالي، همچنين افزايش شناخت، هماهنگي وهم افزايي ميان آتش نشانان به هنگام حضور درحوادث منطقه اي درسطح وزارت نفت برگزار مي شود.

باستان ادامه داد: رکوردهاي ثبت شده به وسيله داوران، حکايت از آن دارد که آمادگي آتش نشانان نسبت به دوره هاي قبل ارتقا يافته و دربرخي آيتم هاي انفرادي ها، فاصله بسيار کم و درحد صدم ثانيه است.  سرپرست معاونت ايمني  -   آتش نشاني اداره کل اچ اس اي وزارت نفت ادامه داد: آمادگي تيم هاي شرکت کننده به حدي رسيده است که نمي توان ازقبل نتيجه راحدس زد واين نشان مي دهد که همه شرکت ها براي آماده نگاه داشتن نيروهاي خود برنامه دارند.  وي گفت: حفظ هوش هيجاني آتش نشان و بهترين تصميم گيري درشرايط خاص، يکي ديگرازاهداف است که دراين ارزيابي تلاش شده به اين مهم در خلال انجام عمليات توجه شود. باستان تصريح کرد: باتوجه به برنامه ريزي هايي که از مدت ها قبل انجام شده، انتظار مي رود اهداف پيش بيني شده در اين دوره ارزيابي که مهم ترين آن دوستي، مودت و همدلي ميان آتش نشانان است، محقق شود.  وي درباره تيم داوري نيزگفت: داوري وقضاوت، موضوعي مهم است که کيفيت برگزاري رقابت ها را افزايش مي دهد. به همين منظور تلاش شده است از داوران خبره ومتخصص براي امرقضاوت بهره گرفته شود.  اين تيم باهدايت سرداوري بيرون ازصنعت، قضاوت ها راانجام دادند و تلاش شد اين مهم تاحدامکان به بهترين نحو انجام شود.  عمليات حمل حوزباپي پي يي پايان يافته ونتيجه تلاش هرتيم از سوي داوران اعلام شده است. تيم ها بايد خود را براي مرحله اي سخت تر آماده کنند؛ مرحله اي با عنوان عمليات ترکيبي آتش نشاني و امداد و نجات.  در اين مرحله همانطور که ازنامش پيداست، آتش نشان علاوه برآتش، با امداد و نجات نيز سر و کار دارد.  اين مرحله انفرادي وشامل چندعمليات ترکيبي ازجمله نجات مصدوم و بيرون کشيدن آن از حلقه و معرکه آتش است.  سرعت عمل يک آتش نشان آماده و ورزيده، سرنوشت ساز وسناريوي اين مرحله برهمين اساس، طراحي شده است.  همچون مراحل پيشين، برخي تيم ها آماده ترنشان مي دهند وبرخي اضطراب دارند. سرپرستان تيم ها تلاش مي کنند اضطراب را ازبازيکنان خود دور کنند و آرامش را بر آنها قالب سازند.  داوران نيزتلاش مي کنند همچون مرحله هاي قبل، سوت خود را عادلانه به صدا درآورند. اگرچه ممکن است اين «سوت» براي برخي تيم ها ناداوري تلقي شود.  17نفربرگزيده ازهرتيم زيرذره بين داوري، عمليات ترکيبي امداد و نجات انجام مي دهند. با نزديک شدن به ساعت سه بعد ازظهر، اين آيتم نيز پايان مي يابد. خستگي و گرسنگي درچهره ها مشهود است.

کمي استراحت و انجام آخرين آيتم

آب رساني ازمنبع به سيبل، آخرين مرحله ازکاراست. تيم هاکمي استراحت کرده اند و آماده رقابت در اين بخش شده اند.  اين مرحله نيز «تيمي» است. تيمي متشکل از4نفر که هريک بايد کاري انجام دهد. يک خودروي آتش نشاني آماده، 4حوز  20 متري پيچيده شده که بايد باز وپهن شود وشليک آب به سيبلي که پشت آن ظرفي تعيبه شده و بايد پرشود و صداي آژير اين مهم را تاييد کند.  اين عمليات که در زمين چمن مجموعه ورزشي تختي، درتاريکي شب و زير نور پروژکتورها انجام مي شود، ازهيجاني خاص ترنسبت به ديگر مراحل برخوردار است.  چهارآتش نشان هرتيم با قرعه کشي که پيش ترانجام شده، در نوبت مسابقه قرارمي گيرند وداورها نيزهمان دقت ها و تيزبيني ها را در انجام اين آيتم به کار مي بندند تا هيچ حقي تضييع نشود. هم تيمي ها نيزمثل آيتم هاي قبل، با گفتن کلماتي مثل ماشاا. . . ، بدووو. . . آفرين و چيزي نمونده . . . تيم خود راتشويق مي کنند و نفراتي ازديگر تيم ها نيز رکوردها را ثبت مي کنند تاوضعيت تيم خود را در جدول رقابت ها بدانند.  دراين آيتم، آتش نشان اول، حوز رابه مخزن آب خودروي آتش نشان متصل مي کند و سه آتش نشان ديگر نيزبايد در حالت دو، با متصل کردن سه حوز باقي مانده، آب رابه سمت سيبل شليک کند تاظرف تعبيه شده درپشت آن پر شود وآژير به صدا درآيد. سرعت و دقت در اين مرحله نيز مهم است.  يکي از اعضاي کميته داوري که ثبت رکوردها راانجام مي دهد، مي گويد: رکوردهايي که دراين مرحله ثبت شده، راضي کننده است.  هوا تاريک و نسبت به شب قبل خنک ترشده است. بالاخره پاييز است و اينجا هم تبريز. اين آيتم طولاني نيز تا پاسي از شب طول مي کشد وحوالي ساعت 10 شب پايان مي يابد. تيم ها، کميته داوري، نيروهاي پشتيباني که پشت صحنه بودند ودرحد بضاعت تلاش مي کردند، منتظر فردامي شوند. فردايي که قراراست اختتاميه اي برگزار ودرنتايج انفرادي و تيمي اعلام شود.

