سيزدهمين نمايشگاه بين المللي ايران پلاست

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي ايران پلاست از   31 شهريور تا 3 مهر 1398 با حضور شرکت هاي داخلي و خارجي برگزار شد.