شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب    

معرفي 4 دستاورد فني - عملياتي

مديرامور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب چهار پروژه برجسته و منحصربه فرد فني و عملياتي اين شرکت را معرفي و تشريح کرد. صادق فتح الهي باقدرداني ازتلاش بي وقفه کارکنان مديريت امورفني شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب وشرکت هاي تابع آن در زمينه پايداري توليد گفت: از شهريور پارسال تاشهريورامسال، اقدام هاي برجسته اي با تکيه بر دانش فني کارکنان شرکت واستفاده از دانش و توان بخش خصوصي داخلي محقق شده که موجبات پايداري توليد و رفع موانع اساسي فرآيند آن را فراهم آورده است يا در آينده نزديک فراهم خواهد کرد.

وي به پروژه ساخت داخل و آزمايش ميداني پکرهاي قابل نصب- برداشت اشاره و تصريح کرد: اين طرح باهدف استفاده حداکثري ازتوانمندي، دانش وظرفيت علمي دانشگاه ها ومراکزعلمي کشور در ساخت ابزار درون چاهي براي انجام عمليات مختلف چاه هاي نفت و گازازجمله اسيدکاري انتخابي، چاه آزمايي انتخابي، تزريق سيمان و تزريق ژل آغاز شده است.

فتح الهي، پروژه ژل پلاگ براي مسدودسازي موقت لايه توليدي و انجام عمليات تعمير چاه ها را پروژه مهم ديگر در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب عنوان کرد.

وي اجراي اين طرح را براي تامين واستفاده از مواد ژل موقت به منظورمسدودسازي لايه توليدي، جلوگيري از هرزروي سيال حفاري به لايه هاي توليدي و کاهش آسيب هاي سازندي مهم خواند و افزود: طرح پروژه ژل با تاييد مرحله آزمايشگاهي، وارد فازميداني در دو حلقه چاه شده و نتايج آن مثبت ارزيابي شده است.

مديرامور فني شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب درباره پروژه ژل پليمر براي کنترل آب توليدي درچاه هاي نفت و گاز نيز گفت: اين پروژه با هدف انتخاب و تامين ژل پليمر مناسب باتوجه به شرايط مخازن مناطق نفت خيزجنوب به منظور کنترل آب توليدي چاه ها تعريف و اجرا شده است.

وي حفاري شعاعي را ديگر پروژه شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اعلام و اظهارکرد: اين طرح با هدف استفاده از فناوري هاي نو براي افزايش توليد از چاه هايي که با روش هاي مرسوم امکان دستيابي به دبي توليدي آنها ميسر نبود، تعريف شده است.

مدير امورفني شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب تصريح کرد: آزمايش ميداني اين طرح بتازگي آغاز شده است.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

