بازسازي تجهيزات درکمتر
از يک ماه

مديرعامل شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري از تعمير و بازسازي موفقيت آميز بخش هاي آسيب ديده كارخانه گاز و گاز مايع 1000 در کمتر از يک ماه خبر داد.
ابراهيم پيرامون افزود: به دنبال نشت گازيكي ازشيرهاي فرآيندي تاسيسات گاز وگازمايع 1000 و آتش سوزي در تجهيزات برقي و ابزاردقيق، اين واحد باتلاش بي وقفه و شبانه روزي کارکنان تعميرات، عمليات، مهندسي وساختمان، بازرسي فني، همچنين كالا، گاز و گازمايع و ديگر بخش هاي پشتيباني دركمتر ازيك ماه تعمير و بازسازي شد.
مديرعامل شركت آغاجاري ادامه داد: كارخانه گاز و گازمايع 1000 يكي از مهم ترين تاسيسات فراورش گاز وگازمايع مناطق نفت خيزجنوب محسوب مي شود و حدود 50 درصد خوراك پتروشيمي بوعلي بندرماهشهر را تامين مي کند.
به گفته وي، از آنجا که کارخانه مزبور يكي از فعال ترين واحد هاي عملياتي با دبي وفشار بالا به شمار مي رود، به همين منظورتعمير و بازسازي ادوات آسيب ديده در اولويت كاري قرار گرفت و با حمايت هاي عالي پور، مدير عامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و همراهي ساير بخش هاي ستادي، عمليات تعمير تجهيزات با سرعت و دقت بالا انجام شد.
مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري افزود: اقدام ها و فعاليت هاي بسيارخوبي ازسوي كارشناسان وكاركنان خدوم اين شركت درجهت شتاب بخشي در عمليات بازسازي ادوات کمتر از سي روز كه ركوردي جديد درفرآيند تعميرات محسوب مي شود، صورت گرفته است.وي نخستين اقدام پس ازحادثه آتش سوزي در كارخانه گاز وگاز مايع 1000 را تشكيل كارگروه تعمير و بازسازي نقاط آسيب ديده با محوريت مديريت عمليات و نظارت و پايش مستمرمديريت عنوان و اظهار کرد: دست کم10جلسه اثربخش كارگاهي در محل كارخانه گازوگازمايع 1000 به منظور بررسي و شتاب بخشي به روند اقدام هاي ضرور تشكيل شد.مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري بررسي ادوات اعم از تجهيزات فرايندي، خطوط لوله ومخازن، ساختمان كليد خانه، شناسايي ادوات و تجهيزات مورد نياز ازطريق انبارهاي پاي كار، انبارهاي پروژه ها، همچنين فرآيندهاي خريد، جداسازي، تعميرونصب دوباره ادوات ابزاردقيق، برق و مكانيك را از ديگر اقدام هاي انجام شده درجهت بازسازي به موقع واحد ياد شده عنوان کرد. شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري از جمله شرکت هاي تابعه شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب است که وظيفه مهم توليد نفت و گاز را به عهده دارد.

 

تاکيد بر کدينگ کارت هاي سوخت در شهرستان خاش
مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان گفت: اجراي طرح کدينگ کارت هاي سوخت، راهکارمناسبي براي جلوگيري از سوخت گيري کارت هاي سوخت مهاجر در خاش وافزايش مصرف بنزين دراين شهرستان است. کوروش بالادست در ديدار با فرماندار خاش با ابراز نگراني از روند مصرف بنزين درشهرستان خاش، ورود کارت هاي سوخت مهاجر از ديگر نقاط کشور به اين شهرستان را از دلايل مهم روند افزايش مصرف بنزين اين شهرستان عنوان کرد. وي با بيان اين که نزديکي خاش به سراوان و اجرا نشدن طرح کدينگ در آن موجب شده بود کارت هاي سوخت مهاجر، ميزبان خاش شوند، افزود: اين ميزباني به افزايش مصرف بنزين دراين شهرستان منجر شده بود، اما اجراي طرح کدينگ موجب شدکه روند مصرف بنزين در شهرستان کاهش يابد . دبيرکارگروه سوخت استان سيستان و بلوچستان اجراي طرح کدينگ کارت هاي سوخت را راهکاري مناسب براي مديريت مصرف بنزين در شهرستان خاش عنوان کرد. فرماندارشهرستان خاش نيزگفت: بازنگري سهميه جايگاه ها واجراي طرح هاي کنترلي در آنها راهکارهايي هستند که ازطريق آنها مي توان مصرف بنزين را مديريت کرد. چاکرزهي با قدرداني ازعملکرد مطلوب شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان درتامين مطلوب سوخت مورد نياز مردم افزود: با توجه به اين که شهرستان خاش در مسيرعبورمسافران جنوب استان قرار دارد، لازم است به تامين سوخت اين شهرستان توجه بيشتري شود. وي افزود: مردم پشتوانه اصلي نظام هستند و ما نيز وظيفه داريم با تمام وجود به آنها خدمت کنيم.

