گزارش« مشعل»    از برگزاري چهارمين دوره ارزيابي آمادگي  عملياتي - تخصصي آتش نشانان وزارت نفت

همدلی در میدان رقابت

با ورق خوردن کتاب طبيعت و ورود به فصل رنگارنگ پاييز،برگي ديگرازکتاب بي شمارفعاليت آتش نشانان وزارت نفت ورق خورد.  باورود به فصل رنگارنگ پاييز و همزمان با گراميداشت روز آتش نشاني(7 مهر) آتش نشانان وزارت درسرزمين سردار ملي، ستارخان و سالارملي،باقرخان،گردهم آمدندتافصلي ديگر را درباب ارزيابي آمادگي هاي عملياتي -  تخصصي باهدف حضورچابک ترخود در ماموريت هاي محوله رقم بزنند. دراين تورنمنت چهار روزه که 7 مهر(روزآتش نشان) پايان بخش آن بود، آتش نشانان برگزيده بخش هاي مختلف صنعت نفت در6 رشته مهارتي، به رقابت بايکديگر پرداختند وبامعرفي نفرات وتيم هاي برتربه پايان رسيد. نوشته حاضر،گزارشي است ازبرگزاري چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي -   تخصصي آتش نشانان وزارت نفت که درقالب يک المپياد ورزشي انجام شد.المپيادي که مهم ترين هدفش نزديک ترکردن دل ها بود و ايجاد همدلي والبته دستيابي به هدفي ديگر وآن سنجش آمادگي آتش نشانان دربه کارگيري تخصص هايشان به هنگام انجام ماموريت هاي محوله.

همه مقدمات براي برگزاري هرچه بهترچهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي - تخصصي آتش نشانان وزارت نفت به ميزباني شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران انجام و تلاش شده تا اين دوره از ارزيابي آتش نشانان صنعت نفت نيز همانند سه دروه قبل، به نحوي مطلوب انجام شود. همه پيش بيني ها شده است؛ محل اسکان تيم ها، محل تمرين، تدارکات و پشتيباني، آماده سازي محل افتتاحيه، اختتاميه وگل گشتي دراين سرزمين . . . تا اين که درکنار رقابت قدرتي و مهارتي، خاطره اي خوش در ذهن نفرات تيم هاي شرکت کننده به يادگار ماند.

پنجشنبه 4 مهر: آخرين هماهنگي ها براي يک رقابت سالم

براي برگزاري هرچه بهتر اين دوره از رقابت ها، کميته برگزاري با تشکيل جلسه اي چندساعته باکميته هاي فني و داوري، آخرين هماهنگي ها را انجام مي دهد تاهمه چيزخوب و با کمترين نقص انجام شود. همه موارد از نو و يک به يک، براساس دستورعمل تدوين شده مرور و مسؤوليت کميته ها و افرادحاضر در آن، تکرار مي شود. گاه همه چيز آن طور که ما دلمان مي خواهد پيش نمي رود، اما اراده جمع حاضر درنشست هماهنگي براين است که همه چيزخوب ودربهترين شرايط انجام شود.

برخي تيم هاي مناطق گرمسيري يکي دو روزقبل ازبرگزاري رقابت ها به تبريز آمده اند تا باشرايط آب وهوايي خو بگيرند ومجموعه ورزشي تختي(محل برگزاري رقابت هاي آتش نشانان وزارت) نيزبراي تمرين تيم ها درنظرگرفته شده است. همه 17تيم برترچهارشرکت اصلي وزارت نفت(شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي ايران، شرکت ملي گاز ايران وشرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران) درهتل «ائل گلي» تبريزگرد هم آمده اند تا دريک رقابت سالم و ورزشي، جام چهارمين دوره ارزيابي آتش نشانان وزارت نفت را به خانه خود ببرند.