پايان تعميرات مراکز تاسيساتي خانگيران

تعميرات اساسي مراکز تاسيساتي منطقه عملياتي خانگيران با هدف استمرار توليد ايمن گاز مورد نياز شبکه سراسري وحفظ توليد تکليفي، پايان يافت. فرشيد خيبري، مدير عمليات شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق درباره انجام تعميرات اساسي مراکز اندازه گيري وجمع آوري اظهارکرد: به همت شماري ازمتخصصان، کارکنان وپيمانکاران، تعميرات اساسي مراکز تاسيساتي در مدت پنج روز پايان يافت. وي افزود: دراين بازه زماني، به منظور تامين گازمورد نيازمراکز حساس، چاه هاي شوريجه بي، با دبي 1.5ميليون مترمکعب در روز، در مدار توليد قرار گرفت. مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق تصريح کرد: اين دوره از تعميرات اساسي، حجم بالايي از فعاليت هاي تعميراتي همچون تعويض بخش هايي معيوب آکومولاتور G، اجراي طرح نصب شيرکنترلي کنار گذر 216 به منظور کاهش فشارمخزن ذخيره A، تعويض نيپل و زانويي قبل از شير 120 خط E، تعويض نقاط معيوب لوله چهار اينج آب ترش زير زميني و رفع تنش موجود در خطوط منتهي به شيرهاي ايمني 127 و 128 کليه خطوط هشت گانه را شامل مي شود. وي، تعويض سپريتورخط C، فراهم آوردن امکان توپکراني خط G با اصلاح حفاظ هاي سه راهي تله ارسال توپک، تعويض شير20اينچ خروجي به واحد شماره 4 تصفيه گاز، رفع نشت داخلي ازشيرهاي 14 اينچ 150 و 151 خط C را از ديگر اقدام هاي انجام شده در اين دوره از عمليات تعميرات اساسي مراکز تاسيساتي خانگيران عنوان کرد. خبيري تاکيد کرد: تعميرات اساسي بخش هاي ياد شده دربازه زماني تعيين شده (5 روز) با بالا ترين سطح کيفي انجام شده است. وي همچنين با اشاره به تامين و تعمير قطعات يدکي مورد نياز اين حوزه عملياتي اظهار کرد: بخش عمده اي ازکالاهاي فني و عملياتي مورد نياز درتعميرات اساسي مراکز تاسيساتي، باهدف تحقق اقتصادمقاومتي و حمايت از ساخت داخل، به وسيله سازندگان داخلي و تکيه برتلاش متخصصان شرکت بهره برداري نفت وگاز شرق، تامين وتعمير شده است.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري 

ساخت بيش از 1000قطعه تجهيزات فرآيندي

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري ازساخت هزار و 563 قطعه مربوط به تجهيزات فرآيندي و عملياتي در نيمه نخست امسال خبر داد. ابراهيم پيرامون با تشريح بخشي ازاقدام هاي اين شرکت در زمينه حمايت از توليد داخل، برحمايت ازساخت قطعات و تجهيزات عملياتي ازسوي توليدکنندگان داخلي و شرکت هاي دانش بنيان تاکيد کرد. وي بااشاره به دستور وزيرنفت مبني برکاهش هزينه ها و استفاده از توانمندي و امکانات داخلي تصريح کرد: اين اقدام موجب صرفه جويي اقتصادي بيش از108ميلياردريال در شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري شده است. پيرامون مبدل پايلوت، پمپ 6 مرحله اي بايرجکسون، ترانسفورماتورها، قطعات شيرهاي کنترل، نشت بند کامل ورودي و خروجي کمپرسور هواي توربين سولار، همچنين پين روتور کمپرسور توربين هاي سولارساترن و بالانس پيستون کمپرسورهاي گازي بورسيگ را بخشي ازقطعات ساخته يا تعميرشده عنوان کرد. وي گفت: حمايت ازساخت داخل افزون برخودکفايي ورفع نيازهاي صنعت نفت، سبب صرفه جويي اقتصادي و بومي سازي فناوري خواهد شد.

 

   پخش فراورده هاي نفتي منطقه کرستان

191 درصدافزايش درصد واريزي به خزانه دولت

ازابتداي امسال تاکنون، واريزي به حساب خزانه دولت ازمحل فروش سوخت جايگاه هاي مرزي باشماق مريوان وسيرانبند بانه، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 191 درصد افزايش داشته است. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان در نشست هاي جداگانه با فرمانداران مريوان وبانه با اشاره به گستردگي فعاليت ها در استان کردستان و وجود بيش از230کيلومتر مرز مشترک باکشورعراق، اظهارکرد: نظارت ها و کنترل هاي شبانه روزي وارتباط مستقيم با مردم، تامين وتوزيع مطلوب فراورده هاي نفتي ازاهم وظايف شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان است. وي گفت: با توجه به ويژگي هاي پيش گفته در خصوص جغرافياي استان کردستان، تلاش شده است اين شرکت در رونق بخشي به چرخه فعاليت صنايع، بخش گردشگري، حمل و نقل جاده اي، همچنين تامين روزانه مصارف گرمايشي منازل شهري و روستايي به ويژه نواحي مرزي بانه و مريوان، به گونه اي مطلوب انجام وظيفه کند. فرمانداران شهرستان هاي مريوان وبانه نيزبابيان ديدگاه ها و پيشنهادهاي خود درخصوص فعاليت و اقدام هاي انجام شده از سوي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان، از تلاش آنها براي تامين و عرضه مناسب سوخت در بخش هاي مختلف(حمل و نقل، کشاورزي و...) قدرداني کردند.

