چه بشنویم

سفر 724، اولين سامانه فروش اينترنتي بليت اتوبوس است و اکنون با بيش از 700 شرکت و تعاوني مسافربري برتر در سطح کشور مشغول به فعاليت است. در اين برنامه هم با وارد کردن مبدا و مقصد مي توانيد تمامي اتوبوس هاي پيش بيني شده تعاوني ها و شرکت هاي مختلف را همراه با جزئيات سفر، ساعت حرکت و مشخصات اتوبوس و ترمينال دريافت کنيد. اين برنامه امکان رديابي سفارش خريد و کنسل کردن را دارد.

 

پرویز

اين فيلم به کارگرد اني مجيد برزگر د ر سال 91 د ر گروه سينماي هنر و تجربه ساخته و پس از د و سال د ر سال 93 اکران شد و با استقبال زياد ي رو به رو شد . «پرويز» د ر جشنواره هاي مختلف د اخلي و خارجي جوايزي را د ريافت کرد . پرويز مرد ي است پنجاه ساله که هميشه با پد رش د ر شهرک آتي ساز تهران آرام زند گي کرد ه است. وقتي پد ر پرويز، که تصميم به ازد واج گرفته از او مي خواهد خانه را ترک کند ، پرويز ناگهان خود را د ر جهاني جد يد و بيگانه مي يابد . او تصميم مي گيرد به پد ر و اهالي شهرک نشان د هد که نمي توانند به اين آساني او را از زند گي شان حذف کنند و د ست به کارهايي مي زند ... زند ه ياد «لوون هفتوان» بازيگر پرويز اين نقش را بخوبي ايفا کرد ه است.

 

پیشنهاد هایی برای زند گی اقماری

دوری از درونگرایی

«همسرم وقتي 14 روز پيشمه يه مقد ار بي حوصله است و بيشتر تو خود شه که خود ش مي گه خستگي ناشي ازشرايط کاره ، وقتي هم که سر کار برمي گرد ه و از همد يگه د وريم، زياد بهم زنگ نمي زنه. بارها د ر مورد اين قضيه باهاش حرف زد م و گفتم که من به محبتت بيشتر از پولت نياز د ارم و حد اقل وقتي پيش من هستي، د لم مي خواد کمبود هاي زمان نبود نت را با مهر و محبت کرد ن و ابراز عشق و علاقه بهم برطرف کني، اما اون به اين خواسته هام زياد توجه ند اره و احساس مي کنم عشقمون نسبت به همد يگه روز به روز د اره کمتر ميشه. اين يکي از کامنت هاي خانواد ه کارکنان اقماري د ر سايت هاي مشاوره است که از سوي همسر يکي از کارکنان اقماري از کارشناس سوال شد ه، اما گاهي به عکس اين وضعيت هم وجود د ارد و رفتار و شرايط نيروي اقماري باعث شد ه که همسرش از او د ور شود ؛ مثل اين کامنت: «من شاغل د ر يکي از شرکت ها هستم که زمان د و هفته اي د ارد . از زنم مي خوام بيشتر بهم محبت کنه ولي بعد از 13 سال ازد واج و د وتا بچه   بند ه از اين خانم راضي نيستم. هر چي باهاش حرف مي زنم بلد نيست محبت کنه... . »  شايد اين سال ها د رباره مشکلاتي که کارکنان اقماري و خانواد ه هاي آنان د اشته اند ، کمتر يا د ر لفافه صحبت شد ه است، اما واقعيت شرايط کاري سخت هميشه وجود د اشته و اين شرايط عوارضي را هم د ر پي د ارد .   بسياري از آنهايي که شرايط سخت زند گي و کار اقماري را د ر اين چند د هه صنعت نفت تجربه کرد ه اند ، مي گويند پر کرد ن فاصله ها و سختي ها فقط با محبت بيشتر و جاري کرد ن عشق امکان پذير است. قطعا د وري از خانواد ه و کار د ر محيط صنعتي روحيه آد م ها را تغيير مي د هد و ممکن است عوارض منفي د اشته باشد که د رونگرايي و تمايل به تنهايي، يکي از اصلي ترين اين عوارض باشد ، اما تاکيد ي بر بي احساس شد ن يا از بين رفتن عشق نيست، اما د ر د نياي امروز اگرچه رفتارها و عاد ت هاي زند گي آد م ها تغييرات زياد ي د اشته، د سترسي و ابزارهاي لازم براي ارتباط آد م ها هم بيشتر شد ه و د يگر افراد نمي توانند براي عد م ارتباط بهانه بياورند . حالا د يگر شرايط اقماري هر چقد ر د ور و سخت و متفاوت باشد ، باز هم د ر 24 ساعت روز آنقد ر وقت هست که بتوانيد د ر يک ارتباط چند د قيقه اي آنچه از گفتني ها براي همسر و فرزند ان يا والد ين د اريد ، به آنها بگوييد .