جمعه، 5 مهر: مجموعه ورزشي تختي و شروع رقابت ها

سالن 6 هزارنفري پورشريفي مجموعه ورزشي جهان پهلوان تختي (باغشمال)، براي برگزاري مراسم افتتاحيه آماده شده است. پيش از برگزاري مراسم رژه تيم ها، همه موارد دوباره کنترل وچک مي شود تا مشکلي درآيين افتتاحيه پيش نيايد. تيم ها نيز به سالن آمده اند؛ هرتيمي با  پيراهن رنگي و اسمي حک شده برآن که معرف شرکت آنهاست. در گوشه اي ديگر از سالن 6 هزارنفري پورشريفي، 17نونهال دختر و پسر با لباس هاي محلي و تابلوهايي که اسامي تيم هاي شرکت کننده برآنها نوشته شده، منتظرند تا با اعلام مجري سالن، به عنوان پيش قراول، تيم ها را تا محل استقرارشان همراهي کنند. تقارن برگزاري اين مسابقات با روزهايي از گراميداشت هفته دفاع مقدس و پخش سرودهاي حماسي- ورزشي، شوروهيجان سالن پورشريفي مجموعه ورزشي جهان پهلوان تختي(باغشمال) رادوچندان کرده است. به نظرمي آيد همه چيزآماده ثبت يک رويداد مهم شده باشد؛ ثبت رويدادي درحوزه آتش نشاني، آتش نشانان وزارت نفت و نمايش مهارت هاي عملياتي وتخصصي آنها دراين حرفه حساس. با اعلام مجري سالن، همراه باپخش نواهنگ، تيم ها نيزدرپس پيش قراولا نشان، با انجام رژه، درجاي خود قرارمي گيرند وآماده افتتاح رسمي شروع رقابت ها مي شوند. به احترام تلاوت چند آيه ازکتاب خدا، سکوتي معنوي، برسالن پور شريفي تبريزحاکم مي شود؛درپي آن، پخش سرود ملي وشوري وصف ناپذير ازابرازاحساسات حاضران. وطن خواه، رئيس ايمني وآتش نشاني شرکت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي ايران، به عنوان دبير اجرايي چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي  -   تخصصي آتش نشانان وزارت نفت، با خيرمقدم گويي به حاضران، گزارشي از تلاش کميته هماهنگي رادربرگزاري هرچه بهتراين دوره از رقابت ها بيان و اظهار مي کند: متن و محوريت اصلي در برگزاري اين رقابت ها، اخلاق و اخلاق مداري است. همدلي و افزايش آن در کنار به نمايش گذاشتن مهارت هاي عملياتي و تخصصي، موضوع مهمي است که همواره برآن تاکيد داشته ايم. وطن خواه مي افزايد: اين نخستين باراست که شرکت ملي پالايش وپخش، ميزبان برگزاري اين دوره ازرقابت هاي مهارتي  -   تخصصي است و تلاش همه مجموعه بر آن بوده که همه چيز به نحوي مطلوب انجام شود. وي تعداد تيم هاي شرکت کننده را 17 تيم اعلام و اظهار مي کند: هر يک از اين تيم ها که متشکل از 9 نفراست، برگزيدگان چهارشرکت اصلي وزارت نفت هستند وطي دو روز در6 آيتم مهارتي، با هم به رقابت مي پردازند. وطن خواه مي گويد: بالا رفتن از نردبان طنابي، دوسرعت 100 متر با مانع، عمليات امدادي و اطفاي حريق 4 در 100متر، عمليات حمل حوز(شيلنگ)باپي پي ئي، عمليات ترکيبي آتش نشاني و امداد و نجات و عمليات آب رساني ازمنبع به سيبل، 6 آيتمي هستند که مهارت و آمادگي جسماني آتش نشانان با آن سنجيده خواهد شد. وي بارديگربه روح مسابقات که همدلي و اخلاق، مدار آن است، تاکيد و تصريح مي کند: اميدوارم اين مهم که هدف اصلي چهارمين دوره ارزيابي عملياتي -   تخصصي آتش نشانان وزارت نفت است، محقق شود و تيم هاي شرکت کننده نيزبا خاطراتي خوش، تبريز را ترک کنند.

مهدي باستان نيز که سرپرست معاونت ايمني- آتش نشاني اداره کل اچ اس اي وزارت نفت است، گزارشي کوتاه ازمقدمات و اهداف برگزاري اين دوره از ارزيابي آتش نشانان ارائه مي دهد. به سبب الزام حضور در نشست هاي هماهنگي براي انجام هر آيتم، گفت وگو با وي به وقت و زماني مناسب تر موکول مي شود.