 

     شرکت نفت و گاز پارس

نصب سه پايه مشعل سکوي  A 13 پارس جنوبي

مجري طرح توسعه فاز13پارس جنوبي ازپايان عمليات نصب سه پايه مشعل سکوي A اين فاز دربلوک گازي اين طرح در آب هاي خليج فارس خبرداد. پيام معتمد گفت: عمليات نصب اين سازه به عنوان آخرين سه پايه سکوهاي فاز 13به همراه عرشه مربوط به آن، درمدت زمان 10روز، به وسيله شناور نصاب Sea Pad انجام شده است. وي با اشاره به ساخت سازه ياد شده دريارد صنعتي صدرا (بوشهر) گفت: سه پايه مشعل سکوي 13A وزني معادل 405 تن وارتفاع 65 متر دارد که 8مرداد به وسيله شناور جرثقيل دار HL-5000 روي شناور مهديس2 بارگيري وپس ازمهاربندي، براي نصب درموقعيت مخزني، عازم آب هاي خليج فارس شده بود. مجري طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي گفت: با راه اندازي سکوي 13A اين طرح، روزانه 14.2ميليون مترمکعب (معادل 500 ميليون فوت مکعب) به توان توليد گاز کشور افزوده مي شود.

هدف از توسعه طرح فاز 13، دستيابي به توليد روزانه 56 ميليون مترمکعب گاز غني، 75 هزار بشکه ميعانات گازي، 400تن گوگرد و سالانه يک ميليون و 100 هزار تن گازمايع به همراه يک ميليون تن گاز اتان است.

 

    شرکت هاي ملي حفاري

امضاي 2 سند همکاري

شرکت هاي ملي حفاري ايران و توسعه نفت و گازپرشيا در زمينه اجراي پروژه هاي IPC/E&P قرارداد مشارکت امضا و مبادله کردند. درآيين امضاي اين سندهمکاري که سيدعبدالله موسوي وسيد جعفر حجازي، مديران عامل دوشرکت آن را امضا کردند، موسوي بااشاره به برنامه هاي شرکت ملي حفاري ايران، برتوسعه همکاري باشرکت هاي نفتي وبخش خصوصي فعالي در حوزه نفت، گاز و حفاري تاکيد کرد.

وي با بيان اين که شرکت ملي حفاري ايران در زنجيره توليد نفت و گاز نقش اساسي دارد، افزود: اين شرکت بابرخورداري ازنيروهاي متخصص، وتجهيزات روزآمد حفاري دردريا وخشکي، ازجايگاهي ويژه درمنطقه برخوردار است.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران همچنين بااشاره به توانمندي هاي شرکت ملي حفاري دراجراي پروژه هاي کليد در دست دربخش هاي خشکي و دريا تصريح کرد: اين شرکت بتازگي چندسند همکاري باشرکت ها، مجموعه هاي صنعتي و مراکز علمي و پژوهشي مبادله کرده است. موسوي درباره 27 پروژه تعريف شده به کارفرمايي شرکت ملي نفت ايران نيز گفت: شرکت ملي حفاري تاکنون درمناقصه دو پروژه توسعه ميدان هاي نفت شهر و گچساران برنده و اين پروژه ها وارد فاز اجرايي شده است.

