خبرهای خوب برای مناطق نفت خیز

811 پروژه تکميل شده  و 1159 پروژه در دست اجراست

توجه به همسايگان نفت در مناطق عملياتي، يکي از مهم ترين موضوع هايي است که صنعت نفت و کارکنان آن در دهه هاي گذشته همواره مد نظر داشته اند. دسترسي به سرانه هاي بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و تفريحي براي مردم مناطق همسايه با نفت و نيز بهبود زندگي کارکنان و خانواده هاي ساکن و مستقر در مناطق عملياتي، همواره به عنوان دغدغه هاي جدي مطرح بوده اند و مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز به عنوان مرجع رسيدگي به اين امور، همواره بر اين مسائل نظارت داشته است. بابک دارابي، مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز، گزارشي از دستاوردها و عملکرد اين مجموعه را با هفته نامه«مشعل» مطرح کرد که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد.

***

دارابي با اعلام اينکه شرکت ملي نفت ايران از سال 92 تاکنون در قالب اجراي طرح هاي عام المنفعه (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني، خدماتي، راه و جاده، محيط زيست و ...) 811 پروژه را با اعتبار1184 ميليارد تومان تکميل کرده و 1159 پروژه را با اعتبار 2286 ميليارد تومان در حال اجرا دارد، گفت: به منظور سازماندهي فعاليت ها و خدمات عام المنفعه شرکت ملي نفت ايران، تدوين برنامه اي 5 ساله براي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز در دستور کار قرار گرفته است. وي افزود: پروژه هاي جديد احصا شده به تفکيک 4 منطقه (غرب کارون، پارس، نفت خيز، غيرنفتي) به عنوان برنامه پنج ساله خدمات عام المنفعه شرکت ملي نفت ايران مصوب و براي اجرا به مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز ابلاغ شده است.  مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز درباره آخرين وضعيت برنامه پنج ساله گفت: بر اساس اين برنامه، 260 پروژه با اعتبار افزون بر 500 ميليارد تومان در منطقه غرب کارون در نظر گرفته شده است که 116 ميليارد تومان آن هزينه شده و اين در حالي است که در منطقه پارس 398 پروژه با اعتبار افزون بر 733 ميليارد تومان در نظر گرفته شده که 199 ميليارد تومان آن هزينه شده است. دارابي افزود: افزون بر 1366 ميليارد تومان اعتبار براي 589 پروژه در مناطق نفت خيز لحاظ و 391 ميليارد تومان آن هزينه شده است. در مناطق غيرنفتي نيز 292 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که تاکنون مبلغ 83 ميليارد تومان براي 205 پروژه هزينه شده است.

بهره برداري از 243 پروژه درسال گذشته

مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز به اجراي 243 پروژه در سال 97 با اعتبار افزون بر 196 ميليارد تومان (پروژه هايي که تکميل شده و به بهره برداري رسيده است)، اشاره و اظهار اميدواري کرد بر اساس برنامه ريزي انجام شده در بازه زماني هفته دولت امسال تا سال آينده، تعداد 190 پروژه با اعتبار 190 ميليارد تومان به بهره برداري برسد.  بابک دارابي افزود: هدف اصلي از تدوين برنامه پنج ساله، ضرورت استفاده حداکثري از توان نيروهاي متخصص دستگاه هاي بهره بردار است و در وهله نخست اين امکان فراهم خواهد شد تا اعتبار لحاظ شده براي اجراي طرح هاي عمراني به حساب دستگاه بهره بردار واريز شود، ضمن آنکه سلامت سيستم از اين طريق محفوظ خواهد ماند. همچنين تعامل با دستگاه هاي بهره بردار سبب خواهد شد که ما به طور مستقيم با پيمانکار در ارتباط نباشيم و به نوعي بهره بردار خود را به عنوان ذي نفع در نظر گرفته و نسبت به تکميل و بهره برداري پروژه ها با ما تعامل مناسب را داشته باشد.