 

برگزاري کارگاه آموزشي ديوار آتش
سرپرست شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان از برگزاري کارگاه آموزشي ديوار آتش در اين منطقه عملياتي خبر داد. حمداله حبيبي افزود: اين کارگاه آموزشي همسوبا اهداف پدافند غيرعامل همچنين ارتقاي سطح علم و بهره برداري بيشتر از سامانه هاي امنيتي برگزار شده است. وي بابيان اين که پدافندغيرعامل نوعي دفاع غيرنظامي است ودرنبرد مجازي رايانه ها، شبکه هاي رايانه اي واينترنت مورد تهاجم قرارمي گيرد، نقش ديواره آتش (فايروال) را درجنگ سايبري مهم خواندوافزود: «فايروال» عاملي مهم درامنيت شبکه هاي رايانه اي، همچنين صحت محرمانگي اطلاعات و تجهيزات است و ازحمله مهاجمان (هکرها) به اين شبکه ها جلوگيري مي کند . وي تصريح کرد: کارگاه آموزشي ديواره آتش نيز با توجه به همين اهميت به همت کارشناسان واحدهاي برنامه ريزي و آموزش اين حوزه عملياتي برگزار شده است. سرپرست شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان گفت: تامين امنيت شبکه، جلوگيري ازنفوذهاي غيرمجاز، جلوگيري از ورود نرم افزارهاي جاسوسي به داخل شبکه، همچنين امکان برقراري ارتباط امن بين مراکزسازمان دريک بسترعمومي مانند اينترنت، ازجمله موارد ي است که در اين کارگاه آموزشي به آنها پرداخته شد. حبيبي تصريح کرد: کارگاه آموزشي ديواره آتش با حضور مناطق پخش فرآورده هاي نفتي همجوار(اروميه، ساري، شاهرود وسبزوار) همچنين کارشناساني از ادارات کل استان گلستان درقالب 120 نفر ساعت برگزار شد.

 

زلزله آسيبي به تاسيسات وارد نکرده است
مديرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب گفت: خوشبختانه درزلزله 3/7 ريشتري استان کرمانشاه، هيچ يک ازمراکزانتقال نفت، تاسيساتتابعه و مسيرخطوط لوله اين حوزه استحفاظي آسيب نديده است. مهرداد حقيقيان افزود: باوقوع زلزله و ايجاد شرايط بحراني، کارکنان واحدهاي مهندسي تعميرات خط، مهندسي خوردگي، حراست ومراکز انتقال نفت درهمان ساعات اوليه، تمام طول مسير خطوط لوله، مراکز انتقال نفت و تاسيسات هاي تابعه را بررسي کرد ندو ازسلامت تجهيزات، خطوط و مراکز اطمينان حاصل شده است. وي با اعلام قطع شبکه برق مراکز انتقال درساعات اوليه وقوع زلزله اظهارکرد: با تلاش به موقع همکاران ورفع اشکال ايجاد شده، هيچ گونه خللي در بهره برداري از تجهيزات ايجاد نشده است. حقيقيان درباره خسارت هاي ايجاد شده دراين منطقه نيز گفت: با توجه به قدمت بالاي ساختمان هاي مرکزانتقال نفت پايطاق، آسيب هاي جدي به مامورسراها، رستوران ومحل اسکان نيروهاي بهره بردار وارد شده است و بسياري از آنها غيرقابل سکونت شده اند. وي در ادامه ازآسيب هاي وارد شده به ايستگاه هاي مخابراتي «سرخه ديزه» و «چهار زبر» خبر داد و افزود: اتاقک هاي نگهباني اين ايستگاه ها دچارآسيب هاي جدي و ساختمان مخابرات آنها نيزد چار ترک خوردگي هاي ناشي از وقوع زمين لرزه شده است. حقيقيان گفت: خوشبختانه به مراکز انتقال نفت شهيد قمري، کرمانشاه و تاسيساتانتهايي کرمانشاه وسنندج و همچنين هرسه خطوط لوله حوزه استحفاظي اين منطقه که عمليات نقل و انتقال مواد نفتي را عهده دار هستند؛ هيچ گونه آسيبي وارد نشده است. مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب منطقه غرب تصريح کرد: هم اکنون کارکنان واحدمهندسي ساختمان منطقه براي بررسي و برآوردهاي اوليه خسارت ها به مراکز انتقال نفت اعزام شده اند.

