اجراي 811 پروژه عام المنفعه

مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز در آيين گشايش  اين همايش به ارائه آماري از خدمات عام المنفعه شرکت ملي نفت ايران پرداخت و گفت: شرکت ملي نفت ايران در قالب تامين اعتبار و اجراي طرح هاي عام المنفعه از سال 92 تاکنون موفق به تکميل 811 پروژه با اعتبار بيش از 1184 ميليارد تومان شد و اين در حالي است که اين شرکت تعداد 1159 پروژه نيز با اعتبار 2284 ميليارد تومان در حال اجرا دارد.

بابک دارابي افزود: پروژه هاي جديد احصا شده به تفکيک چهار منطقه (غرب کارون، پارس، نفت خيز، غيرنفتي) به عنوان برنامه پنج ساله خدمات عام المنفعه، ازسوي شرکت ملي نفت ايران مصوب و به مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز ابلاغ شد.

وي تصريح کرد: بر اساس برنامه پنج ساله خدمات عام المنفعه، تعداد 260 پروژه در غرب کارون، 398 پروژه در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، 589 پروژه در مناطق نفت خيز جنوب و 205 پروژه در مناطق غيرنفتي اجرا خواهد شد.

مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز با اشاره به مهم ترين اهداف و پروژه هاي اجرايي گفت: ارتقاي سطح امکانات و توسعه فضاهاي آموزشي دانشگاه ها، ارتقاي سطح بهداشت عمومي، سلامت جامعه و کاهش تلفات و خسارت هاي جانبي، افزايش امکانات و فضاهاي ورزشي و توسعه سلامت عمومي، رفع بخشي از محروميت هاي نيازمندان و قشرهاي آسيب پذير جامعه، توسعه کمي و کيفي راه ها و جاده هاي مواصلاتي، حفظ و صيانت از منابع ارزشمند طبيعي و زيست محيطي و کمک به استفاده بهينه از منابع آبي و گسترش فرآيند توليد و انتقال برق، از اهم اهداف و فعاليت هاي پروژه هاي اجرايي به شمار مي رود.

دارابي به طرح تقويت بنيه علمي دانش آموزان مناطق غرب کارون و پارس جنوبي اشاره و تصريح کرد: کلاس هاي آمادگي کنکور، تاثيري بسزا در ميزان قبولي و کسب رتبه هاي برتر در ميان دانش آموزان اين مناطق داشت.

مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز با اشاره به پروژه «توانمندسازي نيروهاي بومي در مناطق غرب کارون و پارس جنوبي» تصريح کرد: با آماده سازي هدفمند نيروهاي بومي در مشاغل مورد نياز مناطق ويژه پارس جنوبي و غرب کارون، امکان جذب و به کارگيري اين افراد در صنايع فراهم شد.

يکپارچگي کار و زندگي

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي نيز در ادامه به  تشريح اهميت اجراي مسؤوليت هاي اجتماعي پرداخت و اين موضوع را از منظر توجه به کارکنان سازمان و خانواده هاي آنان بررسي کرد.

نسرين جزني ادامه داد: روش برخورد سازمان با ذي نفعان بسيار مهم است. ماهيت کارکردن در صنعت نفت و مناطق نفت خيز، تحمل مشکلاتي مانند دوري از خانواده است، در حالي که کار و زندگي شخصي تاثير مستقيمي بر يکديگر دارند. يکپارچگي کار و زندگي رويکردي است که هم افزايي بيشتر بين همه بخش هاي زندگي به صورت يکپارچه را به وجود مي آورد.

وي با اشاره به اينکه تصوير سنتي تعادل کار و زندگي احساسي از رقابت را بين اين دو ايجاد مي کند، افزود: مطالعات جديد نشان مي دهد در محيط هاي کاري ميان همکاران روابط دوستانه نيز برقرار است، در حالي که افراد در زندگي شخصي خود و در کنار خانواده، تنها به گفت وگو درباره مسائل خانوادگي مي پردازند.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: براي تدوين راهبرد موفق کار و زندگي چهار مرحله مشخص شده که شامل تعيين نيازهاي اجرايي کردن راهبردهاي کار و زندگي، ارزيابي نيازهاي سازماني و نيازهاي کار و زندگي، طراحي و پياده سازي برنامه کار و زندگي و سرانجام ارزيابي برنامه کار و زندگي است.

