شعله هايي که با خود آسايش به ارمغان مي آورند

گاز بــر مــدار    رفــاه

شبکه گاز همچون زنجيره اي در هم تنيده براي ايجاد رفاه و آسايش مردم ايران زمين در جاي جاي کشورمان به هم متصل شده است تا گاز، اين سوخت پاک و ارزان از غرب تا شرق و از جنوب تا شمال جاري باشد و باخود عدالت اجتماعي، محروميت زدايي، اشتغال و... به ارمغان بياورد. توسعه صنعت گاز در سال هاي گذشته با فرصت سازي وزارت نفت و بهره گيري از ظرفيت هاي قانون بودجه همچون بند «ق» و قانون رفع موانع توليد و روش هاي جديد تامين مالي همچون BOT شتاب قابل توجه و اختصاص بيش از 70 درصد سبد انرژي به گاز را در پي داشته است.با بهره گيري از منابع قانوني، روند گازرساني به شهرهاي باقي مانده، روستاهاي بالاي 20 خانوار، صنايع و نيروگاه ها جاني تازه گرفت و با ورود گاز، فرآورده هاي نفتي که پيش از اين در اين واحدها مصرف مي شد، به بخش صادرات اختصاص يافت. با تداوم جايگزيني گاز با فرآورده هاي نفتي، افزون بر کاهش آلاينده هاي زيست محيطي و حفظ محيط زيست، شاهد ارزآوري از محل صادرات فرآورده ها هم بوديم. پيش از اين روزانه تنها 25 ميليون ليتر نفت سفيد در بخش روستايي مصرف مي شد و اين درحالي است که اين ميزان هم اکنون به کمتر از سه ميليون ليتر درروز رسيده است. در حوزه نيروگاه و صنايع نيز پيش از اين حجم قابل توجهي فرآورده مصرف مي شد که اين روند با توسعه شبکه گاز متوقف و هم اکنون روزانه 250 تا 350 ميليون مترمکعب گاز جايگزين سوخت مايع در اين دو بخش شده است.با نگاهي کوتاه به آمار گازرساني در حوزه روستايي، به نکته اي قابل تامل پي مي بريم. از ابتداي فعاليت صنعت گاز تا آغاز دولت يازدهم در مجموع به 14 هزار روستا گازرساني شده و اين در حالي است که از سال 92 تا مرداد 98 نيز 14 هزار و 500 روستا از نعمت گاز برخوردار شده اند.صنعت گاز در سال هاي گذشته شاهد ثبت رکوردهايي بي سابقه بوده است. آغاز پروژه گازرساني به پنج هزار روستا و بهره برداري از گازرساني به دو هزار و 800 روستا در طول يک سال، افزايش بي سابقه تحويل گاز به صنايع و نيروگاه ها، اجراي خطوط سراسري با بهره گيري از منابع مالي بخش خصوصي و... تنها بخشي از رکوردهاي اين صنعت در سال هاي گذشته به شمار مي آيد.شركت ملي گاز ايران هم اکنون توان پالايش روزانه حدود 900 ميليون متر مکعب گاز طبيعي را دارد و بر اساس برآوردها با اجراي طرح هاي توسعه اي تا سال 1404 شمار پالايشگاه ها افزايش مي يابد و در صورت تحقق همه طرح هاي توسعه اي پالايشي در پايان برنامه ششم توسعه، مجموع ظرفيت پالايشي شركت ملي گاز ايران به بيش از يک ميليارد و 200 ميليون مترمكعب در روز مي رسد.