جعفرحجازي، مديرعامل شرکت توسعه نفت و گاز پرشيا نيز در آيين امضاي سند همکاري با شرکت توسعه نفت و گازپرشيا با اشاره به اين که پروژه هاي توسعه اي ميدان هاي نفت و گاز تعريف شده ازسوي شرکت ملي نفت ايران، در دو بخش رو سطحي و زيرسطحي است، افزود: شرکت توسعه نفت وگازپرشيا در قالب اين مشارکت نامه قصد دارد در پروژه هاي زيرسطحي از خدمات شرکت ملي حفاري ايران استفاده کند.

وي با ابرازخرسندي ازهمکاري باشرکت ملي حفاري ايران گفت: اين همکاري در زمينه اجراي پروژه هاي ميدان محور و ديگر پروژه هاي IPC/E&P استمرار خواهد داشت.

امضاي يک سند همکاري ديگر

شرکت هاي ملي حفاري ايران، همچنين با شرکت پژواک انرژي و مشاور آب کرخه، قرارداد مشارکت امضا کرد. اين قرارداد سه جانبه با هدف همکاري هاي مشترک وهم افزايي توان فني، بازرگاني و مهندسي، قرارداد ميان طرفين امضا شد.

براساس مفاد اين سند همکاري مقررشد سه شرکت، براي حضور در مناقصات و تکميل پيشنهادهاي فني و بازرگاني و انجام همه فعاليت هاي مهندسي، تهيه کالا و مواد، تامين دستگاه هاي حفاري و خدمات جانبي و پشتيباني مرتبط، همچنين تجهيزات مورد نياز پروژه توسعه ميدان هاي سپهر، جفير و ديگر پروژه هاي آينده، همکاري مشترک داشته باشند.

کارفرماي طرح توسعه ميدان هاي سپهر و جفير، شرکت اکتشاف و توليد پاسارگاد است واين مشارکت نامه از تاريخ امضا تا انجام کامل اين پروژه و پروژه هاي آينده معتبر خواهد بود.

در اجراي اين پروژه وديگر پروژه ها، شرکت ملي حفاري تامين دستگاه هاي حفاري مورد نياز وتجهيزات جانبي و ملزومات مصرفي عمليات حفاري را به عهده دارد.

تامين نيروي فني و مديريتي مورد نياز، انجام عمليات حفاري وارائه خدمات جانبي حفاري درصورت درخواست ديگراعضا براي به کارگيري سرويس خاص، از تعهدات شرکت ملي حفاري ايران است.

در اين قرارداد مشارکت، تامين کالا، قطعات يدکي، مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز پروژه وخدمات جنبي درصورت درخواست ديگر اعضا وتامين نيروي فني و مهندسي مورد نياز راهبري و مديريت پروژه از تعهدات شرکت خدمات مهندسي پژواک انرژي است.

همچنين تعهدات شرکت مهندسي مشاورآب کرخه دربخش هاي ارائه خدمات مهندسي شامل مطالعات مخزن وتاسيسات بالادستي مورد نياز پروژه، تامين نيروي فني و مديريتي، تامين کالا، قطعات يدکي و تجهيزات در صورت درخواست ديگر اعضا، احداث لوکيشن و جاده دسترسي، احداث کمپ در صورت نياز، اجراي سيويل، سيستم مديريت پسماند، احداث خطوط جرياني و ديگر خدمات پشتيباني تعريف شده است.

در آيين امضاي مشارکت نامه، سيدعبدالله موسوي، مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران بااشاره به برنامه هاي اين شرکت در زمينه همکاري و هم افزايي مستمر باشرکت هاي بخش خصوصي فعال درعرصه حفاري داخلي افزود: شرکت ملي حفاري ايران براي توسعه همکاري با شرکت گسترش انرژي پارسارگاد و شرکت هاي زيرمجموعه آمادگي دارد واين همکاري در پيشبرد برنامه هاي شرکت ملي نفت ايران بسيار مفيد و موثر خواهد بود.