به گفته وي، سازمان ها به دليل ايجاد جذابيت و نگهداري استعدادها، بالا نگهداشتن اخلاقيات و روحيه سازماني، افزايش بهره وري و صرفه جويي در هزينه ها، کاهش هزينه هاي بهداشت و درمان، افزايش تعهد، کاهش فرسودگي شغلي و عملکرد رقابتي بايد برنامه هاي يکپارچگي کار و زندگي را اجرا کنند.

جزني تصريح کرد: براي ارزيابي نيازهاي کارکنان مي توان به مطالعه پرونده آنان پرداخت، از آنها نظرسنجي کرد، يا گروه هاي متمرکز شامل گفت وگوهاي ساختاريافته براي کسب اطلاعات درباره ديدگاه ها و تجربه هاي آنان تشکيل داد.

وي افزود: نهادينه کردن فرهنگ سازماني براي کارکنان، ايجاد محيط کاري انعطاف پذير و يافتن استعدادهاي کارکنان، همواره از مهم ترين دغدغه هاي مديران منابع انساني است.

اثر مثبت بر سبک زندگي جوامع محلي

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران نيز در نشست تخصصي «مشارکت در توسعه و توانمندسازي جوامع محلي» چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت گفت: صنعت نفت و گاز در هر نقطه از کشور که حضور داشته باشد، بر جامعه پيرامون خود اثرگذار است و شايد اين تصور را به وجود آورد که فعاليت بخش هاي مختلف صنعت سبب تاثيرگذاري منفي بر محيط زيست شود، اما تلاش ما اين است که حداقل بر سبک زندگي مردم در جوامع پيرامون شرکت هاي زيرمجموعه خود اثر مثبتي داشته باشيم.

حسن منتظر تربتي ادامه داد: کساني که در مناطق نفت خيز زندگي مي کنند، به واسطه همجواري با اين مناطق سبک زندگي، توقع و افکار متفاوتي دارند و ما نيز در کنار مردم اگر حضور بي دردسر نداشته ايم، اما همه وظايف خود را به درستي انجام داده ايم.

 

به گفته وي، هدف ما داشتن حضور موثر در کنار مردم همجوار مناطق نفت خيز است؛ به گونه اي که از منظر اقتصادي و اجراي مسؤوليت اجتماعي در زندگي مردم اثر مثبت داشته باشيم.

معاون وزير نفت در امور گاز تصريح کرد: تعيين و اجراي پارامترهاي مسؤوليت اجتماعي ازسوي هر کدام از شرکت هاي زير مجموعه وزارت نفت در نقاط مختلف کشور با توجه به وضع مالي آن شرکت و همچنين بر اساس آمايش سرزمين انجام مي شود.

تربتي، واکنش وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران در مقاطع بحراني مانند وقوع سيل فروردين ماه امسال را مثبت و مهم ارزيابي و اظهار کرد: شرکت ملي گاز ايران در سيلاب امسال همکاري بسيار خوبي با ستاد مديريت بحران کشور داشت، همچنين کارکنان افزون بر توزيع کمک ها، خودشان به ياري مردم مي شتافتند که همه اين موارد از مصاديق اجراي مسؤوليت اجتماعي است.

ضرورت توجه به مراکز کارآفريني و حرفه آموزي زنان

مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده در نخستين نشست تخصصي چهارمين همايش مسؤوليت هاي اجتماعي صنعت نفت با عنوان «مشارکت در توسعه و توانمندسازي جوامع محلي» بر ضرورت توجه بيشتر به مراکز کارآفريني و حرفه آموزي زنان تاکيد کرد و گفت: در اعتباراتي که به مسؤوليت اجتماعي تخصيص داده مي شود، دختران و زنان را ناديده نگيريد.