346 ميليارد تومان اعتبار براي خدمات آموزشي

اين مقام مسؤول ارتقاي سطح امکانات و توسعه فضاهاي آموزشي دانشگاه ها، ارتقاي سطح بهداشت عمومي، سلامت جامعه و کاهش تلفات و خسارت هاي جانبي، افزايش امکانات و فضاهاي ورزشي و توسعه سلامت عمومي، رفع بخشي از محروميت هاي نيازمندان و قشرهاي آسيب پذير جامعه، توسعه کمي و کيفي راه ها و جاده هاي مواصلاتي، حفظ و صيانت از منابع ارزشمند طبيعي و زيست محيطي و کمک به استفاده بهينه از منابع آبي و گسترش فرايند توليد و انتقال برق را از اهم اهداف و فعاليت هاي پروژه هاي اجرايي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز برشمرد. دارابي کمک به افزايش فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي براي دانش آموزان به منظور گسترش آموزش عمومي در کشور را از مهم ترين گزينه هاي مورد توجه شرکت ملي نفت خواند و اظهار کرد: به اين منظور اعتبار 346 ميليارد تومان به منظور کمک به احداث، تکميل و تجهيز 416 پروژه شامل مدارس، خوابگاه هاي دانش آموزي، مجتمع هاي آموزشي، سالن هاي چند منظوره، هنرستان، کتابخانه، کانون هاي فرهنگي و همچنين تامين تجهيزات مربوطه صورت گرفته و تاکنون با پرداخت 130 ميليارد تومان، تعداد 204 مورد از اين پروژه ها تکميل شده و به بهره برداري رسيده است. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز اهتمام به افزايش و ارتقاي امکانات و توسعه فضاهاي آموزشي و مهيا کردن زمينه هاي تربيتي نيروي متخصص براي آينده کشور را ضروري خواند و گفت: به اين منظور کمک به احداث، تکميل و تجهيز 55 پروژه دانشگاهي شامل فضاهاي آموزشي دانشگاه هاي دولتي، پيام نور، جامع علمي - کاربردي و خريد تجهيزات مربوطه با اعتبار 92 ميليارد تومان از سوي شرکت ملي نفت ايران تصويب شده که از اين ميزان تاکنون 43 مورد آن تکميل شد و به بهره برداري رسيده و 63 ميليارد تومان آن نيز پرداخت شده است.