 

آغازعمليات گازرساني به 31 روستاي مهاباد
مديرشرکت گاز استان آذربايجان غربي ازآغازعمليات اجرايي گازرساني به 31 روستاي شهرستان مهاباد خبر داد. عليرضا شيخي در آييني با حضورمقام هاي محلي اين شهرستان افزود: با بهره برداري از اين پروژه، 80 درصد خانوار روستايي اين شهرستان زير پوشش گاز قرارخواهند گرفت. شيخي با بيان اين که براي گازرساني به اين 31 روستا 243 کيلومتر لوله گذاري انجام خواهد شد، برآورد اعتبار اجراي اين عمليات را بيش از 40 ميليارد تومان اعلام کرد. به گفته وي با تکميل طرح گازرساني به 31روستاي شهرستان مهاباد، 7300 نفر در قالب 1500خانوارتا پايان سال آينده از نعمت گاز بهره مند خواهند شد. مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان غربي با اشاره به اين که هم اکنون 50 درصد خانوار روستايي و 99 درصد خانوار شهري استان آذربايجان غربي زيرپوشش گازطبيعي قرار دارند، تصريح کرد: عمليات گازرساني درنقاط مختلف اين استان در دست اجراست که با هماهنگي ارگان هاي ديگر، اين عمليات مي تواند شتاب بيشتري بگيرد. نماينده مردم مهاباد درمجلس شوراي اسلامي نيزعملکرد شرکت گازاستان آذربايجان غربي را درگازرساني به روستاهاي مهاباد وديگر مناطق اين استان مطلوب خواند و افزود: فعاليت هاي گازرساني در سراسر اين استان شتاب گرفته است که جاي تشکر دارد. جلال محمودزاده افزود: اميدواريم باهمکاري مردم ودستگاه هاي اداري همه مناطق بي بهره ازگاز زيرپوشش اين نعمت خد اداد ي قرارگيرند.

 

10درصد افزايش انتقال گاز درخطوط لوله منطقه 5
مديرمنطقه پنج عمليات انتقال گاز از رشد 10درصدي انتقال گاز از طريق خطوط لوله اين حوزه عملياتي خبر داد. ولي اله فرخي با بيان اين که حجم انتقال گاز از خطوط لوله اين منطقه در شهريورماه امسال بيش از11ميليارد مترمکعب بوده است، تصريح کرد: اين ميزان درمقايسه باماه قبل از آن به طور ميانگين، 10درصد افزايش داشته است. وي همچنين، سهم منطقه پنج عمليات انتقال گاز در توان مصرفي توربو کمپرسورهاي تقويت فشار گازکشور را بيش از44 درصد عنوان کرد و افزود: اين منطقه عملياتي در شهريورماه امسال، بالاترين ميزان به کارگيري تاسيسات (توربورکمپرسورهاي تقويت فشار)را درکشور داشته است. فرخي با بيان اين کهشهريورماه امسال، نزديک به دوسوم تاسيسات در منطقه پنج عمليات انتقال گاز فعال بوده است، تصريح کرد: اين درحالي است که عمده تعميرات اساسي وبازرسي فني ايستگاه ها وخطوط لوله در فصل گرم سال انجام مي شود. مدير منطقه پنج عمليات انتقال گاز افزود: اين مهم با احتساب سهم بيش از 70درصدي منطقه پنج درانتقال گاز ،گوياي تلاش هاي وافري است که همکاران خدوم اين منطقه درفصول سرد وگرم سال انجام مي دهند. منطقه پنج عمليات انتقال گازبا برخورداري ازحدود 4500 کيلومتر خطوط لوله فشارقوي و15ايستگاه تقويت فشار گاز شامل بيش از 1700 مگاوات يونيت، وظيفه انتقال حدود 70درصد گاز توليدي کشور را به عهده دارد. گستره اين حوزه عملياتي استان فارس و بخش هايي ازاستان هاي کهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و يزد است.

 