فاطمه تندگويان اظهار کرد: جامعه محلي شامل زنان و مردان مي شود و نمي توان در اين جوامع به نيمي از اقشار توجه کرد (مردان) و به نيمي ديگر (زنان) بي توجه بود.

وي با اشاره به اينکه در پروژه هايي که در طول سال ها انجام شده است، سياستگذاران، برنامه ريزان و مجريان عمدتا آقايان بودند و زنان نقشي در اجرا نداشتند، افزود: متاسفانه تعداد پروژه هايي که براي خانم ها و دختران ايجاد شده خيلي نادر است و به تعداد انگشتان دست مي رسد.

مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده تصريح کرد: در بخش آموزش جوامع محلي اگر دقت و بررسي کنيد، درمي يابيد که عمدتا دختران هستند که بازمانده تحصيل مي شوند.

تندگويان افزود: در شرايط امروز با آنکه از توسعه صحبت مي کنيم، 47 درصد دختران به متوسطه 2 راه پيدا نمي کنند و اين در جوامع محلي بسيار بيشتر است.

 مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده ادامه داد: رشته هايي که دختران در جوامع محلي دارند، عمدتا انساني است و به اشتغال منجر نمي شود. اگر رشته فني و حرفه اي براي آنها گذاشته شود، رشد اشتغال زنان افزايش مي يابد.

تندگويان همچنين بر ضرورت توجه ويژه به مراکز کارآفريني و حرفه آموزي زنان تاکيد و تصريح کرد: در حوزه سلامت نيز بانوان ما از بيماري هاي مزمن مفصلي و قلبي و عروقي رنج مي برند و اين به دليل کم توجهي و شايد از کمبود دسترسي به امکانات نشأت مي گيرد.

وي تصريح کرد: اعتبارات تخصيص داده شده به مسؤوليت اجتماعي زنان و دختران را در جامعه ناديده نگيريد، زيرا اينها مطالباتشان روز به روز بالاتر مي رود و مطمئن باشيد زماني که اين مطالبات سرکوب شود پيامدهاي آن از جاي ديگري سر باز خواهد کرد.

مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده افزود: اميدوار هستم که مديران و دست درکاران، عدالت را مسئولانه براي همه اقشار جامعه محلي در نظر بگيرند.

فراهم کردن زمينه هاي لازم براي توسعه

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز با محور «کمک به توسعه زير ساخت ها در جوامع محلي» به به توسعه زيرساخت ها و ارائه خدمات عمراني، بهداشتي و درماني، ورزشي، آموزشي و... اشاره کرد و گفت: هدف اصلي مسؤوليت اجتماعي، علاوه بر رضايت و توانمندسازي نيروهاي بومي، فراهم کردن زمينه هاي لازم براي توسعه و امنيت پايدار در کشور است و اين مهم با داشتن برنامه مدون و اصولي محقق مي شود.

احمد محمدي ادامه داد: صنعت نفت از زمان پيدايش تاکنون در مقوله مسؤوليت اجتماعي پيشگام بوده و توانسته است نقشي بسزا در توانمندسازي جوامع محلي داشته باشد. هر چند انتقادهايي به ما وارد است، اما مواقعي هم بوده که فعاليت هايي صنعت نفت در زمينه مسؤوليت اجتماعي آن طور که بايد تبليغ نشده است.

وي با بيان اينکه فعاليت ها و اقدام هاي عام المنفعه بايد براساس برنامه ريزي هدفمند انجام شود، افزود: تلاش ها بايد بر محور شکل گيري مسؤوليت اجتماعي هدفمند باشد تا گوشه اي از محروميت ها برطرف شود.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تصريح کرد: شناسايي نيازمندي هاي واقعي مناطق عملياتي از اهم واجبات است، زيرا در بعضي از مناطق، خدماتي ارائه شده که چندان ضرورت نداشته است.