مهدي ميرمعزي، مديرعامل گروه گسترش انرژي پاسارگاد نيز گفت: مشارکت نامه فيمابين اين مجموعه با شرکت ملي حفاري ايران همه فعاليت هاي رو سطحي و زيرسطحي پروژه ها را دربرمي گيرد و با توجه به ظرفيت هاي موجود مي تواند ارزشمند باشد.

محمدعلي عمادي، معاون اجرايي بخش بالادستي گروه گسترش انرژي پاسارگاد نيز اظهارکرد: هدف از مشارکت با شرکت ملي حفاري ايران، حضور مشترک دراجراي اين پروژه ها و حضور در بازارهاي هدف در داخل و خارج کشور است.

در آيين امضاي اين سند همکاري، عباس قبادي، مديرعامل شرکت خدمات مهندسي پژواک انرژي نيز گفت: اين شرکت متقاضي استفاده از توانايي هاي شرکت ملي حفاري درباره ارائه عمليات حفاري وخدمات جنبي اين صنعت است.

کريم منابي، مديرعامل شرکت مهندسي مشاورآب کرخه نيزاظهار کرد: اين شرکت توان لازم را براي اجراي پروژه هاي مربوط به صنعت نفت در دوبخش بالادستي و پايين دستي و همچنين آب دارد و تاکنون فعاليت هاي قابل توجه و موثري داشته است.

 

  پژوهشگاه صنعت نفت

ميزباني از 500 دانشجو

 رئيس پژوهشگاه صنعت نفت ازتدوين دستورعمل اجرايي براي ميزباني 500 دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد و دکترا در يک دوره پنج ساله خبر داد. جعفرتوفيقي درحاشيه برگزاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت بابيان اين که اين مهم باهمکاري معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت انجام مي شود، افزود: اين دستورعمل درادامه طرحي است که در زمينه ميزباني پژوهشگاه ازدانشجويان کارشناسي ارشد، دکترا و اعضاي هيات علمي دربخش مسؤوليت اجتماعي به وزيرنفت ارائه شد و ابعاد آن در حال بررسي است. وي طرح پژوهشگاه را مبتني برتاکيد وزيرنفت براهميت توسعه زير ساخت هاي انساني، علمي و فني کشور ودانشگاه ها عنوان و اظهار کرد: براساس اين طرح، دانشجويان مي توانند تدوين پايان نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتراي خود را در پژوهشگاه دنبال کنند واين مجموعه تمام امکانات اداري، آزمايشگاهي، پايلوت و فني را دراختيارآنها قرارخواهد داد. به گفته توفيقي، دانشجويان مي توانند در زمينه هاي مورد علاقه خود کار کنند و الزامي به فعاليت در زمينه پروژه هاي پژوهشگاه وجود ندارد.

 

  معاونت مهندسي و پژوهش و فناوري

2انتصاب در وزارت نفت

معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزير نفت در دو حکم جداگانه، سرپرست اداره کل نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي و سرپرست اداره کل نظام تامين و تجاري سازي فناوري اين معاونت را منصوب کرد. سعيد محمدزاده در حکمي، محمدکاظم پورچرمي را به سرپرستي اداره کل نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي و شهرام شمس را به سرپرستي اداره کل نظام تامين و تجاري سازي فناوري منصوب کرد. بر اساس اعلام معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، رياست بازرسي فني طرح توسعه لايه نفتي پارس جنوبي، فعاليت در حوزه بازرسي فني منطقه عملياتي خارک، مديريت تحقيق و توسعه انجمن نفت ايران و عضويت در هيات مديره اين انجمن از سوابق پورچرمي به شمار مي رود. شهرام شمس نيز مسؤوليت هايي همچون دبيري کميته ساخت داخل شرکت نفت و گاز پارس، مجري طرح احداث کارخانه فراورش غرب کارون و مديريت پروژه هاي افزايش ظرفيت نفت خام در طرح آزادگان جنوبي را در کارنامه دارد.