تشخيص دقيق گرفتگي فيلترهاي نفتي امکان پذير شد
سرپرست واحدابزاردقيق شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال ازطراحي و راه اندازي نرم‎افزار تشخيص گرفتگي فيلترهاي نفتي به وسيله کارکنان اين بخش خبر داد. رضا نيک‎خواه با بيان اين که يکي از مشکلات مراکز انتقال نفت به خرابي مکرر سوئيچ هاي اختلاف فشاردوطرف فيلترهاي نفتي مربوط مي شود، افزود: درنتيجه اين وضعيت، وجود آلارم اضافه، موجب مي شود تا زمان دقيق تعويض فيلترهاي معيوب، مشخص نشود و اين مهم به افزايش ناگهاني فشارانتقال مواد نفتي درخطوط لوله منجر شود. به گفته نيکخواه، اين نرم افزار بدون نياز به سوئيچ‎هاي اختلاف فشار که قبلا مورد استفاده قرارمي‎گرفت وبرخلاف تجهيزاتي که در ديگر روش‎ها مورد استفاده قرار مي‎گيرد، بدون صرف هزينه، طراحي شده است. وي يادآور شد: اين نرم افزار در بستر PLC فعاليت مي کند وبا اعلام دقيق وبه موقع وضعيت گرفتگي يا سلامت فيلترهاي نفتي، مشکلات قبلي را به خوبي برطرف کرده است. شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال يازدهمين منطقه زيرمجموعه شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران است که عمليات انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتي را انجام مي دهد. گستره فعاليت اين منطقه به مرکزيت ساري، با بهره گيري از تاسيسات نفتي اين حوزه عملياتي شامل مراکز انتقال نفت، فشارشکن و تاسيسات انتهايي، ازمرکز انتقال نفت نکا آغاز و به فشارشکن مغانک در شهرستان دماوند ختم مي شود. دامنه فعاليت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال ازسويي ديگر، ازکوه ابرشهرستان شاهرود و علي آباد آغاز و در گنبد وگرگان استان گلستان ختم مي شود.

 

سرمايه هاي فکري دارايي هاي نامشهود سازمان است
سرمايه هاي فكري و انساني، مهم ترين دارايي نامشهود وعامل اساسي در عملکرد هر سازمان است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون درحاشيه جلسه ماهيانه اچ اس اي اين شرکت ازحجت اله فتح الهي فارساني، کارشناس اچ اس اي شرکت بهره برداري نفت وگاز مارون به خاطر اختراع سامانه هوشمند اطفاي حريق دکل حفاري، تجليل کرد و افزود: نگاه آموزشي و دانشي در سازمان موجب خلاقيت وخلق ارزش مي شود. محسن دهانزاده با بيان اين که عملکرد مجموعه شاغل درهرسازمان به طورمستقيم برعملکرد آن تاثير مي گذارد، تصريح کرد: شاخص برتري هرسازمان برديگر سازمان ها، رفتار توأم باخلق ارزش و نگاه نوآورانه آنها به وسيله کارکنان آن است. دهانزاده افزود: توجه به هدف وشجاعت درانجام اقدام هاي خلاقانه از جمله ويژگي هاي مديران ونيروهاي كيفي يك سازمان پويا براي حفظ موقعيت رقابتي خود است. وي همچنين ضمن قدرداني از تلاش هاي ارزنده فارساني برانتقال دانش و تجربيات ارزشمند خود به ديگران همکاران تاکيد کرد.مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازمارون بامهم برشمردن موضوع ايمني وضرورت رعايت دقيق اصول آن درانجام کارها به ويژه در محيط هاي عملياتي اظهارکرد: کارکنان وسازمان نسبت به يکديگر حقوقي دارند ازجمله حقوق کارکنان که به عهده سازمان است.دهانزاده گفت: کارکنان نيزنسبت به سازمان خود وظايفي دارند وبايد به رعايت حقوق کارفرما اهتمام لازم داشته باشند.وي درباره اهتمام بيش ازپيش کارکنان به اصول ايمني گفت: کارکنان بايد دراستفاده صحيح وبه هنگام از تجهيزات ايمني وحفاظت فردي، دقت لازم داشته باشند واز دستورعمل هاي مرتبط تبعيت کنند تا در مقابل حوادث و آسيب هاي احتمالي مصون بمانند. مديرعامل شرکت نفت و گازکارون با تاکيد برضرورت در دسترس بودن کتابچه هاي دستورعمل ها ومقررات ايمني، همچنين مطالعه وبازخواني مستمر آنها درادارات گفت: بازرسان اچ اس اي بايد نسبت به بررسي ايمني چاه هاي نفت وگاز نيز اهتمام لازم داشته باشند. به گفته وي، روانکاري وگريس کاري شيرآلات چاه ها نيزاهميت بسزايي دارد که بايد به طور مستمر انجام شود. در ادامه اين نشست، حجت اله فارساني، مخترع سامانه هوشمند اطفاي حريق دکل حفاري نيزانگيزه اختراع خود راکاهش خطاي انساني در آتش سوزي ها عنوان کرد وافزود: نقطه آغازين اين اختراع به آتش سوزي چاه هاي نفت شهر مربوط مي شود.
فارساني با قدرداني ازحمايت مسئولان ،اختراع خود را به شهداي صنعت نفت به ويژه شهداي آتش نشان اهدا کرد.