محمدي با بيان اينکه اگر نيازها را واقعي سنجي و اولويت بندي کنيم، به هدف نزديک تر مي شويم و امنيت و توسعه پايدار بيشتر محقق مي شود، افزود: خدمات ارائه شده به صورت پراکنده است که با برنامه ريزي منظم و اصولي مي توان آنها را پررنگ تر نشان داد.

وي با بيان اينکه اين شرکت به منظور توسعه سازمان، به بخش و فعاليت هاي مسؤوليت اجتماعي خود توجه داشته است، گفت: مسائل بهداشت، ايمني و محيط زيست (اچ اس اي) همواره مورد تاکيد مديران اجرايي اين شرکت بوده و در سراسر مناطق نفت خيز جنوب اهميت ويژه اي داشته است.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اقدام هاي پيشگيرانه و جلوگيري از مخاطره هاي زيست محيطي، همکاري با ستاد مديريت بحران، اعزام کارشناسان مناطق نفت خيز به محل هاي در خطر وقوع سيل، استقرار گروه مجهز پايش و بررسي وضع دبي رودخانه کارون و اعلام آماده باش کامل به پيمانکاران پروژه هاي اجرايي براي اقدام هاي پيشگيرانه را از اهم فعاليت هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در زمان بحران سيل اخير خوزستان برشمرد.

خدمات درماني به بوميان مناطق

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در نشست «مشارکت در توسعه و توانمند سازي جوامع محلي» به ارائه خدمات بهداشت و درمان با تاکيد بر اردوهاي جهادي» پرداخت و گفت: مقوله مسؤوليت اجتماعي در سازمان هاي ارائه کننده خدمات سلامت در جوامع مدرن امروز سبب شده است تا رويکردي اخلاق محور شکل گيرد که سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) با تشکيل کميته مسؤوليت اجتماعي به طور منسجم به اين مفهوم پرداخته است.

حبيب اله سميع با اشاره به تاريخچه تشکيل سازمان بهداشت درمان صنعت نفت همزمان با آغاز توليد نفت در مسجد سليمان تصريح کرد: توليد اين محصول اساسا با مخاطراتي همراه است که بهداشت و درمان را جزء جدايي ناپذير آن مي دانند .

وي ادامه داد: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در تمامي مناطقي که گسترده فعاليت نفت و گاز است، در حوزه خدمات رساني به کارکنان و مردم بومي فعاليت داشته است، به طوري که سال گذشته 423هزار مورد ويزيت، 14 هزار 265 مورد بستري و 8 هزار و 45 مورد عمل جراحي مردم بومي در مناطق مختلف انجام شده است.

 سميع اظهار کرد: در برخي از مراکز مانند جم و جزيره خارک که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور به عنوان متولي اصلي سلامت حضور ندارد، وظيفه تامين سلامت حتي مردم بومي منطقه به عهده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است، در بسياري از ديگر مناطق عملياتي همگام با بيمارستان هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، فعاليت هاي سازمان به چشم مي خورد.

وي با اشاره به اينکه در بيمارستان توحيد جم حدود 91 درصد خدمات بستري به بوميان منطقه اختصاص داده شده است، گفت: در ساير مناطق هم وضع به همين منوال است، بيمارستان خارک با 81 درصد، مسجدسليمان 70 درصد، آبادان 27 درصد و به صورت محدود در گچساران سرويس هايي در حوزه بهداشت و درمان به مردم بومي ارائه مي دهيم که اين مکمل ساير فعاليت هاي صنعت نفت در حوزه مسؤوليت اجتماعي است.

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به وقوع سيل در فروردين ماه امسال تصريح کرد: سازمان بهداشت ودرمان فعاليت هاي گسترده اي در مناطق شمالي و جنوبي کشور انجام داد که شامل اعزام تيم امدادي بهداشت و درمان، اعزام اکيپ تخصصي-پزشکي بهداشت و درمان صنعت نفت، استفاده از يک دستگاه اتوبوس – آمبولانس و برگزاري اردوهاي جهادي بوده است.