238 پروژه بهداشت و سلامت در حال انجام است

دارابي تصريح کرد: کمک به رشد بهداشت عمومي، سلامت جامعه، کاهش تلفات و خسارت هاي جاني در موارد اضطراري و سهولت دسترسي هموطنان در شهرها و روستاها، همچنين راه هاي مواصلاتي به تجهيزات و امکانات بهداشتي و درماني با تخصيص اعتبار 276 ميليارد تومان به منظور کمک به احداث، تکميل و تجهيز 238 پروژه شامل اورژانس جاده اي، خانه بهداشت، بيمارستان، دانشگاه علوم پزشکي و تجهيزات مربوطه صورت عمل به خود گرفته است و از اين تعداد تاکنون 104 مورد تکميل شده و به بهره برداري رسيده است و 171 ميليارد تومان نيز پرداخت شده است. اين مقام مسؤول با بيان اينکه کمک به ارتقاي سطح نشاط عمومي و سلامت جسمي و بهداشت رواني جامعه با ايجاد و افزايش فضاهاي ورزشي استان ها امکان پذير خواهد بود، گفت: 517 پروژه شامل سالن هاي ورزشي، استخرهاي شنا، زمين هاي ورزشي روباز، سالن هاي ورزشي باستاني با اعتبار 410 ميليارد تومان انجام شده است که تاکنون 227 پروژه آن تکميل و 183 ميليارد تومان نيز پرداخت شده است. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز در ادامه به پروژه هاي انجام شده در حوزه خدماتي اشاره و تصريح کرد: 27 پروژه مرتبط با کميته امداد و سازمان بهزيستي شامل کمک به احداث، تکميل و تجهيز خانه هاي محرومان و مددجويان، مجتمع هاي فرهنگي، مجتمع هاي توانبخشي، ساماندهي گلزار شهدا، همچنين خريد جهيزيه و تجهيزات با اعتبار افزون بر 39 ميليارد تومان در دستور کار بوده که با هزينه کرد 23 ميليارد تومان، 13 پروژه آن تکميل شده و به بهره برداري رسيده است. به گفته دارابي، افزون بر فعاليت هاي ياد شده، 561 طرح عام المنفعه شامل ده ها مورد احداث شبکه هاي جمع آوري فاضلاب و تصفيه خانه هاي مربوطه، سالن هاي اجتماعات، حوزه هاي علميه اجراي طرح هادي روستايي، بهسازي راه هاي روستايي و ديگر پروژه ها با اعتبار بالغ بر 529 ميليارد تومان از سوي شرکت نفت در کل کشور تعهد شده که تاکنون 190 مورد از آنها تکميل شده و به بهره برداري رسيده و مبلغ 270 ميليارد تومان آن پرداخت شده است. دارابي از توسعه راه ها و جاده هاي مواصلاتي به عنوان زيرساخت پراهميت توسعه پايدار و زمينه ساز آباداني پرشتاب کشور ياد کرد و گفت: شرکت ملي نفت ايران از محل اعتبارات داخلي، برنامه تامين اعتبار 146 طرح مرتبط با حوزه راه و ترابري با اعتبار بالغ بر 1579 ميليارد تومان را تعهد کرده که از اين تعداد، 23 مورد آن تکميل شده و به بهره برداري رسيده و 842 ميليارد تومان آن پرداخت شده است.

توجه به پروژه هاي صيانت از طبيعت

مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز تصريح کرد: به منظور حفظ و صيانت از منابع غني و ارزشمند طبيعي و با هدف دستيابي به بهره وري حداکثري از هوا، آب و زمين پاک و سالم، صنعت نفت افزون بر رعايت استانداردهاي زيست محيطي در درون تاسيسات و فرايندهاي عملياتي توليد، طرح هاي تثبيت شن هاي روان و آبخيزداري را به منظور مقابله با بيابان زايي و تغذيه سفره هاي زيرزميني و همچنين امنيت زيستي در استان هاي خوزستان، بوشهر و سيستان و بلوچستان به اجرا درآورده است. بابک دارابي يادآور شد: 10 پروژه با اعتبار 199 ميليارد تومان در تعهد شرکت ملي نفت ايران بوده که از اين تعداد 7 مورد آن تکميل شده و به بهره برداري رسيده و 158 ميليارد تومان آن پرداخت شده است. دارابي افزود: در سال هاي تحصيلي 96-97 و 97- 98 طرح تقويت بنيه علمي دانش آموزان مناطق غرب کارون و پارس جنوبي در شهرستان هاي سوسنگرد، هويزه و بستان (غرب کارون) و کنگان، دير، جم و عسلويه (پارس جنوبي) با برگزاري کلاس هاي آمادگي کنکور انجام شده که خوشبختانه تاثير بسزايي در ميزان قبولي و کسب رتبه هاي برتر در بين دانش آموزان اين مناطق داشت. وي تصريح کرد: نتايج رتبه هاي زير هزار در شهرستان هاي جم، دير، کنگان و عسلويه، حاکي از آن است که در سال 97 از تعداد 250 نفر شرکت کننده، 31 نفر حائز رتبه زير هزار بوده اند و اين در حالي است که در کنکور امسال از تعداد 300 نفر شرکت کننده، 44 نفر رتبه زير هزار را کسب کرده اند. دارابي ادامه داد: نتايج رتبه هاي زير هزار در شهرستان هاي سوسنگرد، هويزه و بستان نشان مي دهد که از تعداد 200 نفر شرکت کننده در سال گذشته، 9 نفر حائز رتبه زير هزار بوده و در کنکور امسال از تعداد 250 نفر شرکت کننده، 12 نفر رتبه زير هزار را کسب کرده اند.