خوشامدگويي هاي مرسوم و معرفي آيتم ها پايان مي يابد. حالا ديگرنوبت تيم هاي شرکت کننده است که مهارت و تخصص خود را درميدان عمل به نمايش بگذارند وبا سوت داوران مشکي پوش، قضاوت شوند؛ اما تيم هاي شرکت کننده قبل از رفتن به محل انجام مرحله نخست با سه آيتم پيش بيني شده درآن باهم عکس هايي به يادگار مي گيرند وبر رفاقت ها و دوستي ها که روح هر مسابقه است، مهر تاييد مي زنند.

مرحله نخست با انجام 3 آيتم

ساعت از 10 صبح گذشته است وسالن پورشريفي در زماني کوتاه تخليه مي شود.

تيم ها و نفرات برگزيده شان براي انجام نخستين آيتم که بالا رفتن از نردبان طنابي است، وارد سالن ديگري ازمجموعه ورزشي تختي مي شوند تا در اين رشته مهارتي، براي خود وتيم شان رکوردي به ثبت برسانند.

17نفربه نمايندگي17تيم ازچهارشرکت اصلي وزارت نفت درسالن کشتي مجموعه ورزشي تختي حاضرشده اند. قرعه کشي انجام مي شودوتيم داوري به همراه سر داور مسابقات، درجاي خود مستقر شده اند تااين رشته مهارتي  -   ورزشي را قضاوت کنند.