توانمندسازي شرکت هاي محلي

مديرعامل پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد در نشست تخصصي «مشارکت در توسعه و توانمندسازي جوامع محلي» با محور«ايجاد دفتر تعاملات اقتصادي با جامعه محلي با هدف رونق اقتصادي و خودکفايي جامعه محلي» گفت: سهيم شدن در توسعه و رفاه جامعه با فراهم آوري انرژي پاک، مأموريت پالايشگاه هاشمي نژاد به شمار مي آيد که مستلزم مسؤوليت پذيري اجتماعي است.

سيد مجيد منبتي ادامه داد: بر اساس ماده 47 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، همه دستگاه هاي اجرايي مي توانند با هدف کاهش هزينه ها و افزايش اشتغال از توان نيروهاي محلي استفاده کنند.

به گفته وي، درک مسؤوليت هاي اجتماعي و استقرار آن در همه برنامه هاي سازمان، تنها راه حصول حداکثر منافع سازماني است.

منبتي با اشاره به اينکه در سه زمينه توزيعي، خدماتي و توليدي از توان شهرستان سرخس و روستاهاي اطراف آن استفاده مي کنيم، گفت: ما حتي لباس مورد استفاده کارکنان در محيط پالايشگاه را با حمايت از زنان و مردان شهرستان سرخس در همين منطقه توليد و تهيه مي کنيم.

وي درباره اجراي مسؤوليت هاي اجتماعي از سوي پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد تصريح کرد: توانمندسازي شرکت هاي محلي، حمايت از شرکت هاي دانش بنيان، آموزش کارآفريني و خلاقيت براي جوانان منطقه، تهيه بسته هاي نوشت افزار براي دانش آموزان و... از جمله اقدام هاي پالايشگاه است.

مديرعامل پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد افزود: اين پالايشگاه، گوگرد مرغوب و مذاب خود را به شرکت هاي توانمند مي فروشد تا اين شرکت ها به شکل هاي مختلفي از اين گوگرد استفاده کنند، اين اقدام اشتغال زايي در شهرستان سرخس را به همراه دارد

خدمت به همجواران خطوط وظيفه ماست

مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران نيز در نشست تخصصي «مشارکت در توسعه و توانمندسازي جوامع محلي» به موضوع فرهنگ سازي و جلب مشارکت مردمي با تاکيد بر حفاظت از حريم خطوط لوله گفت: خدمت به هموطنان ساكن مجاور خطوط انتقال نفت را علاوه بر مسؤوليت اجتماعي، وظيفه خود مي دانيم.

قاسم عرب يار محمدي گفت: حوزه مسؤوليت اجتماعي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به وسعت حوزه عملياتي كه در كل كشور وجود دارد گسترده است، ضمن آنکه اين حوزه با توسعه نظام شهرنشيني و گسترش شهرها در سال هاي اخير بيشتر توسعه يافته است.

وي تاكيد كرد: در جريان سيل امسال علاوه بر بار مسؤوليت سنگين استمرار و پايداري عمليات انتقال نفت خام به پالايشگاه ها و فراورده هاي نفتي به كل كشور، به نحو چشمگيري در كمك به سيل زدگان نيز مشاركت داشتيم.

 

مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران فعاليت در حوزه مسؤوليت اجتماعي را از دو طريق فرهنگ سازي و جلب مشاركتهاي مردمي عنوان كرد و گفت: براي فرهنگ سازي در اين حوزه اقدام هاي مهمي همچون ساخت فيلم، مستند و تيزرهاي تلويزيوني با موضوع معرفي شركت و رعايت حريم و... انجام شده است.

عرب يارمحمدي افزود: شناخت گروه هاي جمعيتي ساكن در حريم خطوط و اطلاع رساني و توزيع پكيج هاي فرهنگي در ميان همجواران خطوط، از ديگر اقدام ها در اين زمينه است.