مهارت محوري پس از آموزش در مناطق بومي

مديرنظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز درباره پروژه توانمندسازي نيروهاي بومي در مناطق غرب کارون و پارس جنوبي ياد کرد و افزود: اين پروژه از طريق آماده سازي نيروهاي بومي مستقر در منطقه، اقدام به برنامه ريزي و اجراي آموزش‎هاي نيروي انساني جوياي کار کرد و با آماده سازي هدفمند نيروي کار بومي در مشاغل مورد نياز منطقه ويژه پارس جنوبي و غرب کارون (دشت آزادگان) امکان جذب و به کارگيري اين افراد در صنايع فراهم شد. وي ادامه داد: تعداد نفرات آموزش ديده در طرح مهارت محوري در غرب کارون (سال 96) 251 نفر و در منطقه پارس جنوبي (سال 97) 300 نفر بوده است. دارابي ايجاد فرصت شغلي براي افراد غير شاغل بومي منطقه در قالب جذب از سوي شرکت هاي پيمانکاري، تربيت نيروهاي متخصص در ميان بوميان مناطق براي مشاغل مورد نياز و تعيين شده، توسعه پايدار کمي و کيفي در حوزه نيروي انساني مناطق نفتي، سازماندهي و اقدام هاي آموزشي و توان افزايي کارورزان بومي براي اشتغال در صنعت و مناطق عملياتي و تعالي عملکرد و بهبود بهره وري منطقه و نيروي شاغل در منطقه را از اهم اهداف و دستاوردهاي طرح مهارت محوري برشمرد. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز به بهره برداري 53 پروژه اعم از پروژه هاي آموزشي، ورزشي و خدماتي در هفته دولت اشاره و تصريح کرد: افزون بر همه اين پروژه ها، طرحهاي هادي روستايي هم شامل مي شود که با اعتبار افزون بر 38 ميليارد تومان تکميل شده و به بهره برداري رسيده است.  دارابي تصريح کرد: از تعداد 53 پروژه، يک پروژه آموزشي در استان بوشهر، 4 پروژه (2 مورد آموزشي و 2 مورد طرح هادي روستايي) در استان خراسان رضوي، 39 پروژه (15 آموزشي، 3 ورزشي، 21 خدماتي) در استان خوزستان، 8 پروژه ورزشي در کهگيلويه و بويراحمد و در استان فارس يک پروژه تکميل و افتتاح شد. اين مقام مسؤول يادآور شد: تاکنون از بابت 38 ميليارد توماني که براي 53 پروژه تخصيص داده شده است،31.7 ميليارد تومان آن پرداخت و مابقي نيز در صورت ارسال صورت وضعيت پروژه ها، پرداخت خواهد شد. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز به افزايش توليد در منطقه غرب کارون اشاره کرد و با بيان اينکه اين منطقه نيازمند توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و شهري است، گفت: فراهم کردن زيرساخت هاي لازم براي دستيابي به توسعه و افزايش توليد در اين منطقه، ضرورتي اجتناب ناپذير است. دارابي ادامه داد: به اين منظور حضور افراد متخصص، پيمانکاران داخلي و خارجي و نيز همکاري و حمايت نيروهاي بومي مي تواند در مسير دستابي به اهداف در نظر گرفته شده در منطقه غرب کارون راهگشا باشد. اين مقام مسؤول اظهار کرد: بررسي هاي فني و مطالعات اوليه درباره منطقه غرب کارون از سوي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز انجام شد که در فازهاي اول و دوم آن که به ترتيب مربوط به مطالعه وضع موجود و مباحث راهبردي است، به تصويب رسيده و فاز سوم آن که فرايند انجام کارهاي قراردادي است، در دست بررسي قرار دارد که با تاييد و تصويب آن، وظايف شرکت ملي نفت و شرکت هاي تابع در غرب کارون مشخص خواهد شد. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز در ادامه به تدوين نظام نامه مسؤوليت اجتماعي اشاره و عنوان کرد: واقعيت اين است که جوامع محلي و ساکنان پيرامون تاسيسات نفتي اگر خود را دخيل در پيشرفت هاي حاصله ندانند، قطعا هميشه در حال مقابله با صنعت نفت خواهند بود، بنابراين بايد شرايطي را فراهم کرد تا حضور و مشارکت مردم چشمگيرتر از گذشته باشد و اين تعارض شکل نگيرد.