کارشناسان تاکيد د ارند که شرايط سخت کار اقماري د ر مناطق مختلف احتمال افسرد گي و عوارض رفتاري د يگر را براي کارکنان د ارد . يعني ممکن است همسر يا فرزند تان به د ليل کمبود استراحت يا تغييرات زمان خواب، کسل و بي حوصله باشد ، به شرکت د ر مهماني ها و بود ن د ر جمع علاقه ند اشته باشد و علاقه کمي براي بيرون رفتن از منزل، سفر، خريد و يا تفريح د اشته باشد .  د ر شرايط عاد ي هم بسياري از افراد د رونگرا يا برون گرا هستند و حالا اگر کارمند اقماري شخصيت د رونگرايي د اشته باشد و سابقه قبلي او هم اينگونه باشد ، به واسطه شرايط سخت کاري اين حالات او بيشتر مي شود ، اما همه اينها به معناي غير طبيعي بود ن افراد نيست و همه اينها هم نمي تواند د ليل بر شانه خالي کرد ن از مسؤوليت هاي هر فرد باشد . پس بهتر است براي بهبود اين شرايط به د نبال توصيه هاي کاربرد ي باشيم. نگاهي به د ور و اطرافمان نشان مي د هد بسياري از خانواد ه هاي اقماري با همين شرايط زند گي سالم و با عشق و اميد ي را تجربه کرد ه اند .

*د ر مرحله اول با ارتباط بيشتر با همسر او را ابتد ا از اين حالات خارج کنيد و اگر لازم است از کمک مشاور استفاد ه کنيد ؛ حالا د يگر بيشتر شرکت هاي زيرمجموعه چهار شرکت اصلي و حتي شرکت هاي خصوصي مشاوراني براي خانواد ه ها و به خصوص کارکنان اقماري د ارند ؛ اين مشاوره ها عموما رايگان هستند .

*ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ روز ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﻟﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ. بسياري از کارکنان اقماري د ر روزهاي رست خود هم د ر همان ساعت هاي روزهاي کاري بيد ار مي شوند و شروع به ورزش يا امور  روزانه خود و خانواد ه مي کنند . اين يعني جريان زند گي متوقف نمي شود .

*د ر هر شرايطي که هستيد ، ﻧﺮﻣﺶ و ورزش حتي به شکل موقت و کوتاه را از د ست ند هيد . د ر زمان استراحت و بيکاري پس از فراغت از امور خانواد ه هر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺤﺮك ﺟﺴﻤﯽ که حالتان را بهتر مي کند ، انجام د هيد و تا مي توانيد به افکار منفي نپرد ازيد ؛ ياد تان باشد که هميشه براي فکر کرد ن به افکار منفي و نگران کنند ه وقت د اريد .

* تمرينات و ورزشﻫﺎي ﻫﻮازي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد. ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻨﻈﻢ ورزشي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺪروﻓﯿﻦ در ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺎد هاي ﻗﻮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن روﺣﯿﻪ ﻓﺮد ﻣﯽشود. ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺧﻮاب را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آراﻣﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮوﺧﻮرده و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه را آزاد ﻣﯽﺳﺎزد.

* اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ، د ر بسياري از روابط انساني گذشت هاي کوچک و همد لي راه گشا هستند و حتما د ر روابط خانواد گي و زوج ها اين همد لي و گذشت ها بايد بسيار بيشتر باشد . از شمرد ن خوبي ها و بد ي هاي يکد يگر و د فعات اين گذشت ها بپرهيزيد .

* زماني که براي استراحت د ر کنار خانواد ه هستيد با اولويت بند ي، مسؤوليت هاي اصلي خود تان را انجام د هيد و اجازه ند هيد امور و وظايف مرتبط با شما روي د وش همسرتان بماند . اينکه شما د ر همين مد ت کوتاه حواستان به همه امور باشد ، خيال همسرتان را راحت مي کند که شما سر اين رشته را رها نکرد ه ايد .

*معمولا اهد اف بزرگ و نرسيد ن به آنها افراد را د لزد ه و سرخورد ه و يا افسرد ه مي کند . بهتر است با اهد اف کوچک و د ر د سترس براي خود تان انرژي و انگيزه هاي جد يد ايجاد کنيد تا احساس بهتري به سمت شما روانه شود . اين احساس بهتر را همسرتان هم د رک مي کند و حتما تغيير رفتار را د ر او هم مشاهد ه خواهيد کرد .

*د رست است که تمايل به تنهايي آسيب روزها و شب هاي تنهايي شما د ر کار اقماري است، اما ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ معاشرتتان ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را کم نکنيد . ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. د ر عين حال به اين فکر کنيد که اگر قرار باشد همسرتان را هم از د ايره کساني که د وست د ارند با شما معاشرت کنند ، خارج کنيد ، د يگر او قرار است با چه کساني معاشرت کند ؟ قرار است د رباره اتفاقات و د رد د ل ها و مشکلاتش با چه کسي حرف بزند ؟

*ممکن است شرايط زند گي سخت و گاهي خيلي سخت باشد ، اما تلاش کنيد تا لبخند از صورتتان کم نشود . ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و از اخم کرد ن خود د اري کنيد . شايد به نظر سخت و غير منطقي باشد ، اما اين کار را تمرين کنيد ؛ اين کار قبل از هر چيز براي حال خوب خود تان مهم است.

*به خود تان قول بد هيد که د ر هر روز و يا د ر لحظاتي خاص حتما با همسرتان يا اعضاي خانواد ه تان صحبت کنيد ؛ تماس تلفني، تماس تصويري يا حتي يک پيامک مي تواند نشان د هند ه توجه و تمايل شما به اين ارتباط باشد .

*براي زمان هاي مشترکي که با همسرتان د اريد ، برنامه ريزي کنيد تا او بد اند شما براي همان ساعات و روزهاي با هم بود نتان مشتاق هستيد و اين اشتياق را به او هم منتقل کنيد . متوجه باشيد که شما د ر روزهاي کارتان مشغول و سرگرم هستيد ، اما همسرتان به خصوص خانم هايي که خانه د ار هستند ، علاوه بر تنهايي و رسيد گي به امور  خانه و بچه ها، د ر انتظار و چشم به راه هستند و اين شرايط سخت تري است.

*د رباره اتفاقات و برنامه و تصميم هايتان حتي از راه د ور با همسرتان و يا والد ين و اعضاي خانواد ه حرف بزنيد ، ممکن است آنها از شما د ور باشند و د ر جريان جزئيات شرايط کاري شما نباشند و حتي ند انند شما چه شرايطي د اريد ، اما حرف زد ن د رباره شرايط و برنامه هايتان ارتباطات را حفظ مي کند .

*بسياري از افراد د رونگرا و يا متمايل به انزوا د ر بيان احساسات و اهد اف خود ضعيف هستند ، براي جبران اين شرايط شروع به نوشتن کنيد . د ر شرايط امروز که شبکه هاي اجتماعي مختلفي وجود د ارد ، به راحتي مي توانيد با همسرتان يا اعضاي خانواد ه و د وستانتان ارتباط برقرار کنيد . د ر واقع حضور د ر محيط هاي اجتماعي واقعي و مجازي مي تواند راهکاري براي اين شرايط انزوا و تنهايي باشد .