مديرعامل شرکت گاز استان نيز به اهميت و ضرورت تدوين راهبردي مسؤوليت اجتماعي بعنوان مثال گروه «توسن» اشاره و بر تقويت و تعميم اين گروه به عنوان بازوان سازمان هلال احمر در شرايط امدادي و بحراني تاکيد کرد..

توسعه صنعت سبز

پنل دوم چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت با عنوان توسعه صنعت سبز، با حضور عليرضا صادق آبادي، معاون وزير و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي برگزار شد.

وي گفت: در بعد مسؤوليت اجتماعي، شايد مهم ترين ويژگي که در زنجيره پالايشي کشور وجود داشته باشد اين است که در هر شرايطي آمادگي کامل براي خدمت رساني وجود دارد و واقعا در چند زلزله طي سال هاي 96 و 97، همچنين سيل اخي، ر بالاترين ميزان آمادگي در کشور وجود داشته است.

صادق آبادي گفت: در دوراني که کشور درگير سيل بود از مجموع تمام جايگاه ها تنها 4 يا 5 جايگاه چند ساعت در کل مجموعه تعطيلي داشتيم که بلافاصله با جايگاههاي سيار پشتيباني داده شد. اين آرامش خاطر را ايجاد کرديم که در هر شرايطي، مجموعه پالايش و پخش فراورده هاي نفتي در زنجيره توليد، انتقال و توزيع آمادگي دارد که بهترين خدمات را به مردم کشور ارائه کند.

بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل ها

علي اکبر ميرقادري، مديرعامل پالايشگاه نفت آبادان در پنل دوم با موضوع بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل ها با هدف کاهش ميزان فلرينگ اشاره و اهداف آن را جلوگيري از هدرروي گازهاي ارسالي به مشعل هاي اصلي پالايشگاه، کاهش مشکلات تعميراتي ناشي از بالابودن بار مشعل ها، کاهش آلودگي هاي زيست محيطي، جلوگيري از هدرروي انرژي و تزريق گازهاي بازيابي شده به شبکه سوخت گازي پالايشگاه اعلام کرد.

او توجيه زيست محيطي بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل ها را نزديکي پالايشگاه به منطقه مسکوني و شهري، نياز به کاهش آلودگي هوا، کاهش ميزان فلرينگ پالايشگاه، کاهش ميزان ارسال گازهاي گلخانه اي به جو تا 66500 تن در سال و بهبود شرايط زيست محيطي دانست.

ميرقادري همچنين توجيه اقتصادي اين اقدام را جلوگيري از سوختن 4500 کيلوگرم گاز در ساعت، صرفه جويي در هزينه هاي تامين اين مقدار حجم گاز، کاهش هزينه هاي تعميراتي مشعل ها و بازگشت سرمايه در کمتر از 27 ماه اعلام کرد.

تصفيه و بازيافت آب

کريم قاسمي پناه، مدير گروه پژوهش تصفيه و بازيافت آب پژوهشگاه صنعت نفت در مطلبي با عنوان «اجراي فناوري هاي تصفيه و استفاده مجدد از پساب ها در مجتمع هاي عملياتي» ابتدا مساله کمبود آب، چالش ها و راهکارها را مورد اشاره قرار داد و گفت: 97 درصد آب موجود در جهان را درياها و اقيانوس ها تشکيل مي دهند و از سه درصد آب باقي مانده، تنها کمتر از يک درصد به صورت منابع آب شيرين قابل استفاده است.»

وي با بيان اينکه انتظار مي رود جمعيت جهان طي 40 سال آينده دو برابر شود، اين نکته را يادآوري کرد که بيش از نيمي از جمعيت جهان طي 30 تا 50 سال آينده با مشکل جدي آب مواجه خواهند بود.

قاسمي پناه با اشاره به ميزان آب در ايران گفت: متوسط بارش سالانه ايران حدود 250 ميلي متر و کمتر از يک سوم بارش متوسط بارش متوسط جهان است و ميزان متوسط سالانه تبخير و تعريق در کشور حدود 2700 ميلي متر و بيش از سه برابر متوسط جهاني است.