اشک ها و لبخندها

رقابت هاي چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي  -   تخصصي آتش نشانان وزارت نفت با برگزاري آيتم آب رساني از منبع به سيبل پايان يافت و حالا با بالا آمدن روز، تيم هاي شرکت کننده در اين دوره از ارزيابي منتظر راي کميته داوري هستند.  همه چيز در سالن آمفي تئاتر هتل ائل گلي تبريز براي برگزاري يک مراسم خوب، آماده شده بود. اين مراسم، مهماناني هم ازجمله مرتضوي، مديرکل اچ اس اي وزارت نفت؛ مديرعامل شرکت ملي پالايش وپخش تبريز؛ قاسمي ده چشمه، معاون مديرعامل شرکت ملي پخش و . . . اين سلک داشت.  صحنه نيزبه زيبايي طراحي شده بود، تلاوت قرآن مجيد، سرود جمهوري اسلامي ايران، پخش کليپي از نماي شهر تبريز و ظرفيت هاي استان آذربايجان شرقي، قرائت پيام وزير نفت به مناسبت روز آتش نشاني ودراين ميان چند سخنراني کوتاه بامضمون قدرداني ازآتش نشانان و برگزارکنندگان اين دوره ازارزيابي ها، سين برنامه اي است که به ترتيب انجام شد. همه منتظراعلام نتايج و معرفي تيم هاي برگزيده هستند.

17تيم درچهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي -   تخصصي آتش نشانان وزارت نفت با يکديگر رقابت کردند، رقابتي نفس گير درحد صدم ثانيه در برخي آيتم ها؛ امابالاخره هر رقابتي يک برگزيده دارد؛هرچند همه تيم ها اول بودند؛ چون هم اخلاق حرفه اي داشتندوهم ازسطح آمادگي بالايي برخوردا ر بودند.  کميته داوري تلاش کرد درکمال دقت، تا حد ممکن داوري آيتم ها را انجام دهد و اين داوري ها به اينجا ختم شد که سه تيم در رتبه هاي اول تا سوم قرار گيرند و يک تيم نيز به عنوان تيم اخلاق معرفي شود. بنابرنتايج ثبت شده ازسوي کميته داوران، شرکت نفت و گاز، تيم برتراين دوره از ارزيابي ها بود، به طوري که در آيتم هاي 6 گانه توانست رکوردهاي قابل توجهي را از آن خود کند. اين تيم با کسب 129. 5 امتياز، توانست رتبه نخست مسابقات را به خود اختصاص دهد. پالايشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبي نيزبا راي داوران، پس ازشرکت نفت و گاز پارس، رتبه دوم چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي -   تخصصي آتش نشانان وزارت نفت را با کسب 117 امتياز به خود اختصاص داد و در رتبه دوم اين دوره از ارزيابي ها قرار گرفت.  رتبه سوم چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي -  تخصصي آتش نشانان وزارت نفت نيز به راي کميته داوري به شرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد رسيد. اين تيم در اين دوره از رقابت ها 114 امتياز کسب کرد. اما اين دوره از رقابت ها، يک ستاره اخلاق هم داشت وآن شرکت پالايش نفت ستاره خليج فارس بود. معاونت امورپشتيباني شرکت ملي نفت ايران باکسب 112امتياز و شرکت نفت وگاز زاگرس جنوبي نيزباکسب 108. 5امتياز به ترتيب چهارم و پنجم اين دوره از رقابت ها شناخته شدند.   با اعلام نهايي نتايج، تيم هايي خوشحال شدند و با خوشحالي از رتبه به دست آمده، خنديدند؛ اما برخي غمگين شدند و اشک خود را در پس چشم هايشان پنهان کردند.

پاياني براي يک آغاز دوباره

آتش نشانان اين دوره از رقابت ها از تبريز به شهر هاي خود بازگشتند؛ اما نه دست خالي وهمه آتش نشانان شرکت کننده درچهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي -  تخصصي آتش نشانان وزارت نفت بر اين نکته صحه گذاشتند.  برگزار کنندگان اين ارزيابي که «بار اولي» بودند نيز صاحب تجربه شدند و تلاش خواهند کرد اين رويداد مهم نفتي بار ديگر در شهرشان، تبريز تکرار شود.  همين طورکميته داوري که اکبر بقالان، سرداورشان بود، شايداختلاف نظر هايي وجود داشت اما حقي از کسي يا تيمي ضايع نشد.  بالاخره هر آغازي پاياني دارد. پاياني که خود آغازي است ودفتراين دوره از رقابت ها، پاياني شد براي آغاز دوباره آن؛دفتري که درآن مشق همدلي بيش از رقابت و امتياز نوشته شد.