توسعه شبکه گاز با نگاه صادرات

انتقال گاز طبيعي از مبادي توليد و پالايشگاه ها تا مراكز مصرف از حساسيت و اهميتي بالا برخوردار است. در مجموع هم اکنون 39 هزار کيلومتر خط لوله فشار قوي انتقال گاز اجرا شده که يک هزار و 180 کيلومتر آن مربوط به دولت دوازدهم است. خطوط انتقال گاز افزون بر افزايش پايداري شبکه به ويژه در مناطق غرب و شمال غرب کشور با نگاه افزايش ظرفيت هاي صادراتي اجرا شده که خطوط ششم و نهم سراسري مصداق آن است.اين خطوط در قالب 10 منطقه عملياتي و با برخورداري از 83 ايستگاه تقويت فشار گاز فعال، توان انتقال روزانه حدود900 ميليون مترمكعب گاز را دارد. در طول دولت دوازدهم، سه ايستگاه تقويت فشار گاز جديد نيز به بهره برداري رسيده و با بهره برداري از پروژه هاي در دست اجرا شاهد افزايش پايداري، تاب آوري و زيرساخت هاي صادراتي خواهيم بود.

روشن شدن شعله گاز در 5 شهر و 885 روستا

در كنار سيستم به هم پيوسته وگسترده شبكه گاز رساني ايران در بخش هاي خانگي و تجاري كه بخش عمده اي از مجموع گاز طبيعي توليد و پالايش شده را مصرف مي كند، بخش هاي ديگري شامل نيروگاه ها، صنايع عمده، صنايع پتروشيمي نيز هستند كه بخشي از گاز پالايش شده را به خود اختصاص مي دهند. در مجموع 85 نيروگاه از سوخت گاز بهره مي برند و 6 واحد از اين تعداد، در دولت دوازدهم به شبکه گاز متصل شده است. هم اکنون سهم گاز طبيعي در سبد مصرف انرژي فسيلي كشور به بيش از70 درصد رسيده است و پيش بيني مي شود رشد سهم يادشده در آينده ادامه يابد.تا کنون در مجموع يکهزار و 173 شهر و 28 هزار و 916 روستا از نعمت گاز برخوردار شده اند که سهم دولت دوازدهم، 82 شهر و 5 هزار و 305 روستا بوده است. امسال نيز همزمان با هفته دولت به 5 شهر و 885 روستا گازرساني مي شود. مجموع هزينه هاي در نظر گرفته شده براي اين پروژه ها، حدود 29 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.براساس پيش بيني ها، با تكميل عمليات گازرساني در استان سيستان و بلوچستان و تا پايان سند چشم انداز، همه جمعيت شهري و روستايي كشور از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي شوند.

اختصاص 19 هزار ميليارد تومان اعتبار براي رفاه مردم

تاکنون در مجموع 19 هزار و 200 ميليارد تومان اعتبار براي گازرساني و ايجاد رفاه مردم هزينه شده که از اين مقدار، 15 هزارو 700 ميليارد تومان در روستا ها و 3 هزار و 500 ميليارد تومان نيز به بخش شهر ي اختصاص يافته است، اما نکته مهم در اجراي پروژه هاي گازرساني، استفاده از توان داخل براي عملياتي شدن گازرساني در روستا هاي کشور است.

گاز؛ حامي درختان

يکي از بزرگترين دستاورد ها در اجراي پروژه گازرساني به روستا ها، کمک به مراتع و جنگل هاست، زيرا با وجود گاز، قطع درخت، بوته ها و مراتع، ديگر توجيه اقتصادي ندارد. مديريت كلان انرژي کشور به استناد سند چشم انداز كشور در بخش گاز و همچنين با اطلاع کافي از موارد يادشده، متناسب با نيازهاي داخلي به تأمين انرژي مورد نياز کشور براي حفظ رشد و توسعه لازم، در تمام بخش هاي مربوط به وظايف و مأموريت هاي شرکت ملي گاز ايران به عنوان محور توسعه، شاهد رشدي به مراتب بيشتر از رشد ميانگين جهاني در اين عرصه هستيم.با پايان 55 سال فعاليت صنعت گاز و توسعه گازرساني در بخش هاي مختلف کشور، هم اکنون افزون بر افزايش کيفي اجراي طرح هاي داخلي، برنامه ريزي براي حضور موثر در بازار جهاني نيز در دستور کار قرار گرفته است.با تلاش کارکنان شرکت ملي گاز ايران در بيش از 55 سال فعاليت اين صنعت، اين شرکت هم اکنون يکي از 10 شرکت بزرگ خاورميانه به شمار مي آيد.