او درادامه با اعلام اينکه توزيع زماني و مکاني نزولات جوي کشور نامناسب است، اشاره کرد: 56 درصد از مجموع بارش سالانه در 30 درصد از پهنه کشور اتفاق مي افتد و 75 درصد بارش سالانه هم در فصول غيرکشاورزي رخ مي دهد. قاسمي پناه با اشاره به راهکارهاي مقابله با کم آبي به مديريت مصرف آب، صرفه جويي، تصفيه و بازيافت پساب ها و همچنين نمکزدايي آب هاي شور و لب شور تاکيد کرد.

 مدير گروه پژوهش تصفيه و بازيافت آب پژوهشگاه صنعت نفت در همين زمينه به بازيافت پساب شست وشوي غشا و احياي رزين ها در پتروشيمي فجر، تصفيه و استفاده مجدد از آب آلوده به ترکيبات نفتي منطقه لرستان، تصفيه پساب هاي بهداشتي و صنعتي پژوهشگاه صنعت نفت به روش MBR و استفاده مجدد در آبياري فضاي سبز، تصفيه پساب هاي روغني پالايشگاه خانگيران، تصفيه پساب هاي بهداشتي شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه رفسنجان و ايذه با هدف آبياري سبز، بهينه سازي تصفيه خانه بيولوژيک کارخانه روغن نباتي و نمکزدايي پساب با هدف آبياري فضاي سبز و همچنين مطالعات پايلوتي تصفيه پساب صنعتي پتروشيمي مبين به روش MBRو RO را مورد اشاره قرار داد.

ضرورت پيوست اجتماعي در طرح ها

اردشير گراوند، مديرعامل يک شرکت داخلي در مراسم پاياني همايش در سخناني با تاکيد بر اهميت مقوله مسؤوليت اجتماعي، اين نکته را يادآور شد که مسائل اجتماعي ايران محصول بي برنامگي و غفلت از برنامه آمايش و پيوست اجتماعي، طرح ها و پروژه هاو اقدام ها در 40 سال گذشته کشور بوده است.

او با اين مقدمه تاکيد کرد که پيوست اجتماعي، قانوني و لازم الاجراست و مسؤوليت اجتماعي، اخلاقي و اختياري است.

گراوند با اشاره به ضرورت تهيه پيوست هاي اجتماعي و فرهنگي پروژه ها توضيح داد: چنين پيوستي وضع تاثير اجتماعي و فرهنگي اجراي طرح ها، پروژه هاو اقدام ها را بر نظام اجتماعي روشن مي کند و از نظام اجتماعي و فرهنگي در برابر هر گونه عمليات اقتصادي، سياسي، زيربنايي و... صيانت کرده و همچنين تکليف وجه قانوني وظيفه اجتماعي و مرز بين وظيفه اجتماعي و مسؤوليت اجتماعي را روشن مي کند.

وي با اشاره به نوع تعامل و مداخله و عمل به مسؤوليت اجتماعي يادآور شد: مدل فعلي عمل به مسؤوليت اجتماعي در ايران به دليل بخشي بودن، منجر به نتيجه مثبت نمي شود.

گراوند افزود: اگر صنعت نفت و گاز به موفقيت مسؤوليت اجتماعي مي انديشد، براساس تکليف طرح جامع، طرح تفصيلي و طرح هادي به مسؤوليت اجتماعي خود عمل کند؛ در غيراين صورت طرح جامع را تهيه کرده و مسؤوليت خود را مشخص کند.

وي با اعتقاد به اينکه نظام اجتماعي ايران آسيب ديده است و همه در برابر آن مسؤول هستيم، افزود: اگر پيوست اجتماعي تمام فعاليت هاي کشور اجباري نشود، نظام اجتماعي به انحطاط مي رود.

گراوند ادامه داد: نهادينه کردن تجربيات وزارت نفت و تبديل آن به رويه قانوني، کف انتظاري است که مي توان داشت تا دستاوردهاي موجود از بين نرود.