ابلاغ نظام نامه مسؤوليت اجتماعي

دارابي تصريح کرد: نظام نامه مسؤوليت اجتماعي که اخيرا در چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت از سوي مقام عالي وزارت رونمايي و رسما براي اجرا به دستگاه هاي ذي نفع ابلاغ شد، در دو سرفصل کلي، گفتمان اجتماعي و ديگري آباداني، توسعه، نگهداشت و طرح هاي تاسيسات زيربنايي و روبنايي تدوين شده است که در صورت اجرا مي تواند ما را در تحقق عمل به مسؤوليت اجتماعي ياري برساند.  اين مقام مسؤول يادآوري کرد: بر اساس اين نظام نامه، مقرر شده است تا طرح هاي عمراني مورد تاييد و تصويب هيات مديره از سوي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز، مطابق با چارچوب و ضوابط معين انجام شود. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز از بهره برداري 8 مدرسه در منطقه سرخس در نيمه دوم امسال خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هيئت مديره شرکت ملي نفت اعتباري بيش از 21 ميليارد تومان براي احداث، 8 مدرسه از پايه هاي پيش دبستاني تا دبيرستان در منطقه سرخس در نظر گرفته شد که بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، نيمه دوم امسال به بهره برداري مي رسد. دارابي تصريح کرد: منطقه سرخس نيازمند سالن ورزشي براي بانوان، پارک ورزشي، آمفي تئاتر و ... است که بر اساس اولويت بندي لحاظ شده در مراحل بعدي عملياتي خواهد شد. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز با اشاره به راه هاي مواصلاتي روستايي که به دليل وقوع سيل اخير موانعي براي رفت و آمد مردم منطقه غرب کارون ايجاد کرد، افزود: ماه گذشته 13 پروژه راه روستايي در منطقه غرب کارون، هويزه و سوسنگرد با اعتبار 28 ميليارد تومان به دستگاه راه و شهرسازي استان ابلاغ شد که اميدواريم با اجرايي شدن اين تعداد پروژه در آينده نزديک بتوان راه هاي مواصلاتي که مردم منطقه را دچار مشکل کرده است، هموار شود. دارابي افزود: بر اساس طرح هاي هادي روستايي که اصلاح معابر، روشنايي، دفع آبهاي سطحي و ... در آن مطرح است، 21 پروژه مربوط به دشت آزادگان با اعتبار بالغ بر 6.7 ميليارد تومان تکميل شده و 13 پروژه نيز با اعتبار 28 ميليارد تومان در حال اجراست که اميدواريم اين 13 پروژه در صورت تکميل شدن تا پايان امسال کمک شاياني به منطقه غرب کارون کند.