*از همسرتان بخواهيد نسبت به مسائل مرتبط با سلامت جسمي و روحي و تغذيه و ورزش و زيبايي خود حساس باشد و د ر هر بار د يد ار و ملاقات با آنها از گفتن جملات عاشقانه و تعريف گونه غافل نشويد و اگر تغييري د ر ظاهر يا لباس يا حتي د کوراسيون خانه مشاهد ه کرد يد ، حتما به زبان بياوريد و تعريف کنيد تا همسرتان بد اند شما حواستان به او هست. اين توجه حتما بازتاب خوبي براي خود شما د ارد . ياد تان نرود که حرف نزد ن و عد م ارتباط، موجب د وري بيشتر خواهد شد .

 

سکوت

کتاب سکوت د ر سال 2012 د ر آمريکا به چاپ رسيد و د ر همان سال پرفروش ترين کتاب سال نيويورک تايمز/ واشنگتن پست/ لوس آنجلس تايمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمريکا شناخته شد . همچنين موسسه آمازون آن را د ر فهرست سه کتاب برتر سال 2012 قرار د اد . بسياري از هفته نامه ها و برنامه هاي تلويزيوني انگليسي زبان اين کتاب را د ر فهرست 10 کتاب برتر سال 2012 اعلام کرد ه اند . خانم سوزان کين، نويسند ه اين کتاب، يک فرد د رون گرا است که د ر زمينه د رون گرايي تحقيقات زياد ي انجام د اد ه است . او د ر اين کتاب بسيار زيبا د ر مورد قد رت هاي افراد د رون گرا و اين که چطور مي توانند با تغييراتي د ر شناخت و زند گي خود بازد هي و رضايت خود را بسيار بيشتر کنند ، صحبت مي کند . سوزان کين تاکيد مي کند که د رون گرايي و برون گرايي د و الگوي شخصيتي و رفتاري متفاوت هستند که هر د و ارزشمند بود ه و مي توانند د ر د نيا اثر بخش و تاثيرگذار باشند . او د ر اين کتاب به د نبال تاريخچه شخصيت هاست و ياد مي د هد که خود مان را با د رونگراهاي پر حرف مقايسه نکنيم. مترجم اين کتاب د رسال عظيمي است و نشر البرز آن را منتشر کرد ه است. جملاتي از اين کتاب:

- د ر بلند مد ت، پذيرش خلق و خوي واقعي و الگوي شخصيتي مان مي تواند کليد ي براي پيد ا کرد ن شغل مورد علاقه و تجربه آرامش د ر آن باشد .

- يک قانون مهم را براي شبکه سازي فراموش نکنيد : يک رابطه د رست و ارزشمند بهتر از يک مشت کارت ويزيت بي خاصيت است.

-هيچ ايراد ي ند ارد که به خاطر فرار کرد ن از يک مکالمه کوتاه پر از تعارف بي خاصيت، مسير خود مان را عوض کنيم و به سمت د يگر خيابان برويم.

- رهبري د ر سکوت يک واژه ناد رست و متناقض (مثل پيتزاي قرمه سبزي!) نيست. يک مهارت واقعي است.

- بي د ليل نيست که پيامک زد ن تا اين حد رايج شد ه است. د ر د نيايي که بيش از حد برونگرا شد ه هر کس به د نبال روشي براي ارتباط غيرهمزمان غير چهره به چهره مي گرد د .

 

حالم خوب است

حالم خوب است

هنوز خواب مي بينم ابري مي آيد

و مرا تا سر آغاز روييد ن بد رقه مي کند

تابستان که بيايد نمي د انم چند ساله مي شوم

اما صد اي غريبي مرتب مي خوانَد م

تو کي خواهي مرد !؟

به کوري چشم کلاغ؛ عقاب ها هرگز نمي ميرند

مهم نيست

تو که آن بيد لب حوض را به خاطر د اري

همين امروز غروب

برايش د و شعر از نيما خواند م

او هم خم شد بر آب و گفت:

گيسوانم را مثل «ري را» بباف

*سيد علي صالحي