از «ایده لو» به «تبریز»

اهمیت و نقش شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال غرب در جلوگیری از توقف فرایند انتقال نفت و فرآورده های نفتی

مشعل   سعيد محمد بگي   درگزارش پيشين هفته نامه مشعل «شماره934» با عنوان همدلي از «روي» زمين تا «زير» زمين، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال غرب و مسؤوليت هاي آن به طورکامل معرفي شد و مصطفي سلطاني به عنوان مدير اين مجموعه، اطلاعاتي مبسوط و مفيد درباره اين حوزه عملياتي بيان کرد.  «ايده لو» و «تاسيسات نفت تبريز»، مراکز انتقال نفتي هستند که با کمک ديگر مراکز انتقال نفت شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال غرب، عمليات دريافت و ارسال نفت خام و فراورده هاي نفتي را انجام مي دهند.  بازديد از مراکزانتقال نفت ايده لودرحومه زنجان و تاسيسات تبريز درحومه اين شهر ادامه اي است برگزارش پيشين بااشاره به فعاليت هاي اين دومرکزانتقال نفت، در گفت وگو با مسؤولان آنها.

با توضيحاتي که پيش تر، مديرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب درباره فعاليت هاي مراکزانتقال نفت و تاسيسات جانبي آنها داده بود، تصويري روشن ازاين دومرکز انتقال نفت در ذهنم شکل گرفته است.

يک شب اقامت درمهمانسرا، چندساعت خواب وچاشت صبحگاهي، فرصت خوبي است براي بازيابي انرژي تحليل رفته وآماده شدن براي ادامه کار درمرکزانتقال نفت ايده لو و تهيه گزارش ازاين مرکز.

گرماي هوا ازهمان ابتداي صبح، اين بشارت رامي دهد که روزگرم و پر حرارتي پيش روست؛ درحالي که انتظارمي رود «زنجان» خنک تر از تهران باشد.

آفتاب تقريبا بالا آمده است. جاده زنجان– ميانه با مزارعي سبز و درختاني پرميوه که گاه اين سوي جاده اند و گاه در آن سويش و به مانند اثري ديگرازميليون ها اثر خالق هستي، خودنمايي مي کنند. تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، راه را نشانت مي دهند و مسافتي که بايد پيموده شود تا «ايده لو».

همه اين تصاويرباحرکت خودرويي که علي ياري آن را به پيش مي راند، به طورهمزمان، ازپيش چشم مي گذرند و با مجموعه اي از رنگ ها، طراوت وتازگي را هديه راه مي سازند تا رسيدن به «ايده لو»، مرکزانتقال نفت درکيلومتر50 جاده زنجان- مراغه به سمت تبريز.

«ايده لو» حد فاصل زنجان–مراغه، نخستين مرکز انتقال نفت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب است که قراراست ازنقش واهميت آن گزارش تهيه شود.  مسير50 کيلومتري اين مرکزانتقال نفت با انشعابي نزديک به يک کيلومتر درکنارجاده اصلي، درمدت زمان45 دقيقه پيموده مي شود؛ به طوري که ديري نمي پايد باگذر ازدر اصلي، خود را درمحدوده عملياتي ايده لو مي يابي. محيطي بياباني، ساکت ودور از هرگونه هياهوي شهري وکارکناني که با صبرشان خو کرده اند به تنهايي دراين بيابان.

 کارازساعات اوليه صبح با بالا آمدن روزشروع شده وهرکس در جايگاه سازماني خود مشغول انجام وظيفه است.

«ايده لو» برگرفته از روستايي به همين نام

اميرمسعود صبوري منش، رئيس مرکزانتقال نفت ايده لوست. 10 سالي مي شود که دراين مرکزانتقال نفت فعاليت مي کند. اهل مراغه است وشروع فعاليتش درصنعت نفت به سال 1380وپتروشيمي فناوران ماهشهر برمي گردد.  قامتي تقريبا بلند وچهره اي بشاش دارد. دفترکارش به نوعي مرکز فرماندهي است وهرمساله وموضوعي درخصوص «ايده لو» از اين دفتر راهبري مي شود تا چرخ هاي انتقال نفت و فراورده هاي نفتي، روان بچرخند.  وي با اشاره به شروع فعاليت اين مرکز در سال 1354 مي گويد: مرکز انتقال نفت ايده لو در45 کيلومتري شهر زنجان قرار دارد ونام آن نيز بر گرفته از روستايي به همين نام است.  صبوري منش درادامه مي افزايد: دو رشته خط لوله 16 و 14 اينچ انتقال دهنده نفت خام و فراورده هاي نفتي به مرکز انتقال ايده لو هستند که يکي از آنها تامين خوراک پالايشگاه تبريز رابه عهده دارد و ديگري فراورده هاي نفتي دريافتي از جنوب کشور را از تاسيسات ري به مرکزانتقال نفت ايده لو مي رساند.

رئيس مرکزانتقال نفت ايده لو، به نقش و اهميت تلمبه خانه هاي واقع در مسير خطوط لوله اشاره وتصريح مي کند:مراکزانتقال نفت يا همان تلمبه خانه ها، درتامين خوراک پالايشگاه نفت تبريز، نقش مهمي دارند؛ به طوري که لحظه اي توقف درفرآيند ارسال، فعاليت آن رامختل مي سازد؛ بنابراين فعاليت پالايشگاه نفت تبريز وابستگي زيادي به مراکزانتقال نفت دارد. از طرفي ديگر، ازآنجا که تامين مواد سوختي استان زنجان، استان آذربايجان غربي، همچنين بخش هايي ازاستان هاي گيلان وکردستان درحوزه عملياتي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب قرار دارند، هر گونه توقف، مختل کننده اين فرايند خواهند بود.  تلفن روميزي چند بار زنگ مي خورد که البته به نظرمي آيد کارچندان ضروري نباشد. چند لحظه اي گفت وگو قطع مي شود وباز ادامه مي يابد؛ صبوري منش اين بارازغلبه برتحريم هاي بين المللي درحوزه کاري خود مي گويد.