246 طرح هادي روستايي در دست اقدام است

مديرنظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز يادآور شد: درباره طرح هاي هادي روستايي که مصوبه اخير مجلس را هم به دنبال داشت، مقوله خدمات روستايي را به آن اضافه کرديم. بر اين اساس خدمات روستايي از سوي بنياد مسکن صورت مي گيرد که ما مي توانيم يک جايگاه قانوني براي کمک هايمان داشته باشيم. به گفته دارابي، طرح هاي هادي روستايي در دست اقدام، 246 پروژه با 95 ميليارد تومان اعتبار است که 43 ميليارد تومان از اين اعتبار پرداخت شده و 108 پروژه در غرب کارون، منطقه عمومي پارس و تعدادي هم پراکنده در برخي استان ها از جمله ايلام، کرمانشاه و خراسان رضوي به بهره برداري رسيده است. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز در ادامه به اهم اقدام هاي انجام شده اين مديريت براي کاهش پيامدهاي سيل اخير خوزستان پرداخت و عنوان کرد: تعمير، نوسازي و بازسازي مدارس، منازل مسکوني و نيز بازسازي مراکز بهداشتي و درماني در اولويت اصلي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني نفت خيز قرار دارد که بر اساس توافق هاي انجام شده مبلغ 50 ميليارد تومان براي احداث و نوسازي 109 مدرسه اختصاص داده شده است و بنا بر پيگيري هاي حاصله اميدواريم بچه ها سال تحصيلي جديد را بدون دغدغه آغاز کنند. دارابي تصريح کرد: اعتبار افزون بر 40 ميليارد تومان براي بازسازي 2 هزار و 258 واحد مسکوني در 150 روستا و 107 پروژه با اعتبار 40 ميليارد تومان براي بازسازي مراکز بهداشتي و درماني لحاظ شده است که اسناد و مدارک 130 ميليارد تومان تهيه شده و در اولويت پرداخت مديريت قرار دارد.  مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز درباره اجراي طرح مقاوم سازي ساختمان هاي شرکت ملي نفت ايران از سوي اين مديريت گفت: بر اساس مصوبه شوراي معاونين، موضوع مقاوم سازي ساختمان هاي شرکت ملي نفت در دستور کار قرار گرفت.  دارابي اظهار کرد: در چندين مکاتبه با شرکت هاي تابع، درباره قدمت ساختمان ها و اينکه آيا مطالعاتي درباره مقاوم سازي ساختمان ها انجام شده است يا خير و اينکه در صورت مطالعه، آيا تاکنون اجرايي شده است، به اطلاعاتي دست يافتيم. اين مقام مسؤول يادآور شد: تعداد واحدهاي ساختماني ثبت شده که در اختيار شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابع قرار دارد، 1706 ساختمان اداري 1362 و واحدهاي صنعتي و تا سطح واحدهاي فرعي 2148 ساختمان است. مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز با بيان اينکه اين ساختمان ها بر اساس متراژ، قدمت و نوع متريال موجود در آن بررسي و ارزيابي شده است، افزود: متوسط سن ساختمان هاي رصد شده براي واحدهاي مسکوني 24 سال، اداري 18 سال و واحدهاي صنعتي تا سطح فرعي 18.5 سال در نظر گرفته شده است که بعد از ارزيابي هاي به عمل آمده، مشخص مي شود که آيا ساختمان هاي ياد شده نيازمند مقاوم سازي است؟ دارابي به اهداف لحاظ شده براي اجراي طرح مقاوم سازي ساختمان هاي شرکت ملي نفت ايران اشاره و تصريح کرد: بر اساس اطلاعات جامع به دست آمده از شرکت هاي مستقر در مناطق، پروژه ها اولويت بندي و در چارچوب يک نظام نامه و با يک نرم افزار مشخص و مدون اطلاعات رصد خواهد شد. اين مقام مسؤول گفت: اجراي طرح مقاوم سازي هشداري است به مديران نسبت به اينکه ساختمان ها و تاسيسات در اختيار آنان تا چه ميزان در مقابله زلزله و حوادث احتمالي مقاوم هستند، ضمن آنکه تمرکز اطلاعات از طريق نرم افزار اين امکان را فراهم خواهد کرد تا بر اساس مطالعات انجام شده، اقدام هاي لازم انجام شود.