دراين آيتم، شرکت کننده با بالا رفتن از نردبان طنابي وبه صدا درآوردن زنگوله تعبيه شده درسقف، سرعت انجام اين حرکت را درمعرض ديد داوران کورنومتر به دست وسرداور قرارمي دهد. حمله به طناب وبالا رفتن از آن براي نواختن صداي زنگ، با تشويق هاي هم تيمي هاي نفرمعرفي شده دراين رشته، همراه مي شود. بالا رفتن از نردبان طنابي که از سقف آويزان است، حرکتي است نفس گير وسرعتي و داورها بي هيچ اغماضي آن را رصد مي کنند.  هر17نفر، اين حرکت را انجام مي دهند. برخي بدون اشتباه وبرخي با کمي اشتباه که موجب از دست دادن زمان مي شود؛ اما نظرکلي داوران به زمان هاي ثبت شده در اين آيتم، مثبت است. تيم ها، تقريبا از نتيجه کارخود دراين آيتم مطلع هستند و به همين دليل تلاش مي کنند تا اگر در حرکت بالارفتن از نردبان طنابي، نتيجه خوبي نگرفته اند، درآيتم هاي بعدي جبران کنند. مسابقات فشرده است وبايد در زمان تعيين شده، انجام شود، مگر اينکه اتفاق غير منتظره اي رخ دهد. آيتم بعدي، دوي100متربامانع است. تيم ها، نفرات خود را به کميته داوري معرفي کرده اند و بنا برقرعه کشي، نفرمعرفي شده هرتيم، درخط شروع مسابقه که پيست زمين چمن فوتبال مجموعه ورزشي تختي است، قرارمي گيرد. داوران ناظر برانجام اين رقابت ها، همانند آيتم قبلي باپرچم هاي سرخ و سفيد، درجاي خود مستقرشده اند تا اين آيتم راقضاوت کنند. علي اکبر بقالان که ازپيشکسوتان آتش نشان شهري وداوري دراين حوزه است نيزبه عنوان سرداور، بر تيم داوري نظارت دارد. در دوي100متربامانع، آتش نشان بايد ازموانع پيش روعبور کند وسرعت در دو و تکنيک در گذر ازموانع، حرف اول را مي زند. پرش ازديوارسرخ رنگ به ارتفاع نزديک به دومتر، عبورازسطح در ارتفاع درحالت دويدن، حمل حوز(شيلنگ آب آتش نشاني) واتصال آن به شيرآب آتش نشاني درپايان خط، موارد تشکيل دهنده اين آيتم است. سرپرستان پس ازانجام قرعه کشي وپيش ازشروع رسمي اين آيتم، به وسيله سرداور مسابقات توجيه مي شوند وموارد خطا ازديدگاه داوري به آنها گوشزد مي شود تا به نفرات شرکت کننده در اين آيتم منتقل شود. نفرات برگزيده هرتيم براي انجام اين آيتم درليست داوري ثبت مي شوند؛ سرپرستان تيم ها نيزتلاش مي کنند که با آخرين توصيه هاي فني، آمادگي شرکت کننده خود را براي کسب امتياز بهتر بالا ببرند. درعين حال بر خونسردي نيزتاکيد دارند؛ اما باهمه اين احوال، نگراني وجود دارد، حتي براي سرپرستان تيم که تلاش مي کنند آرامش بر نفرشان حاکم باشد. نفرشرکت کننده براي انجام آيتم، به وسيله هم تيمي هايش حمايت روحي مي شود وتلاش مي کنند او را با روحيه اي بالا، روانه ميدان مسابقه کنند. دراين مرحله نيز داوران کورنومتربه دست مشکي پوش، تک تک حرکات شرکت کنندگان رازيرنظرمي گيرند وهرجا که خطايي صورت گيرد، ثبت و کسر امتياز مي کنند. هر17نفربرگزيده از سوي تيم هاي شرکت کننده، دوي100متربامانع را انجام مي دهند وهرنفر امتياز و رکوردي رابراي خود و تيمش ثبت مي کند. هرتيم، نفري رامامور کرده تا امتياز و رکورد ديگرتيم ها را در هر آيتم ثبت کند. به هرتيم دو برگه اعتراض هم داده شده است تادر صورت معترض بودن به داوري، آن رابه کميته فني و داوران ارجاع دهند تا حقي ناحق نشود. اين مرحله نيز دو ساعتي زمان مي برد و با پايان يافتن آن، کميته داوري به بررسي رکوردها مي پردازد تا در زمان خود، نتايج را اعلام کند. آيتم سوم، دوي400 مترامدادي است که پس ازصرف غذا وکمي استراحت، در ادامه رقابت هاي صبح، دربعد ازظهرجمعه انجام مي شود. اين مرحله سخت تر ومتفاوت تر ازمراحل قبلي است. دراين آيتم، چهار نفرازهرتيم شرکت دارند و هماهنگي افراد بايکديگر، تاثير زيادي در امتياز تيمي آنها دارد. داوران نيزدرجاهايي که مشخص شده، مستقر شده اند. در اين مرحله، چهارشرکت کننده 400 متر رابه صورت امدادي بايد بدوند وهرنفربا پيمودن مسافتي، وسيله اي را که در دست دارد(نازل) به نفر بعدي   مي سپارد و نفرآخربا برداشتن کپسول آتش نشاني وخاموش کردن آتش، به خط پايان برسد. دراين مرحله، دويدن توام باچندحرکت مهارتي انجام مي شود وسرعت عمل افراد ازحساسيت بالايي برخوردار است؛ موضوعي که تيم ها نيزبه خوبي به آن واقف هستند وتلاش مي کنند بهترين زمان را براي خود ثبت کنند. دراين آيتم نيزهمچون مراحل قبلي، قدرت بدني بالاوسرعت موضوعي مهم است. ميانيگن سني شرکت کنندگان حکايت ازآن دارد که رکورد هاي خوبي ثبت شود؛ اما هنوز براي نتيجه گيري زود است.

 اين مرحله(دوي400مترامدادي)نيز طولاني است وچندساعتي زمان  مي برد. نفرات هر17تيم حاضر در اين مرحله، تلاش مي کنند تابه بهترين نتيجه دست يابند.

 داورها نيزبا دقت تمام، همه حرکات آتش نشانان را زير نظر دارند تا حقي، ناحق نشود.  فعاليت هاي سنگين طي دونوبت در روز، تيم ها را خسته کرده ونيازبه بازسازي و کمي استراحت است. گرفتن يک دوش آب گرم، صرف غذا و خواب مناسب مي تواند تيم ها را براي ادامه رقابت ها در روزي ديگر آماده سازد.